EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0152

Vec C-152/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 1. apríla 2014 – AEEG/Antonella Bertazzi a i.

OJ C 194, 24.6.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 194/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 1. apríla 2014 – AEEG/Antonella Bertazzi a i.

(Vec C-152/14)

2014/C 194/16

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Odporcovia: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vnútroštátne ustanovenie (článok 75 ods. 2 zákonného dekrétu č. 112 z roku 2008), ktoré vôbec neuznáva počet rokov odpracovaných v služobnom pomere na dobu určitú na nezávislom úrade štátnej správy v prípade výnimočného vymenovania dotknutých pracovníkov do stálej služby na základe výberových skúšok, ktoré nie sú porovnateľné so skúškami v rámci najprísnejšieho verejného výberového konania, ktorým prešli ostatní zamestnanci, avšak sú v súlade, keďže tak stanovuje zákonodarca, s článkom 97 ods. 3 Ústavy Talianskej republiky, ako spôsob zisťovania vhodnosti na vykonávanie úloh, ktorými sa majú pracovníci poveriť, v zásade považovať – vo vzťahu k úlohám, ktoré zostali nezmenené a úplne rovnaké pre pracovníkov na dobu určitú aj na dobu neurčitú – za zodpovedajúce doložke 4 ods. 4 smernice 1999/70/ES (1)?

2.

a)

Ak sa konštatuje nesúlad uvedenej právnej úpravy so zásadami práva Únie, pokiaľ ide o predmetných pracovníkov na dobu určitú, je možné identifikovať objektívne dôvody na zabezpečenie výnimky z rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k týmto pracovníkom v porovnaní s pracovníkmi na dobu neurčitú, a to „na účely sociálnej politiky“, v prípade potreby na vyhnutie sa „hrebeňovému“, t. j. paralelnému zaraďovaniu bývalých dočasných pracovníkov vymenovaných do stálej služby vo vzťahu k tým, ktorí boli prijatí do stálej služby na základe všeobecného pravidla výberového konania do verejnej služby (pravidla stanoveného – okrem legislatívnej výnimky, ako je tá, ktorá v prejednávanej veci stanovuje jednoduché absolvovanie výberového postupu – v súlade s uvedeným článkom 97 ods. 3 ústavy), a možno podmienky na uplatnenie týchto výnimiek považovať – s ohľadom na to, čo už uviedol Súdny dvor [Európskej únie] v bode 47 svojho uznesenia zo 7. marca 2013 [vec C-393/11] – za splnené z hľadiska proporcionality tým, že dočasným pracovníkom vymenovaným do stálej služby sa jednoducho prizná osobný kompenzačný príplatok, ktorý sa zníži o budúce zvýšenie platu a ktorý nie je možné prehodnocovať, spolu s prerušením bežného vývoja dosiahnutej výšky odmeňovania a prístupu k výberovým konaniam na vyššiu kvalifikáciu?

b)

Môže naopak pravidelné posudzovanie riadneho vykonávania pridelených úloh, po preukázaní schopnosti vykonávať ich, a to na účely priznania výšky odmeňovania a vyššej kvalifikácie s ďalším výberovým konaním v prípade profesijného postupu, predstavovať vhodné vyváženie postavenia pracovníkov vymenovaných do stálej služby v porovnaní so zamestnancami prijatými na základe výberového konania, a to bez toho, aby dochádzalo k neuznaniu počtu odpracovaných rokov a výšky odmeňovania na úkor pracovníkov dodatočne vymenovaných do stálej služby (pričom v rámci vyššie opísaného systému postupu prijatého úradom AEEG neexistujú nijaké významné výhody v prospech zamestnancov prijatých na základe výberového konania), čo má v tomto prípade za následok nedostatok objektívnych dôvodov na výnimku z uplatnenia smernice 1999/70/ES, pokiaľ ide o otázky objektivity a transparentnosti, ktoré treba zosúladiť s predmetnými pracovnými podmienkami v konkrétnom prípade?

3.

Má sa v každom prípade – ako by sa dalo usudzovať z bodov 47 a 54 uznesenia zo 7. marca 2013 – konštatovať skutočne neprimeraný a diskriminačný charakter úplného neuznania počtu predchádzajúcich odpracovaných rokov (s následným nevyhnutným pozastavením uplatňovania príslušných vnútroštátnych právnych predpisov), avšak bez toho, aby sa upustilo od splnenia požiadaviek ochrany postavenia úspešných uchádzačov v rámci výberového konania, pričom prijímanie príslušných opatrení má naďalej závisieť od uváženia orgánov verejnej správy (v podobe „bonusov“, t. j. zvýhodnení priznaných v prospech úspešných uchádzačov v rámci výberového konania pri výbere na prístup k vyššej kvalifikácii alebo prostredníctvom iných prostriedkov v rámci voľnej úvahy vnútroštátnych orgánov pri usporiadaní vlastnej verejnej správy)?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).


Top