EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0604

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2012.
Football Dataco Ltd a i. proti Yahoo! UK Ltd a i.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Smernica 96/9/ES – Právna ochrana databáz – Autorské právo – Rozpisy futbalových zápasov majstrovstiev.
Vec C-604/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:115

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 1. marca 2012 ( *1 )

„Smernica 96/9/ES — Právna ochrana databáz — Autorské právo — Rozpisy futbalových zápasov majstrovstiev“

Vo veci C-604/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 10. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 21. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním:

Football Dataco Ltd,

Football Association Premier League Ltd,

Football League Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

proti

Yahoo! UK Ltd,

Stan James (Abingdon) Ltd,

Stan James plc,

Enetpulse ApS,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis a D. Šváby,

generálny advokát: P. Mengozzi,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 27. októbra 2011,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League a PA Sport UK Ltd, v zastúpení: J. Mellor, QC, S. Levine, L. Lane a R. Hoy, barristers,

Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc a Enetpulse ApS, v zastúpení: D. Alexander a R. Meade, QC, P. Roberts a P. Nagpal, barristers,

vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: L. Seeboruth, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci S. Malynicz, barrister,

talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

maltská vláda, v zastúpení: A. Buhagiar a G. Kimberley, splnomocnené zástupkyne,

portugalská vláda, v zastúpení: A. P. Barros, L. Inez Fernandes a P. Mateus Calado, splnomocnení zástupcovia,

fínska vláda, v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca,

Európska komisia, v zastúpení: J. Samnadda a T. van Rijn, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 15. decembra 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, s. 20; Mim. vyd. 13/015, s. 459).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League a PA Sport UK Ltd (ďalej spoločne len „Football Dataco a i.“) a Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc a Enetpulse ApS (ďalej spoločne len „Yahoo a i.“) vo veci údajných práv duševného vlastníctva prvých uvedených spoločností k anglickým a škótskym rozpisom futbalových zápasov majstrovstiev.

Právny rámec

Medzinárodné právo

3

V oddiele venovanom autorským právam a s nimi súvisiacim právam článok 10 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, podpísanej 15. apríla 1994 v Marakéši a ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80):

„Súbor dát alebo iného materiálu, či už schopné spracovania počítačom alebo v inej forme, ktoré z dôvodu výberu alebo usporiadania svojho obsahu predstavujú duševné výtvory, budú chránené ako také. Táto ochrana, ktorá sa nevzťahuje na dáta alebo materiál, sa nebude týkať žiadneho autorského práva uplatneného na dáta alebo materiál.“

4

Článok 5 Zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorských právach, prijatej v Ženeve 20. decembra 1996, ktorý sa týka „kompilácií dát (databáz)“, stanovuje:

„Kompilácie dát alebo iného materiálu v ľubovoľnej forme, ktoré sú z dôvodu výberu alebo usporiadania svojho obsahu duševnými výtvormi, sú chránené ako také. Táto ochrana sa nevzťahuje na samotné dáta alebo materiál a nie sú ňou dotknuté autorské práva k týmto dátam alebo materiál, ktorý kompilácia obsahuje.“

Právo Únie

5

Odôvodnenia 1 až 4, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 39 a 60 smernice 96/9 stanovujú:

„(1)

keďže vo všetkých členských štátoch databázy nie sú v súčasnosti dostatočne chránené platnými právnymi predpismi; a ak niekde táto právna ochrana existuje, má rozdielnu podobu;

(2)

keďže takéto rozdiely v právnej ochrane databáz, ktoré poskytujú vnútroštátne právne predpisy členských štátov, majú priame negatívne účinky na fungovanie vnútorného trhu pokiaľ ide o databázy a osobitne na slobodu fyzických a právnických osôb uviesť on-line databázu tovarov a služieb na úroveň harmonizovaných právnych úprav v celom spoločenstve; tieto rozdiely sa môžu prehĺbiť ešte viac, pretože členské štáty zavádzajú nové právne predpisy v tomto odbore, ktorý v tomto období nadobúda vzrastajúci medzinárodný rozmer;

(3)

keďže jestvujúce rozdiely, ktoré skresľujú pôsobenie fungovania vnútorného trhu, treba odstrániť a zároveň treba zabrániť vzniku ďalších rozdielov, zatiaľ čo rozdiely, ktoré neovplyvňujú nepriaznivé pôsobenie vnútorného trhu alebo vývoj informačného trhu vo vnútri spoločenstva, nie je nutné odstraňovať ani brániť ich vzniku;

