EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XC02832

Súhrnné oznámenie o začatí hĺbkového prešetrovania vo veci FSP. 100154 podľa článku 10 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2022/2560

C/2024/2287

Ú. v. EÚ C, C/2024/2832, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2832/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2832/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2832

22.4.2024

Súhrnné oznámenie o začatí hĺbkového prešetrovania vo veci FSP. 100154 podľa článku 10 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) 2022/2560

(C/2024/2832)

Komisia 3. apríla 2024 v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 (1) (ďalej len „nariadenie o zahraničných subvenciách“) rozhodla o začatí hĺbkového prešetrovania v uvedenej veci po tom, ako na základe predbežného preskúmania získala dostatočné náznaky, že spoločnostiam Shanghai Electric UK Ltd. a Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Company (ďalej len „oznamujúce osoby“) boli poskytnuté zahraničné subvencie narúšajúce vnútorný trh. Začatím hĺbkového prešetrovania v súvislosti s oznámeným postupom verejného obstarávania nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

1.   Postup verejného obstarávania

Spoločnosť „Societatea PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.“ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) začala 27. septembra 2023 postup otvoreného verejného obstarávania v hodnote približne 375 miliónov EUR v súvislosti s návrhom, výstavbou a prevádzkou fotovoltického parku v Rumunsku. Konanie prebiehalo na stránke Tender Electronic Daily (TED) pod referenčným názvom Rumunsko-Târgu Jiu: Výstavba elektrární, 2023/S 189-592487. Odkaz na stránku TED: Práce – 592487-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

2.   Oznamujúca osoba a oznámené zahraničné finančné príspevky

Spoločnosti Shanghai Electric UK Co., Ltd. a Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sú 100 % vlastnené a plne kontrolované spoločnosťou Shanghai Electric Group Co., Ltd. Spoločnosti Shanghai Electric UK Co., Ltd. a Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sú celosvetovými dodávateľmi priemyselných riešení v oblasti energetiky, výroby a integrácie digitálnej inteligencie.

Verejný obstarávateľ zaslal Komisii 22. januára 2024 oznámenie v zmysle článku 29 ods. 1 nariadenia o zahraničných subvenciách, ktoré predložili oznamujúce osoby. Komisia považovala oznámenie za neúplné. Komisia preto 19. februára 2024 prijala rozhodnutie podľa článku 29 ods. 4 nariadenia o zahraničných subvenciách a článku 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1441 (2), ktorým oznámenie vyhlasuje za neúplné.

Oznamujúce osoby predložili 4. marca 2024 úplné oznámenie, a preto Komisia podľa článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/1441 vyhlásila dátum nadobudnutia účinnosti oznámenia 4. marca 2024. Komisia vykonala predbežné preskúmanie dokončeného oznámenia do 20 pracovných dní v súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia o zahraničných subvenciách.

3.   Náznaky prítomnosti zahraničných subvencií

Komisia sa na základe informácií, ktoré má v tejto fáze k dispozícii, domnieva, že existujú dostatočné náznaky, že oznamujúce osoby – v súlade s článkom 28 ods. 1 písm. b) nariadenia o zahraničných subvenciách – dostali v zmysle článku 3 uvedeného nariadenia tieto zahraničné subvencie:

štátne dotácie sprístupnené oznamujúcim osobám a ich holdingovým spoločnostiam počas obdobia troch rokov pred oznámením, ktoré priniesli oznamujúcim osobám výhodu,

vrátenie daní, daňové stimuly a odvody vo výške približne 389 miliónov EUR boli sprístupnené oznamujúcim osobám a ich holdingovým spoločnostiam počas obdobia troch rokov pred oznámením, ktoré priniesli oznamujúcim osobám výhodu,

financovanie sprístupnené oznamujúcim osobám a ich holdingovým spoločnostiam počas obdobia troch rokov pred oznámením, ktoré prinieslo oznamujúcim osobám výhodu,

predaj tovaru a poskytovanie služieb vo výške najmenej 546 miliónov EUR sprístupnené oznamujúcim osobám a ich holdingovým spoločnostiam počas obdobia troch rokov pred oznámením, ktoré priniesli oznamujúcim osobám výhodu.

4.   Náznak narušenia vnútorného trhu

Komisia sa na základe informácií, ktoré má v tejto fáze k dispozícii, domnieva, že existujú dostatočné náznaky, že zahraničné subvencie predbežne identifikované v oddiele 3 môžu zlepšiť konkurenčné postavenie oznamujúcich osôb na vnútornom trhu, a tým skutočne alebo potenciálne negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž na vnútornom trhu v zmysle článku 4 nariadenia o zahraničných subvenciách.

