Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0166

Vec T-166/09 P: Odvolanie podané 27. apríla 2009 : Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z  18. februára 2009 vo veci F-70/07, Marcuccio/Komisia

OJ C 141, 20.6.2009, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 141/56


Odvolanie podané 27. apríla 2009: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. februára 2009 vo veci F-70/07, Marcuccio/Komisia

(Vec T-166/09 P)

2009/C 141/114

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľa

zrušiť v celom rozsahu a bez výnimky uznesenie z 18. februára 2009 vo veci F-70/07 (ďalej len „dotknutá vec“), Marcuccio/Komisia, vydané prvou komorou Súdu pre verejnú službu,

vyhlásiť, že žaloba v prvostupňovom konaní, v rámci ktorého bolo napadnuté uznesenie vydané, je v celom rozsahu a bez výnimky prípustná,

v nevyhnutnom rozsahu určiť, že Súd pre verejnú službu sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že považoval niektoré závery formulované v návrhu na začatie konania v dotknutej veci za „návrh na určenie výšky trov konania“ (sic, bod 16 napadnutého uznesenia),

v nevyhnutnom rozsahu vyhlásiť, že Súd pre verejnú službu bol príslušný rozhodnúť ako prvostupňový súd o všetkých návrhoch žalobcu (ďalej len „návrhy“) v dotknutej veci, okrem toho

v prvom rade:

vyhovieť v celom rozsahu a bez výnimky návrhom žalobcu, ktoré tu treba chápať ako výslovne prebraté so všetkými právnymi účinkami,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi všetky trovy konania, ktoré mu vznikli a ktoré sa týkajú konania na prvom stupni, ako aj tohto odvolacieho konania alebo

subsidiárne:

vrátiť predmetnú vec Súdu pre verejnú službu v inom rozhodovacom zložení na nové konanie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich návrhov žalobca uvádza tieto dôvody:

nezákonnosť čiastočného postúpenia dotknutej veci Súdu prvého stupňa, najmä z dôvodu nesprávneho výkladu a uplatnenia článku 90 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „Služobný poriadok úradníkov“) a absolútny nedostatok odôvodnenia,

porušenie, nesprávny výklad a uplatnenie zásady zákonného sudcu, ako aj článku 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“),

nezákonnosť zamietnutia z dôvodu, že sú neprípustné, návrhov iných, ako tie, pre ktoré sa Súd pre verejnú službu považoval za nepríslušný, najmä z dôvodu nesprávneho výkladu a uplatnenia článku 90 Služobného poriadku úradníkov a pojmu návrhu na náhradu škody, ktorý je vedľajší k návrhu na zrušenie rozhodnutia inštitúcie Spoločenstva, ako aj z dôvodu absolútneho nedostatku odôvodnenia a skreslenia skutočností,

procesné vady spôsobilé vážne poškodiť záujmy žalobcu z dôvodu nedodržania povinnosti neprihliadať na obsah aktu uvedeného v bode 11 napadnutého uznesenia, keďže bol predložený oneskorene, ako aj z dôvodu vyzvania účastníkov konania na predloženie mimoriadnych aktov, neskôr doplnených do spisu v rámci konania na prvom stupni, spôsobilých vážne poškodiť záujmy žalobcu,

porušenie pravidiel v oblasti spravodlivého súdneho konania, článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článku 47 Charty.


Top