(4)

keďže autorskoprávna ochrana databáz existuje v členských štátoch v právnych predpisoch a v súdnych rozhodnutiach vo viacerých formách a keďže, ak zostanú vo vnútroštátnych predpisoch jednotlivých členských štátov rozdiely v obsahu a podmienkach ochrany, môžu mať takéto neharmonizované práva týkajúce sa duševného vlastníctva za následok prekážky voľnému pohybu tovaru a služieb v rámci spoločenstva;

(9)

keďže databázy sú veľmi dôležitým nástrojom vývoja informačného trhu v rámci spoločenstva a pretože tento nástroj sa bude využívať aj v mnohých ďalších oblastiach;

(10)

keďže exponenciálny rast ročného objemu informácií generovaných a spracovaných vo všetkých oblastiach obchodu a priemyslu v spoločenstve aj vo svete si vo všetkých členských štátoch vyžaduje investovanie do rozvinutých informačných systémov spracovania;

(12)

keďže takéto investície do moderných informačných pamäťových a postupových systémov sa nebudú uskutočňovať v rámci spoločenstva, pokiaľ nebude zavedený stabilný a jednotný systém právnej ochrany práv zostavovateľov databáz;

(15)

keďže kritérium, podľa ktorého môže byť databáza predmetom ochrany podľa autorského práva, malo by byť obmedzené iba na skutočnosť, že výber alebo usporiadanie obsahu databázy je duševným výtvorom autora; pritom by sa takáto ochrana mala vzťahovať na štruktúru databázy;

(16)

keďže žiadne iné kritérium ako originalita (pôvodnosť) v zmysle autorovej duševnej kreácie by sa nemalo uplatňovať pri určovaní, či databáza môže byť predmetom ochrany podľa autorského práva, predovšetkým by sa nemali uplatňovať žiadne estetické alebo kvalitatívne kritériá;

(18)

keďže táto smernica sa netýka slobody autorov rozhodnúť o tom, či a akým spôsobom budú ich diela zahrnuté do databázy, najmä či súhlas je výhradný alebo nie;…

(26)

keďže diela chránené podľa autorského práva a predmety ochrany chránené príbuznými právami, ktoré sú vložené do databázy, zostávajú v každom prípade chránené príslušnými výhradnými právami a nemôžu byť vložené alebo z nej extrahované bez privolenia majiteľa práv alebo jeho právnych nástupcov;

(27)

keďže autorské práva k takýmto dielam a príbuzné práva k predmetom ochrany takto vloženým do databázy nie sú vôbec dotknuté existenciou osobitného práva na výber alebo usporiadanie týchto diel alebo predmetov ochrany v databáze;

(39)

keďže okrem cieľa ochrániť autorské práva na originálny výber alebo usporiadanie obsahu databázy sa táto smernica usiluje zabezpečiť ochranu postavenia zostavovateľov databáz proti neoprávnenému privlastňovaniu výsledkov finančných a odborných investícií pri získavaní a zhromažďovaní obsahov ochranou celej databázy alebo jej podstatných častí proti určitým konaniam používateľa alebo konkurenta;

(60)

keďže niektoré členské štáty v súčasnosti chránia podľa autorskoprávnych úprav databázy, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie takejto autorskoprávnej ochrany podľa tejto smernice; keďže aj keď dotknuté databázy možno chrániť podľa práva ustanoveného v tejto smernici proti nedovolenej extrakcii alebo reutilizácii ich obsahov, trvanie ochrany podľa tohto práva je značne kratšie, než to, ktoré sa na ne vzťahujú podľa v súčasnosti platných vnútroštátnych úprav; keďže zosúladenie podmienok na určenie, či databáza má byť chránená autorským právom, nesmie mať za následok skrátenie ochrannej lehoty bežne požívanej dotknutými majiteľmi práv; keďže na tento účel by mala byť stanovená výnimka; účinky takejto výnimky musia byť obmedzené na územie príslušných členských štátov“.

