EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0197

Vec C-197/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 19. marca 2018 – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland a i.

OJ C 268, 30.7.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807130232004192018/C 268/251972018CJC26820180730SK01SKINFO_JUDICIAL20180319192021

Vec C-197/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 19. marca 2018 – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland a i.

Top

C2682018SK1910120180319SK0025191202

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 19. marca 2018 – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland a i.

(Vec C-197/18)

2018/C 268/25Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Odporkyňa: Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, predtým Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 288 ZFEÚ v spojení s článkom 5 ods. 4 alebo článkom 5 ods. 5 v spojení s prílohou I bodom 2 smernice Rady 91/676/EHS ( 1 ) z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (ďalej len „smernica o dusičnanoch“) vykladať v tom zmysle, že

a)

verejný dodávateľ vody, ktorý poskytuje vodohospodárske služby a ktorý pri tom pred dodaním pitnej vody spotrebiteľom (s povinnosťou pripojenia) túto vodu so zvýšenými hodnotami dusičnanu získanú z prameňa na odber primerane upraví tak, aby dosiahol hodnotu nižšiu ako 50 mg/l dusičnanov vo vode pred dodaním spotrebiteľom, a tento dodávateľ je zo zákona povinný aj k zásobovaniu určitej oblasti vodou, pokiaľ je v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie priamo dotknutý (v tejto veci prípadne nedostatočným prebratím smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991), keď údajne nedostatočnými akčnými plánmi (keďže hodnota 50 mg/l dusičnanov vo vode je v oblasti tohto zásobovateľa vodou prekročená) je do tej miery dotknutý, že musí vykonať opatrenia pre spracovanie vody a tým sú mu v rámci smernice o dusičnanoch priznané subjektívne práva

a.1)

na zmenu vnútroštátneho akčného programu už vydaného na prebratie smernice o dusičnanoch (podľa [článku] 5 ods. 4 smernice o dusičnanoch) do tej miery, že tým budú prijaté prísnejšie opatrenia s cieľom dosiahnutia cieľov článku 1 smernice o dusičnanoch a konkrétne dosiahnutia hodnoty maximálne 50 mg/l dusičnanov v podzemnej vode na jednotlivých odberných miestach?

a.2)

na prijatie dodatočných opatrení alebo účinnejších postupov (podľa [článku] 5 ods. 5 smernice o dusičnanoch) s cieľom uskutočniť ciele uvedené v článku 1 smernice o dusičnanoch a konkrétne dosiahnuť hodnotu maximálne 50 mg/l dusičnanov v podzemnej vode na jednotlivých odberných miestach?

b)

spotrebiteľ, ktorý by bol zo zákona oprávnený na užívanie vody z jeho vlastného domáceho prameňa na vlastnú spotrebu a túto vodu z dôvodu vyššej hodnoty dusičnanov (v čase podania návrhu, ktorý je základom konania, nemohol užívať a v období položenia tejto otázky Súdnemu dvoru Európskej únie by síce používať mohol, avšak nespochybniteľne sa očakáva opätovné zvýšenie hodnoty nad 50 mg/l dusičnanov vo vode) neužíva, ale odoberá vodu od verejného dodávateľa vody, pokiaľ je v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie priamo dotknutý (v tejto veci prípadne nedostatočným prebratím smernice Rady 91/676EHS z 12. decembra 1991), keď údajnými nedostatočnými akčnými plánmi, keďže hodnota 50 mg/l dusičnanov je vo vode z jeho odberného miesta vody (domáci prameň) prekročená, je do tej miery dotknutý, že nemôže využiť jemu zákonom vymedzené prináležiace právo užívania podzemnej vody na jeho pozemku a sú mu tým v rámci smernice o dusičnanoch priznané subjektívne práva

b.1)

na zmenu vnútroštátneho akčného programu už vydaného na prebratie smernice o dusičnanoch (podľa [článku] 5 ods. 4 smernice o dusičnanoch) do tej miery, že tým budú prijaté prísnejšie opatrenia s cieľom dosiahnutia cieľov článku 1 smernice o dusičnanoch a konkrétne dosiahnutia hodnoty maximálne 50 mg/l dusičnanov v podzemnej vode na jednotlivých odberných miestach?

b.2)

na prijatie dodatočných opatrení alebo účinnejších postupov (podľa [článku] 5 ods. 5 smernice o dusičnanoch) s cieľom uskutočniť ciele uvedené v článku 1 smernice o dusičnanoch a konkrétne dosiahnuť hodnotu do maximálne 50 mg/l dusičnanov v podzemnej vode v jednotlivých odberných miestach?

c)

obec ako verejné združenie, ktoré užíva ňou prevádzkovaný obecný prameň na zásobovanie vodou z dôvodu hodnoty nad 50 mg/l dusičnanov vo vode iba ako prameň úžitkovej vody, resp. dáva k dispozícií – pričom týmto nie je narušené zásobovanie pitnou vodou – je v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie priamo dotknuté (v tejto veci prípadnými nedostatočným prebratím smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 do tej miery nedostatočnými akčnými plánmi), keďže hodnota 50 mg/l dusičnanov vo vode je v zdroji získavania prekročená a tým užívanie ako pitnej vody nie je k dispozícií a tým sú mu v rámci smernice o dusičnanoch priznané subjektívne práva

c.1)

na zmenu vnútroštátneho akčného programu už vydaného na prebratie smernice o dusičnanoch (podľa [článku] 5 ods. 4 smernice o dusičnanoch) do tej miery, že tým budú prijaté prísnejšie opatrenia s cieľom dosiahnutia cieľov článku 1 smernice o dusičnanoch a konkrétne dosiahnutia hodnoty maximálne 50 mg/l dusičnanov v podzemnej vode na jednotlivých odberných miestach?

c.2)

na prijatie dodatočných opatrení alebo účinnejších postupov (podľa [článku] 5 ods. 5 smernice o dusičnanoch) s cieľom uskutočniť ciele uvedené v článku 1 smernice o dusičnanoch a konkrétne dosiahnuť hodnotu maximálne 50 mg/l dusičnanov v podzemnej vode na jednotlivých odberných miestach?

Vo všetkých troch prípadoch je pritom vždy zaručené zabezpečenie ochrany zdravia spotrebiteľov buď – v prípadoch b) a c) odberom vody od dodávateľov vody (s povinnosťou a právom na pripojenie) alebo – v prípade a) primeranými opatreniami pre spracovanie vody.


( 1 ) Smernica Rady z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, Ú. v. ES L 375,1991, s. 1; Mim. vyd. 15/002, s. 68.

Top