EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0810(02)

Uverejnenie schválenej štandardnej zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením v sektore poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa článku 6b ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 2023/C 281/07

PUB/2023/641

OJ C 281, 10.8.2023, p. 15–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 281/15


Uverejnenie schválenej štandardnej zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením v sektore poľnohospodárskych výrobkov a potravín podľa článku 6b ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014

(2023/C 281/07)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 6b ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 (1).

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM POCHÁDZAJÚCEHO Z ČLENSKÉHO ŠTÁTU

[nariadenie (EÚ) č. 1151/2012]

„Volailles du Gers“

EÚ č.: PGI-FR-0147-AM01 – 11. 5. 2023

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Názov výrobku

„Volailles du Gers“

2.   Členský štát, ku ktorému zemepisná oblasť patrí

Francúzsko

3.   Orgán členského štátu oznamujúci štandardnú zmenu

Ministerstvo poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti

4.   Opis schválenej zmeny (schválených zmien)

1.   Príslušný orgán členského štátu:

Doplnil sa bod „Príslušný orgán členského štátu“ obsahujúci kontaktné údaje na Národný inštitút pôvodu a kvality (Institut national de la qualité et de l'origine – INAO) ako príslušný orgán členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

2.   Skupina žiadateľov:

Bod „Skupina žiadateľov“ sa zmenil tak, aby obsahoval len údaje o skupine, jej právnej forme a zložení.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

3.   Úvod

Časť „Úvod“ bola vypustená.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

4.   Druh výrobku

Doplnil sa bod „Druh výrobku“.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

5.   Názov výrobku

V bode „Názov výrobku“ sa uvádza len názov CHZO „Volailles du Gers“. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje názov, sú uvedené v bode „Opis výrobku“.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu.

6.   Opis výrobku

Bod „Opis výrobkov“ sa zmenil doplnením zoznamu príslušnej hydiny:

kurčatá, kapúny a poulard,

perličky a kapúny perličiek,

morky,

pižmovka lesklá

Doplnila sa tabuľka, ktorá obsahuje stručný opis fenotypu každého druhu. Uvádza sa v nej aj minimálna jatočnú hmotnosť pre každý druh hydiny. V tomto kontexte bolo na účely opisu kurčaťa slovo „červená“ nahradené slovom „žltá“ („červená“ je farba operenia a „žltá“ je farba kože a mäsa).

Opis hydiny sa preformuloval s cieľom opísať vlastnosti hydiny: okrúhly trup s kyprými filetami, mäsitými nohami, pevným mäsom a jemnou kožou.

Doplnila sa informácia, že jatočné telá hydiny, na ktoré sa vzťahuje CHZO, musia byť triedy A. V prípade hydinových kusov sa doplnila informácia, že patria do triedy A a pochádzajú z jatočných tiel, ktoré spĺňajú požiadavky na minimálnu hmotnosť.

Doplnila sa informácia, že vnútornosti sa môžu predávať ako samostatný výrobok s CHZO. Vnútornosti zahŕňajú pečeň, žalúdok a srdce. Vnútornosti sa odoberajú z jatočných tiel hydiny vybranej pre CHZO.

Časť „Bakteriologická kvalita“ bola vypustená, pretože v nej boli stanovené len zákonné požiadavky.

Zmena sa týka jednotného dokumentu

7.   Vymedzenie zemepisnej oblasti

Znenie bodu „Vymedzenie zemepisnej oblasti“ bolo zmenené, ale zemepisná oblasť zostala nezmenená. Zoznamy obcí, susedných kantónov alebo okresov uvedené v pôvodnej špecifikácii boli nahradené platným zoznamom obcí. Pri tejto revízii sa zistilo, že niektoré názvy je potrebné opraviť z dôvodu chýb v prepise alebo aktualizácie po zoskupení a zlúčení obcí. Boli vykonané opravy.