6

Podľa článku 1 ods. 2 smernice 96/9:

„Na účely tejto smernice sa ‚databázou‘ rozumie zbierka nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a individuálne prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami.“

7

V kapitole II nazvanej „Autorské právo“ článok 3 smernice 96/9, ktorý definuje „predmet ochrany“, stanovuje:

„1.   V súlade s touto smernicou sú databázy, ktoré predstavujú spôsobom výberu alebo usporiadaním ich obsahov autorov vlastný duševný výtvor, chránené ako také podľa autorského práva. Žiadne iné kritériá sa nebudú uplatňovať pri rozhodovaní o vhodnosti takejto ochrany.

2.   Autorskoprávna ochrana databáz, ktorú stanovuje táto smernica, sa nerozširuje na ich obsah a nedotýka sa žiadnych práv týkajúcich sa takéhoto obsahu.“

8

V kapitole III nazvanej „Právo sui generis“ článok 7 smernice 96/9, týkajúci sa „predmetu ochrany“, v jeho odsekoch 1 a 4 stanovuje:

„1.   Členské štáty ustanovia pre zostavovateľa databázy, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia, alebo prezentácie jej obsahu, právo zamedziť konaniam spočívajúcim extrakcii alebo reutilizácii celého obsahu databázy alebo kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej podstatnej časti z nej.

4.   Právo stanovené v paragrafe 1 [odseku 1 – neoficiálny preklad] sa uplatňuje bez ohľadu na to, či databáza spĺňa podmienky ochrany autorským právom alebo inými právami. …“

9

V kapitole IV nazvanej „Spoločné ustanovenia“ článok 14 smernice 96/9 stanovuje:

„1.   Ochrana v zmysle tejto smernice týkajúca sa autorského práva sa vzťahuje aj na databázy vytvorené pred dňom uvedeným v článku 16 ods. 1, ak k tomuto dňu spĺňajú požiadavky pre autorskoprávnu ochranu ustanovené v tejto smernici.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ak databáza, chránená podľa autorskoprávnej úpravy v členskom štáte, nespĺňa ku dňu vydania tejto smernice kritériá pre autorskoprávnu ochranu ustanovenú v článku 3 ods. 1, nebude mať táto smernica v takomto členskom štáte za následok žiadne skrátenie zostávajúcej ochrannej lehoty priznanej podľa takejto úpravy.

…“

10

Dňom uverejnenia smernice 96/9 v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev je 27. marec 1996.

11

Táto smernica bola v Spojenom kráľovstve prebratá prijatím nariadenia z roku 1997 o autorskom práve a právach súvisiacich s databázami (Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, SI 1997 č. 3032), ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 1998. Relevantné ustanovenia tohto nariadenia pre túto vec sú zhodné s relevantnými ustanoveniami tejto smernice.

Skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálne otázky

Vypracovanie anglických a škótskych rozpisov futbalových zápasov majstrovstiev

12

Podľa vnútroštátneho rozhodnutia vypracovanie ročných rozpisov futbalových zápasov majstrovstiev podlieha v Anglicku a Škótsku pravidlám a konaniu, ktoré sú celkovo porovnateľné.

13

Zahŕňa v sebe prihliadnutie na určitý počet pravidiel nazývaných „zlaté pravidlá“, z ktorých hlavné sú:

nijaký klub nesmie hrať tri zápasy po sebe doma alebo vonku,

v rámci každých piatich po sebe nasledujúcich zápasov nijaký klub nesmie hrať štyri zápasy doma alebo vonku,

pokiaľ je to možné, každý klub by mal mať kedykoľvek počas sezóny odohraný rovnaký počet zápasov doma a vonku a

všetky kluby by mali hrať, pokiaľ je to možné, v strede týždňa rovnaký počet zápasov doma a vonku.

14

Postup vypracovania rozpisu ako vo veci samej sa skladá zo štyroch fáz. Prvá fáza, ktorá sa začína v priebehu predchádzajúcej sezóny, spočíva vo vypracovaní plánu zápasov majstrovstiev pre prvú ligu zo strany zamestnancov dotknutých profesionálnych federácií a v príprave predbežného rozpisu zápasov pre iné ligy. Jej podstatou je vypracovanie zoznamu možných dátumov zápasov v závislosti od série základných parametrov (dátumy začatia a konca sezóny, počet zápasov, dátumy vyhradené pre iné národné, európske alebo medzinárodné súťaže).

