EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0239

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. júla 2018.
Gert Teglgaard a Fløjstrupgård I/S proti Fødevareministeriets Klagecenter.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Režimy podpory v prospech poľnohospodárov – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Článok 6 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 73/2009 – Článok 23 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 796/2004 – Článok 66 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 1122/2009 – Článok 70 ods. 8 písm. a) – Krížové plnenie – Zníženie priamych platieb za nedodržanie povinných požiadaviek na hospodárenie alebo požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu – Stanovenie roku, ktorý sa má zohľadniť pri určení percentuálnej úrovne zníženia – Rok, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel.
Vec C-239/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:597

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 25. júla 2018 ( *1 )

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Režimy podpory pre poľnohospodárov – Nariadenie (ES) č. 1782/2003 – Článok 6 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 73/2009 – Článok 23 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 796/2004 – Článok 66 ods. 1 – Nariadenie (ES) č. 1122/2009 – Článok 70 ods. 8 písm. a) – Krížové plnenie – Zníženie priamych platieb za nedodržanie povinných požiadaviek na hospodárenie alebo požiadaviek týkajúcich sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu – Stanovenie roku, ktorý sa má zohľadniť pri určení percentuálnej úrovne zníženia – Rok, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel“

Vo veci C‑239/17,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Østre Landsret (Východodánsky odvolací súd, Dánsko) z 28. apríla 2017 a doručený Súdnemu dvoru 10. mája 2017, ktorý súvisí s konaním:

Gert Teglgaard,

Fløjstrupgård I/S

proti

Fødevareministeriets Klagecenter,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, predseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu tretej komory, sudcovia D. Šváby, M. Vilaras (spravodajca) a E. Regan,

generálna advokátka: E. Sharpston,

tajomník: C. Strömholm, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 15. marca 2018,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

G. Teglgaard a Fløjstrupgård I/S, v zastúpení: U. Baller, advokat,

dánska vláda, v zastúpení: J. Nymann‑Lindegren, C. Thorning a M. Wolff, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Biering a J. Pinborg, advokater,

rakúska vláda, v zastúpení: G. Eberhard, splnomocnený zástupca,

Európska komisia, v zastúpení: A. Sauka, D. Triantafyllou a U. Nielsen, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 17. mája 2018,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu ustanovení viacerých nariadení, ktoré boli účinné v čase skutkových okolností vo veci samej, konkrétne článku 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 2003, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269), článku 66 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 141, 2004, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243), článku 23 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16), ako aj článku 70 ods. 4 a článku 70 ods. 8 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2009, s. 65).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pánom Gertom Teglgaardom a spoločnosťou Fløjstrupgård I/S na jednej strane a Fødevareministeriets Klagecenter (Centrum sťažností ministerstva potravinárstva, Dánsko) na druhej strane, týkajúceho sa určenia roku, za ktorý môžu byť priame platby poľnohospodárom znížené z dôvodu nedodržania povinných požiadaviek týkajúcich sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v rámci krížového plnenia poľnohospodárskych podpôr.

Právna úprava

Právo Únie

3

Odôvodnenie 2 nariadenia č. 1782/2003 stanovovalo:

„(2)

Je potrebné spojiť plnú výšku platby priamej podpory s dodržovaním pravidiel, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskej produkcie a činnosti. Uvedené pravidlá sa musia týkať začlenenia základných štandardov z oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrého zaobchádzania so zvieratami a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu do spoločných organizácií trhov. Pokiaľ sa nebudú tieto základné štandardy dodržiavať, členské štáty by mali priamou podporu čiastočne alebo úplne pozastaviť na základe podmienok, ktoré sú primerané, objektívne a odstupňované. Je potrebné, aby uvedené pozastavenie neovplyvnilo sankcie stanovené v súčasnosti alebo neskôr podľa akýchkoľvek iných ustanovení právnych predpisov spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.“

4

Článok 6 tohto nariadenia, nazvaný „Zníženie platieb alebo vylúčenie z platieb“, vo svojom odseku 1 uvádzal:

„Ak sa nedodržujú základné požiadavky týkajúce sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu z dôvodu jednania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pričítať príslušnému poľnohospodárovi, je celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom je nedodržanie zistené, znížená alebo zrušená po použití článkov 10 a 11 v súlade s vykonávacími pravidlami stanovenými v článku 7.“

5

Článok 7 nariadenia č. 1782/2003, nazvaný „Podrobné pravidlá týkajúce sa zníženia a vylúčenia“, vo svojom odseku 1 stanovoval:

„1.   Podrobné pravidlá týkajúce sa zníženia a vylúčenia podľa článku 6 sa stanovia postupom podľa článku 144 ods. 2…“

6

Podľa odôvodnení 55 až 57 nariadenia č. 796/2004:

„(55)

Na ochranu finančných záujmov spoločenstva je potrebné pri[j]ať primerane účinné opatrenia na boj proti nedostatkom a podvodom. V prípadoch zistených nedostatkov s ohľadom na podmienky posúdenia vhodnosti rôznych režimov podpory je potrebné urobiť samostatné ustanovenia.

