Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0573

Vec C-573/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Taliansko) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa (Verejné zákazky — Zadávacie konania — Zákazka týkajúca sa služieb zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu — Zadanie zákazky bez vyhlásenia zadávacieho konania — Zadanie zákazky akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie vlastnia výlučne územné celky, ale ktorej stanovy upravujú možnosť účasti súkromného kapitálu)

OJ C 267, 7.11.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 267/14


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Taliansko) — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Vec C-573/07) (1)

(Verejné zákazky - Zadávacie konania - Zákazka týkajúca sa služieb zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu - Zadanie zákazky bez vyhlásenia zadávacieho konania - Zadanie zákazky akciovej spoločnosti, ktorej základné imanie vlastnia výlučne územné celky, ale ktorej stanovy upravujú možnosť účasti súkromného kapitálu)

2009/C 267/24

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sea s.r.l.

Žalovaná: Comune di Ponte Nossa

Za účasti: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) — Výklad článkov 12, 43, 49 a 86 ES — Postupy verejného obstarávania — Služba zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu — Priame zadanie akciovej spoločnosti, ktorej imanie vlastnia verejné subjekty, ale ktorej štatút stanovuje možnosť účasti súkromného kapitálu

Výrok rozsudku

Články 43 ES a 49 ES, zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, ako aj z nich vyplývajúca povinnosť transparentnosti, nebránia priamemu zadaniu verejnej zákazky na služby akciovej spoločnosti, ktorá má výlučne verejnú kapitálovú účasť, za predpokladu, že územný celok, ktorý je verejným obstarávateľom, vykonáva nad touto spoločnosťou kontrolu obdobnú tej, akú vykonáva nad svojimi vlastnými útvarmi, a že táto spoločnosť vykonáva podstatnú časť svojej činnosti s územným celkom alebo s územnými celkami, ktoré ju vlastnia.

S výhradou preverenia účinnosti dotknutých ustanovení stanov vnútroštátnym súdom možno na kontrolu, ktorú nad uvedenou spoločnosťou vykonávajú územné celky — akcionári, hľadieť ako na obdobnú tej, akú vykonávajú nad svojimi vlastnými útvarmi, za okolností, aké sú vo veci samej, keď:

sa činnosť uvedenej spoločnosti obmedzuje na územie uvedených územných celkov a vykonáva sa v podstatnej časti v ich prospech a

uvedené územné celky majú prostredníctvom orgánov spoločnosti zložených z ich zástupcov rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia uvedenej spoločnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008.


Top