Zmena sa týka jednotného dokumentu

8.   Položka „Dôkaz o tom, že výrobok pochádza z uvedenej zemepisnej oblasti“

Zmenila sa položka „Dôkaz o tom, že výrobok pochádza z uvedenej zemepisnej oblasti“. Doplnila sa povinnosť identifikovať prevádzkovateľov pred realizáciou kontrol. Dôkazy o vysledovateľnosti (krok/sledované informácie/súvisiaci dokument) boli uvedené v tabuľke. Do tohto bodu sa doplnila aj vysledovateľnosť všetkých zmien vykonaných v špecifikácii výrobku.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

9.   Spôsob výroby

Zmenil sa bod „Spôsob výroby“:

 

Použité línie hydiny

Doplnili sa kritériá výberu línií: Všetky línie hydiny sú robustné a pomaly rastúce, prispôsobené na dlhé obdobie chovu a na voľný chov a vonkajší výbeh. Pri podmienkach kŕmenia a chovu stanovených v špecifikáciách musia použité línie a hybridné línie dosiahnuť minimálnu hmotnosť jatočného tela v minimálnom jatočnom veku.

 

Hustota chovu hydiny

Hustota hydiny v halách na hydinu bola zmenená a stanovená na 11 vtákov/m2 počas prvých 81 dní (4 400 vtákov na halu), neskôr od 82 dní na 9 vtákov/m2 (3 600 vtákov na halu).

Hustota chovu perličiek v halách na hydinu bola doplnená a stanovená na 13 vtákov/m2 počas prvých 94 dní, neskôr od 95 dní na 10 vtákov/m2 (4 000 vtákov na halu).

 

Zariadenie na chov hospodárskych zvierat a hydináreň

Doplnilo sa ustanovenie týkajúce sa povinnosti vyskladniť chovné priestory medzi jednotlivými turnusmi.

 

Výbehy

Doplnila sa denná doba trvania prístupu do výbehov spolu s popisom výbehov. Koncept zatienených výbehov bol nahradený počtom stromov alebo kríkov na výbeh.

Pre kapúnov perličiek bola doplnená minimálna plocha výbehu na jedinca, ako aj veková hranica pre prístup do výbehu.

Veková hranica pre prístup do výbehov sa doplnila aj pre pižmovky lesklé.

 

Krmivo

Bolo doplnené, že krmivo pre hydinu „Volailles du Gers“ pozostáva výlučne z rastlín, minerálov a vitamínov.

Doplnil sa maximálny percentuálny podiel celkového obsahu tuku v krmive, ako aj percentuálny podiel produktov získaných z obilnín vo vzťahu k celkovej hmotnosti kŕmnej zmesi.

Doplnil sa zoznam surovín, ktoré môžu byť súčasťou distribuovaného krmiva. Palmový olej a olej z palmových jadier boli z tohto zoznamu vylúčené.

Doplnil sa minimálny povolený podiel obilnín vo východiskovej fáze pre každý druh hydiny. V období výkrmu sa do kŕmnej zmesi pre perličky a pižmovky lesklé pridáva percento obilnín.

 

Obdobie chovu

Pre poularda a kapúna perličky sa doplnil minimálny jatočný vek.

Minimálny jatočný vek na zabitie sivých kurčiat sa zmenil zo 110 na 105 dní.

 

Podmienky premiestnenia, prepravy a zabitia

Doplnila sa lehota zastavenia kŕmnych dávok pred premiestnením hydiny z chovu spolu s časovým limitom medzi premiestnením a zabitím a maximálnym časom prepravy. Okrem toho sa doplnili aj podmienky pohodlia vymedzené pre čas čakania pred zabitím.

 

Spracovanie vnútorností

Boli doplnené ustanovenia o spracovaní a výbere vnútorností vrátane podmienok čistenia, sušenia a prípadného orezávania.

 

Hlboké zmrazovanie

Stanovilo sa, že medzi zabitím a hlbokým zmrazením môžu uplynúť maximálne tri dni.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

10.   Súvislosť

Bod „Súvislosť“ sa preformuloval rozdelením na tri časti, aby bolo možné rozlíšiť špecifické vlastnosti zemepisnej oblasti, výrobku a príčinnej súvislosti. Znenie je stručnejšie a časť „hospodársky význam“ bola vypustená.

Zmena sa týka jednotného dokumentu

11.   Kontrolný orgán

Bod „Kontrolný orgán“ sa zmenil v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami zameranými na harmonizáciu vypracovania špecifikácií tak, aby obsahoval len názov a kontaktné údaje príslušných vnútroštátnych orgánov (INAO a DGCCRF).

