EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0527

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. septembra 2019.
Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. proti KIA Motors Corporation.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Motorové vozidlá – Nariadenie (ES) č. 715/2007 – Článok 6 ods. 1 prvá veta – Informácie o opravách a údržbe vozidiel – Povinnosti výrobcu voči nezávislým prevádzkovateľom – Neobmedzený a štandardizovaný prístup k týmto informáciám – Spôsoby – Zákaz diskriminácie.
Vec C-527/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:762

 ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 19. septembra 2019 ( *1 )

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Motorové vozidlá – Nariadenie (ES) č. 715/2007 – Článok 6 ods. 1 prvá veta – Informácie o opravách a údržbe vozidiel – Povinnosti výrobcu voči nezávislým prevádzkovateľom – Neobmedzený a štandardizovaný prístup k týmto informáciám – Spôsoby – Zákaz diskriminácie“

Vo veci C‑527/18,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) z 21. júna 2018 a doručený Súdnemu dvoru 13. augusta 2018, ktorý súvisí s konaním:

Gesamtverband Autoteile‑Handel eV

proti

KIA Motors Corporation,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory A. Arabadžiev, sudcovia T. von Danwitz, C. Vajda, P. G. Xuereb (spravodajca) a A. Kumin,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

Gesamtverband Autoteile‑Handel eV, v zastúpení: M. Sacré, Rechtsanwalt,

KIA Motors Corporation, v zastúpení: T. Kopp, R. Polley a W. Holzapfel, Rechtsanwälte,

Európska komisia, v zastúpení: M. Huttunen, J. Hradil a A. C. Becker, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi nemeckým profesijným združením pre veľkoobchod s automobilovými súčiastkami Gesamtverband Autoteile‑Handel eV (ďalej len „Gesamtverband“), a juhokórejským automobilovým výrobcom KIA Motors Corporation (ďalej len „KIA“) vo veci odmietnutia tohto výrobcu poskytovať nezávislým prevádzkovateľom prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie.

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie č. 715/2007

3

Odôvodnenie 8 nariadenia č. 715/2007 uvádza:

„Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovania služieb, je nevyhnutný neobmedzený prístup k informáciám o opravách vozidiel prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií a účinná hospodárska súťaž na trhu informačných služieb týkajúcich sa opráv a údržby vozidiel. Veľká časť takýchto informácií sa týka palubných diagnostických systémov (OBD) a ich vzájomného pôsobenia s ostatnými systémami vozidla. Treba stanoviť technické špecifikácie, ktorými by sa internetové stránky výrobcov mali riadiť, spolu s cielenými opatreniami na zabezpečenie primeraného prístupu pre malé a stredné podniky (MSP). Spoločné normy odsúhlasené so zainteresovanými stranami, ako je napríklad formát [Organizácie za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS)], môžu uľahčiť výmenu informácií medzi výrobcami a poskytovateľmi služieb. Preto je vhodné od začiatku požadovať používanie technických špecifikácií formátu OASIS a žiadať Komisiu, aby od [Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN)/Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO)] vyžadovala ďalší vývoj tohto formátu až do vzniku normy, ktorá čoskoro nahradí formát OASIS.“

4

Podľa odôvodnenia 27 tohto nariadenia sú cieľmi tohto nariadenia „realizácia vnútorného trhu prostredníctvom zavedenia spoločných technických požiadaviek týkajúcich sa emisií motorových vozidiel a zaručeného prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel pre nezávislých prevádzkovateľov za rovnakých podmienok aké majú autorizovaní predajcovia a [autorizované] opravovne“.

5

Článok 3 uvedeného nariadenia s názvom „Vymedzenie pojmov“ vo svojich bodoch 14 a 15 stanovuje:

„Na účely tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení:

14.

‚informácie o opravách a údržbe vozidiel‘ sú informácie potrebné na diagnostikovanie, obsluhu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo preinštalovanie vozidla, ktoré výrobcovia poskytujú svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane následných zmien a doplnkov takýchto informácií. Tieto informácie obsahujú všetky požadované informácie o súčiastkach alebo vybavení vozidiel;

15.

