Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0716

Vec T-716/14: Žaloba podaná 9. októbra 2014 – Tweedale/EÚBP

OJ C 448, 15.12.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/33


Žaloba podaná 9. októbra 2014 – Tweedale/EÚBP

(Vec T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Antony C. Tweedale (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát)

Žalovaný: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že v súvislosti s rozhodnutím Komisie z 10. augusta 2011 EÚBP konal v rozpore s Aarhuským dohovorom, nariadením (ES) č. 1049/2001 a nariadením (ES) č. 1367/2006,

zrušil rozhodnutie EÚBP z 30. júla 2014,

zaviazal EÚBP na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že EÚBP tým, že prijal napadnuté rozhodnutie, konal v rozpore s článkom 4 ods. 4 Dohovoru Organizácie Spojených národov o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998 (ďalej len „Aarhuský dohovor“), ktorý bol schválený rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005, ako aj v rozpore s článkom 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (ďalej len „Aarhuské nariadenie“) a článkom 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. EÚBP v napadnutom rozhodnutí v rozpore s týmito ustanoveniami neuznal povinnosť sprístupniť informácie týkajúce sa emisií do životného prostredia, uvedené vo vyžiadaných dokumentoch.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že EÚBP tým, že prijal napadnuté rozhodnutie, konal v rozpore s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001, ako aj v rozpore so svojou povinnosťou konať tak, aby výklad dôvodu zamietnutia, uvedeného v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 na základe článku 4 ods. 4 Aarhuského dohovoru, bol v súlade s Aarhuským dohovorom.


Top