Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0225

Vec C-225/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Cortona (Taliansko) 19. júna 2009 — Joanna Jakubowska Edyta/Alessandro Maneggia

OJ C 205, 29.8.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Cortona (Taliansko) 19. júna 2009 — Joanna Jakubowska Edyta/Alessandro Maneggia

(Vec C-225/09)

2009/C 205/43

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Giudice di pace di Cortona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Joanna Jakubowska Edyta

Žalovaný: Alessandro Maneggia

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 3 písm. g) a články 4, 10, 81 a 98 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a hoci sú spôsobilí na výkon povolania advokáta, zakazuje im výkon tohto povolania, pričom stanovuje vyčiarknutie zo zoznamu advokátov na základe rozhodnutia príslušnej rady advokátskej komory, ak sa zamestnanec štátnej správy nerozhodne ukončiť pracovný pomer?

2.

Majú sa článok 3 písm. g) a články 4, 10 a 98 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vykladať v tom zmysle, že im odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a hoci sú spôsobilí na výkon povolania advokáta, zakazuje im výkon tohto povolania, pričom stanovuje vyčiarknutie zo zoznamu advokátov na základe rozhodnutia príslušnej rady advokátskej komory, ak sa zamestnanec štátnej správy nerozhodne ukončiť pracovný pomer?

3.

Má sa článok 6 smernice Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (1), ktorý stanovuje, že „ktorýkoľvek členský štát môže zakázať právnikom, ktorí sú zamestnancami verejného alebo súkromného podniku, zastupovanie tohto podniku v súdnom konaní do tej miery, do akej to nie je povolené právnikom usadeným v tomto štáte“, vykladať v tom zmysle, že mu odporuje taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a hoci sú spôsobilí na výkon povolania advokáta, zakazuje im výkon tohto povolania, pričom stanovuje vyčiarknutie zo zoznamu advokátov na základe rozhodnutia príslušnej rady advokátskej komory, ak sa zamestnanec štátnej správy nerozhodne ukončiť pracovný pomer, keď sa táto vnútroštátna právna úprava vzťahuje aj na advokátov v pracovnom pomere, ktorí vykonávajú advokátsku činnosť na základe slobodného poskytovania služieb?

4.

Má sa článok 8 smernice 98/5/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 (2), ktorý stanovuje, že „právnik, ktorý je registrovaný v hostiteľskom členskom štáte na základe profesijného titulu domovskej krajiny, môže vykonávať povolanie ako právnik v pracovnoprávnom vzťahu u iného právnika, v združení alebo v právnickej kancelárii, v štátnom alebo súkromnom podniku v takom rozsahu, v akom to hostiteľský členský štát povoľuje právnikom registrovaným na základe profesijného titulu používaného v tomto štáte“, vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na advokáta, ktorý je zamestnancom štátnej správy na čiastočný úväzok?

5.

Odporuje všeobecným zásadám práva Spoločenstva o ochrane legitímnej dôvery a nadobudnutých právach taká vnútroštátna právna úprava, ako je právna úprava vyplývajúca z článkov 1 a 2 zákona č. 339 z 25. novembra 2003, ktorá opätovne zavádza nezlučiteľnosť výkonu povolania advokáta zamestnancami štátnej správy na čiastočný úväzok a ktorá sa uplatňuje aj na advokátov, ktorí sú už ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona č. 339 z roku 2003 zapísaní v zoznamoch advokátov, pričom v článku 2 stanovuje len krátku „odkladnú“ lehotu na povinnú voľbu medzi zamestnaním a výkonom povolania advokáta?


(1)  Ú. v. ES L 78, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 52.

(2)  Ú. v. ES L 77, s. 36; Mim. vyd. 06/003, s. 83.


Top