15

Druhou fázou je rozosielanie dotazníkov predchádzajúcich určeniu rozpisov dotknutým klubom a analýza odpovedí na tieto dotazníky, osobitne žiadosti „o konkrétny dátum“ (žiadosť klubu hrať svoj zápas s iným klubom naplánovaný na konkrétny dátum, doma alebo naopak vonku), žiadosti, „ktoré sa netýkajú konkrétneho dátumu“ [žiadosť klubu hrať takýto zápas určitý deň v týždni od určitej hodiny (napríklad v sobotu po 13.30 hod.)] a „párovacie“ žiadosti (žiadosť dvoch alebo viacerých klubov nehrať v ten istý deň doma). Každú sezónu je podaných okolo 200 žiadostí.

16

Tretia fáza, ktorá je v rámci anglických futbalových zápasov zverená pánovi Thompsonovi zo spoločnosti Atos Origin IT Services UK Ltd, spočíva v dvoch úlohách, a to v „plánovaní postupnosti“ a „párovaní“.

17

Úloha plánovania postupnosti má za cieľ dosiahnuť bezchybné poradie zápasov doma a vonku pre každý klub s prihliadnutím na zlaté pravidlá, sériu organizačných ťažkostí a, pokiaľ je to len možné, na žiadosti formulované klubmi. Pán Thompson okrem toho vypracúva párovaciu tabuľku v závislosti od žiadostí podaných mužstvami. Postupne zadáva mená mužstiev do tejto tabuľky a snaží sa vyriešiť čo najviac problematických prípadov až do úplného vypracovania návrhu uspokojujúceho rozpisu. Na tento účel používa program, do ktorého prenáša informácie z plánu postupnosti a z párovacej tabuľky s cieľom vypracovať čitateľnú verziu rozpisov.

18

Posledná fáza, ktorá je založená na spolupráci medzi pánom Thompsonom a zamestnancami dotknutých profesionálnych federácií, spočíva v revízii obsahu rozpisov zápasov. Táto revízia sa vykonáva manuálne za pomoci počítačového softvéru na vyriešenie pretrvávajúcich problémov. Po revízii sa konajú dve stretnutia, na ktorých sa posudzuje konečný obsah rozpisov – stretnutie pracovnej skupiny pre zápasy a stretnutie so zástupcami polície. V sezóne 2008/09 bolo počas tejto poslednej fázy vykonaných 56 zmien.

19

Podľa skutkových zistení prvostupňového súdu prevzatých do vnútroštátneho rozhodnutia postup vypracovania futbalových rozpisov dotknutý vo veci samej nie je čisto mechanický alebo deterministický, ale naopak, vyžaduje si značné úsilie a schopnosti pri plnení mnohých existujúcich požiadaviek pri čo najlepšom dodržaní uplatniteľných pravidiel. Práca nevyhnutná na tento účel nie je iba uplatňovaním rigidných kritérií a odlišuje sa napríklad od zostavovania telefónneho zoznamu v tom zmysle, že v každej fáze vyžaduje úsudok a schopnosti, najmä ak počítačový softvér nenachádza vzhľadom na existujúce ťažkosti nijaké riešenie. Pokiaľ ide o čiastočné použitie počítača, podľa tvrdení pána Thompsona nijako nevylučuje nevyhnutnosť úsudku, ako aj určitú mieru voľnej úvahy.

Skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálne otázky

20

Football Dataco a i. tvrdia, že k rozpisom anglických a škótskych futbalových zápasov majstrovstiev majú právo „sui generis“ podľa článku 7 smernice 96/9, autorské právo podľa článku 3 tejto smernice, ako aj autorské právo podľa britskej právnej úpravy duševného vlastníctva.

21

Yahoo a i., ktorí spochybňujú právnu existenciu týchto práv, uvádzajú, že majú právo používať tieto rozpisy v rámci ich činností bez toho, aby museli zaplatiť finančnú náhradu.

22

Prvostupňový súd sa domnieval, že tieto rozpisy majú nárok na ochranu autorským právom podľa článku 3 smernice 96/9 z dôvodu, že ich príprava vyžaduje podstatnú časť tvorivej práce. Naopak, odoprel im výhodu ďalších dvoch uvedených práv.

