Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0606

Vec C-606/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-80/14, PT Musim Mas/Rada

OJ C 30, 30.1.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 30/35


Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-80/14, PT Musim Mas/Rada

(Vec C-606/16 P)

(2017/C 030/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: H. Marcos Fraile, splnomocnený zástupca, N. Tuominen, avocat)

Ďalší účastníci konania: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Európska komisia, Európska rada pre bionaftu (EBB)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016, ktorý bol oznámený Rade 16. septembra 2016, vo veci T-80/14, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Rada Európskej únie,

zamietol žalobu, ktorú podala žalobkyňa na prvom stupni a ktorou sa domáhala zrušenia napadnutého nariadenia a

zaviazal žalobkyňu na prvom stupni na náhradu trov Rady na prvom stupni i v odvolacom konaní.

Subsidiárne,

vrátil vec Všeobecného súdu na ďalšie konanie,

rozhodol, že o trovách prvostupňového a odvolacieho konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Po prvé, Všeobecný súd uplatnil nesprávny právny test pri rozhodovaní, či Rada mala dôkazy, aby rozhodla, že ceny domácich surovín uvedené v záznamoch príslušných indonézskych vývozcov boli dostatočne skreslené, aby to odôvodňovalo ich nezohľadnenie a použitie metodológie uvedenej v článku 2 ods. 5 druhom pododseku základného nariadenia (1). Všeobecný súd tak stanovil inštitúcii dôkazné bremeno príliš vysoko.

2.

Po druhé, konštatovanie Všeobecného súdu, že dôkazy, ktoré predložili inštitúcie, nie sú dostatočné na preukázanie významného skreslenia cien hlavných surovín v Indonézii v dôsledku použitia systému rozdielnej vývoznej dane, nie je riadne odôvodnené.

3.

Po tretie, výrok napadnutého rozsudku, v ktorom boli zrušené antidumpingové clá v rozsahu, v akom sa týkali žalobkyne na prvom stupni, je neprimeraný vo vzťahu k jedinému dôvodu zrušenia, ktorý Všeobecný súd preskúmal a konštatovanej nezákonnosti priznáva neprimerané účinky.

4.

Rada preukáže, že napadnutý rozsudok je viackrát poznačený nesprávnym právnym posúdením, ktoré ovplyvňuje jeho platnosť. Okrem toho Rada tvrdí, že skutkové okolnosti uvedené v druhej časti druhého žalobného dôvodu, ktorý žalobkyňa uviedla na prvom stupni, sú dostatočne preukázané, aby Súdny dvor mohol o tomto dôvode rozhodnúť a žalobu zamietnuť.

5.

Rada preto navrhuje, aby bol napadnutý rozsudok zrušený a aby bol návrh na zrušenie napadnutého nariadenia podaný žalobkyňou na prvom stupni zamietnutý.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51) („základné nariadenie“).


Top