(56)

Systém obmedzení a výnimiek predpokladaných v nariadení [č. 1782/2003] s ohľadom na povinnosti krížového plnenia sleduje odlišný cieľ, menovite podnietiť poľnohospodárov dodržiavať už existujúcu legislatívu v iných oblastiach krížového plnenia.

(57)

Zníženia a vylúčenia by sa mali stanoviť s ohľadom na princíp proporcionality a v prípade podmienok určovania vhodnosti, zvláštne problémy, spojené s prípadmi vyššej moci, ako aj výnimočnými a prirodzenými okolnosťami. V prípade krížových plnení povinnosti zníženia a vylúčenia by sa mali uplatňovať len v prípade keď poľnohospodár koná úmyselne alebo z nedbanlivosti. Zníženia alebo vylúčenia by sa mali stupňovať podľa závažnosti zisteného nedostatku a mali by viesť až k celkovému vylúčeniu z jedného alebo niekoľkých režimov podpory na určité obdobie. Mali by, s ohľadom na podmienky vhodnosti, vziať do úvahy zvláštnosti rôznych režimov podpory.“

7

Hlava IV časti II nariadenia č. 796/2004 s názvom „Základ pre výpočet podpory, zníženia a nevyplatenie podpory“ obsahovala kapitolu I s názvom „Zistenia vo vzťahu k podmienkam spôsobilosti“ a kapitolu II, nazvanú „Zistenia vo vzťahu krížového plnenia“, v ktorej sa okrem iného nachádzali články 65 a 66.

8

Článok 65 ods. 4 uvedeného nariadenia znel:

„Nedostatky sa budú považovať za ‚určené‘ [zistené – neoficiálny preklad] ak sa zistili dôsledku akýchkoľvek kontrol vykonaných v súlade s týmto nariadením alebo po tom, ako ich zistil príslušný kontrolný orgán akýmkoľvek iným spôsobom.“

9

Článok 66 ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 796/2004 stanovoval:

„Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 71, pokiaľ sa zistí nesúlad dôsledku nedbalosti poľnohospodára, zníži sa celková suma priamych platieb, podľa článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorá bola alebo sa má vyplatiť príslušnému poľnohospodárovi na základe žiadostí o podporu, ktoré predložil alebo bude predkladať v kalendárnom roku zistenia. Toto zníženie bude, vo všeobecnosti predstavovať 3 % tejto celkovej čiastky.“

10

Článok 1 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 146/2008 zo 14. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 46, 2008, s. 1), zmenil a doplnil článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 takto:

„Ak sa kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len ‚príslušný kalendárny rok‘) nedodržia zákonné požiadavky týkajúce sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu a za toto nedodržanie je svojou činnosťou alebo opomenutím priamo zodpovedný poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o podporu v príslušnom kalendárnom roku, celková výška priamych platieb, ktoré sa po uplatnení článkov 10 a 11 tomuto poľnohospodárovi majú poskytnúť, sa zníži alebo zruší v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 7.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na prípady, keď je za dané nedodržanie požiadaviek svojou činnosťou alebo opomenutím priamo zodpovedná osoba, na ktorú alebo od ktorej sa poľnohospodárska pôda previedla.

Na účely uplatňovania prvého a druhého pododseku na rok 2008 kalendárny rok zodpovedá obdobiu od 1. apríla do 31. decembra 2008.

…“

11

Podľa článku 3 druhý odsek písm. a) nariadenia č. 146/2008:

„Článok 1 ods. 1 písm. a) sa uplatňuje od 1. apríla 2008.“

12

Nariadenie č. 1782/2003 bolo zrušené a nahradené nariadením č. 73/2009, ktorého článok 23 ods. 1 prvý pododsek stanovoval:

„Ak sa kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len ‚príslušný kalendárny rok‘) nedodržia povinné požiadavky na hospodárenie alebo požiadavky týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a za toto nedodržanie je svojim konaním alebo opomenutím priamo zodpovedný poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o podporu v príslušnom kalendárnom roku, celková suma priamych platieb, ktoré sa po uplatnení článkov 7, 10 a 11 tomuto poľnohospodárovi poskytli alebo sa mu majú poskytnúť, sa zníži alebo vylúči v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými v článku 24.“

13

Článok 24 tohto nariadenia č. 73/2009, nazvaný „Podrobné pravidlá týkajúce sa znížení a vylúčení v prípade nedodržania pravidiel krížového plnenia“, uvádzal:

„Podrobné pravidlá týkajúce sa zníženia a vylúčenia podľa článku 23 sa stanovia postupom podľa článku 141 ods. 2…“

14

Článok 146 ods. 1 prvý pododsek nariadenia č. 73/2009 stanovoval:

„Nariadenie [č. 1782/2003] sa zrušuje.“

15

Podľa článku 149 nariadenia č. 73/2009:

„Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

…“

16

Nariadenie č. 796/2004 bolo zrušené a nahradené nariadením č. 1122/2009.

