EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0677

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

COM/2022/677 final

V Bruseli30. 11. 2022

COM(2022) 677 final

2022/0396(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

(Text s významom pre EHP)

{SEC(2022) 425 final} - {SWD(2022) 384 final} - {SWD(2022) 385 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Používanie obalov je nevyhnutné na ochranu a prepravu tovaru. Zhotovovanie obalov je zároveň významnou hospodárskou činnosťou v EÚ. Regulačné prístupy sa však medzi jednotlivými štátmi líšia, čím sa vytvárajú prekážky brániace úplnému fungovaniu vnútorného trhu s obalmi. Nedávno zaznamenané rozdiely sa týkajú napríklad požiadaviek na označovanie obalov, prístupov k vymedzeniu recyklovateľných alebo opakovane použiteľných obalov, prístupov k modulovaniu poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu a obmedzeniam uvádzania určitých foriem balenia na trh. Takéto rozdiely vytvárajú právnu neistotu pre podniky, čo vedie k nižším investíciám do inovatívnych obalov šetrných k životnému prostrediu a nových obehových obchodných modelov.

Obaly sú okrem toho kľúčovou otázkou environmentálneho významu. Sú jedným z hlavných spôsobov využitia pôvodných látok (40 % plastov a 50 % papiera, ktoré sa používajú v EÚ, je určených na obaly), pričom predstavujú 36 % tuhého komunálneho odpadu. Vyššie využívanie obalov spolu s nízkou mierou opätovného použitia a recyklácie bránia rozvoju nízkouhlíkového obehového hospodárstva. Používanie obalov sa v priebehu posledných rokov zvyšovalo rýchlejšie ako hrubý národný dôchodok, čo vedie k prudko stúpajúcim emisiám CO2 a iných látok, ako aj k nadmernému využívaniu prírodných zdrojov, strate biodiverzity a znečisťovaniu životného prostredia. Z údajov z Eurostatu 1 a správ s údajmi o trhoch 2 vyplýva, že v koncepcii obalov sa čoraz viac využívajú prvky, ktoré môžu brániť recyklácii. Obal je „nerecyklovateľný“, ak nemožno realizovať jeho triedený zber alebo ak predstavuje problémy pre špičkové procesy triedenia a recyklácie zavedené v EÚ. Podiel nerecyklovateľných obalov sa v rokoch 2012 až 2020 výrazne zvýšil. Technicky recyklovateľné obaly sa často nerecyklujú, keďže procesy potrebné na ich zber, triedenie a recykláciu nie sú v praxi dostupné alebo nákladovo efektívne, alebo výstup nemá dostatočnú kvalitu na uspokojenie dopytu na koncových trhoch s druhotnými surovinami. Predbežné výsledky druhej správy Komisie o včasnom varovaní poukazujú na to, že mnohé členské štáty čelia ťažkostiam pri dosahovaní cieľov v oblasti recyklácie stanovených v článku 6 smernice 94/62/ES.

V priemyselnej stratégii pre Európu 3 sa zdôrazňuje význam vnútorného trhu pre konkurencieschopnosť a prosperitu EÚ. Medzi prekážky, ktoré bránia prevádzkovateľom a širšej verejnosti v úplnom využívaní vnútorného trhu, patria reštriktívne a komplexné vnútroštátne pravidlá, obmedzené administratívne kapacity, neúplná transpozícia pravidiel EÚ a ich nedostatočné presadzovanie.

Rada vo svojich záveroch z decembra 2020 4 uvítala zámer Komisie zabezpečiť, aby boli do roku 2030 všetky obaly opätovne použiteľné alebo recyklovateľné ekonomicky uskutočniteľným spôsobom, a zredukovať množstvo obalov a ich nadmerné používanie, a tým aj odpad z obalov. Parlament tento cieľ zdôraznil vo svojom uznesení z 10. februára 2021 k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva 5 , pričom Komisiu vyzval, aby predložila legislatívny návrh, ktorého súčasťou budú opatrenia a ciele na zníženie objemu odpadu, ambiciózne požiadavky na zníženie nadmerného používania obalov, ako aj opatrenia na zlepšenie recyklovateľnosti a minimalizáciu zložitosti obalov, zvýšenie obsahu recyklovaného materiálu, postupné ukončenie používania nebezpečných a škodlivých látok a na podporu opätovného použitia bez ohrozenia bezpečnosti potravín a hygienických noriem.

