EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023DC0651

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o dotáciách na energiu v EÚ za rok 2023

COM/2023/651 final

V Bruseli24. 10. 2023

COM(2023) 651 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Správa o dotáciách na energiu v EÚ za rok 2023


Správa Komisie o dotáciách na energiu v EÚ

Úvod a hlavné zistenia

Európska únia je pevne odhodlaná znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň55 % (v porovnanírokom 1990)dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Dotácieiné hospodárskeprávne stimuly budú zohrávať zásadnú úlohu pri: i) zrýchlení zavádzania riešeníoblasti čistej energieenergetickej efektívnostiii) obmedzení používania fosílnych palív. Dotácie môžu mať hospodárske, environmentálne alebo spoločenské účely. Ak sú zle navrhnuté, môžu narušiť hospodársku súťaž, mariť energetickú transformáciuznížiť účinky signálov súvisiacichcenami uhlíka. EÚ sa aktívne angažuje na postupnom rušení dotácií na fosílne palivá,to ajrámci medzinárodných záväzkov EÚ prijatýchkontexte skupiny G20Svetovej obchodnej organizácie 1 . Táto správa je štvrtou výročnou správoumonitorovaní dotácií na energiupokroku pri postupnom rušení dotácií na fosílne palivá, ako sa stanovujenariadeníriadení energetickej únieopatreníoblasti klímy 2 .

Energetická kríza, ktorá sa začala v roku 2021 a ktorú ešte viac zhoršila ruská agresia voči Ukrajine v roku 2022, mala značné dôsledky na dotácie v energetike. Tieto dôsledky možno pozorovať v týchto oblastiach: i) výška týchto dotácií; ii) rozdelenie týchto dotácií v rámci jednotlivých technológií a príjemcov a iii) nástroje použité na poskytovanie týchto dotácií. Využívanie dodávok energie Ruskom ako zbrane a postupné znižovanie dodávok ruského plynu si vyžadovalo ráznu politickú reakciu EÚ vrátane krátkodobých opatrení na zabezpečenie cenovej dostupnosti energie pre zraniteľných spotrebiteľov a priemyselné odvetvia v celej Európe.

Výsledky tejto štúdie potvrdzujú, že dotácie na energiu mali do roku 2021 postupne stúpajúci trend a v roku 2022 sa prudko zvýšili. Celkové dotácie na energiu v EÚ sa zvýšili zo 177 miliárd EUR v roku 2015 na 216 miliárd EUR v roku 2021 a v roku 2022 dosiahli odhadovanú výšku 390 miliárd EUR.

Trend poklesu dotácií na fosílne palivá pokračoval do roku 2021, keď dosahovali výšku 56 miliárd EUR, po čom sa v roku 2022 v reakcii na krízu rýchlo zvýšili na odhadovaných 123 miliárd EUR. Dotácie na energiu z obnoviteľných zdrojov klesli v roku 2021 na 86 miliárd EUR (prvýkrát od roku 2015) a v roku 2022 sa zvýšili len mierne na 87 miliárd EUR. Dôvodom boli vysoké ceny na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, ktoré znížili výšku dotácií vyplatených v rámci dynamických podporných nástrojov. Na druhej strane podpora opatrení v oblasti energetickej efektívnosti sa zvýšila z 22 miliárd EUR v roku 2021 na 32 miliárd EUR do roku 2022. Podpora všetkých ostatných foriem energie vrátane elektriny ako nosiča a jadrovej energie dosiahla v roku 2022 výšku 180 miliárd EUR.

V období 2021 až 2022 predstavovali dotácie na energiu spojené s novými vnútroštátnymi opatreniami na ochranu spotrebiteľov v EÚ pred vysokými cenami odhadovanú výšku 195 miliárd EUR. V celej EÚ bolo zavedených najmenej 230 dočasných vnútroštátnych opatrení na riešenie krízy cien energií. Hlavnými priamymi príjemcami týchto podporných opatrení boli domácnosti (58 miliárd EUR), za ktorými nasledovali podniky a spotrebitelia v priemysle (45 miliárd EUR) a cestná doprava (23 miliárd EUR). Medziodvetvová podpora dosahovala 69 miliárd EUR.

