EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M10807(02)

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Vec M.10807 – Viasat/Inmarsat

C/2023/3528

Ú. v. EÚ C, C/2024/2862, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2862/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2862/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2862

23.4.2024

Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Vec M.10807 – Viasat/Inmarsat

(Text s významom pre EHP)

(C/2024/2862)

1.   

Európskej komisii bolo 9. januára 2023 doručené oznámenie o navrhovanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) (ďalej len „nariadenie o fúziách“), ktorou podnik Viasat, Inc., (ďalej len „Viasat“ alebo „oznamujúca strana“) plánuje získať výlučnú kontrolu nad celým podnikom Inmarsat Group Holdings Limited (ďalej len „Inmarsat“) v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách (ďalej len „navrhovaná transakcia“). Podniky Viasat a Inmarsat sa spoločne označujú ako „strany“.

2.   

Komisia 13. februára 2023 prijala rozhodnutie o začatí konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách [ďalej len „rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1 písm. c)“], v ktorom vyjadrila vážne pochybnosti o zlučiteľnosti navrhovanej transakcie s vnútorným trhom a s fungovaním Dohody o EHP.

3.   

Oznamujúca strana 27. februára 2023 predložila svoje písomné pripomienky k rozhodnutiu podľa článku 6 ods. 1 písm. c). V dňoch 7. marca a 20. apríla 2023 sa uskutočnili stretnutia oznamujúcej strany a Komisie k súčasnému stavu.

4.   

Komisia v rámci vyšetrovania zaslala stranám, konkurentom a zákazníkom strán viacero žiadostí o informácie podľa článku 11 nariadenia o fúziách.

5.   

Výsledky dôkladného prieskumu trhu nepotvrdili závažné pochybnosti z predchádzajúcej fázy a navrhovaná transakcia sa v návrhu rozhodnutia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s fungovaním Dohody o EHP. Komisia nevydala vyhlásenie o námietkach podľa článku 13 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004 (ďalej len „vykonávacie nariadenie o fúziách“) (3) a nevykonalo sa žiadne formálne ústne vypočutie v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.

6.   

Celkovo konštatujem, že v rámci tohto konania bolo dodržané právo na účinný výkon procesných práv.

V Bruseli 17. mája 2023

Eric GIPPINI FOURNIER


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 133, 30.4.2004, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2862/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top