17

Časť II nariadenia č. 1122/2009 obsahovala hlavu IV s názvom „Základ výpočtu pomoci, znížení a vylúč[e]ní“, v ktorej sa nachádzala kapitola II, nazvaná „Zistenia týkajúce sa kritérií oprávnenosti“, a kapitola III, nazvaná „Zistenia v súvislosti s krížovým plnením“, obsahujúca aj článok 70, ktorého odseky 4 a 8 stanovovali:

„4.   Výskyty nesúladu sa považujú za ‚určené‘ [zistené – neoficiálny preklad], ak sa zistili v dôsledku akéhokoľvek druhu kontrol vykonaných v súlade s týmto nariadením alebo po tom, ako boli na nich príslušný kontrolný orgán alebo prípadne platobná agentúra akýmkoľvek iným spôsobom upozornení.

8.   Na účely uplatňovania znížení sa percentuálny podiel zníženia uplatňuje na celkovú sumu týchto súm:

a)

celkovej sumy priamych platieb, ktoré sa poskytli alebo sa musia poskytnúť dotknutému poľnohospodárovi po tom, ako predložil alebo predloží žiadosti o poskytnutie pomoci počas kalendárneho roku zistenia…

…“

Dánske právo

18

Článok 3 bekendtgørelse nr. 1697 om krydsoverensstemmelse (nariadenie č. 1697 o krížovom plnení) z 15. decembra 2010 (ďalej len „nariadenie č. 1697“), stanovoval:

„1.   Poľnohospodári, ktorým je poskytnutá podpora, musia zabezpečiť, aby sa v priebehu kalendárneho roka dodržiavali požiadavky stanovené v prílohe 1 tohto nariadenia.

…“

19

Podľa článku 4 uvedeného nariadenia č. 1697:

„1.   Kontrolné orgány uvedené v článku 3 ods. 2 oznámia každý prípad nedodržania požiadaviek uvedených v prílohe 1 tohto nariadenia FødevareErhverv [Agentúra pre odvetvie potravinárstva]…

2.   Nedodržanie požiadaviek uvedených v prílohe 1 tohto nariadenia môže viesť k zníženiu percentuálneho podielu podpory za kalendárny rok, počas ktorého bola prijatá žiadosť o podporu alebo žiadosť o platbu a v ktorom sa zistilo nedodržanie. Agentúra pre odvetvie potravinárstva prijme rozhodnutie o výške zníženia v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami práva Spoločenstva.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

20

V rámci policajného vyšetrovania sa zistilo, že mnohí dánski poľnohospodári si v rokoch 2006 až 2009 zakúpili hnojivo od príslušného dovozcu bez toho, aby tento dovozca zaznamenal tieto predaje v registri dodávateľov a bez toho, aby poľnohospodári zaznamenali vo svojej evidencii hnojív dusičnany obsiahnuté v hnojive.

21

Na základe dokumentov, ktoré boli zabavené v priestoroch tohto dovozcu, Plantedirektoratet (Dozorný orgán pre rastlinné hospodárstvo, Dánsko) vykonal administratívnu kontrolu evidencie hnojív poľnohospodárov a 4. januára 2011 zaslal listy so žiadosťou o informácie 125 z nich, z dôvodu prekročenia kvót dusičnanov stanovených vnútroštátnymi pravidlami v oblasti hnojív, ako aj nedodržania pravidiel krížového plnenia uplatniteľných na priame platby.

22

Výsledky kontroly boli oznámené NaturErhvervstyrelsen (Agentúra pre poľnohospodárstvo a rybolov, Dánsko, ďalej len „platobná agentúra“), ktorá začala voči týmto poľnohospodárom konanie pre nedodržanie pravidiel o krížovom plnení.

23

Po prijatí rozhodnutí o znížení podpory poskytnutej dotknutým poľnohospodárom za rok alebo roky, počas ktorých neboli dodržané pravidlá týkajúce sa krížového plnenia, sa platobná agentúra 26. novembra 2012 obrátila na Európsku komisiu s otázkou, či by sa zníženie podpory malo vypočítať za kalendárny rok, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel krížového plnenia, alebo za kalendárny rok, v ktorom bolo toto nedodržanie zistené.

24

Podľa platobnej agentúry sa totiž zdalo, že Komisia vo výročnej správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami inštitúcií (Ú. v. EÚ C 344, 2012, s. 1) dospela k záveru, že zníženie platieb poľnohospodárom z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia by sa malo uplatňovať na platby vykonané za kalendárny rok, v ktorom bolo nedodržanie zistené.

25

Vo svojej odpovedi zo 7. februára 2013 Komisia v podstate potvrdila, že rok, v ktorom sa príslušný kontrolný orgán dozvedel o nesúlade, sa má považovať za rok zistenia nedodržania pravidiel krížového plnenia, na ktorý sa má uplatniť z toho vyplývajúca sankcia.

