Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0220

Vec C-220/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 27. apríla 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

OJ C 239, 24.7.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 239/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 27. apríla 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

(Vec C-220/17)

(2017/C 239/31)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Žalovaný: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Sú odseky 1 a 7 článku 7 smernice 2014/40/EÚ (1) v spojení s článkom 7 ods. 14 tejto smernice neplatné z dôvodu porušenia zásady právnej istoty, pretože členským štátom ukladajú povinnosť zakázať uvádzanie určitých tabakových výrobkov na trh bez toho, aby bolo jasné a zrejmé, ktoré z týchto tabakových výrobkov sa konkrétne majú zakázať už od 20. mája 2016 a ktoré až od 20. mája 2020?

b)

Sú odseky 1 a 7 článku 7 smernice 2014/40 v spojení s článkom 7 ods. 14 tejto smernice neplatné z dôvodu porušenia zásady rovnosti zaobchádzania, pretože v súvislosti so zákazmi, ktoré majú prijať členské štáty, rozlišujú podľa objemu predaja bez toho, aby pre to existoval oprávnený dôvod?

c)

Sú odseky 1 a 7 článku 7 smernice 2014/40 neplatné z dôvodu porušenia zásady proporcionality a/alebo článku 34 ZFEÚ, pretože členským štátom ukladajú povinnosť zakázať už od 20. mája 2016 uviesť na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou, ktorých objem predaja v rámci celej Únie dosahuje menej ako 3 % konkrétnej kategórie výrobkov?

d)

V prípade zápornej odpovede na otázky 1 a) až 1 c): Ako treba chápať pojem „kategória výrobkov“ v článku 7 ods. 14 smernice 2014/40/EÚ? Treba rozdelenie do „kategórií výrobkov“ uskutočniť podľa typu charakteristickej arómy alebo podľa typu (aromatizovaného) tabakového výrobku alebo na základe kombinácie oboch kritérií?

e)

V prípade zápornej odpovede na otázky 1 a) až 1 c): Ako treba stanoviť, že s ohľadom na určitý tabakový výrobok je dosiahnutá hranica 3 % v zmysle článku 7 ods. 14 smernice 2014/40/EÚ, pokiaľ o tom neexistujú žiadne oficiálne a verejne dostupné čísla a štatistiky?

2.

a)

Môžu členské štáty pri transpozícii článkov 8 až 11 smernice 2014/40/EÚ do vnútroštátneho práva prijať doplňujúce prechodné ustanovenia?

b)

V prípade zápornej odpovede na prejudiciálnu otázku 2 a):

(1)

Sú článok 9 ods. 6 a článok 10 ods. 1 druhá veta písm. f) smernice 2014/40/EÚ neplatné z dôvodu porušenia zásady proporcionality a/alebo článku 34 ZFEÚ, pretože stanovenie určitých kritérií týkajúcich sa označovania a balenia delegujú na Komisiu bez toho, aby jej na to stanovili lehotu alebo upravili podrobnejšie prechodné ustanovenia či lehoty, ktoré zabezpečia, že dotknutým podnikom zostane dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám smernice?

(2)

Sú článok 9 ods. 1 druhá veta (text varovania) a ods. 4 druhá veta (veľkosť písma), článok 10 ods. 2 druhá veta písm. b) (informácie o odvykaní od fajčenia) a písm. e) (umiestnenie varovaní), ako aj článok 11 ods. 1 prvá veta (označovanie) smernice 2014/40/EÚ neplatné z dôvodu rozporu so zásadou proporcionality a/alebo s článkom 34 ZFEÚ, pretože členským štátom poskytujú rôzne možnosti výberu a úpravy bez toho, aby im na to určili lehotu alebo stanovili podrobnejšie prechodné ustanovenia či lehoty, ktoré zabezpečia, že dotknutým podnikom zostane dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám smernice?

3.

a)

Treba článok 13 ods. 1 písm. c) v spojení s odsekom 3 smernice 2014/40 vykladať v tom zmysle, že členským štátom ukladá povinnosť, aby použitie informácií, ktoré sa týkajú chute, vône, aromatických alebo iných prídavných látok, zakázali aj vtedy, keď nejde o propagačné informácie a použitie zložiek je naďalej dovolené?

b)

Je článok 13 ods. 1 písm. c) smernice 2014/40/EÚ neplatný, pretože je v rozpore s článkom 17 Charty základných práv Európskej únie?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1).


Top