EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0371

P9_TA(2023)0371 – Schengenský priestor: zmena nariadenia o vízových nálepkách – Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. októbra 2023 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95, pokiaľ ide o digitalizáciu konania o udelení víza (COM(2022)0658 – C9-0307/2023 – 2022/0132B(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Ú. v. EÚ C, C/2024/2668, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2668

29.4.2024

P9_TA(2023)0371

Schengenský priestor: zmena nariadenia o vízových nálepkách

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. októbra 2023 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95, pokiaľ ide o digitalizáciu konania o udelení víza (COM(2022)0658 – C9-0307/2023 – 2022/0132B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(C/2024/2668)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2022)0658),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0307/2023),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. októbra 2022  (1),

so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. júna 2023, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 6. júla 2023 povoliť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

zo zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0268/2023),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.

poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)   Ú. v. EÚ C 75, 28.2.2023, s. 150.


P9_TC1-COD(2022)0132B

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. októbra 2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95, pokiaľ ide o digitalizáciu konania o udelení víza

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2023/2685.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top