23

Vnútroštátny súd potvrdil prvostupňový rozsudok, pokiaľ ide o skutočnosť, že na rozpisy dotknuté vo veci samej sa nevzťahuje ochrana právom „sui generis“ podľa článku 7 smernice 96/9. Naopak, pýta sa, či sa na ne neuplatňuje ochrana autorským právom podľa článku 3 tejto smernice. Rovnako vyjadruje pochybnosti o možnosti, že tieto rozpisy sú chránené autorským právom podľa britskej právnej úpravy predchádzajúcej uvedenej smernici za iných podmienok ako tých, ktoré sú uvedené v tomto článku 3.

24

Za týchto okolností Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:

„1.

Čo znamená spojenie ‚databázy, ktoré predstavujú spôsobom výberu alebo usporiadaním ich obsahov autorov vlastný duševný výtvor‘ uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 96/9…, a najmä

a)

malo by byť vylúčené duševné úsilie a schopnosti spočívajúce v tvorbe údajov;

b)

zahŕňa ‚výber alebo usporiadanie‘ podstatné zvýšenie významu už existujúceho údaja (ako je stanovenie dátumu futbalového zápasu) a

c)

vyžaduje ‚autorov vlastný duševný výtvor‘ viac ako podstatné úsilie a schopnosti autora, a ak áno, čo?

2.

Bráni smernica existencii takých práv autorskoprávnej povahy k databázam podľa vnútroštátneho práva, ktoré nie sú upravené smernicou?“

O prvej prejudiciálnej otázke

25

Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate domáha výkladu článku 3 ods. 1 smernice 96/9. Konkrétne sa pýta:

po prvé, či duševné úsilie a schopnosti venované tvorbe údajov majú byť vylúčené v rámci uplatnenia tohto ustanovenia,

po druhé, či „výber alebo usporiadanie“ obsahu v zmysle tohto ustanovenia zahŕňa podstatné zvýšenie významu už existujúceho údaja, a

po tretie, či pojem „autorov vlastný duševný výtvor“ v zmysle tohto istého ustanovenia vyžaduje viac ako podstatné úsilie a schopnosti autora, a prípadne, aká je táto dodatočná požiadavka.

26

Na úvod treba na jednej starne pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že rozpis futbalových zápasov majstrovstiev predstavuje „databázu“ v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 96/9. V podstate uviedol, že kombinácia dátumu, hodín a mien dvoch mužstiev, domáceho a hosťujúceho, týkajúcich sa futbalového zápasu má autonómnu informatívnu hodnotu, ktorá z nej robí „nezávislý materiál“ v zmysle tohto článku 1 ods. 2 a že usporiadanie dátumov, hodín a mien mužstiev súvisiacich s rôznymi futbalovými zápasmi majstrovstiev vo forme rozpisu zodpovedá podmienkam systematického alebo metodického usporiadania uvedeným v tomto článku 1 ods. 2 a podmienkam individuálnej prístupnosti údajov obsiahnutých v databáze (pozri rozsudok z 9. novembra 2004, Fixtures Marketing, C-444/02, Zb. s. I-10549, body 33 až 36).

27

Na druhej strane ako z porovnania príslušných termínov článku 3 ods. 1 a článku 7 ods. 1 smernice 96/9, tak aj iných jej ustanovení alebo odôvodnení, najmä jej článku 7 ods. 4 a jej odôvodnenia 39, vyplýva, že autorské právo a právo „sui generis“ predstavujú dve nezávislé práva, ktorých predmet a podmienky uplatnenia sú rozdielne.

28

V dôsledku toho okolnosť, že „databáza“ v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 96/9 nespĺňa podmienky na získanie ochrany právom „sui generis“ podľa článku 7 uvedenej smernice, ako Súdny dvor rozhodol vo veci rozpisov futbalových zápasov (rozsudky z 9. novembra 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Zb. s. I-10365, body 43 až 47; Fixtures Marketing, C-338/02, Zb. s. I-10497, body 32 až 36, a Fixtures Marketing, C-444/02, už citovaný, body 48 až 52), automaticky neznamená, že tá istá databáza nemôže byť chránená ani autorským právom podľa článku 3 tejto smernice.

29

V súlade s odsekom 1 tohto článku 3 je „databáza“ v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 96/9 chránená autorským právom, ak spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahov predstavuje autorov vlastný duševný výtvor.

