Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0208

Vec T-208/13: Žaloba podaná 9. apríla 2013 — Portugal Telecom SGPS, S.A./Komisia

OJ C 164, 8.6.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 164/22


Žaloba podaná 9. apríla 2013 — Portugal Telecom SGPS, S.A./Komisia

(Vec T-208/13)

2013/C 164/38

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugal Telecom SGPS, S.A. (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: N. Mimoso Ruiz a R. Bordalo Junqueiro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie C(2013) 306 a zaviazal Komisiu na náhradu trov konania,

subsidiárne znížil pokutu, ktorá bola žalobkyni uložená v súlade s článkom 2 uvedeného rozhodnutia.

Dôvody a hlavné tvrdenia

V napadnutom rozhodnutí sa uvádza, že Portugal Telecom a Telefónica, S.A. porušili článok 101 ZFEÚ tým, že do zmluvy o kúpe balíka akcií spoločnosti Brasilcel NV vo vlastníctve spoločnosti Portugal Telecom spoločnosťou Telefónica, S.A. vložili článok 9, ktorý Komisia vykladá ako dohodu o nekonkurovaní si, ktorá je nezávislá od predmetnej transakcie.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení podstatných formálnych náležitostí:

podľa žalobkyne je napadnuté rozhodnutie nedostatočne odôvodnené, keďže jeho odôvodnenie obsahuje v podstatných bodoch nedostatky, nepresnosti a chyby, ktoré nenapraviteľne skresľujú jeho závery,

žalobkyňa sa tiež domnieva, že napadnuté rozhodnutie obsahuje nedostatočné dôkazy, keďže Komisia nepredložila nijaký dôkaz vyvracajúci dôkaz, ktorý predložila žalobkyňa a z ktorého vyplýva, že článok 9 zmluvy obsahuje povinnosť spočívajúcu v zákaze konkurencie, ktorá sa vzhľadom na okolnosti jej vzniku nemôže stať účinnou bez predchádzajúceho potvrdenia zo strany oboch zmluvných strán,

žalobkyňa sa okrem iného domnieva, že článok 9 zmluvy nemôže byť posúdený ako obmedzenie na základe cieľa a že Komisia nepreukázala, tak ako jej prislúcha preukázať, súčasnú alebo prípadnú existenciu obmedzujúcich účinkov, ktoré by mohli byť v rozpore s pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení Zmluvy a práva týkajúceho sa jej uplatnenia:

žalobkyňa sa domnieva, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s právom Únie v rozsahu, v akom obsahuje tieto pochybenia:

a)

zjavne nesprávne posúdenie skutkových okolností, dôkazov a dôkaznej sily údajov, keďže Komisia nesprávne posúdila a vyložila údaje, ktoré poskytli účastníci konania, a teda na základe dôkazov nachádzajúcich sa v spise nedospela k najpresvedčivejším záverom;

b)

nesprávny výklad článku 101 ZFEÚ a v dôsledku toho porušenie uvedeného ustanovenia, keďže Komisia bezdôvodne a nesprávne posúdila účastníkov konania ako možných konkurentov na všetkých trhoch, na ktoré sa údajne vzťahuje predmetná povinnosť spočívajúca v zákaze konkurencie. Táto povinnosť nemohla byť posúdená ako obmedzenie na základe cieľa a Komisia nepreukázala nijaké jeho účinky;

c)

porušenie povinnosti uskutočniť vyšetrovanie a rozhodnúť, keďže napadnuté rozhodnutie neobsahuje a ani nevyvracia nijaké relevantné tvrdenia, ktoré účastníci konania predložili, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti doložky o zákaze konkurencie;

d)

porušenie zásady in dubio pro reo, keďže Komisia považuje za nesporné niektoré skutočnosti v neprospech žalobkyne, v prípade ktorých existujú vážne pochybnosti a v súvislosti s ktorými si nie je istá ani samotná Komisia;

e)

porušenie zásad, ktoré sa Komisia zaviazala uplatniť v rámci ukladania pokút, a to konkrétne ustanovení bodu 13 svojich usmernení v danej oblasti, keďže Komisia vypočítala sumu pokuty vo vzťahu k všetkým trhom týkajúcim sa elektronickej komunikácie, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na ibérskom polostrove, pričom nezohľadnila tiež skutočnosť, že údajné porušenie vôbec nepokračovalo po 29. októbri 2010;

f)

porušenie zásady proporcionality vzhľadom na okolnosti prejednávaného prípadu a kritérií, ktoré treba dodržiavať pri ukladaní pokút.


Top