Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0409

Vec C-409/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 28. augusta 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

OJ C 439, 8.12.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 439/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 28. augusta 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Vec C-409/14)

(2014/C 439/24)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa opis tovaru určeného k precleniu vymedzený ako „Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, svetlý (light air-cured)“ v zmysle podpoložky 2401 10 35 KN kapitoly 24 s názvom „TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU“ a obsiahnutý v nariadení Komisie (EÚ) č. 862/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1) [omissis], vykladať v tom zmysle, že zahŕňa iba taký air-cured tabak, ktorý nie je odžilovaný a nie je strips, a ktorý:

obsahuje celé listy rastliny tabaku,

nie je rezaný, ani zlisovaný či stlačený,

okrem toho, že je sušený air-cured, čo je považované za formu „spracovania“, neumožňuje, aby tabak ktorý nie je odžilovaný a nie je strips v zmysle podpoložky 2401 10 35 KN, podliehal akémukoľvek inému spracovaniu (napr. oddeleniu stoniek, rozdrobeniu listov alebo ich stlačeniu),

ktorý nedosahuje kvalitu na potreby fajčenia?

2.

Má sa pojem „colný režim podmienečného oslobodenia od cla“ v článku 4 bode 6 smernice Rady 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS vykladať v tom zmysle, že zahŕňa tiež prípad tovaru určeného k precleniu (výrobku podliehajúceho spotrebným daniam), ktorý sa nachádza v colnom režime vonkajšieho tranzitu, v dočasnom uskladnení alebo v colnom sklade, so sprievodnými dokladmi, na ktorých je kód colného sadzobníku nesprávne uvedený (ako 2403 10 9000 KN namiesto 2401 10 35 KN), avšak relevantná kapitola (kapitola 24 – Tabak) a všetky ostatné údaje na týchto dokladoch (číslo kontajneru, počet, čistá hmotnosť) sú uvedené správne, pričom pečate boli neporušené?

(To znamená, že treba objasniť, či určitý tovar môže podliehať colnému režimu podmienečného oslobodenia od cla, pokiaľ v jeho sprievodných dokladoch bola síce správne uvedená kapitola spoločného colného sadzobníka, ale nesprávne bola uvedená konkrétna podpoložka colného sadzobníka).

3.

Má sa pojem „dovoz“ podľa článku 2 písm. b) smernice Rady 2008/118/ES (2) o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS a pojem „dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani“ podľa článku 4 bodu 8 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj prípad, keď podpoložka colného zaradenia skutočného tovaru v colnom režime vonkajšieho tranzitu sa líši od podpoložky uvedenej v jeho sprievodných dokladoch, pričom okrem tejto odlišnosti je označenie kapitoly (v tomto prípade kapitola 24 – tabak) ako aj množstva a čistej hmotnosti skutočného tovaru v súlade s údajmi v sprievodných dokladoch?

4.

Má sa považovať za nezrovnalosť, na ktorú odkazuje článok 38 smernice Rady 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS, skutočnosť, že tovar využíva colný režim podmienečného oslobodenia od cla, pričom v sprievodných dokladoch k tomuto tovaru sa nachádza nesprávne označenie KN podľa prílohy I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) č. 861/2010?


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 29.10.2010, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.

(2)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).


Top