EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0683

Vec C-683/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

OJ C 82, 4.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

(Vec C-683/18)

(2019/C 82/04)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Elsevier Inc.

Žalovaná: Cyando AG

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Uskutočňuje prevádzkovateľ zdieľanej hostiteľskej služby, prostredníctvom ktorej používatelia sprístupňujú verejnosti súbory s obsahmi chránenými autorským právom bez súhlasu nositeľov práv, verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES (1), ak

proces nahrávania prebieha automaticky a bez predchádzajúceho nahliadnutia alebo kontroly prevádzkovateľa,

prevádzkovateľ v užívateľských podmienkach upozorňuje na to, že je zakázané umiestňovať obsahy porušujúce autorské práva,

prostredníctvom poskytovania služby dosahuje príjmy,

služba sa využíva na zákonné účely, ale prevádzkovateľ vie o tom, že je dostupné veľké množstvo obsahov porušujúcich autorské práva (viac ako 9 500 diel),

prevádzkovateľ neposkytuje informácie o obsahu, ani príslušnú vyhľadávaciu funkciu, ale ním sprístupnené neobmedzené odkazy na sťahovanie umiestňujú na internet tretie strany v podobe hromadných odkazov, ktoré obsahujú informácie o obsahu súborov a umožňujú vyhľadávanie konkrétnych obsahov,

prostredníctvom systému odmien za stiahnutia, ktorý závisí od dopytu, motivuje k sťahovaniu obsahov chránených autorským právom, ktoré by inak používatelia získali výlučne za odplatu

a

poskytnutím možnosti anonymného nahrávania súborov sa zvyšuje pravdepodobnosť, že používatelia nebudú potrestaní za porušenia autorských práv?

b)

Zmení sa takéto posúdenie v prípade, ak sa prostredníctvom zdieľanej hostiteľskej služby sprístupňuje z celkového počtu použití 90 až 96 % ponúk porušujúcich autorské práva?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Patrí činnosť prevádzkovateľa zdieľanej hostiteľskej služby za okolností opísaných v prvej otázke do pôsobnosti článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES (2)?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Musí sa skutočná vedomosť o nezákonnej činnosti alebo informáciách a uvedomovanie si skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie podľa článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES, vzťahovať na konkrétne nezákonné činností alebo informácie?

4.

Ďalej v prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Je zlučiteľné s článkom 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES, ak nositeľ práv môže požiadať o vydanie súdneho príkazu proti poskytovateľovi služieb, ktorého služba spočíva v uchovávaní informácií poskytnutých používateľom a ktorú používateľ využil za účelom porušenia autorských práv alebo s nimi súvisiacich práv, iba vtedy, ak po predchádzajúcom upozornení na jednoznačné porušenie práv došlo opäť k takémuto porušeniu práv?

5.

V prípade zápornej odpovede na prvú a druhú otázku:

Má sa prevádzkovateľ zdieľanej hostiteľskej služby za okolností opísaných v prvej otázke považovať za porušiteľa v zmysle článku 11 prvej vety a článku 13 smernice 2004/48/ES (3)?

6.

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku:

Možno povinnosť takéhoto porušiteľa nahradiť ujmu v zmysle článku 13 ods. 1 smernice 2004/48/ES podmieniť tým, aby porušiteľ konal úmyselne jednak vo vzťahu k svojmu vlastnému porušeniu a jednak vo vzťahu k porušeniu tretej strany a aby vedel alebo s ohľadom na existujúce dôvody musel vedieť, že používatelia využívajú platformu na konkrétne porušovania práv?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).


Top