‚nezávislý prevádzkovateľ‘ je podnik iný ako autorizované predajne a opravovne, ktorý je priamo alebo nepriamo zapojený do opravy a údržby motorových vozidiel, sú to najmä opravovne, výrobcovia alebo distributéri opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov, vydavatelia technických informácií, automobilové kluby, prevádzkovatelia dopravných záchranných služieb, prevádzkovatelia ponúkajúci kontrolné a skúšobné služby, prevádzkovatelia ponúkajúci školenia pre montážnych technikov, výrobcov a opravárov vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon“.

6

Článok 6 nariadenia č. 715/2007 s názvom „Povinnosti výrobcov“ vo svojom odseku 1 uvádza:

„Výrobcovia zabezpečia pre nezávislých prevádzkovateľov neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel na svojich internetových stránkach v štandardizovanom formáte, ľahko a rýchlo dostupným spôsobom a spôsobom, ktorý je nediskriminačný v porovnaní s poskytovaním informácií a prístupom, ktorý poskytujú autorizovaným predajniam a opravovniam. S cieľom uľahčiť dosiahnutie tohto cieľa sa informácie predkladajú jednotným spôsobom, ktorý je zo začiatku v súlade s technickými požiadavkami formátu OASIS…“

7

Článok 8 tohto nariadenia s názvom „Vykonávacie opatrenia“ stanovuje:

„V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3 sa prijmú opatrenia potrebné na vykonanie článkov 6 a 7, ktorých účelom je zmeniť a doplniť menej závažné prvky tohto nariadenia. Tieto majú obsahovať vymedzenie a aktualizáciu technických špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa budú poskytovať informácie o opravách a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom na špecifické potreby MSP.“

Nariadenie č. 692/2008

8

Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie č. 715/2007 (Ú. v. EÚ L 199, 2008, s. 1), bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 158, 2011, s. 1) (ďalej len „vykonávacie nariadenie“), najmä s cieľom posilniť postupy výmeny údajov týkajúcich sa súčiastok vozidiel medzi výrobcami a nezávislými prevádzkovateľmi.

9

Článok 13 nariadenia č. 692/2008 s názvom „Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Výrobcovia predkladajú v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia [č. 715/2007] a s prílohou XIV tohto nariadenia, nevyhnutné mechanizmy a postupy s cieľom zabezpečiť, aby informácie o… opravách a údržbe vozidla boli pohotovo dostupné.“

10

Bod 2.1 prílohy XIV nariadenia č. 692/2008 uvádza:

„Informácie o… opravách a údržbe vozidla dostupné na internetových stránkach sa musia riadiť technickými špecifikáciami dokumentu OASIS SC2‑D5, Formát informácií o opravách automobilov… a oddielov 3.2, 3.5 (okrem bodu 3.5.2), 3.6, 3.7 a 3.8 dokumentu OASIS SC1‑D2, Špecifikácie požiadaviek na opravy automobilov…, s použitím len otvoreného textu a grafických formátov alebo formátov, ktoré možno pozerať a vytlačiť len s použitím štandardných softvérových náhradných jednotiek, ktoré sú voľne dostupné, ľahko sa inštalujú, a ktoré pracujú na základe bežne používaných operačných systémov počítačov. … Osoby požadujúce právo reprodukovať alebo ďalej zverejniť informácie by mali rokovať priamo s príslušným výrobcom…

Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla vozidla (VIN) a ďalších kritérií ako rázvoru [osí] kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla, a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými zo strany výrobcu vozidla jeho autorizovaným opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia v databáze, ktorá je ľahko prístupná nezávislým prevádzkovateľom.

Táto databáza obsahuje čísla VIN, čísla pôvodných častí, pôvodné názvy týchto častí, údaje o platnosti (dátumy začiatku a skončenia platnosti), údaje o montáži a prípadne usporiadanie.