30

V prvom rade zo znenia článku 3 ods. 2 v spojení s odôvodnením 15 smernice 96/9 vyplýva, že cieľom ochrany autorským právom upravenej touto smernicou je „štruktúra“ databázy a nie „obsah“ a v dôsledku toho ani jeho základné zložky.

31

Rovnako, ako vyplýva z článku 10 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva a článku 5 Zmluvy WIPO o autorskom práve, kompilácia dát, ktorá je z dôvodu výberu alebo usporiadania svojho obsahu duševným výtvorom, je chránená ako taká autorským právom. Naopak, táto ochrana sa nevzťahuje na samotné dáta alebo materiál a nie sú ňou dotknuté autorské práva k týmto dátam.

32

V tomto kontexte sa pojmy „výber“ a „usporiadanie“ v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 96/9 týkajú výberu a usporiadania údajov, ktorými autor databázy dáva tejto databáze jej štruktúru. Naopak, tieto pojmy nepokrývajú vytvorenie údajov obsiahnutých v tejto databáze.

33

V dôsledku toho, ako uviedli Yahoo a i., talianska, portugalská a fínska vláda, ako aj Európska komisia, skutočnosti dotknuté v prvej otázke písm. a) položenej vnútroštátnym súdom, týkajúce sa duševného úsilia a schopností venovaných tvorbe údajov, nemožno zohľadniť na posúdenie, či sa na databázu, ktorá ich obsahuje, vzťahuje ochrana autorským právom upravená smernicou 96/9.

34

Túto analýzu potvrdzuje účel uvedenej smernice. Ako vyplýva z jej odôvodnenia 9, 10 a 12, týmto účelom je podporiť investície do pamäťových a postupových systémov pracujúcich s údajmi, ktoré prispievajú k rozvoju informačného trhu v súvislostiach poznamenaných exponenciálnym rastom rozsahu údajov, ktoré sú vytvárané a spracovávané každý rok vo všetkých sektoroch činnosti (pozri rozsudky z 9. novembra 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, už citovaný, bod 33; The British Horseracing Board a i., C-203/02, Zb. s. I-10415, bod 30; Fixtures Marketing, C-338/02, už citovaný, bod 23, ako aj Fixtures Marketing, C-444/02, už citovaný, bod 39), a nie chrániť vytváranie materiálov, ktoré môžu byť zhromaždené v databáze.

35

Vo veci samej treba zdôrazniť, že prostriedky, najmä ľudské, opísané vnútroštátnym súdom, ako sú uvedené v bodoch 14 až 18 tohto rozsudku, majú pri organizácii dotknutých majstrovstiev určiť dátum, hodinu a mená mužstiev, ktoré sa vzťahujú na zápasy rôznych dní týchto majstrovstiev, a to podľa súhrnu pravidiel, parametrov a organizačných ťažkostí, ako aj špecifických žiadostí dotknutých klubov (pozri rozsudky z 9. novembra 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, už citovaný, bod 41; Fixtures Marketing, C-338/02, už citovaný, bod 31, a Fixtures Marketing, C-444/02, už citovaný, bod 47).

36

Ako zdôraznili Yahoo a i. a portugalská vláda, tieto prostriedky sa týkajú vytvorenia samotných údajov, ktoré sú obsiahnuté v dotknutej databáze, ako sa pripomenulo v bode 26 tohto rozsudku (pozri rozsudky z 9. novembra 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, už citovaný, bod 42; Fixtures Marketing, C-338/02, už citovaný, bod 31, a Fixtures Marketing, C-444/02, už citovaný, bod 47). V dôsledku toho a vzhľadom na to, čo bolo uvedené v bode 32 tohto rozsudku, v každom prípade nie sú nijako relevantné na posúdenie skutočnosti, či sa na rozpisy futbalových zápasov dotknuté vo veci samej vzťahuje ochrana autorským právom upravená smernicou 96/9.

37

V druhom rade, ako to vyplýva aj z odôvodnenia 16 smernice 96/9, pojem duševný výtvor autora odkazuje na kritérium originality (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 16. júla 2009, Infopaq International, C-5/08, Zb. s. I-6569, body 35, 37 a 38; z 22. decembra 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, Zb. s. I-13971, bod 45; zo 4. októbra 2011, Football Association Premier League a i., C-403/08 a C-429/08, Zb. s. I-9083, bod 97, ako aj z 1. decembra 2011, Painer, C-145/10, Zb. s. I-12533, bod 87).

