Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0067

Vec T-67/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Probelte/Komisia

OJ C 112, 26.3.2018, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/42


Žaloba podaná 5. februára 2018 – Probelte/Komisia

(Vec T-67/18)

(2018/C 112/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Probelte, SA (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: C. Mereu a S. Saez Moreno, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2065 z 13. novembra 2017, ktorým sa potvrdzujú podmienky schválenia účinnej látky 8-hydroxychinolín uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408, pokiaľ ide o zaradenie účinnej látky 8-hydroxychinolín do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť (1) (ďalej len „sporné rozhodnutie“) a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušila jej práva na obhajobu, ako aj legitímnu dôveru, keď prijala sporné rozhodnutie, ktorým zamietla jej žiadosť o zmenu podmienok na schválenie 8-hydroxychinolínu a zaradila túto látku do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

Žalobkyňa konkrétne navrhuje zrušenie sporného rozhodnutia z týchto dôvodov:

1.

Zamietnutie žiadosti žalobkyne o zmenu podmienok na schválenie látky 8-hydroxychinolín podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011 (2).

Právo na obhajobu: žalovaná nepredložila na partnerské skúmanie nové údaje, ktoré mala výslovné právo predložiť v rámci konania o zmene látky 8-hydroxychinolín podľa nariadenia 1107/2009 (3). Žalovaná tak zbavila žalobkyňu jej práva na riadne a účinne vyjadriť svoje stanovisko. Žalovaná taktiež zaradila látku 8-hydroxychinolín do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť bez náležitého zohľadnenia nových údajov z testov vykonaných žalobkyňou.

Legitímna dôvera: žalovaná nepredložila na partnerské skúmanie nové údaje, ktoré mala výslovné právo predložiť v rámci konania o zmene látky 8-hydroxychinolín podľa nariadenia 1107/2009, hoci výslovne informovala žalobkyňu, že tak urobí. Žalovaná tak porušila legitímnu dôveru žalobkyne, že jej nové údaje budú partnersky preskúmané vo všetkých členských štátoch.

Zjavne nesprávne posúdenie: Z vedeckého hľadiska bolo jasné, že údaje boli nedostatočné, takže nové údaje predložené žalobkyňou mohli prispieť k odstráneniu medzery v klasifikácii. Žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keďže nezohľadnila súčasné vedecké a technické znalosti o látke 8-hydroxychinolín.

2.

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/408 (4), čo sa týka zaradenia látky do zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť.

Právo na obhajobu/legitímna dôvera/zjavne nesprávne posúdenie: Nesplnenie a neuplatnenie podmienok na zaradenie do zoznamu látok podľa bodu 4 prílohy II nariadenia 1107/2009: žalovaná neposúdila expozíciu na účely určenia, či by sa na látku mohla uplatniť výnimka z bodu 4 prílohy II. Porušila tak uplatniteľné ustanovenia nariadenia 1107/2009, ako aj právo žalobkyne na obhajobu a jej legitímnu dôveru. Žalovaná sa tak dopustila zjavne nesprávneho posúdenia.


(1)  (Ú. v. EÚ L 295, 2017, s. 40).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 2009m s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/408 z 11. marca 2015 o vykonávaní článku 80 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zostavení zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť (Ú. v. EÚ L 67, 2015, s. 18).


Top