EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0131

Vec C-131/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën, ďalší účastník konania: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

OJ C 171, 15.6.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 171/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën, ďalší účastník konania: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

(Vec C-131/13)

2013/C 171/24

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Financiën

Ďalší účastník konania: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

Prejudiciálne otázky

1.

Sú vnútroštátne orgány a súdy na základe práva Európskej únie povinné zamietnuť uplatnenie oslobodenia od dane v prípade dodania v rámci Spoločenstva, práva na odpočet dane z pridanej hodnoty z kúpy tovaru, ktorý bol po kúpe odoslaný do iného členského štátu, alebo vrátenie dane z pridanej hodnoty, ktoré vyplýva z uplatnenia článku 28b časti A ods. 2 druhej vety šiestej smernice (1), keď je na základe objektívnych okolností zrejmé, že v prípade dane z príslušného tovaru došlo k daňovému úniku, zdaniteľná osoba vedela alebo musela vedieť o tom, že bola zapojená do úniku, a vnútroštátne právo za týchto okolností neupravuje nepriznanie oslobodenia, odpočtu alebo vrátenia dane?

2.

Treba v prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku odoprieť priznanie tohto oslobodenia od dane, odpočtu dane alebo vrátenia aj vtedy, keď k daňovému úniku v oblasti dane z pridanej hodnoty došlo v inom členskom štáte (ako v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný) a zdaniteľná osoba o tomto úniku v oblasti dane z pridanej hodnoty vedela alebo musela vedieť, a to aj vtedy, keď v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný, splnila všetky (formálne) požiadavky, ktorými vnútroštátne právo podmieňuje oslobodenie od dane, odpočet alebo vrátenie dane, a daňovým orgánom tohto členského štátu stále poskytovala všetky potrebné informácie o tovare, odoslaní a odberateľoch v členskom štáte určenia, do ktorého bol tovar doručený?

3.

Čo sa má v prípade zápornej odpovede na prvú otázku rozumieť pod pojmom „nadobudnutie podliehalo dani“ v článku 28b časti A ods. 2 prvej vete (na konci) šiestej smernice: vyúčtovanie dane z pridanej hodnoty, ktorá je v cieľovom členskom štáte splatná z nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v predpísanom daňovom priznaní dane z pridanej hodnoty, alebo — z dôvodu absencie takého vyúčtovania — aj prijatie opatrení zo strany daňových orgánov cieľového členského štátu na vyriešenie situácie? Je pri odpovedi na túto otázku relevantné, či je predmetná transakcia súčasťou reťazca transakcií, ktorého cieľom je daňový únik v oblasti dane z pridanej hodnoty v krajine určenia, a či o tom zdaniteľná osoba vedela alebo musela vedieť?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (77/388/EHS) (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).


Top