Informácie v databáze sa pravidelne aktualizujú. Aktualizácie obsahujú najmä akékoľvek úpravy jednotlivých vozidiel po výrobe v prípade, že tieto informácie sú k dispozícii autorizovaným predajcom.“

Nariadenie č. 566/2011

11

Odôvodnenie 12 nariadenia č. 566/2011 uvádza:

„S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými systémami opráv a údržby vozidiel, ako aj s cieľom ujasniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom iným ako opravovne, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv vozidiel ako celok môže konkurovať autorizovaným predajcom, bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie svojim autorizovanými predajcom a opravovniam, pričom je potrebné ďalšie vysvetlenie v súvislosti s podrobnosťou informácií, ktoré sa majú poskytovať na základe nariadenia [č. 715/2007].“

Nemecké právo

12

Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že Gesamtverband poukazuje na porušenie určitých ustanovení Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zákon o nekalej súťaži) tak v znení účinnom do 10. decembra 2015 (ďalej len „predchádzajúce znenie UWG“), ako aj v znení účinnom po tomto dátume (ďalej len „nové znenie UWG“).

13

§ 4 bod 11 predchádzajúceho znenia UWG stanovoval:

„Nekalej obchodnej praktiky sa dopustí najmä ten, kto

(11)   koná v rozpore s právnym predpisom, ktorý je okrem iného určený aj na to, aby v záujme účastníkov trhu reguloval trhové správanie.“

14

Toto ustanovenie bolo v novom znení UWG nahradené ustanovením jeho § 3a, ktorý stanovuje:

„Každý, kto poruší právne ustanovenie, ktoré okrem iného upravuje správanie na trhu v záujme subjektov na trhu, dopúšťa sa nekalého konania, ak porušenie môže citeľne obmedziť záujmy spotrebiteľov, iných subjektov na trhu alebo konkurentov.“

15

§ 8 ods. 1 prvá veta UWG tak v pôvodnom znení, ako aj v novom znení umožňuje podať žalobu o okamžité zdržanie sa konania (eliminácia), a v prípade nebezpečenstva recidívy, o zdržanie sa konania v budúcnosti (nekonanie) proti každému, kto sa dopustil protiprávneho obchodného konania v zmysle ustanovení § 3 a § 7 tohto zákona. Podľa § 3 ods. 1 predchádzajúceho znenia UWG je nekalé súťažné konanie protiprávne, ak je spôsobilé citeľne narušiť záujmy účastníkov hospodárskej súťaže, spotrebiteľov alebo iných účastníkov trhu. Podľa § 3 bodu 1 nového znenia UWG je nekalé súťažné konanie protiprávne.

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

16

Pokiaľ ide o vozidlá uvádzané na trh spoločnosťou KIA, združenie Gesamtverband a nezávislí prevádzkovatelia, ktorí sú jeho členmi, majú prístup k obyčajnému prečítaniu databázy, v ktorej sú uchovávané informácie o opravách a údržbe týchto vozidiel v zmysle článku 3 bodu 14 nariadenia č. 715/2007.

17

Gesamtverband požiadalo spoločnosť KIA za seba, ako aj za svojich členov o možnosť dostať informácie z databázy vo formáte umožňujúcom ich elektronické spracovanie.

18

Následne podalo na Landgericht Frankfurt am Main (Krajinský súd Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) žalobu, ktorou sa domáhalo, aby sa spoločnosti KIA uložila povinnosť sprístupniť tomuto združeniu a jeho členom tieto informácie v požadovanom formáte. Tento súd vydal voči spoločnosti KIA rozsudok v súlade s návrhmi združenia Gesamtverband. Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vyšší krajinský súd Frankfurt nad Mohanom, Nemecko), na ktorý podala KIA odvolanie proti prvostupňovému rozsudku, usúdil, že článok 6 ods. 1 nariadenia č. 715/2007 neukladá spoločnosti KIA povinnosť sprístupniť združeniu Gesamtverband a jeho členom tieto informácie vo formáte umožňujúcom ich elektronické spracovanie. Rozhodol, že voči nezávislým prevádzkovateľom sa musí zabezpečiť iba obyčajné prečítanie týchto informácií a že táto forma sprístupnenia nepredstavuje diskrimináciu medzi týmito prevádzkovateľmi na jednej strane a zmluvnými predajcami a zmluvnými opravovňami spoločnosti KIA na druhej strane. Gesamtverband podalo proti rozsudku, ktorým sa rozhodlo o odvolaní, opravný prostriedok „Revision“ na Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko).

