EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0447

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) zo 17. októbra 2012.
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Súdnemu dvoru Európskej únie.
Verejné zmluvy na poskytnutie služieb – Verejné obstarávanie – Poskytovanie služieb údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií – Zamietnutie ponúk žalobkyne a zadanie zákaziek inému uchádzačovi – Kritériá výberu – Kritériá hodnotenia ponúk – Povinnosť odôvodnenia – Mimozmluvná zodpovednosť.
Vec T-447/10.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:553

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) zo 17. októbra 2012 – Evropaïki Dynamiki/Súdny dvor

(vec T-447/10)

„Verejné zmluvy na poskytnutie služieb – Verejné obstarávanie – Poskytovanie služieb údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií – Zamietnutie ponúk žalobkyne a zadanie zákaziek inému uchádzačovi – Kritériá výberu – Kritériá hodnotenia ponúk – Povinnosť odôvodnenia – Mimozmluvná zodpovednosť“

1.                     Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Určenie predmetu konania – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený [Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] (pozri bod 27)

2.                     Verejné zmluvy Európskej únie – Uzavretie zmluvy v rámci verejného obstarávania – Kritériá výberu – Hodnotenie spôsobilosti uchádzačov poskytovať stanovené služby – Kritériá hodnotenia ponúk – Porovnávacie hodnotenie osobitných charakteristík a predností jednotlivých ponúk – Uplatnenie kritéria určeného na vyhodnotenie spôsobilosti uchádzačov na plnenie zákazky vo fáze hodnotenia ponúk – Neprípustnosť (nariadenie Rady č. 1605/2002, článok 97 ods. 1; nariadenie Komisie č. 2342/2002, články 137 a 138) (pozri body 35 – 42, 53)

3.                     Verejné zmluvy Európskej únie – Uzavretie zmluvy v rámci verejného obstarávania – Voľná úvaha inštitúcií – Súdne preskúmanie – Hranice (pozri body 69, 70)

4.                     Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Rozhodnutie o neprijatí ponuky v rámci postupu verejného obstarávania služieb – Povinnosť na základe písomnej žiadosti oznámiť vlastnosti a výhody prijatej ponuky a meno uchádzača, ktorému bola zákazka pridelená – Povinnosť verejného obstarávateľa poskytnúť podrobnú porovnávaciu analýzu prijatej ponuky a ponuky predloženej vylúčeným uchádzačom (článok 296 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1605/2002, článok 100 ods. 2; nariadenie Komisie č. 2342/2002, článok 149) (pozri body 70 – 73, 92, 95, 96, 107, 110)

5.                     Žaloba o neplatnosť – Žaloba proti rozhodnutiu o neprijatí ponuky v rámci postupu verejného obstarávania služieb – Zrušenie sporného rozhodnutia pre nedostatok odôvodnenia – Subsidiárny dôvod zrušenia založený na porušení zásady zákazu diskriminácie – Objektívna existencia diskriminácie závisiaca od preskúmania žalobných dôvodov, ktoré musia smerovať proti rozhodnutiu nahrádzajúcemu zrušené rozhodnutie – Predčasná povaha návrhu na zrušenie (pozri bod 116)

6.                     Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Protiprávnosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Neexistencia jednej z podmienok – Zamietnutie žaloby o náhradu škody v celom rozsahu (článok 340 druhý odsek ZFEÚ) (pozri body 118, 119)

7.                     Mimozmluvná zodpovednosť – Podmienky – Neoprávnenosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým bola v rámci postupu verejného obstarávania služieb zamietnutá ponuka, z dôvodu nedostatočného odôvodnenia – Objektívna existencia protiprávnosti a príčinnej súvislosti závisiaca od preskúmania žalobných dôvodov, ktoré musia smerovať proti rozhodnutiu nahrádzajúcemu zrušené rozhodnutie – Predčasná povaha návrhu na náhradu škody (článok 340 druhý odsek ZFEÚ) (pozri body 123, 125)

Predmet

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora z 12. júla 2010 o zamietnutí ponúk predložených žalobkyňou pre časti 1 a 2 verejného obstarávania CJ 7/09 z 11. novembra 2009 týkajúceho údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií (Ú. v. EÚ 2009/S 217-312293), ako aj všetkých ostatných s tým súvisiacich rozhodnutí Súdneho dvora, vrátane rozhodnutia o zadaní jednotlivých zákaziek vybratým uchádzačom, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok

1.

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 12. júla 2010 o zamietnutí ponúk, ktoré predložila Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v rámci verejného obstarávania CJ 7/09 z 11. novembra 2009 týkajúceho údržby, vývoja a podpory počítačových aplikácií, a o zadaní zákaziek iným uchádzačom sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Súdny dvor je povinný nahradiť trovy konania.

Top