EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0320

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. marca 2009.
Antartica Srl proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
Vec C-320/07 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:146

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. marca 2009 – Antartica/ÚHVT

(vec C‑320/07 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Článok 8 ods. 5 – Zamietnutie zápisu – Skoršia ochranná známka NASDAQ, ktorá má dobré meno – Obrazové označenie ‚nasdaq‘ – Používanie skoršej ochrannej známky pre výrobky a služby údajne ponúkané bezplatne – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Príslušná skupina verejnosti“

Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno – Ochrana skoršej ochrannej známky s dobrým menom rozšírená na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné (nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5) (pozri body 48 – 51)

Predmet

Odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 10. mája 2007, Antartica/ÚHVT (T‑47/06), ktorým Súd prvého stupňa zamietol ako nedôvodnú žalobu prihlasovateľa obrazovej ochrannej známky „nasdaq“ pre výrobky zaradené do tried 9, 12, 14, 25 a 28 proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT R 752/2004–2 zo 7. decembra 2005, ktorým sa ruší rozhodnutie námietkového oddelenia zamietajúce námietku majiteľa slovnej národnej ochrannej známky a slovnej ochrannej známky Spoločenstva „NASDAQ“ pre výrobky zaradené do tried 9, 16, 35, 36, 38 a 42 – Výklad článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Spoločnosť Antartica Srl je povinná nahradiť trovy konania.

Top