19

Vnútroštátny súd sa domnieva, že výsledok sporu, ktorý prejednáva, závisí od odpovede na otázku, či je spôsob, ktorým sa KIA rozhodla sprístupniť dotknuté informácie nezávislým prevádzkovateľom, v súlade s článkom 6 ods. 1 prvou vetou nariadenia č. 715/2007, alebo či naopak toto ustanovenie vyžaduje, aby boli takéto informácie poskytnuté vo formáte umožňujúcom elektronické spracovanie.

20

Vnútroštátny súd sa domnieva, že hoci by sprístupnenie informácií o opravách a údržbe vozidiel vo formáte, ktorý umožňuje nezávislým prevádzkovateľom elektronické spracovanie, mohlo mať kladný účinok na fungovanie vnútorného trhu a mohlo by podporiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu informačných služieb o opravách a údržbe vozidiel, povinnosť sprístupniť tieto informácie nezávislým prevádzkovateľom vo formáte umožňujúcom elektronické spracovanie zrejme nevyplýva zo znenia článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007, ani z odkazu na normu OASIS uvedenú v tomto ustanovení. Vnútroštátny súd tiež uvádza, že vzhľadom na znenie prvej a štvrtej vety prvého odseku, ako aj druhého odseku bodu 2.1 prílohy XIV nariadenia č. 692/2008 a vývoj tohto bodu 2.1 by bolo možné vykladať článok 6 ods. 1 prvú vetu nariadenia č. 715/2007 v tom zmysle, že výrobca nie je povinný sprístupniť dotknuté informácie v formáte umožňujúcom elektronické spracovanie. Takýto výklad je okrem toho údajne podporený úmyslom Komisie stanoviť v novom rámcovom nariadení o typovom schválení povinnosť poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom dotknuté informácie vo formáte dátových záznamov, ktorý umožňuje elektronické spracovanie.

21

Vnútroštátny súd dodáva, že Súdny dvor musí tiež spresniť obsah zákazu diskriminácie stanoveného v článku 6 ods. 1 prvej vete nariadenia č. 715/2007 v situácii, ako je tá vo veci samej, keď výrobca automobilov vytvoril pre autorizovaných predajcov a autorizované opravovne kanál s dodatočnými informáciami na predaj originálnych náhradných dielov, pričom sa obrátil na poskytovateľa informačných služieb.

22

Pokiaľ ide o informačné kanály, ku ktorým majú prístup nezávislé opravovne, vnútroštátny súd spresňuje, že KIA sprístupňuje svoj katalóg náhradných dielov podniku LexCom, ktorý umožňuje nezávislým opravovniam vyhľadávať na internetovom portáli tohto podniku „parslink24“ originálne náhradné diely KIA prostredníctvom VIN vozidla. Vnútroštátny súd poznamenáva, že Gesamtverband netvrdí, že informácie o oprave a údržbe vozidiel obsiahnuté v informačných kanáloch, ku ktorým majú prístup predajcovia a opravovne, ktorí sú zmluvne spojení so spoločnosťou KIA, sú širšie alebo vo vyššej kvalite než informácie, ku ktorým mohli mať prístup nezávislí prevádzkovatelia prostredníctvom internetového portálu KIA.

23

Za týchto podmienok Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.

Má výrobca poskytnúť informácie, ktoré má zabezpečiť nezávislým prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia (ES) č. 715/2007 v elektronicky ďalej spracovateľnej podobe?

2.

