Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0728

Vec T-728/17: Žaloba podaná 24. októbra 2017 – Marinvest a Porting/Komisia

OJ C 22, 22.1.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/46


Žaloba podaná 24. októbra 2017 – Marinvest a Porting/Komisia

(Vec T-728/17)

(2018/C 022/62)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyne: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovinsko) a Porting d.o.o. (Izola-Isola) (v zastúpení: G. Cecovini Amigoni a L. Daniele, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 27. júla 2017, K(2017) 5049 final (Štátna pomoc SA.45220 (2016/FC) – Slovinsko – Údajná pomoc v prospech Komunala Izola d.o.o.), ktoré bolo oznámené spoločnostiam Marinvest a Porting 16. augusta 2017,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba bola podaná proti rozhodnutiu Európskej komisie z 27. júla 2017, K(2017) 5049 final (Štátna pomoc SA.45220 (2016/FC) – Slovinsko – Údajná pomoc v prospech Komunala Izola d.o.o.), ktoré bolo oznámené spoločnostiam Marinvest a Porting 16. augusta 2017.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva byť vypočutým, keďže v napadnutom rozhodnutí boli použité úplne nové dôvody, ktoré Komisia neuviedla vo výzve na predloženie pripomienok, na porušení základného práva riadnej správy vecí verejných stanoveného v článku 41 Charty, na porušení všeobecnej zásady kontradiktórnosti a porušení článku 24 ods. 2 nariadenia 2015/1589.

Odchylne od pôvodného znenia článku 20 ods. 2 nariadenia č. 659/1999, článok 24 ods. 2 nariadenia 2015/1589 priznáva zúčastneným stranám (ktoré podali sťažnosť) právo predložiť pripomienky už v štádiu predbežného vyšetrovania. Článok 24 ods. 2 je konkrétnym uplatnením základného práva nariadnu správu vecí verejných stanoveného v článku 41 Charty a všeobecnej zásady kontradiktórnosti.

V tejto veci došlo k závažnému porušeniu práv spoločností Marinvest a Porting zaručených článkom 24 ods. 2. Je pravdou, že Komisia listom zo 14. februára 2017 vyzvala sťažovateľky k predloženiu pripomienok a že spoločnosti Marinvest a Porting vyjadrili svoj postoj k predbežnému hodnoteniu obsiahnutom v tomto liste. Komisia však následne založila konečné napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu na dôvodoch, ktoré v liste zo 14. februára 2017 neboli uvedené a sťažovatelia sa k nim nemohli vyjadriť.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení práva byť vypočutým vyplývajúceho z odmietnutia prístupu k spisu a možnosti byť vypočutým pred prijatím končeného rozhodnutia, na porušení základného práva na riadnu správu vecí verejných uvedeného v článku 41 Charty, na porušení všeobecnej zásady kontradiktórnosti, na porušení článku 24 ods. 2 nariadenia 2015/1589 a na nedostatočnom odôvodnení v prejednávanej veci.

Sťažovatelia požiadali o prístup k dokumentom predloženým Komisii slovinskými úradmi a o stretnutie s úradníkmi Komisie na účely poskytnutia potrebných vysvetlení, najmä v súvislosti s vplyvom napadnutých opatrení na hospodársku súťaž a na obchod medzi členskými štátmi. Komisia prijala napadnuté rozhodnutie bez toho, aby predtým poslala požadované dokumenty a aby sa stretla so sťažovateľkami. Došlo tak k porušeniu článku 24 ods. 2 nariadenia 2015/1589 vykladaného v súlade s článkom 41 Charty a s všeobecnou zásadou kontradiktórnosti.

Možnosť sťažovateliek vyjadriť sa k predbežnému posúdeniu Komisie v zmysle článku 24 ods. 2 nevyhnutne predpokladá právo na prístup k spisu a právo požiadať Komisiu o stretnutie. Tieto práva sú vlastne v dôsledku toho istého základného práva úzko prepojené. V prejednávanej veci nebolo odopretie týchto práv odôvodnené.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom výklade pojmu štátna pomoc v súvislosti s požiadavkou ovplyvnenia cezhraničného obchodu, na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, na porušení oznámenia Komisie pojmu štátna pomoc a na porušení všeobecnej zásady ochrany legitímnych očakávaní a na nedostatočnom odôvodnení v prejednávanej veci.

Podľa judikatúry Súdneho dvora a podľa oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc, pomerne malá veľkosť podniku, ktorý je príjemcom tejto pomoci, a priori nevylučuje možnosť, že môže byť ovplyvnený obchod medzi členskými štátmi. Verejná podpora poskytnutá podniku, ktorý poskytuje služby len na miestnej alebo regionálnej úrovni a neposkytuje služby mimo svojho domovského štátu môže mať dopad na obchod medzi členskými štátmi, pokiaľ tieto služby môžu byť poskytované podnikmi z iných členských štátov (aj prostredníctvom práva usadiť sa) a táto možnosť nie je len hypotetická.

Komisia vôbec nezohľadnila skutočnosť, že spoločnosti Marinvest a Porting sú stopercentne kontrolované spoločnosťou Altan Prefabbricati so sídlom v Talianksu. Táto spoločnosť uskutočnila významnú investíciu do výstavby Marina d’Isola, ktorú teraz spravuje prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, v rámci práva usadiť sa v zmysle článku 49 ZFEÚ.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na nesprávnom výklade pojmu štátna pomoc v súvislosti s požiadavkou ovplyvnenia cezhraničného obchodu, na nesprávnom zistení skutkových okolností a na skreslení skutkových okolností a na nedostatočnom odôvodnení v prejednávanej veci.

V napadnutom rozhodnutí Komisia vylúčila ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi a zamerala sa najmä na skutočnosť, že služby ponúkané spoločnosťou Marina di Komunala Izola by nemohli prilákať potenciálnych zákazníkov služieb ponúkaných žalobkyňami.

Posúdenie skutkových okolností Komisiou je nesprávne. Vedľa turistického prístavu Marinvest a Porting je ešte ďalšie zariadenie, ktoré spravuje podnik, ktorému je poskytovaná štátna pomoc (Komunala Izola), poskytuje podobné služby s potenciálnou ponukou 505 kotvísk a ponúka ich prostredníctvom internetovej stránky aj v talianskom jazyku všetkým potenciálnym zákazníkom.


Top