EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001TO0227

Uznesenie predsedu piatej rozšírenej komory Súdu prvého stupňa z 10. januára 2006.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava a Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno del País Vasco proti Komisii Európskych spoločenstiev.
Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania - Združenie - Oprávnený záujem na rozhodnutí veci.
Vec T-227/01.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:3

Vec T‑227/01

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava

a

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania – Združenie – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci“

Uznesenie predsedu piatej rozšírenej komory Súdu prvého stupňa z 10. januára 2006 

Abstrakt uznesenia

1.     Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Podmienky prípustnosti

(Štatút Súdneho dvora, článok 40 ods. 2 a článok 53 ods. 1)

2.     Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Dotknuté osoby

(Štatút Súdneho dvora, článok 40 ods. 2)

1.     Na základe článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora, ktorý sa na základe článku 53 prvého odseku tohto štatútu uplatní na konania pred Súdom prvého stupňa, môže akákoľvek iná osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí danej veci, s výnimkou sporov medzi členskými štátmi, medzi orgánmi Spoločenstiev alebo medzi členskými štátmi a orgánmi Spoločenstiev, vstúpiť do konania ako vedľajší účastník.

Oprávnený záujem na rozhodnutí veci v zmysle článku 40 Štatútu Súdneho dvora sa chápe ako priamy a skutočný záujem na rozhodnutí vzhľadom na vyhovenie návrhom, na ktorých podporu je podaný návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, a nie ako záujem vo vzťahu k predloženým žalobným dôvodom alebo tvrdeniam. V skutočnosti „rozhodnutím“ vo veci je potrebné rozumieť konečné rozhodnutie požadované od príslušného súdu tak, ako by bolo uvedené vo výroku rozsudku. V prvom rade je potrebné overiť, či je vedajší účastník konania priamo dotknutý napadanutým aktom a či je jeho oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci nepochybný. Okrem toho je potrebné rozlišovať medzi osobami, ktoré podali návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, preukazujúcimi priamy záujem na rozhodnutí o určitom akte, ktorého zrušenie sa žiada, a tými, ktorí len vďaka podobnostiam medzi ich situáciami a situáciami niektorého z účastníkov konania preukážu iba nepriamy záujem na rozhodnutí veci.

(pozri body 4, 15)

2.     Pripúšťa sa vstup reprezentatívnych združení, ktorých cieľom je ochrana ich členov vo veciach kladenia zásadných otázok týkajúcich sa týchto členov.

(pozri bod 6)
UZNESENIE PREDSEDU PIATEJ ROZŠÍRENEJ KOMORY SÚDU PRVÉHO STUPŇA

z 10. januára 2006 (*)

„Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania – Združenie – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci“

Vo veci T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

v zastúpení: pôvodne R. Falcón Tella, neskôr M. Morales Isasi a I. Sáenz‑Cortabarría Fernandez, advokáti,

žalobcovia,

ktorých v konaní podporuje:

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), so sídlom v Bilbao (Španielsko), v zastúpení: M. Araujo Boyd, advokát,

vedľajší účastník konania,

proti

Komisii Európskych spoločenstiev, v zastúpení: J. Buendía Sierra, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalovanej,

ktorej predmetom je žiadosť o zrušenie rozhodnutia Komisie 2002/820/ES z 11. júla 2001 o schéme štátnej pomoci, ktorú Španielsko poskytlo podnikom z Álava vo forme daňovej úľavy vo výške 45 % z investícií [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 296, 2002, s. 1),

PREDSEDA PIATEJ ROZŠÍRENEJ KOMORY
SÚDU PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

vydal toto

Uznesenie

 Konanie

1       Žalobou podanou do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. septembra 2001 podali žalobcovia podľa článku 230 štvrtého odseku ES návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2002/820/ES z 11. júla 2001 o schéme štátnej pomoci, ktorú Španielsko poskytlo podnikom z Álava vo forme daňovej úľavy vo výške 45 % z investícií [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 296, 2002, s. 1).

2       Podaním podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. januára 2002 Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, ako aj Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa podali návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania na podporu návrhov žalobcov.

3       Tento návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania bol účastníkom konania doručený 10. januára 2002 v súlade s článkom 116 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Na rozdiel od žalobcov Komisia navrhla zamietnuť návrh vyššie uvedených Círculo de Empresarios Vascos a Territorios Históricos na vstup do konania ako vedľajší účastníci. Na druhej strane však proti návrhu Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava na vstup vedľajšieho účastníka do konania neboli vznesené žiadne námietky.

 Právny stav

4       Na základe článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora, ktorý sa na základe článku 53 prvého odseku tohto štatútu uplatní na konania pred Súdom prvého stupňa, môže akákoľvek iná osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí danej veci, s výnimkou sporov medzi členskými štátmi, medzi orgánmi Spoločenstiev alebo medzi členskými štátmi a orgánmi Spoločenstiev, vstúpiť do konania ako vedľajší účastník.