26

Platobná agentúra následne na základe nariadenia č. 1697 znížila priame platby žalobcov vo veci samej za rok, v ktorom Dozorný orgán pre rastlinné hospodárstvo zistil nedodržanie pravidiel krížového plnenie, konkrétne za rok 2011.

27

Sťažnosti, ktoré títo žalobcovia podali na Centrum sťažností ministerstva potravinárstva, boli následne zamietnuté.

28

Rovnakí žalobcovi následne podali na Østre Landsret (Východodánsky odvolací súd, Dánsko) žaloby, v ktorých sa odvolávajú na neplatnosť týchto zamietavých rozhodnutí.

29

Pán Teglgaard sa opiera o znenie článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, aby preukázal záver, že rokom zníženia priamych platieb má byť rok nedodržania pravidiel krížového plnenia. Nariadenie č. 796/2004 podľa neho len spresňuje, že nedodržanie pravidiel krížového plnenia nemožno sankcionovať skôr, než sa zistí, že k nemu došlo, pričom toto nariadenie nemohlo zmeniť nariadenie č. 1782/2003. Uvádza, že v súlade so všeobecnými právnymi zásadami musí byť sankcia za nedodržanie pravidiel stanovená na základe skutočností, ktoré existovali v čase, keď došlo k porušeniu. Podľa jeho názoru nemôže nariadenie č. 73/2009 predstavovať základ návrhu na zníženie podpory na základe skutočností, ku ktorým došlo pred jeho nadobudnutím účinnosti. Navyše uvádza, že údajné nedodržanie pravidiel krížového plnenia by v jeho prípade malo nepredvídateľné následky, keďže sankcia by sa mohla zvýšiť o sumu 1908483,08 dánskych korún (DKK) (približne 256157 eur) z dôvodu nárastu plôch oprávnených na priame platby medzi rokom, keď došlo k nedodržaniu pravidiel, a rokom zistenia tohto nedodržania.

30

Fløjstrupgård tvrdí, že článok 23 nariadenia č. 73/2009 jasne neuvádza, či sa má zníženie priamych platieb týkať platieb prijatých za rok, počas ktorého došlo k nedodržaniu pravidiel krížového plnenia, alebo platieb prijatých za rok, v ktorom bolo toto nedodržanie zistené. Uvádza, že v jej prípade je zníženie priamych platieb vyššie, ak sa týka roku zistenia uvedeného nedodržania, a to v dôsledku nárastu plôch oprávnených na tieto platby medzi rokom, v ktorom došlo k nedodržaniu, a rokom jeho zistenia. Takýto stav skutkových okolností je podľa názoru tejto spoločnosti v rozpore so zásadami právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery a z hľadiska zmluvného práva predstavuje nepredvídateľný dôsledok.

31

Centrum sťažností ministerstva potravinárstva tvrdí, že nariadenia Únie týkajúce sa režimu jednotnej platby sledujú osobitný cieľ, ktorým je podporiť poľnohospodárov v tom, aby dodržiavali existujúcu právnu úpravu v rôznych oblastiach krížového plnenia, pričom ustanovenia o tomto režime sa majú vykladať vzhľadom na tento cieľ. V dôsledku toho tvrdí, že platobná agentúra správne dospela k záveru, že je potrebné znížiť priamu podporu žalobcom vo veci samej za rok, v ktorom bolo zistené nedodržanie pravidiel krížového plnenia.

32

Vnútroštátny súd uvádza, že Súdny dvor ešte nerozhodol o otázke, za ktorý rok je potrebné uplatniť zníženie priamych platieb z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia v prípade, že sa kalendárny rok, v ktorom došlo k nedodržania pravidiel krížového plnenia, nezhoduje s kalendárnym rokom, v ktorom bolo toto nedodržanie zistené. Zároveň uvádza, že v rôznych jazykových verziách článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 existujú rozdiely.

33

Za týchto okolností Østre Landsret (Východodánsky odvolací súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.

V situácii, keď poľnohospodár nedodrží zákonom stanovené požiadavky týkajúce sa správy alebo správne poľnohospodárske a ekologické podmienky v kalendárnom roku, a v dôsledku toho sa poľnohospodárovi zníži výška priamych platieb podľa článku 6 ods. 1 [nariadenia č. 1782/2003] v spojení s článkom 66 ods. 1 [nariadenia č. 796/2004], má sa zníženie pomoci vypočítať na základe priamych platieb poskytnutých poľnohospodárovi:

a)

v kalendárnom roku, v ktorom k nedodržaniu došlo, alebo

b)

v (nasledujúcom) kalendárnom roku, v ktorom bolo nedodržanie zistené?

2.