Dochádza k diskriminácii nezávislých prevádzkovateľov zakázanej článkom 6 ods. 1 prvou vetou nariadenia (ES) č. 715/2007, ak výrobca zapojením poskytovateľa informačných služieb vytvorí nový informačný kanál pre predaj originálnych náhradných dielov autorizovanými predajcami a opravovňami?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

24

Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 vykladať v tom zmysle, že výrobcovia automobilov musia nezávislým prevádzkovateľom poskytnúť prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie.

25

Je potrebné pripomenúť, že podľa znenia tohto ustanovenia výrobcovia zabezpečia pre nezávislých prevádzkovateľov neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel na svojich internetových stránkach v štandardizovanom formáte, ľahko a rýchlo dostupným spôsobom, ktorý je nediskriminačný v porovnaní s poskytovaním informácií a prístupom, ktorý poskytujú autorizovaným predajcom a opravovniam.

26

V tejto súvislosti treba konštatovať, že znenie článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007 samo osebe neumožňuje odpovedať na otázku položenú vnútroštátnym súdom, keďže sa v prvom rade obmedzuje na uvedenie, že formát, v ktorom sa má poskytnutie týchto informácií uskutočniť, musí byť štandardizovaný, pričom toto spresnenie neumožňuje určiť, či majú byť uvedené informácie sprístupnené na obyčajné prečítanie alebo vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie.

27

Tak z odôvodnenia 8 a článku 6 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 715/2007, ako aj z bodu 2.1 prvého odseku prílohy XIV nariadenia č. 692/2008 totiž vyplýva, že štandardizovaná povaha formátu sa má chápať v tom zmysle, že dotknuté informácie musia byť v súlade s technickými požiadavkami normy OASIS tak, aby umožnili nájsť relevantné technické informácie a uľahčiť výmenu informácií. Z tejto normy však nevyplýva, že by výrobcom ukladala povinnosť sprístupniť dotknuté informácie vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie, a to tým menej, že tak formát umožňujúci obyčajné prečítanie, ako aj formát, ktorý umožňuje elektronické spracovanie, dovoľujú nájsť požadované technické informácie, pričom sa uľahčuje výmena informácií.

28

Následne platí, že hoci podľa znenia článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007 majú výrobcovia povinnosť poskytnúť „neobmedzený prístup“ k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ich sprístupnenie iba na obyčajné prečítanie by sa na rozdiel od toho, čo tvrdia Gesamtverband a Komisia, nemalo považovať za obmedzenie prístupu k týmto informáciám. Keďže totiž toto ustanovenie rozlišuje medzi na jednej strane prístupom, ktorý sa má poskytnúť „neobmedzene“, a na druhej strane formátom, v ktorom sa má poskytnúť, neexistencia obmedzenia odkazuje na samotný obsah informácií, ktoré musia byť sprístupnené nezávislým prevádzkovateľom, a nie spôsoby tohto sprístupnenia.

29

Napokon skutočnosť, že podľa článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007 musia byť dotknuté informácie ľahko a rýchlo prístupné, neznamená, že musia byť prístupné vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie. Rovnaké konštatovanie sa uplatní, pokiaľ ide o požiadavku vyplývajúcu z článku 6 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 715/2007, podľa ktorej musia byť informácie predkladané jednotným spôsobom, pričom tento cieľ je navyše zabezpečený štandardizáciou formátu.

30

Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora však vyplýva, že výklad ustanovenia práva Únie si vyžaduje zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (pozri najmä rozsudok zo 17. apríla 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, bod 44 a citovanú judikatúru). Aj vývoj ustanovenia práva Únie môže obsahovať relevantné prvky pre jeho výklad (rozsudok z 10. decembra 2018, Wightman a i., C‑621/18, EU:C:2018:999, bod 47 a citovaná judikatúra).

31

Pokiaľ ide po prvé o kontext, do ktorého zaraďuje článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007, treba pripomenúť, že po prvé bod 2.1 prvý odsek prílohy XIV nariadenia č. 692/2008 stanovuje, že nezávislý prevádzkovateľ, ktorý chce „reprodukovať alebo ďalej zverejniť“ dotknuté informácie, by mal rokovať priamo s príslušným výrobcom. Z tohto ustanovenia vyplýva, že samotná Komisia, ktorej článok 8 nariadenia č. 715/2007 zveruje povinnosť prijať potrebné opatrenia na vykonanie článku 6 tohto nariadenia, zrejme vychádzala z predpokladu, že článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 vyžaduje prístup k dotknutým informáciám iba prostredníctvom ich obyčajného prečítania.