5       Círculo de Empresarios Vascos uvádza, že je združením podnikov, ktoré bráni ekonomické a priemyselné záujmy Baskicka, ktoré by boli vážne ohrozené, ak by vrátenie pomoci požadované napadnutým rozhodnutím bolo potvrdené Súdom prvého stupňa. Zároveň uvádza, že sa zúčastnilo konania vo veci formálneho zisťovania začatého Komisiou na základe článku 88 ods. 2 ES.

6       Podľa ustálenej judikatúry sa pripúšťa vstup reprezentatívnych združení, ktorých cieľom je ochrana ich členov vo veciach kladenia zásadných otázok týkajúcich sa týchto členov [uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. júna 1997, National Power a PowerGen, C‑151/97 P(I) a C‑157/97 P(I), Zb. s. I‑3491, bod 66, a uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 28. mája 2001, Poste Italiane/Komisia, T‑53/01 R, Zb. s. II‑1479, bod 51].

7       V danom prípade je potrebné zdôrazniť, že príloha k návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania obsahuje notársky overený dokument dokazujúci, že splnomocnenie advokáta na zastupovanie Círculo de Empresarios Vascos v konaní mu bolo udelené regulérne zástupcom oprávneným na tento účel. V spomínanom dokumente sa spresňuje, že združenie sa riadi stanovami schválenými na ustanovujúcom valnom zhromaždení 20. januára 1982 a spísanými pred notárom na základe aktu z 8. februára toho istého roku.

8       Síce vyššie uvedený dokument umožňuje pripustiť, že Círculo de Empresarios Vascos je právoplatne registrovaným združením s vlastnou právnou subjektivitou, treba však konštatovať, že toto združenie nepredložilo svoje stanovy.

9       Súd prvého stupňa teda nemôže overiť presné zloženie navrhovateľa na vstup vedľajšieho účastníka do konania, jeho repretzentatívny charakter a ani to, či je skutočne jeho cieľom ochrana záujmov jeho členov.

10     Okrem toho samotná skutočnosť dobrovoľnej účasti na konaní vo veci formálneho zisťovania začatého Komisiou nepostačuje na preukázanie záujmu vyžadovaného článkom 40 Štatútu Súdneho dvora tak, ako ho vykladá judikatúra už citovaná v bode 6 vyššie.

11     Napokon, hoci názov združenia vyvoláva dojem, že ide o zoskupenie fyzických osôb, navrhovateľ na vstup vedľajšieho účastníka do konania nedokázal, že niektorí z jeho členov boli skutočne zvýhodnení spornou pomocou. Toto posledné konštatovanie vylučuje, aby členovia združenia ako navrhovateľa na vstup vedľajšieho účastníka do konania mali individuálny, priamy a nepochybný záujem na rozhodnutí o určitom akte, ktorého zrušenie bolo navrhnuté (pozri v tomto zmysle uznesenie National Power a PowerGen, už citované, bod 53, a uznesenie Súdu prvého stupňa z 28. mája 2004, Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals/Komisia, T‑253/03, Zb. s. II‑1603, bod 23). Okrem toho je záujem nepriamy a neistý, aj pokiaľ ide o hospodárske subjekty, ktoré sú údajne členmi Círculo de Empresarios Vascos, zmluvne prepojené s podnikmi uvedenými v napadnutom rozhodnutí, ktorým bola poskytnutá pomoc, a ktoré by podľa navrhovateľa na vstup vedľajšieho účastníka do konania znášali prípadné dôsledky záväzku vrátenia pomoci.

12     Preto návrh Círculo de Empresarios Vascos na vstup vedľajšieho účastníka do konania je potrebné zamietnuť.

13     Čo sa týka Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, tá predstavuje verejnoprávnu organizáciu, ktorej článok 1 Ley 3/1993 z 22. marca 1993 básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (rámcový zákon o obchodných, priemyselných a námorných komorách, BOE z 23. marca 1993) zveruje obranu obchodných a priemyselných záujmov v Territorio Histórico de Álava. Pritom však žiaden z účastníkov konania nepopiera, že by tieto záujmy mohli byť dotknuté spochybnením daňového režimu uvedeným v napadnutom rozhodnutí. Jej návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania musí byť z tohto dôvodu prijatý.

14     Keďže oznámenie uvádzané v článku 24 ods. 6 rokovacieho poriadku bolo uverejnené 24. novembra 2001, návrh Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava na vstup vedľajšieho účastníka do konania bol predložený v lehote stanovenej v článku 115 ods. 1 rokovacieho poriadku.