Je výsledok rovnaký podľa neskorších pravidiel stanovených v článku 23 ods. 1 [nariadenia č. 73/2009] v spojení s článkom 70 ods. 4 a článkom 70 ods. 8 písm. a) [nariadenia Komisie č. 1122/2009]?

3.

V situácii, keď poľnohospodár nedodrží zákonom stanovené požiadavky týkajúce sa správy alebo správne poľnohospodárske a ekologické podmienky v rokoch 2007 a 2008, avšak k zisteniu nedodržania dôjde najskôr v roku 2011, uplatní sa [nariadenie č. 1782/2003] v spojení s [nariadením č. 796/2004], ktoré sa uplatňuje pri výpočte zníženia pomoci, alebo sa uplatní [nariadenie č. 73/2009] v spojení s [nariadením č. 1122/2009]?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej a druhej prejudiciálnej otázke

34

Svojou prvou a druhou otázkou, na ktoré je potrebné odpovedať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa jednak článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, článok 6 ods. 1 tohto nariadenia zmenený nariadením č. 146/2008 a článok 66 ods. 1 nariadenia č. 796/2004, a jednak článok 23 ods. 1 nariadenia č. 73/2009 a článok 70 ods. 4 a článok 70 ods. 8 písm. a) nariadenia č. 1122/2009 majú vykladať v tom zmysle, že zníženia priamych platieb z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia sa majú vypočítať na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k tomuto nedodržaniu, alebo za kalendárny rok, v ktorom bolo toto nedodržanie zistené.

35

V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora je na účely výkladu ustanovenia práva Únie potrebné zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou (rozsudky zo 6. novembra 2014, Feakins, C‑335/13, EU:C:2014:2343, bod 35, ako aj z 12. novembra 2015, Jakutis a Kretingalės kooperatinė ŽŪB, C‑103/14, EU:C:2015:752, bod 93).

36

Hoci vo francúzskej jazykovej verzii článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 sa uvádza, že „le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l’année civile au cours de laquelle le non‑respect est constaté est réduit ou supprimé“ [celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom bolo zistené nedodržanie, sa zníži alebo zruší – neoficiálny preklad]“, takmer vo všetkých ostatných jazykových verziách dostupných v deň prijatia tohto nariadenia ten istý článok v podstate stanovuje, že sa zníži alebo zruší celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k nedodržaniu.

37

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že formulácia použitá v jednej z jazykových verzií ustanovenia práva Únie sa nemôže chápať ako jediný základ na výklad tohto ustanovenia, prípadne sa nemôže považovať za ustanovenie, ktoré má prednosť pred inými jazykovými verziami (rozsudok zo 17. marca 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, bod 36).

38

Ustanovenia práva Únie sa majú vykladať a uplatňovať jednotným spôsobom so zreteľom na verzie vyhotovené vo všetkých jazykoch Únie a v prípade rozdielu medzi týmito verziami sa má predmetné ustanovenie vykladať podľa všeobecnej štruktúry a účelu právnej úpravy, ktorej je súčasťou (rozsudky z 5. mája 2011, Kurt und Thomas Etling a i., C‑230/09 a C‑231/09, EU:C:2011:271, bod 60, ako aj zo 17. marca 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, bod 36).

39

Z toho vyplýva, že vzhľadom na odlišnosti medzi rôznymi jazykovými verziami článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 konštatované v bode 36 tohto rozsudku je potrebné toto ustanovenie vykladať podľa všeobecnej štruktúry a účelu nariadenia, ktorého súčasť tvorí.

40

Všeobecná štruktúra a účel nariadenia č. 1782/2003 v oblasti dodržiavania pravidiel krížového plnenia vyplývajú z odôvodnenia 2 tohto nariadenia, ktoré spája plnú výšku platby priamej podpory s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskej produkcie a činnosti, ktoré sa týkajú začlenenia základných štandardov z oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrého zaobchádzania so zvieratami a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu do spoločných organizácií trhov. V prípade nedodržania týchto štandardov by mali členské štáty túto podporu na základe primeraných, objektívnych a odstupňovaných podmienok čiastočne alebo úplne pozastaviť.

41

Pokiaľ ide o článok 6 ods. 1 uvedeného nariadenia, toto ustanovenie stanovuje, že k zníženiu alebo zrušeniu takejto podpory dochádza vtedy, keď je nedodržanie pravidiel krížového plnenia dôsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pričítať príslušnému poľnohospodárovi.

42

Nariadenie č. 1782/2003 teda ukladá poľnohospodárom povinnosť dodržiavať pri každom roku prevádzky povinné požiadavky na hospodárenie alebo požiadavky týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, ktoré tvoria súčasť pravidiel krížového plnenia.

43

Dodržiavanie týchto pravidiel pritom môže mať zmysel len vtedy, ak má sankcia za ich nesplnenie, či už vyplývajúce z nedbanlivosti alebo úmyslu, za následok zníženie alebo zrušenie priamych platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok tohto nesplnenia. Len takýto vzťah totiž môže zachovať prepojenie medzi správaním poľnohospodára, ktoré je dôvodom sankcie, a samotnou sankciou.