Názov a kontaktné údaje certifikačného orgánu sú k dispozícii na webovom sídle inštitútu INAO a databázy Európskej komisie.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

12.   Označovanie

Bod „Označovanie“ sa zmenil v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami zameranými na harmonizáciu spôsobu vypracovania špecifikácií. Súčasné odseky boli vypustené a nahradené vetou, v ktorej sa uvádzajú povinné regulačné prvky.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

13.   Vnútroštátne požiadavky

V súlade so zmenami vnútroštátnych právnych predpisov a pravidiel má bod „Vnútroštátne požiadavky“ podobu tabuľky, v ktorej sú uvedené hlavné položky, ktoré majú byť skontrolované, a metódy hodnotenia, ktoré majú byť použité.

Zmena sa netýka jednotného dokumentu

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Volailles du Gers“

EÚ č.: PGI-FR-0147-AM01 – 11. 5. 2023

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Názov [CHOP alebo CHZO]

„Volailles du Gers“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Francúzsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.    Druh výrobku (podľa prílohy XI)

Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a droby)

3.2.    Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Volailles du Gers“ je hydina patriaca do radu Galliformes. Zaraďuje sa do rôznych čeľadí a zahŕňa niekoľko druhov vtákov:

kurčatá, kapúny a poulard,

perličky a kapúny perličiek,

morky.

Hydina „Volailles du Gers“ taktiež zahŕňa vodnú hydinu:

pižmovku lesklú.

Pochádza z pomaly rastúcich línií s dlhým obdobím chovu a jatočným vekom blízkom dosiahnutiu pohlavnej zrelosti. Tento druh hydiny je chovaný vo voľnom, trávnatom výbehu lemovanom stromami a kŕmený krmivom pozostávajúcim zo 100 % z rastlín, minerálov a vitamínov vrátane minimálneho množstva obilnín a výrobkov z obilnín počas výkrmu.

Vďaka tomuto spôsobu chovu sa hydina vyznačuje:

okrúhlym trupom s kyprými filetami a mäsitými nohami,

pevným mäsom,

jemnou kožou.

Hydina „Volailles du Gers“ má tieto vlastnosti:

 

Minimálna hmotnosť vypitvanej hydiny bez vnútorností

Farba kože

Farba nôh

žlté kurča

1  kg

žltá

žltá

biele kurča

1  kg

biela

biela

čierne kurča

1  kg

biela

čierna

sivé kurča

1,150  kg

žltá

žltá

kapún

2,500  kg

žltá

žltá

poulard

1,800  kg

žltá

žltá

perlička

0,850  kg

žltá

čierna

kapún perličky

1,400  kg

žltá

čierna

morka

2,300  kg

biela až žltá

čierna

pižmovka lesklá

samce: 2,300  kg

samice: 1,250  kg

biela až žltá

 

3.3.    Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Krmivo používané na chov hydiny „Volailles du Gers“ pozostáva výlučne z rastlín, minerálnych látok a vitamínov vrátane vysokého podielu obilnín.

Percentuálny podiel výrobkov z obilnín nesmie prekročiť 15 % celkovej hmotnosti kŕmnej zmesi.

Maximálny obsah tuku v krmive je 6 %.

Tu je prehľad rôznych kategórií surovín, ktoré môžu byť súčasťou krmiva:

zrná obilnín a výrobky z nich,

semená olejnín, olejnaté plody a výrobky z nich,

pokiaľ ide o rastlinné oleje, povolené sú len surové a rafinované oleje s výnimkou palmového oleja a oleja z palmových jadier, ktorých používanie je zakázané,

semená strukovín a výrobky z nich,

hľuzy, korene a výrobky z nich,

iné semená, plody a výrobky z nich,

krmoviny, objemové krmivá a výrobky z nich,

iné rastliny, riasy a výrobky z nich,

minerály a výrobky z nich.

3.4.    Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť v identifikovanej zemepisnej oblasti

Hydina „Volailles du Gers“ sa chová vo vymedzenej zemepisnej oblasti od veku jedného dňa až do jej premiestnenia na účel zabitia.

3.5.    Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Ponuka hydiny „Volailles du Gers“ zahŕňa celú hydinu, len jatočné telá triedy A alebo kusy hydiny triedy A získané z jatočných tiel, ktoré spĺňajú požiadavku na minimálnu hmotnosť.

Prezentácia celých kusov:

hydina „pripravená na varenie“ (PNV: ošklbaná, vypitvaná hydina bez hlavy, s priehlavkovými kĺbmi alebo bez nich),

„vypitvaná“ hydina (ošklbaná, vypitvaná hydina s hlavou, nohami a drobami).

