Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0377

Vec T-377/17: Žaloba podaná 15. júna 2017 – SQ/EIB

OJ C 277, 21.8.2017, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/48


Žaloba podaná 15. júna 2017 – SQ/EIB

(Vec T-377/17)

(2017/C 277/70)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: SQ (v zastúpení: N. Cambonie a P. Walter, avocats)

Žalovaná: Európska investičná banka

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom v ňom predseda dospel k nesprávnemu záveru, že po prvé (i) postupy používané riaditeľom pre komunikáciu voči žalobcovi, ktoré sú uvedené v bodoch 20 až 24, 25, 31, 34, 46, 50 a 51 správy, nepredstavujú psychické obťažovanie, (ii) že nebolo potrebné začať disciplinárne konanie voči uvedenému riaditeľovi, a (iii) že napadnuté rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že žalobca bol obeťou psychického obťažovania, musí zostať prísne dôverné,

uložil EIB povinnosť nahradiť škodu z dôvodu (i) nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla a ktorá bola spôsobená psychickým obťažovaním zo strany riaditeľa pre komunikáciu potvrdeným v napadnutom rozhodnutí, a z tohto dôvodu žalobcovi priznal 121 992 eur (stodvadsaťjedentisíc deväťstodeväťdesiatdva) eur, (ii) nemajetkovej ujmy, ktorá žalobcovi vznikla a ktorá môže byť oddelená od nezákonnosti zakladajúcej čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia, a z toho dôvodu žalobcovi priznal 25 000 eur (dvadsaťpäťtisíc) eur, a (iii) nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená porušením nezávislosti konania o oznámení vykonávaným riaditeľom útvaru Compliance, ktorého sa dopustila generálna riaditeľka pre personál, a ďalej bola spôsobená zastrašovaním alebo hrozbou odvetných opatrení zo strany generálnej riaditeľky pre personál voči žalobcovi, a z toho dôvodu žalobcovi priznal 25 000 (dvadsaťpäťtisíc) eur,

uložil EIB povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnych právnych posúdeniach a nesprávnych posúdeniach skutkového stavu pri posúdení niektorých postupov uvádzaných žalobcom, ktorými je postihnuté rozhodnutie Európskej investičnej banky (EIB) z 20. marca 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Tento žalobný dôvod sa skladá z dvoch častí:

prvá časť je založená na nesprávnych právnych posúdeniach pri uplatnení podmienky opakovania psychického obťažovania,

druhá časť je založená na nesprávnych posúdeniach skutkového stavu vyplývajúcich zo toho, že niektoré z uplatňovaných postupov boli objektívne také, že poškodzovali sebavedomie a sebaúctu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na chybách súvisiacich s nezačatím disciplinárneho konania a skladá sa z dvoch častí:

prvá a hlavná časť je založená na nesprávnom právnom posúdení,

druhá časť, ktorá sa uvádza subsidiárne, je založená na zjavne neprávnom posúdení alebo porušení zásady proporcionality.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení povinnosti žalobcu nakladať s napnutým rozhodnutím, podľa ktorého bol obeťou psychického obťažovania zo strany riaditeľa pre komunikáciu, ako s dôverným.


Top