44

Je pravda, že článok 66 nariadenia č. 796/2004 vo všetkých jazykových verziách dostupných v deň prijatia tohto nariadenia uvádza, že zníženie sa uplatní na celkovú sumu priamych platieb, ktorá poľnohospodárovi bola vyplatená alebo sa má vyplatiť na základe žiadostí o podporu, ktoré predložil alebo bude predkladať v kalendárnom roku zistenia nedodržania pravidiel krížového plnenia.

45

Zo znenia tohto článku 66 však nemožno vyvodiť, ako to tvrdí Komisia, že by sa zníženie malo vypočítať z výšky priamych platieb, ktoré boli vyplatené alebo sa majú vyplatiť za kalendárny rok tohto zistenia. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že vykonávacie nariadenie prijaté na základe ustanovenia základného nariadenia sa nemôže odchýliť od ustanovení tohto základného nariadenia, ktorým je podriadené (rozsudok z 2. marca 1999, Španielsko/Komisia, C‑179/97, EU:C:1999:109, bod 20). Znenie tohto článku 66 ods. 1 teda nemožno vykladať v tom zmysle, že spochybňuje prepojenie medzi konaním poľnohospodára, ktoré viedlo k uloženiu sankcie, a touto sankciou, čím by sa odchyľovalo od základného pravidla stanoveného v článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, podľa ktorého je následkom nedodržania pravidiel krížového plnenia zníženie alebo zrušenie priamych platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k tomuto nedodržaniu.

46

Nariadenie č. 796/2004 vykladané vzhľadom na nariadenie č. 1782/2003 totiž vo svojom článku 66 stanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa zníženia priamych platieb v prípade nedodržania pravidiel krížového plnenia, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003. Uvedený článok 66 sa v skutočnosti týka spôsobu započítania zníženia priamych platieb za nedodržanie pravidiel krížového plnenia, a nie pravidiel výpočtu takéhoto zníženia. Vykonaním takéhoto započítania voči sume priamych platieb, ktorá bola poľnohospodárovi vyplatená alebo sa má vyplatiť v kalendárnom roku zistenia tohto nedodržania, totiž článok 66 nariadenia č. 796/2004 zaručuje, že sa vybratie sumy zodpovedajúcej tomuto zníženiu skutočne uskutoční, a to prostredníctvom zníženia dlžnej sumy voči poľnohospodárovi. Týmto spôsobom tento článok zabezpečuje tak účinnosť zníženia za nedodržanie pravidiel krížového plnenia, ako aj efektívne využitie platieb v rámci poľnohospodárskych fondov Únie.

47

Okrem toho tento výklad podporujú aj zásady rovnosti zaobchádzania, proporcionality a právnej istoty.

48

V prvom rade je potrebné uviesť, že tak v prípade, že sa nedodržanie pravidiel krížového plnenia zistí v tom istom roku, v ktorom k nemu došlo, ako aj v prípade, že sa zistí v priebehu bezprostredne nasledujúceho roka po tom, čo k nemu došlo, je základ pre výpočet rovnaký. V obidvoch uvedených prípadoch totiž základ tvoria priame platby za rok, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel krížového plnenia. Toto riešenie teda umožňuje zabrániť riziku, že suma platieb, na ktorú sa vzťahuje zníženie, bude výrazne vyššia ako suma platieb za rok, keď došlo k nedodržaniu pravidiel krížového plnenia, alebo naopak, že uplatnené zníženie bude oveľa nižšie v prípade, že by došlo k zníženiu výšky priamych platieb medzi rokom, keď došlo k nedodržaniu pravidiel, a rokom jeho zistenia. Dokáže teda zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi.

49

Ďalej je potrebné pripomenúť, že zásada proporcionality vyžaduje, aby akty inštitúcií Únie boli vhodné na dosiahnutie legitímnych cieľov sledovaných predmetnou právnou úpravou a neprekračovali hranice toho, čo je potrebné na uskutočnenie týchto cieľov, pričom pokiaľ sa ponúka výber medzi viacerými primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k najmenej obmedzujúcemu opatreniu a spôsobené ťažkosti nesmú byť neprimerané vo vzťahu k sledovaným cieľom (rozsudok zo 14. júna 2017, TofuTown.com, C‑422/16, EU:C:2017:458, bod 45).

50

Je pritom potrebné podotknúť, že samotná Komisia uznala vo svojich písomných pripomienkach, že za okolností, ktoré generálna advokátka opísala v bode 96 svojich návrhov, by zohľadnenie roku zistenia nedodržania pravidiel krížového plnenia na účely výpočtu zníženia alebo zrušenia priamych platieb nemohlo zabezpečiť prepojenie medzi správaním poľnohospodára, ktoré viedlo k takémuto zníženiu alebo zrušeniu, a touto sankciou.