32

Po druhé bod 2.1 druhý odsek prílohy XIV nariadenia č. 692/2008 stanovuje, že informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupnia „v databáze“, ale nespresňuje, že prístup k týmto informáciám sa musí poskytnúť vo formáte, ktorý možno elektronicky spracovať. Z toho vyplýva, že jedinou povinnosťou uloženou výrobcovi týmto ustanovením je povinnosť vytvoriť databázu. Postupy, ktorými sa nezávislí prevádzkovatelia môžu oboznámiť s informáciami uvedenými v takejto databáze, teda to, či majú prístup iba k obyčajnému prečítaniu týchto informácií alebo ich môžu mať k dispozícii vo formáte, ktorý by bolo možné elektronicky spracovať, tento bod 2.1 neupravuje.

33

Okrem toho je nesporné, že pri vypracovaní nariadenia č. 566/2011 Komisia zamýšľala zmeniť bod 2.1 prílohy XIV nariadenia č. 692/2008 tak, aby sa stanovilo sprístupnenie dotknutých informácií alebo prinajmenšom niektorých z nich vo formáte, ktorý umožňuje ich elektronické spracovanie. Tento návrh Komisie však nebol prevzatý do konečného znenia nariadenia č. 566/2011. Keďže podľa odôvodnenia 12 nariadenia č. 566/2011 Komisia uviedla, že „je potrebné ďalšie vysvetlenie v súvislosti s podrobnosťou informácií, ktoré sa majú poskytovať na základe nariadenia [č. 715/2007]“, vyplýva z toho, že Komisia sa v danom čase domnievala, že jednak článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 nevyžaduje sprístupnenie dotknutých informácií vo formáte, ktorý možno elektronicky spracovať, a jednak, že nie je potrebné zaviesť takúto povinnosť prostredníctvom nariadenia č. 566/2011.

34

Okrem toho, pokiaľ ide o tvrdenie združenia Gesamtverband, podľa ktorého nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 2018, s. 1), bude podľa svojho článku 91 od 1. septembra 2020 relevantné pre výklad článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007, stačí uviesť, že povinnosť sprístupniť nezávislým prevádzkovateľom informácie o opravách a údržbe vozidiel vo forme, ktorú možno elektronicky spracovať, ktorá sa teraz nachádza v článku 61 ods. 1 nariadenia 2018/858, bola zavedená až v priebehu legislatívneho procesu týkajúceho sa tohto nariadenia. Z toho vyplýva, že takúto povinnosť nemožno považovať za povinnosť, ktorá bola zavedená už nariadením č. 715/2007.

35

Pokiaľ ide po druhé o ciele sledované nariadením č. 715/2007, z jeho odôvodnení 8 a 27 vyplýva, že jeho cieľom je to, aby sa zabezpečením neobmedzeného prístupu k dotknutým informáciám dosiahlo vytvorenie a lepšie fungovanie vnútorného trhu, ktorý zaručí efektívnu hospodársku súťaž tak na trhu opráv a údržby vozidiel, ako aj na trhu informačných služieb o opravách a údržbe vozidiel. Tento cieľ tiež v podstate vyplýva z odôvodnenia 12 nariadenia č. 566/2011.

36

V tejto súvislosti treba konštatovať, že hoci by poskytnutie prístupu k dotknutým informáciám vo formáte, ktorý by umožnil elektronické spracovanie týchto informácií, uľahčovalo ich používanie týmito prevádzkovateľmi, a tak by prispelo k zabezpečeniu efektívnej hospodárskej súťaže na každom z týchto trhov, ako aj k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, nič nenasvedčuje tomu, že by sa tieto ciele mohli dosiahnuť len tým, že sa výrobcom automobilov uloží povinnosť sprístupniť dotknuté informácie v takomto formáte.