Celá hydina a kusy hydiny sú predávané čerstvé, hlboko zmrazené alebo varené.

Droby (srdce, žalúdok a pečeň) sa predávajú čerstvé alebo mrazené.

3.6.    Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Okrem povinných informácií požadovaných predpismi o označovaní a prezentácii potravín musia etikety obsahovať:

registrovaný názov výrobku „Volailles du Gers“;

symbol CHZO Európskej únie v tom istom zornom poli.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť CHZO „Volailles du Gers“ zahŕňa tieto departementy a obce:

celé územie departementu Gers,

departement Haute Garonne:

Agassac, Ambax, Anan, Beaufort, Bellegarde-Sainte-Marie, Bellesserre, Bérat, Blajan, Boissède, Bonrepos-sur-Aussonnelle, Boulogne-sur-Gesse, Bragayrac, Brax, Brignemont, Cabanac-Séguenville, Cadours, Cambernard, Cardeilhac, Castelgaillard, Castelnau-Picampeau, Le Castéra, Castéra-Vignoles, Casties-Labrande, Caubiac, Cazac, Charlas, Ciadoux, Coueilles, Cox, Drudas, Empeaux, Escanecrabe, Fabas, Fonsorbes, Fontenilles, Forgues, Le Fousseret, Frontignan-Savès, Fustignac, Garac, Gensac-de-Boulogne, Goudex, Gratens, Le Grès, L'Isle-en-Dodon, Labastide-Clermont, Labastide-Paumès, Lafitte-Vigordane, Lagraulet-Saint-Nicolas, Lahage, Lamasquère, Laréole, Larroque, Lasserre-Pradère, Lautignac, Léguevin, Lespugue, Lévignac, Lilhac, Lussan-Adeilhac, Marignac-Lasclares, Martisserre, Mauvezin, Mérenvielle, Mirambeau, Molas, Mondilhan, Monès, Montastruc-Savès, Montbernard, Montégut-Bourjac, Montesquieu-Guittaut, Montgaillard-sur-Save, Montgras, Montmaurin, Montoussin, Nénigan, Nizan-Gesse, Péguilhan, Pelleport, Pibrac, Le Pin-Murelet, Plagnole, Plaisance-du-Touch, Polastron, Poucharramet, Pouy-de-Touges, Puymaurin, Puysségur, Rieumes, Riolas, Sabonnères, Saiguède, Saint-Araille, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Sainte-Livrade, Saint-Élix-le-Château, Saint-Ferréol-de-Comminges, Saint-Frajou, Saint-Lary-Boujean, Saint-Laurent, Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Lys, Saint-Pé-Delbosc, Saint-Thomas, Sajas, Salerm, La Salvetat-Saint-Gilles, Saman, Sarrecave, Sarremezan, Savères, Sénarens, Vignaux,

departement Landes:

Aire-sur-l'Adour, Artassenx, Arthez-d'Armagnac, Arue, Arx, Bahus-Soubiran, Bascons, Baudignan, Betbezer-d'Armagnac, Bordères-et-Lamensans, Bourdalat, Bourriot-Bergonce, Buanes, Cachen, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Classun, Créon-d'Armagnac, Duhort-Bachen, Escalans, Estigarde, Eugénie-les-Bains, Le Frêche, Gabarret, Grenade-sur-l'Adour, Herré, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy, Lagrange, Larrivière-Saint-Savin, Latrille, Lencouacq, Losse, Lubbon, Lussagnet, Maillas, Maurrin, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Pouydesseaux, Pujo-le-Plan, Renung, Retjons, Rimbez-et-Baudiets, Roquefort, Saint-Agnet, Saint-Cricq-Villeneuve, Sainte-Foy, Saint-Gein, Saint-Gor, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Saint-Loubouer, Saint-Maurice-sur-Adour, Sarbazan, Sarron, Vielle-Soubiran, Vielle-Tursan, Le Vignau, Villeneuve-de-Marsan,

departement Lot-et-Garonne:

Astaffort, Aubiac, Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Fieux, Francescas, Lamontjoie, Lannes, Laplume, Lasserre, Layrac, Marmont-Pachas, Mézin, Moirax, Moncrabeau, Nomdieu, Poudenas, Réaup-Lisse, Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Pé-Saint-Simon, Saint-Sixte, Saint-Vincent-de-Lamontjoie, Sauveterre-Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne, Sos,

department Pyrénées-Atlantiques:

Aubous, Aydie, Baliracq-Maumusson, Boueilh-Boueilho-Lasque, Burosse-Mendousse, Castetpugon, Conchez-de-Béarn, Diusse, Garlin, Mascaraàs-Haron, Moncla, Mont-Disse, Mouhous, Portet, Ribarrouy, Saint-Jean-Poudge, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Vialer,

department Hautes-Pyrénées:

Ansost, Antin, Aries-Espénan, Arné, Auriébat, Barbachen, Barthe, Bazillac, Bazordan, Bernadets-Debat, Betbèze, Betpouy, Bonnefont, Bouilh-Devant, Bugard, Buzon, Campuzan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Casterets, Caubous, Caussade-Rivière, Cizos, Devèze, Escondeaux, Estampures, Estirac, Fontrailles, Fréchède, Gaussan, Gensac, Guizerix, Hachan, Hagedet, Hères, Labatut-Rivière, Lacassagne, Lafitole, Lahitte-Toupière, Lalanne, Lalanne-Trie, Lamarque-Rustaing, Laméac, Lapeyre, Laran, Larreule, Larroque, Lascazères, Lassales, Lescurry, Liac, Lubret-Saint-Luc, Luby-Betmont, Lustar, Madiran, Mansan, Maubourguet, Mazerolles, Mingot, Monfaucon, Monléon-Magnoac, Monlong, Moumoulous, Organ, Osmets, Peyret-Saint-André, Peyrun, Pouy, Puntous, Puydarrieux, Rabastens-de-Bigorre, Sadournin, Saint-Lanne, Saint-Sever-de-Rustan, Sariac-Magnoac, Sarriac-Bigorre, Sauveterre, Ségalas, Sénac, Sère-Rustaing, Sombrun, Soublecause, Thermes-Magnoac, Tostat, Tournous-Darré, Trie-sur-Baïse, Trouley-Labarthe, Ugnouas, Vidou, Vidouze, Vieuzos, Villefranque, Villembits, Villemur,

departement Tarn-et-Garonne:

Asques, Auterive, Auvillar, Balignac, Bardigues, Beaumont-de-Lomagne, Belbèze-en-Lomagne, Castéra-Bouzet, Le Causé, Cumont, Donzac, Dunes, Escazeaux, Esparsac, Faudoas, Gariès, Gensac, Gimat, Glatens, Goas, Gramont, Lachapelle, Lamothe-Cumont, Larrazet, Lavit, Mansonville, Marignac, Marsac, Maubec, Maumusson, Merles, Montgaillard, Le Pin, Poupas, Puygaillard-de-Lomagne, Saint-Cirice, Saint-Jean-du-Bouzet, Saint-Loup, Saint-Michel, Sérignac, Sistels, Vigueron.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Spojitosť označenia hydiny „Volailles du Gers“ s oblasťou sa zakladá na tradičnom spôsobe výroby, ktorý kombinuje dlhé obdobie voľného chovu s výživou s vysokým podielom obilnín. Tieto faktory dodávajú výrobkom špecifické vlastnosti a prispievajú k neustále narastajúcej dobrej povesti výrobkov z hydiny „Volailles du Gers“.

Zemepisná oblasť sa nachádza na juhozápade Francúzska, medzi Atlantikom, Stredozemným morom, Pyrenejami a riekou Garonne v departemente Gers. Má podobu veľkej sedimentárnej plošiny, ktorú pretínajú vodné toky, z ktorých väčšina pochádza z úpätia predpyrenejských náhorných plošín. Táto náhorná plošina má všeobecný sklon smerom z juhu na sever od Pyrenejí k rieke Garonne a nadmorskú výšku približne 300 m na juhu, ktorá postupne klesá na 80 m smerom na sever.

Zemepisnú oblasť charakterizujú rôzne členité svahy a široké údolia.

Z klimatologického hľadiska v panuje v oblasti prechodná klíma. Stretávajú sa tu rôzne vplyvy (atlantické, kontinentálne a pyrenejské, stredomorské), ktoré ovplyvňujú vegetáciu.

Prevažne atlantické podnebie sa vyznačuje pomerne miernou a vlhkou zimou a jarou, horúcim a veľmi suchým letom a miernou a suchou jeseňou s klesajúcim gradientom vlhkosti od západu na východ a klesajúcim gradientom miernosti od severu na juh.