51

Naopak, dodržanie zásady proporcionality bude vždy zabezpečené vtedy, keď sa zníženie alebo zrušenie priamych platieb vypočíta na základe výšky priamych platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel krížového plnenia, pretože takéto spojenie ostane zachované. Takto vypočítané zníženie alebo zrušenie je totiž spôsobilé dosiahnuť cieľ článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, ktorým je postihovať prípady nedodržania pravidiel krížového plnenia, a nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

52

Napokon zásada právnej istoty si vyžaduje, aby právna úprava Únie dotknutým osobám umožnila presne poznať rozsah povinností, ktoré im ukladá, pričom musia mať možnosť jednoznačne poznať svoje práva a povinnosti a podľa toho konať (rozsudky z 9. marca 2017, Doux, C‑141/15, EU:C:2017:188, bod 22, a z 20. decembra 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, bod 98).

53

Ako zdôrazňujú žalobcovia vo veci samej, zohľadnenie roku zistenia nedodržania pravidiel krížového plnenia pri výpočte zníženia priamych platieb vyvoláva pre dotknutého poľnohospodára ťažko predvídateľné finančné dôsledky, ktoré bude musieť znášať, keďže skutkové okolnosti, napr. počet obhospodarovaných hektárov, na základe ktorých sa tieto platby poskytujú, sa môžu výrazne líšiť z roka na rok, pričom okamih kontroly pravidiel krížového plnenia je veľmi neistý. Takéto riziko však neexistuje, ak sa zníženie alebo zrušenie priamych platieb vypočíta na základe sumy priamych platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel krížového plnenia, pretože prípadná zmena takýchto skutkových okolností následne po vzniku tohto nedodržania nemá žiadny vplyv na finančné následky, ktoré má tento poľnohospodár znášať.

54

V dôsledku toho sa zníženia priamych platieb z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia podľa článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 musia vypočítať na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k tomuto nedodržaniu. Na základe uplatnenia článku 66 ods. 1 nariadenia č. 796/2004 sa takto vypočítané zníženia započítajú voči platbám, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za rok, v ktorom bolo uvedené nedodržanie zistené.

55

Článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, zmenený nariadením č. 146/2008, sa má vykladať rovnakým spôsobom. Tento článok 6 ods. 1 v znení zmien a doplnení, rovnaký vo všetkých jazykových verziách, už neodkazuje na rok zistenia nedodržania pravidiel krížového plnenia. Naopak, tým, že uvedený článok 6 ods. 1 v znení zmien a doplnení odkazuje na „daný kalendárny rok“ alebo „príslušný kalendárny rok“, a to tak pokiaľ ide o zistenie nedodržania pravidiel krízového plnenia, ako aj pokiaľ ide o žiadosť o podporu podanú poľnohospodárom, ktorý je priamo zodpovedný za činnosť alebo opomenutie, osobitne zdôrazňuje rok, v ktorom došlo k tomuto nedodržaniu na účely stanovenia zníženia alebo zrušenia priamych platieb. Nepriamy odkaz na nariadenie č. 796/2004 prostredníctvom časti vety „celková výška priamych platieb, ktoré sa… tomuto poľnohospodárovi majú poskytnúť, sa zníži alebo zruší v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 7“ teda, ako bolo konštatované v bode 46 tohto rozsudku, len odkazuje na spôsob započítania zníženia alebo zrušenia priamych platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za rok, v ktorom bolo nedodržanie zistené.

56

Tieto konštatovania platia rovnako aj pre výklad článku 23 ods. 1 nariadenia č. 73/2009, ktorý v podstate preberá článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, zmenený a doplnený nariadením č. 146/2008.

57

Pokiaľ ide o článok 70 ods. 4 a článok 70 ods. 8 písm. a) nariadenia č. 1122/2009, je potrebné jednak konštatovať, že len odsek 8 písm. a) tohto článku je priamo relevantný, keďže stanovuje, že „na účely uplatňovania znížení sa percentuálny podiel zníženia uplatňuje na celkovú sumu týchto súm… celkovej sumy priamych platieb, ktoré sa poskytli alebo sa musia poskytnúť dotknutému poľnohospodárovi po tom, ako predložil alebo predloží žiadosti o poskytnutie pomoci počas kalendárneho roku zistenia“.

58

Okrem toho konštatovania uvedené v bode 46 tohto rozsudku na účely výkladu článku 66 ods. 1 nariadenia č. 796/2004 sa musia tiež uplatniť pri článku 70 ods. 8 písm. a) nariadenia č. 1122/2009, ktorý sa týka spôsobu započítania zníženia priamych platieb za nedodržanie pravidiel krížového plnenia, a nie pravidiel výpočtu takéhoto zníženia.

59

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné na prvú a druhú otázku odpovedať takto:

Článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, článok 6 ods. 1 tohto nariadenia, zmenený a doplnený nariadením č. 146/2008, a článok 23 ods. 1 nariadenia č. 73/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že zníženia priamych platieb z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia sa majú vypočítať na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k tomuto nedodržaniu.

