Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Vec T-346/10: Žaloba podaná 18. augusta 2010 — Borax Europe/ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 288/51


Žaloba podaná 18. augusta 2010 — Borax Europe/ECHA

(Vec T-346/10)

()

2010/C 288/95

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Borax Europe Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: K. Nordlander, advokát, a H. Pearson, solicitor)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA)

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že žaloba o zrušenie je prípustná,

zrušiť rozhodnutie ECHA, ktorým sa identifikujú určité látky obsahujúce bór ako „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 písm. c) nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) (1) a zaraďujú sa do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy navrhovaných na autorizáciu (ďalej len „zoznam látok“) dňa 18. júna 2010 (ďalej len „napadnutý akt“),

zaviazať ECHA na náhradu trov žalobkyne v tomto konaní.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa domáha zrušenia rozhodnutia ECHA, ktorým sa identifikujú určité látky obsahujúce bór ako „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ spĺňajúce kritériá stanovené v článku 57 písm. c) nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a zaraďujú sa do zoznamu látok z 18. júna. Žalobkyňa sa o napadnutom akte dozvedela prostredníctvom tlačovej správy ECHA z 18. júna 2010.

Látky obsahujúce bór, ktorých zahrnutie do zoznamu látok prostredníctvom napadnutého aktu žalobkyňa spochybňuje, sú: kyselina boritá, č. CAS 10043-35-3, č. ES 233-139-2; tetraboritan sodný, bezvodý; tetraboritan sodný dekahydrát; tetraboritan sodný pentahydrát (č. CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, č. ES 215-540-4) (ďalej len „boritany“).

Na podporu žaloby uvádza žalobkyňa nasledujúce žalobné dôvody:

Prvý žalobný dôvod: napadnutý akt by mal byť zrušený, lebo vychádza z dokumentácie podľa prílohy XV, ktorá obsahuje zjavné nesprávnosti vedúce k porušeniu základnej požiadavky postupu podľa článku 59 REACH. Ako odôvodnenie pre konanie ECHA táto dokumentácia uvádza, že boritany sú v súčasnosti uvedené v časti 3 prílohy VI nariadenia (ES) č. 1272/2008, čo je v skutočnosti nesprávne.

Druhý žalobný dôvod: ECHA prijala napadnutý akt bez toho, aby splnila svoju úlohu posúdiť „vec samu“, či boritany spĺňajú kritériá uvedené v článku 57 písm. c) REACH. Prijatím napadnutého aktu sa preto ECHA dopustila zjavného nesprávneho posúdenia, prekročila svoje právomoci a porušila zásadu riadnej správy vecí verejných.

Tretí žalobný dôvod: boritany nespĺňajú kritériá uvedené v článku 57 písm. c) REACH na to, aby boli určené za látky poškodzujúce reprodukciu zaradené v kategórii 1 alebo 2 podľa smernice 67/548. Nie sú preto „látkami vzbudzujúcimi veľmi veľké obavy“ a ich zahrnutie do zoznamu látok prostredníctvom napadnutého aktu porušuje článok 59 ods. 8 REACH.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1).


Top