38

Pokiaľ ide o vytvorenie databázy, toto kritérium originality je splnené, ak prostredníctvom výberu alebo usporiadania údajov, ktoré obsahuje, jej autor vyjadrí svoju tvorivú schopnosť originálnym spôsobom vykonaním slobodných a tvorivých výberov (pozri analogicky rozsudky Infopaq International, už citovaný, bod 45; Bezpečnostní softwarová asociace, už citovaný, bod 50, a Painer, už citovaný, bod 89) a pridá tak svoj „jedinečný charakter“ (rozsudok Painer, už citovaný, bod 92).

39

Naopak, toto kritérium nie je splnené, ak vytvorenie databázy určujú technické posúdenia, pravidlá alebo ťažkosti, ktoré neponechávajú nijaké miesto pre tvorivú slobodu (pozri analogicky rozsudky Bezpečnostní softwarová asociace, už citovaný, body 48 a 49, ako aj Football Association Premier League a i., už citovaný, bod 98).

40

Ako vyplýva tak z článku 3 ods. 1, ako aj z odôvodnenia 16 smernice 96/9, nijaké iné kritérium ako kritérium originality sa neuplatňuje na účely posúdenia, či sa na databázu vzťahuje ochrana autorský právom upravená touto smernicou.

41

Na jednej strane z toho vyplýva, že pokiaľ je výber alebo usporiadanie údajov – a to vo veci, akou je vec sama, konkrétne údajov o dátume, hodine a menách mužstiev súvisiacich s rôznymi dotknutými zápasmi majstrovstiev (pozri bod 26 tohto rozsudku) – originálnym vyjadrením tvorivého ducha autora databázy, je na účely posúdenia, či sa na ňu vzťahuje ochrana autorským právom upravená smernicou 96/9, bezvýznamné, či tento výber alebo toto usporiadanie obsahuje, alebo neobsahuje „podstatné zvýšenie významu“ týchto údajov tak, ako je uvedené v prvej otázke písm. b) položenej vnútroštátnym súdom.

42

Na druhej strane skutočnosť, že vytvorenie databázy si vyžadovalo nezávisle na tvorbe údajov, ktoré obsahuje, podstatné úsilie a schopnosti jej autora tak, ako sú uvedené v tejto istej otázke písm. c), nemôže ako taká odôvodniť jej ochranu autorským právom upravenú smernicou 96/9, ak toto úsilie a tieto schopnosti nevyjadrujú nijakú originalitu vo výbere alebo usporiadaní týchto údajov.

43

V predmetnej veci je úlohou vnútroštátneho súdu s ohľadom na vyššie uvedenú analýzu posúdiť, či rozpisy futbalových zápasov dotknuté vo veci samej sú databázy, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby sa na ne vzťahovala ochrana autorským právom stanovená v článku 3 ods. 1 smernice 96/9.

44

V tejto súvislosti postupy vypracovania uvedených rozpisov tak, ako sú opísané vnútroštátnym súdom, ak neobsahujú prvky predstavujúce originalitu vo výbere alebo usporiadaní údajov zahrnutých v týchto rozpisoch, nemôžu stačiť na to, aby dotknutá databáza mohla byť chránená autorským právom podľa článku 3 ods. 1 smernice 96/9.

45

Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia treba odpovedať na prvú položenú otázku tak, že článok 3 ods. 1 smernice 96/9 sa má vykladať v tom zmysle, že „databáza“ v zmysle článku 1 ods. 2 tejto smernice je chránená autorským právom upraveným touto smernicou pod podmienkou, že výber alebo usporiadanie údajov, ktoré obsahuje, predstavuje originálne vyjadrenie tvorivej slobody jej autora, čo musí posúdiť vnútroštátny súd.

46

V dôsledku toho:

duševné úsilie a schopnosti venované tvorbe týchto údajov nie sú relevantné na určenie, či sa na túto databázu vzťahuje ochrana týmto právom,

na tento účel je bezvýznamné, či výber alebo usporiadanie týchto údajov obsahuje, alebo neobsahuje podstatné zvýšenie významu týchto údajov, a

podstatné úsilie a schopnosti jej autora vyžadované na vytvorenie tejto databázy nemôžu ako také odôvodniť takúto ochranu, ak nevyjadrujú nijakú originalitu vo výbere alebo usporiadaní údajov, ktoré obsahuje.