Článok 66 ods. 1 nariadenia č. 796/2004 a článok 70 ods. 8 písm. a) nariadenia č. 1122/2009 sa majú vykladať v tom zmysle, že takto vypočítané zníženia priamych platieb sa započítajú voči platbám, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom bolo toto nedodržanie pravidiel krížového plnenia zistené.

O tretej otázke

60

Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, aká je uplatniteľná právna úprava Únie na výpočet zníženia priamych platieb, ak poľnohospodár nedodržal pravidlá krížového plnenia v priebehu rokov 2007 – 2008, ale toto nedodržanie bolo zistené až počas roka 2011.

61

Je potrebné jednak pripomenúť, že zásada právnej istoty vyžaduje, aby bola každá skutková situácia, ak nie je výslovne stanovené inak, posúdená vzhľadom na právne normy účinné v čase, keď táto situácia nastala (rozsudok zo 14. februára 2012, Toshiba Corporation a i., C‑17/10, EU:C:2012:72, bod 50, ako aj citovaná judikatúra). Ani znenie, ani cieľ, ani štruktúra článku 23 ods. 1 nariadenia č. 73/2009 pritom neposkytujú jasné informácie v prospech uplatnenia tohto ustanovenia so spätnou účinnosťou.

62

Preto pokiaľ ide o zníženia priamych platieb z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia, je na určenie znížení, ktoré sa majú uplatniť, potrebné použiť právne predpisy Únie účinné k dátumu vzniku predmetného prípadu nedodržania.

63

Na druhej strane zo znenia článku 146 v spojení s článkom 149 nariadenia č. 73/2009 vyplýva, že nariadenie č. 1782/2003 bolo zrušené s účinnosťou od 1. januára 2009. Okrem toho z článku 3 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 146/2008 vyplýva, že zmena článku 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 stanovená v článku 1 nariadenia č. 146/2008 sa uplatňuje od 1. apríla 2008. článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 bol teda uplatniteľný v roku 2007 a uplatňoval sa až do 31. marca 2008, pričom článok 6 ods. 1 tohto nariadenia, zmenený a doplnený nariadením č. 146/2008, bol uplatniteľný od 1. apríla do 31. decembra 2008.

64

V tejto súvislosti článok 2 písm. e) nariadenia č. 1782/2003 definuje platby za daný kalendárny rok alebo platby počas referenčného obdobia ako platby, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za príslušný rok/príslušné roky, vrátane všetkých platieb, ktoré majú byť poskytnuté za iné obdobia začínajúce v danom kalendárnom roku/daných kalendárnych rokoch.

65

V dôsledku toho bol článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 uplatniteľný na priame platby poskytnuté za rok 2007 a prvé tri mesiace roku 2008, ako aj na platby, ktoré sa majú poskytnúť za obdobia začínajúce v roku 2007 alebo v priebehu týchto prvých troch mesiacov, pričom článok 6 ods. 1 tohto nariadenia, zmenený a doplnený nariadením č. 146/2008, bol uplatniteľný na priame platby poskytnuté za obdobie od apríla do decembra 2008, ako aj na platby, ktoré sa majú poskytnúť za obdobia začínajúce počas týchto deviatich mesiacov.

66

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné na tretiu otázku odpovedať tak, že uplatniteľnou právnou úpravou Únie na výpočet zníženia priamych platieb, ak poľnohospodár nedodržal pravidlá krížového plnenia v priebehu rokov 2007 – 2008, ale toto nedodržanie bolo zistené až počas roka 2011, je článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 pre rok 2007 a prvé tri mesiace roku 2008, a článok 6 ods. 1 tohto nariadenia, zmenený a doplnený nariadením č. 146/2008, pre obdobie od apríla do decembra 2008.

O trovách

67

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

 

1.

Článok 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003, zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 146/2008 zo 14. februára 2008, a článok 23 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1782/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že zníženia priamych platieb z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia sa majú vypočítať na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom došlo k tomuto nedodržaniu.

Článok 66 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení č. 1782/2003 a článok 70 ods. 8 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva, sa majú vykladať v tom zmysle, že takto vypočítané zníženia priamych platieb sa započítajú voči platbám, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za kalendárny rok, v ktorom bolo toto nedodržanie pravidiel krížového plnenia zistené.

 

2.

Uplatniteľnou právnou úpravou Únie na výpočet zníženia priamych platieb, ak poľnohospodár nedodržal pravidlá krížového plnenia v priebehu rokov 2007 – 2008, ale toto nedodržanie bolo zistené až počas roka 2011, je článok 6 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 pre rok 2007 a prvé tri mesiace roku 2008, a článok 6 ods. 1 tohto nariadenia, zmenený a doplnený nariadením č. 146/2008, pre obdobie od apríla do decembra 2008.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: dánčina.

Top