EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006FO0133(01)

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 4. novembra 2008.
Luigi Marcuccio proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Vec F-133/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:133

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 4. novembra 2008

Vec F‑133/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Žiadosť o vrátenie osobných vecí – Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti v inom ako materinskom jazyku úradníka – Oneskorená žaloba – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä jednak zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta jeho žiadosť o doručenie do jeho súčasného bydliska hnuteľných vecí predtým ponechaných v služobnom byte, ktorý mu bol pridelený, kým bol priradený k delegácii Komisie v Angole, a jednak zaviazať inštitúciu na náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Lehoty – Začiatok plynutia – Oznámenie – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 3)

2.      Konanie – Trovy konania – Úmyselne spôsobené trovy konania

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 87 ods. 3 druhý pododsek; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 122)

1.      Oznámenie rozhodnutia zamietajúceho sťažnosť v jazyku, ktorý nie je materinským jazykom úradníka, ani v ktorom bola formulovaná sťažnosť, je riadne pod podmienkou, že sa dotknutá osoba mohla s ním oboznámiť potrebným spôsobom.

(pozri bod 42)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 7. februára 2001, Bonaiti Brighina/Komisia, T‑118/99, Zb. VS s. I‑A‑25, II‑97, bod 17

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Duyster/Komisia, F‑51/05 a F‑18/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 57

2.      Treba uplatniť článok 87 ods. 3 druhý pododsek Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, ktorý sa uplatní mutatis mutandis na veci prejednávané na Súde pre verejnú službu pred nadobudnutím účinnosti jeho vlastného rokovacieho poriadku k 1. novembru 2007 a zaviazať na náhradu všetkých trov konania úradníka, ktorý neústupčivo robil administratíve prekážky tým, že s ňou odmietol spolupracovať a tým, že sa rozhodol ísť cestou sporu bez akéhokoľvek odôvodnenia.

(pozri body 55, 56 a 58)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 17. mája 2006, Marcuccio/Komisia, T‑241/03, Zb. VS s. I‑A‑2‑111, II‑A‑2‑517, bod 65

Súd pre verejnú službu: 6. decembra 2007, Marcuccio/Komisia, F‑40/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑000, II‑A‑1‑000, bod 50, ktorá je predmetom odvolania na Súde prvého stupňa, vec T‑46/08 P


Top