37

Vzhľadom na uvedené treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 sa má vykladať v tom zmysle, že neukladá výrobcom automobilov povinnosť poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie.

O druhej otázke

38

Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či sa má článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že výrobca automobilov vytvoril pre autorizovaných predajcov a autorizované opravovne dodatočný informačný kanál na predaj originálnych náhradných dielov, pričom sa obrátil na poskytovateľa informačných služieb, predstavuje v zmysle tohto ustanovenia diskriminačný prístup voči nezávislým prevádzkovateľom v porovnaní s prístupom, ktorý majú autorizovaní predajcovia a autorizované opravovne.

39

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007 vyplýva, že prístup k dotknutým informáciám, ktorý sa poskytuje nezávislým prevádzkovateľom, nesmie byť diskriminačný v porovnaní s prístupom poskytnutým autorizovaným predajcom a opravovniam v tom zmysle, že tieto posledné uvedené osoby sa nesmú nachádzať vo výhodnejšom postavení, pokiaľ ide tak o obsah poskytnutých informácií, ako aj spôsoby ich sprístupnenia.

40

V konaní vo veci samej Gesamtverband tvrdí, že nezávislé opravovne, ktoré uskutočňujú vyhľadávanie na internetovej stránke „parslink24“ podniku LexCom, môžu v súvislosti s náhradnými dielmi, ktoré sa majú používať pre vozidlá značky KIA, nájsť iba originálne náhradné diely autorizovaných predajcov KIA, čo môže predstavovať výhodu pre týchto predajcov. Nejde však o diskrimináciu v zmysle článku 6 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 715/2007, ktorá sa týka len sprístupnenia dotknutých informácií na jednej strane nezávislým prevádzkovateľom a na druhej strane autorizovaným predajcom a opravovniam. Z vysvetlení poskytnutých vnútroštátnym súdom pritom vyplýva, že Gesamtverband netvrdí, že by autorizovaní predajcovia a autorizované opravovne, ktorí sú zmluvne spojení so spoločnosťou KIA, mali prostredníctvom internetového portálu podniku LexCom prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktoré by boli širšie alebo vo vyššej kvalite než informácie, ku ktorým mohli mať prístup nezávislí prevádzkovatelia prostredníctvom internetového portálu KIA.

41

Vzhľadom na uvedené treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že výrobca automobilov vytvoril pre autorizovaných predajcov a autorizované opravovne dodatočný informačný kanál na predaj originálnych náhradných dielov autorizovanými predajcami a opravovňami, pričom sa obrátil na poskytovateľa informačných služieb, nepredstavuje v zmysle tohto ustanovenia prístup, ktorý je diskriminačný voči nezávislým prevádzkovateľom v porovnaní s prístupom, ktorý majú autorizovaní predajcovia a autorizované opravovne, keďže títo nezávislí prevádzkovatelia majú okrem iného nediskriminačný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, čo sa týka dodaného obsahu a prístupu poskytnutého autorizovaným predajcom a opravovniam.

O trovách

42

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

 

1.

Článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel sa má vykladať v tom zmysle, že neukladá výrobcom automobilov povinnosť poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie.

 

2.

Článok 6 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 715/2007 sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že výrobca automobilov vytvoril pre autorizovaných predajcov a autorizované opravovne dodatočný informačný kanál na predaj originálnych náhradných dielov autorizovanými predajcami a opravovňami, pričom sa obrátil na poskytovateľa informačných služieb, nepredstavuje v zmysle tohto ustanovenia diskriminačný prístup voči nezávislým prevádzkovateľom v porovnaní s prístupom, ktorý majú autorizovaní predajcovia a autorizované opravovne, keďže títo nezávislí prevádzkovatelia majú okrem iného nediskriminačný prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, čo sa týka dodaného obsahu a prístupu poskytnutého autorizovaným predajcom a opravovniam.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: nemčina.

Top