Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Vec C-306/08: Žaloba podaná 9. júla 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/36


Žaloba podaná 9. júla 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

(Vec C-306/08)

(2008/C 223/58)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: A. Alcover San Pedro a D. Kukovec, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že

zadalo Programy integrovanej činnosti v súlade so zákonom 6/1994 z 15. novembra 1994, ktorý upravuje urbanistickú činnosť v Comunidad Valenciana, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice Rady 93/37/EHS (1) zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác a najmä z jej článku 1, článku 6 ods. 6, článkov 11 a 12, ako aj z kapitoly II hlavy IV (články 24 až 29),

zadalo Programy integrovanej činnosti v súlade so zákonom 16/2005 o urbanistickej činnosti vo Valencii, ktorý bol vykonaný regionálnym nariadením Valencie 67/2006 z 12. mája 2006, ktorým sa schvaľuje nariadenie o územnom a urbanistickom plánovaní a správe, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 2, 6, 24, 30, článku 31 ods. 4 písm. a), článku 48 ods. 2 a článku 53 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES (2) z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby,

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia poukazuje na to, že zadávanie programov integrovanej činnosti („PIČ“), ktoré sú nástrojom mestského rozvoja stanoveného zákonom 6/1994 z 15. novembra 1994, ktorý upravuje urbanistickú činnosť v Comunidad Valenciana (ZUČCV) a zákonom 16/2005 o urbanistickej činnosti vo Valencii (ZUČV), ktorý ho nahradil, sa týka verejných zákaziek na práce, ktoré sa majú zadať podľa ustanovení smerníc 93/37/EHS a 2004/18/ES. Inými slovami Komisia tvrdí, že PIČ sú verejnými zákazkami na práce zadané miestnymi úradmi a zahŕňajú uskutočnenie verejných prác, týkajúcich sa infraštruktúry, stavebnými podnikmi vybranými miestnou správou.

Komisia sa domnieva, že ZUČV porušuje smernice Spoločenstva o verejných zákazkách vo viacerých smeroch, týkajúcich sa okrem iného prednostného postavenia prvého uchádzača, skúsenosti uchádzačov s podobnými zákazkami, predloženia alternatívnych návrhov k návrhu prvého uchádzača v otvorenej obálke, úpravy možností, kritérií zadávania PIČ, možnosti zmeniť zmluvu po jej zadaní (napríklad možnosť zvýšiť náklady na urbanizáciu) a úpravy prípadov neúplného výkonu zákazky uchádzačom, ktorému bola zákazka zadaná. Niektoré z týchto porušení sa týkajú tak ZUČCV, ako aj ZUČV, iné len ZUČV.


(1)  Ú. v. ES L 199, s. 54; Mim. vyd. 06/002, s. 163.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.


Top