Rok 2022 bol prvým rokom, v ktorom členské štáty museli v rámci svojich integrovaných národných energetických a klimatických správ o pokroku podať správu o pokroku, ktorý dosiahli pri postupnom rušení dotácií na energiu, a to najmä v prípade fosílnych palív. Táto správa okrem toho obsahuje nový oddiel, v ktorom sa posudzuje environmentálny vplyv dotácií na fosílne palivá.

Táto správa vychádzaúdajov externej štúdie 3  vypracovanej pre Komisiu pomocou medzinárodne uznávanej metodiky. Niektoré údaje za rok 2022 neboličase dokončenia štúdie (august 2023) úplne dostupné alebo validované, čiže hodnoty za rok 2022 môžu vychádzaťtechniky zmenšenia medzeryúdajoch 4 . Rovnako akopredchádzajúcich vydaniach dostali členské štáty príležitosť poskytnúť spätnú väzbuúdajom použitýmštúdii.

1.Vývoj dotácií na energiu

Dotácie sútejto správe vymedzené podľa metodiky stanovenej Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) 5 , ktorá sa použilapodpornej štúdii Komisie 6 predchádzajúcich vydaniach tejto správy. Táto metodika definuje dotácie ako vládne opatrenia patriace do jednejtýchto štyroch kategórií: i) priamy transfer finančných prostriedkov; ii) štátne (daňové) príjmy, ktoré by inak boli ušlé (nevybrané); iii) vlády poskytujúce tovarslužby alebo nakupujúce tovariv) cenovápríjmová podpora.

V správe sa skúmajú aj rôzne charakteristiky dotácií: i) cieľ, ktorý chcú podporovať (výroba, spotreba/dopyt, infraštruktúra alebo energetická efektívnosť); ii) druh paliva, ktorý podporujú (fosílne palivá, obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia); iii) odvetvia hospodárstva, ktoré dostávajú dotáciu (odvetvie energetiky, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva 7 , bývania, služieb atď.), alebo iv) či sú škodlivé, resp. prospešné pre životné prostredie.

1.1Celkové dotácie na energiu

Celková výška dotácií na energiuEÚ27 (obrázok 1) saroku 2022 odhaduje na 390 miliárd EUR (+80 % v porovnaní216 miliardami EUR 8 roku 2021).

Hospodárske oživenie v roku 2021 vyvinulo tlak na zvyšovanie cien energií a následne na dotácie. Dotácie na energiu sa už zvýšili z 200 miliárd EUR v roku 2020 na 216 miliárd EUR v roku 2021. Z odhadovaných údajov za rok 2022 vyplýva, že v dôsledku vplyvu opatrení prijatých členskými štátmi sa dotácie prudko zvýšili a v roku 2022 dosiahli výšku 390 miliárd EUR. V reakcii na krízu súvisiacu s cenami energií bolo v členských štátoch v celej EÚ vytvorených alebo rozšírených najmenej 230 dočasných dotačných opatrení s cieľom zmierniť vplyv vysokých a nestálych cien.

Obrázok 1: Celkové dotácie na energiuEÚ27 (2015 – 2022;mld. EURcenách za rok 2022) 9 10

Zdroj: Enerdata, Trinomics, 2023. POZN.: Odhady za rok 2022 sú vyšrafované.

Dotačná podpora sa pri jednotlivých technológiáchroku 2022 vyvíjala odlišne. Dotácie na elektrinu 11 sa strojnásobili, kým celkové dotácie na fosílne palivá saroku 2022porovnanírokom 2021 zdvojnásobili. Dotácie na podporu všetkých energií 12 (napr. prostredníctvom podpory príjmu 13 ) boliroku 2022 2,4-krát vyššie akoroku 2021. Hoci podpora energieobnoviteľných zdrojov zostalaroku 2022 vo všeobecnosti rovnaká akorokoch 2020 – 2021, podpora opatrení energetickej efektívnosti satomto období zvýšila40 %,to najmädôsledku podpory energetických renovácií poskytovanejrámci Mechanizmu na podporu obnovyodolnosti.

Obrázok 2: Dotácie podľa hlavného zdroja energie/energetického nosičaEÚ27 (v mld. EURcenách za rok 2022)