Pre túto oblasť je charakteristické zmiešané poľnohospodárstvo a najmä chov hydiny.

Do 50. rokov 20. storočia bol chov veľmi diverzifikovaný a nešpecializovaný. Pozostával z chovu niekoľkých nosníc, brojlerov, králikov, husí a kačíc určených na uspokojenie potrieb rodiny.

Postupne sa tieto hospodárstva rozširovali a vznikala prebytočná produkcia, ktorú poľnohospodári predávali na miestnych trhoch v mestách Fleurance, Seissan, Samatan, Mirande a Gimont.

Tento tradičný chov jednodňovej hydiny bol následne ďalej organizovaný a racionalizovaný. Hospodárstva sa rozrástli a špecializovali, pričom si zachovali chov vo voľnom výbehu.

V 60. rokoch 20. storočia vznikli prvé skupiny výrobcov, ktorých cieľom bola najmä podpora a rast predaja týchto hydinových výrobkov.

V roku 1975 rôzne skupiny výrobcov založili združenie s bitúnkami s cieľom zabezpečiť lepšiu technickú koordináciu a najmä bezpečnejší prístup na trh pre túto hydinu prostredníctvom označenia jej pôvodu a kvality. Reputácia hydiny „Volailles du Gers“ od toho momentu rástla.

V rokoch 1988 až 1993 sa povedomie o výrobkoch zdvojnásobilo.

Hydina „Volailles du Gers“ je chovaná vo voľnom výbehu s trvalým prístupom do vonkajšieho výbehu počas dňa. Výber pomaly rastúcich línií znamená, že hydina môže získať prístup do výbehu skôr a optimálne ho využívať.

Hydina „Volailles du Gers“ sa vyznačuje kvalitou mäsa a svojím vzhľadom:

okrúhly trup s plnými filetami a mäsitými nohami,

pevné mäso,

kvalitná koža.

Pôda a podnebie v tejto zemepisnej oblasti už niekoľko desaťročí umožňujú významnú a diverzifikovanú poľnohospodársku produkciu, najmä produkciu olejnatých semien a obilnín.

Tieto obilniny boli základom pre rozvoj chovu hydiny a pre jej kŕmenie, hoci v súčasnosti už hydina „Volailles du Gers“ nemusí byť kŕmená miestnymi obilninami. Krmivo tak v prípade kurčiat, kapúnov, poulardov a moriek pozostáva najmenej z 80 % obilnín. Táto mimoriadne vysoká úroveň a dlhé obdobie chovu prispievajú k vlastnostiam mäsa hydiny.

Klíma je mimoriadne vhodná aj na voľný chov s trvalým prístupom do trávnatého, stromami lemovaného vonkajšieho výbehu počas dňa. Stromy poskytujú hydine úkryt a podnecujú ju ku skúmaniu výbehov. Hydina je prirodzene veľmi aktívna a svoje potreby hrabania a zobania napĺňa v tienistých trávnatých výbehoch, ktoré majú k dispozícii.

Vonkajšia aktivita taktiež prispieva k charakteristickým vlastnostiam hydiny „Volailles du Gers“, ktorá má vďaka nej mäsitú a zaoblenú stavbu tela.

Hydina „Volailles du Gers“ sa dlhodobo teší vynikajúcej povesti, o čom svedčia viaceré zmienky: „Tento rok si veľkopredajcovia hydinového mäsa vybrali tradične spracúvaného kapúna Gers s jeho tradičným spracovaním ako reprezentatívny hydinový výrobok a symbol francúzskej gastronómie“ (Filières Avicole – Pour la table de Jacques Chirac. Un chapon du Gers à l’Elysée – September 1998); „Kurčatá Gers sú najlepšie na svete, pretože sú najšťastnejšie.“„V našom kraji sme vždy vedeli, ako chovať hydinu.“ (LSA – „Fermières Volailles“: Dans la grande tradition gastronomique du Gers, citát – André Daguin, apríl 1990), „veľmi jemné, dobre tvarované a dostatočne veľké nohy, jemné, hladké, šťavnaté, voňavé a chutné mäso – veľmi chrumkavé, s príjemnou vôňou a so správnou vyváženosťou tuku“ (Cuisine et Vins de France – február – marec 2012: Banc d’essai les poulets fermiers – Poulet jaune fermier Gers (17/20)).

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-03e9b760-df5f-4e0f-aa3d-b2ad1a3a4a0b


(1)  Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17.


Top