Po prvé, absolútna suma týchto potenciálnych zahraničných subvencií, ktorá zvýhodňuje oznamujúce osoby, je výrazne vyššia ako hodnota zmlúv, na ktoré konzorcium oznamujúcich strán predkladá ponuky. V súlade s úvahami uvedenými v odôvodnení 19 nariadenia o zahraničných subvenciách tieto zahraničné subvencie, ktoré pokrývajú podstatnú časť odhadovanej hodnoty zákazky, ktorá sa má zadať v postupe verejného obstarávania, pravdepodobne povedú k narušeniam. Hoci sa Komisia pokúsila získať finančné návrhy uchádzačov, verejný obstarávateľ ich počas predbežného preskúmania nesprístupnil. Komisia preto nie je schopná posúdiť finančnú ponuku navrhnutú oznamujúcimi osobami a nevylučuje, že identifikované subvencie mohli mať potenciálny rušivý vplyv na ponuku, čo sa môže premietnuť do jej finančnej ponuky.

Po druhé, oznamujúce osoby neposkytli žiadne informácie týkajúce sa osobitnej povahy, podmienok, účelu alebo použitia potenciálnych zahraničných subvencií uvedených v oddiele 3. Napriek tomu, že opatrenia boli poskytnuté spoločnostiam Shanghai Electric Holdings Group Co., Ltd. alebo Shanghai Electric Group Co., Ltd., vzhľadom na kapitálové práva existujúce v rámci štruktúry skupiny, dôkazy o financovaní v rámci skupiny, ktoré má Komisia k dispozícii, a neexistenciu náznaku, že potenciálne subvencie poskytnuté materskej spoločnosti boli obmedzené takým spôsobom, že by ich oznamujúce osoby nemohli použiť alebo z nich mať výhodu, sa Komisia domnieva, že tieto zahraničné subvencie majú potenciálne rušivé účinky na ponuku, a teda na vnútorný trh.

Napokon za ďalšie náznaky sa považuje finančná pomoc, ktorú poskytli subjekty spoločnosti Shanghai Electric Group Co., Ltd. oznamujúcim osobám na ich obchodné operácie, a stratové charakteristiky zahraničných činností spoločnosti Shanghai Electric Group Co., Ltd., ak sa tieto náznaky zohľadňujú spolu s ostatnými prvkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

5.   Záver

Vzhľadom na významné potenciálne hospodárske výhody pre oznamujúce osoby prostredníctvom spoločnosti Shanghai Electric Group Co. Ltd vyplývajúce z uvedených subvencií vo výške najmenej niekoľkých miliárd EUR, ktoré boli prijaté tri roky pred oznámením opísaným v oddieloch 3 a 4, má Komisia na základe predbežného preskúmania skúmaných finančných príspevkov k dispozícii dostatočné náznaky, že oznamujúcim osobám boli poskytnuté zahraničné subvencie, ktoré môžu narušiť vnútorný trh.

6.   Výzva na predloženie pripomienok

V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. d) a článkom 40 ods. 1 nariadenia o zahraničných subvenciách, ako aj článkom 8 ods. 1 vykonávacie nariadenia (EÚ) 2023/1441 (ďalej len „FSIR“) Komisia vyzýva všetky fyzické alebo právnické osoby, členské štáty, ako aj tretie krajiny, ktoré poskytli zahraničné subvencie uvedené v oddiele 3, aby predložili svoje pripomienky. V súlade s článkom 8 ods. 3 FSIR, ak predložené písomné pripomienky obsahujú dôverné informácie, predkladajúca osoba poskytne verziu podania, ktorá nemá dôverný charakter, súbežne s dôvernou verziou.

V riadne odôvodnených prípadoch môžu poskytovatelia pripomienok požiadať, aby sa ich totožnosť nezverejnila. Anonymita bude udelená na základe výslovného oprávneného dôvodu uvedeného v žiadosti.

Na zohľadnenie pripomienok v plnom rozsahu v rámci postupu by pripomienky mali byť Komisii doručené najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu tohto uverejnenia. Pripomienky je možné zaslať Komisii v elektronickej forme na adresu grow-fsr-pp-notifications@ec.europa.eu s referenčným číslom FSP. 100154.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 zo 14. decembra 2022 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh (Ú. v. EÚ L 330, 23.12.2022, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1441 z 10. júla 2023 o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa vedenia konania Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh (Ú. v. EÚ L 177, 12.7.2023, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2832/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top