O druhej prejudiciálnej otázke

47

Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smernica 96/9 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá priznáva databázam, na ktoré sa vzťahuje definícia uvedená v jej článku 1 ods. 2, ochranu autorským právom za iných podmienok, ako sú uvedené v jej článku 3 ods. 1.

48

V tomto ohľade treba zdôrazniť, že smernica 96/9 má podľa jej odôvodnení 1 až 4 za cieľ odstrániť jestvujúce rozdiely, ktoré existovali medzi vnútroštátnymi právnymi poriadkami v oblasti právnej ochrany databáz, najmä pokiaľ ide o rozsah a podmienky ochrany autorským právom a ktoré nepriaznivo zasahovali do fungovania vnútorného trhu, voľného pohybu tovaru a služieb v Európskej únii, ako aj do vývoja informačného trhu v jej vnútri.

49

V tomto kontexte článok 3 smernice 96/9 vykonáva, ako vyplýva z odôvodnenia 60 tejto smernice, „zosúladenie podmienok na určenie, či databáza má byť chránená autorským právom“.

50

Nepochybne, pokiaľ ide o databázy, ktoré boli k 27. marcu 1996 chránené vnútroštátnymi predpismi autorského práva podľa iných kritérií uplatnenia ako tie, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 tejto smernice, článok 14 ods. 2 smernice 96/9 v dotknutom členskom štáte zachováva trvanie ochrany priznanej takýmito predpismi. S výhradou tohto jediného prechodného ustanovenia však uvedený článok 3 ods. 1 bráni tomu, aby vnútroštátna právna úprava priznávala databázam, na ktoré sa vzťahuje definícia uvedená v článku 1 ods. 2 uvedenej smernice, ochranu autorským právom za podmienok odlišných od podmienky originality upravenej v uvedenom článku 3 ods. 1.

51

Pokiaľ ide o odôvodnenia 18, 26 a 27 smernice 96/9, na ktoré poukazujú Football Dataco a i., zdôrazňujú slobodu autorov diel rozhodnúť o tom, či budú ich diela zahrnuté do databázy, ako aj neexistenciu vplyvu zahrnutia chráneného diela do databázy prípadne chránenej na práva chrániace takto zahrnuté dielo. Naopak, neponúkajú nijakú podporu inému výkladu ako tomu, ktorý je uvedený v predchádzajúcom bode tohto rozsudku.

52

Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba odpovedať na druhú položenú otázku tak, že smernica 96/9 sa má vykladať v tom zmysle, že s výhradou prechodného ustanovenia uvedeného v jej článku 14 ods. 2 bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá priznáva databázam, na ktoré sa vzťahuje definícia uvedená v jej článku 1 ods. 2, ochranu autorským právom za iných podmienok, ako sú uvedené v jej článku 3 ods. 1.

O trovách

53

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

 

1.

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má vykladať v tom zmysle, že „databáza“ v zmysle článku 1 ods. 2 tejto smernice je chránená autorským právom upraveným touto smernicou pod podmienkou, že výber alebo usporiadanie údajov, ktoré obsahuje, predstavuje originálne vyjadrenie tvorivej slobody jej autora, čo musí posúdiť vnútroštátny súd.

V dôsledku toho:

duševné úsilie a schopnosti venované tvorbe týchto údajov nie sú relevantné na určenie, či sa na túto databázu vzťahuje ochrana týmto právom,

na tento účel je bezvýznamné, či výber alebo usporiadanie týchto údajov obsahuje, alebo neobsahuje podstatné zvýšenie významu týchto údajov, a

podstatné úsilie a schopnosti jej autora vyžadované na vytvorenie tejto databázy nemôžu ako také odôvodniť takúto ochranu, ak nevyjadrujú nijakú originalitu vo výbere alebo usporiadaní údajov, ktoré obsahuje.

 

2.

Smernica 96/9 sa má vykladať v tom zmysle, že s výhradou prechodného ustanovenia uvedeného v jej článku 14 ods. 2 bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá priznáva databázam, na ktoré sa vzťahuje definícia uvedená v jej článku 1 ods. 2, ochranu autorským právom za iných podmienok, ako sú uvedené v jej článku 3 ods. 1.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: angličtina.

Top