15     Pokiaľ ide o návrh Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa na vstup vedľajšieho účastníka do konania, je potrebné pripomenúť, že oprávnený záujem na rozhodnutí veci v zmysle článku 40 Štatútu Súdneho dvora sa chápe ako priamy a skutočný záujem na rozhodnutí vzhľadom na vyhovenie návrhom, na ktorých podporu je podaný návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, a nie ako záujem vo vzťahu k predloženým žalobným dôvodom alebo tvrdeniam (uznesenia Súdneho dvora z 25. novembra 1964, Lemmerz-Werke/Vysoký úrad, 111/63, Zb. 1965, s. 883, 884; z 12. apríla 1978, Amylum a i./Rada a Komisia, 116/77, 124/77 a 143/77, Zb. s. 893, body 7 a 9, a National Power a PowerGen, už citované, bod 53). V skutočnosti „rozhodnutím“ vo veci je potrebné rozumieť konečné rozhodnutie požadované od príslušného súdu tak, ako by bolo uvedené vo výroku rozsudku. V prvom rade je potrebné overiť, či je vedajší účastník konania priamo dotknutý napadanutým aktom a či je jeho oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci nepochybný. Okrem toho je potrebné rozlišovať medzi osobami, ktoré podali návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, preukazujúcimi priamy záujem na rozhodnutí o určitom akte, ktorého zrušenie sa žiada, a tými, ktorí len vďaka podobnostiam medzi ich situáciami a situáciami niektorého z účastníkov konania preukážu iba nepriamy záujem na rozhodnutí veci (uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. marca 2003, Ramondín a Ramondín Cápsulas/Komisia, C‑186/02 P, Zb. s. I‑2415, bod 14; uznesenie Súdu prvého stupňa z 25. februára 2003, BASF/Komisia, T‑15/02, Zb. s. II‑213, body 26 a 27).

16     V danom prípade na jednej strane Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa zakladajú svoj návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania na skutočnosti, že samy sú tvorcami daňových režimov porovnateľných s Normas Forales považovaných v napadnutom rozhodnutí za nezlučiteľné so spoločným trhom, a na druhej strane na skutočnosti, že rovnako podali žalobu o neplatnosť proti podobným rozhodnutiam Komisie prijatým proti uvádzaným režimom.

17     Odvolávajú sa len na nepriamy oprávnený záujem na rozhodnutí vo veci na základe podobností medzi ich situáciou a situáciou žalobcov v tejto veci (pozri v tomto zmysle uznesenie Ramondín a Ramondín Cápsulas/Komisia, už citované, bod 16). V skutočnosti postavenie žalobcu v súdnych konaniach paralelne prebiehajúcich s touto vecou nemôže preukazovať existenciu záujmu na rozhodnutí vo veci v zmysle článku 40 Štatútu Súdneho dvora.

18     Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že návrh Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa musí zamietnuť.

 O trovách

19     Podľa článku 87 ods. 1 rokovacieho poriadku sa o trovách konania rozhoduje v rozsudku alebo v uznesení, ktorým sa konanie končí. Keďže týmto uznesením sa končí konanie vo vzťahu k Círculo de Empresarios Vascos a Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa, je opodstatnené rozhodnúť o trovách konania spojených s jeho návrhom na vstup do konania ako vedľajší účastník.

20     Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže v tomto prípade žiaden z účastníkov konania nenavrhol rozhodnúť o trovách konania, znáša Círculo de Empresarios Vascos a les Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa svoje vlastné trovy konania. Žalobcovia a žalovaný znášajú takisto svoje vlastné trovy konania, ktoré im vznikli v súvislosti s týmito návrhmi na vstup vedľajšieho účastníka do konania.

Z týchto dôvodov

PREDSEDA PIATEJ ROZŠÍRENEJ KOMORY
SÚDU PRVÉHO STUPŇA

nariadil:

1.      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava sa povoľuje vstup do konania T‑227/01 ako vedľajšiemu účastníkovi podporujúcemu návrhy žalobcov.

2.      Tajomník doručí Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava jednu kópiu každej procesnej písomnosti.

3.      Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava bude stanovená lehota na predloženie dôvodov na podporu jeho návrhov.

4.      Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania podaný Círculo de Empresarios Vascos, ako aj Territorios Históricos de Vizcaya a Guipúzcoa sa zamieta.

5.      O trovách konania v súvislosti so vstupom Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava ako vedľajšieho účastníka do konania sa rozhodne neskôr.

6.      Círculo de Empresarios Vascos, ako aj Territorios Históricos de Vizcaya a de Guipúzcoa znášajú svoje vlastné trovy konania súvisiace s ich návrhom na vstup vedľajšieho účastníka do konania. Žalobcovia a žalovaný znášajú takisto svoje vlastné trovy konania, ktoré im vznikli v súvislosti s týmito návrhmi na vstup vedľajšieho účastníka do konania.

V Luxemburgu 10 januára 2006

Tajomník

 

      Predseda komory

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Jazyk konania: španielčina.

Top