EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX0705(01)

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia o ochrane zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov (Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) na adrese www.edps.europa.eu) 2022/C 258/05

Ú. v. EÚ C 258, 5.7.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 258/5


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia o ochrane zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov

(Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) na adrese www.edps.europa.eu)

(2022/C 258/05)

Európska komisia prijala 13. apríla 2022 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 a (EÚ) 2019/1753 a rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/1754 (ďalej len „návrh“).

Cieľom tohto návrhu je doplniť systém EÚ na ochranu zemepisných označení, ktorý už existuje pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, vína a liehoviny, a umožniť účinné plnenie záväzkov vyplývajúcich z pristúpenia EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody.

EDPS s uspokojením konštatuje, že v návrhu sa určujú úlohy Komisie, úradu EUIPO a príslušných orgánov členských štátov, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v rámci postupov podľa tohto návrhu.

EDPS odporúča objasniť, či rôzni prevádzkovatelia zapojení do spracúvania osobných údajov budú konať ako spoloční prevádzkovatelia alebo nie. Ak áno, EDPS odporúča stanoviť dohodu, ako sa predpokladá v článku 28 nariadenia o ochrane údajov EÚ a/alebo v článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V tejto súvislosti EDPS pripomína, že podrobné opatrenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu údajov sa v prípade potreby môžu vymedziť aj prostredníctvom vykonávacieho aktu.

EDPS poznamenáva, že v návrhu sa predpokladá vytvorenie verejne prístupného elektronického registra zemepisných označení pre remeselné a priemyselné výrobky. V tejto súvislosti EDPS odporúča jasné vymedzenie kategórií údajov, ktoré sa budú spracúvať. EDPS odporúča, aby sa v samotnom návrhu špecifikovali všetky kategórie dotknutých osobných údajov. Napokon sa EDPS domnieva, že zvolená lehota uchovávania údajov pre dokumentáciu týkajúcu sa zrušenia zemepisných označení by mala byť ďalej odôvodnená.

1.   ÚVOD

1.

Európska komisia prijala 13. apríla 2022 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 a (EÚ) 2019/1753 a rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/1754 (ďalej len „návrh“).

2.

Cieľom návrhu je zaviesť priamo uplatniteľnú ochranu zemepisných označení (ďalej len „ZO“) pre remeselné a priemyselné výrobky na úrovni EÚ. Jeho cieľom je tiež zabezpečiť, aby výrobcovia mohli využívať medzinárodný rámec pre registráciu a ochranu zemepisných označení („lisabonský systém“) (1).

3.

Návrh dopĺňa existujúcu ochranu zemepisných označení EÚ v poľnohospodárskej oblasti. Vychádza z podobných prístupov prijatých v súvislosti s podmienkami oprávnenosti a ochranou zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vín a liehovín, ako sa uvádza v:

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (2) (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (3) (EÚ) 2019/787 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín a

Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (4) (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (5).

4.

Návrhom by sa zmenilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie, pokiaľ ide o možné konflikty medzi zemepisnými označeniami a ochrannými známkami, a stanovili by sa ďalšie úlohy pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“). Navrhuje sa v ňom aj zmena rozhodnutia Rady (EÚ) 2019/1754 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach s cieľom vytvoriť prepojenie medzi systémom ochrany zemepisných označení EÚ pre výrobky CI a lisabonským systémom (6).

5.

Toto stanovisko EDPS vydáva na základe konzultácie Európskej komisie z 13. apríla 2022 podľa článku 42 ods. 1 EUDPR. EDPS víta odkaz na túto konzultáciu v odôvodnení 63 návrhu. Pripomienky a odporúčania v tomto stanovisku sa týkajú iba ustanovení návrhu, ktoré sú najviac relevantné z hľadiska ochrany osobných údajov.

4.   ZÁVERY

16.

Vzhľadom na uvedené, EDPS:

víta výslovné určenie kontrolórov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v postupoch stanovených v návrhu;

odporúča objasniť, či by sa prevádzkovatelia mali alebo nemali považovať za „spoločných prevádzkovateľov“ v zmysle článku 28 nariadenia o ochrane údajov a článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

odporúča, aby sa v návrhu špecifikovali všetky kategórie údajov, ktoré sa majú zahrnúť do registra zemepisných označení Únie pre plavidlá a priemyselné výrobky;

domnieva sa, že navrhované obdobie uchovávania dokumentácie týkajúcej sa zrušenia zápisu zemepisných označení by sa malo ďalej odôvodniť alebo skrátiť, pokiaľ ide o osobné údaje.

V Bruseli 2. jún 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2022) 174 final, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 343, 14.12.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 130, 17.5.2019, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 347, 20.12.2013, s. 671.

(5)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súvislosti s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 a prijal svoje stanovisko 14. decembra 2011.

(6)  COM(2022) 174 final, s. 2.


Top