Napokon aj Konferencia o budúcnosti Európy ukázala, že občania a organizácie občianskej spoločnosti z celej EÚ volajú po rozhodných opatreniach v oblasti predchádzania vzniku odpadu, nakladania s odpadom z obalov a obehovosti obalov prostredníctvom zvýšeného využívania recyklovaných materiálov.

Obehové hospodárstvo obalov pomôže oddeliť hospodársky rozvoj od využívania prírodných zdrojov, prispeje k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a zastaveniu straty biodiverzity a znížiť strategickú závislosť hospodárstva EÚ od mnohých materiálov. Okrem toho môže mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, konkrétne napríklad na sociálne hospodárstvo, vytvorením viacerých „ekologických“ kvalitných pracovných miest za predpokladu, že sa vynaložia potrebné investície do rozvoja zručností 6 a zohľadnia sa osobitosti v členských štátoch, regiónoch a druhoch práce.

Zmenou smernice 94/62/ES v roku 2018 sa síce neriešili všetky nedostatky v jej vykonávaní, no súčasťou tejto zmeny boli tri ustanovenia o preskúmaní, ktoré sa vykonávajú touto iniciatívou.

Touto iniciatívou sa aktualizuje právny rámec EÚ pre obaly a odpad z obalov, a to tak, že členským štátom a podnikom sa poskytne primeraná podpora, aby dosiahli ciele na zníženie objemu odpadu. Táto podpora má podobu harmonizovaného regulačného rámca, ktorým sa podporujú investície, znižuje objem odpadu a podporuje vysokokvalitná recyklácia, a ktorý sa bude uplatňovať rovnako vo všetkých členských štátoch EÚ.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Navrhovaným nariadením sa aktualizuje právny rámec EÚ pre obaly a odpady z obalov. Ako neoddeliteľná súčasť Európskej zelenej dohody 7 a nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo bude prispievať k stratégii rastu EÚ v záujme moderného, čistého a konkurencieschopného hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje, ktoré bude mať do roku 2050 nulovú bilanciu emisií skleníkových plynov, pričom jeho rast bude oddelený od využívania zdrojov.

Návrh je v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ o odpade a životnom prostredí, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 8 , smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie 9 , s rozhodnutím Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie 10 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 11 .

Zároveň dopĺňa návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu 12 a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov 13 , ktoré predložila Komisia, a oznámenie Komisie o politickom rámci EÚ pre biologicky rozložiteľné, kompostovateľné plasty a plasty z biologického materiálu 14 .

Súlad s ostatnými politikami EÚ

Iniciatívou, ktorá je v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ v oblasti obchodnej politiky, sa zabezpečuje nediskriminácia medzi výrobkami vyrábanými v EÚ a dovážanými výrobkami.

Cieľom návrhu je zároveň harmonizovať povinnosti týkajúce sa monitorovania a podávania správ vrátane povinností výrobcov týkajúcich sa podávania správ v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, a to s cieľom obmedziť administratívnu záťaž členských štátov a hospodárskych subjektov v súlade s prístupom EÚ zameraným na lepšiu právnu reguláciu 15 a kontrolou vhodnosti podávania správ a monitorovania 16 .

Touto iniciatívou sa v súlade so záväzkom EÚ týkajúcim sa Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN vrátane jej 17 cieľov udržateľného rozvoja zlepší vykonávanie cieľa č. 12.5 zo strany EÚ, a to vďaka výrazne nižšej produkcii odpadu do roku 2030 predchádzaním jeho vzniku, znižovaním jeho množstva, recykláciou a opätovným použitím.

Pokiaľ ide konkrétne o odpad z plastových obalov, iniciatíva zároveň dopĺňa vlastný zdroj založený na nerecyklovaných plastoch v zmysle rozhodnutia (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie. Tento vlastný zdroj podnecuje členské štáty, aby na svojom území zaviedli opatrenia na zníženie množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Právnym základom tohto návrhu je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

V súlade s novým prístupom k výrobkom oznámeným v Európskej zelenej dohode1 a akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo sa návrh vzťahuje na celý životný cyklus obalov. Vychádza z prístupu „tradičných“ právnych predpisov o vnútornom trhu vytvorením harmonizovaných podmienok na uvádzanie obalov na trh. Zohľadnením celého životného cyklu obalov sa však tento prístup zameraný na vnútorný trh rozširuje aj na fázu po skončení životnosti, čím sa v celej EÚ vytvára skutočne vnútorný trh s obalmi, bez prekážok voľného pohybu a s rovnakými podmienkami výroby, uvádzania na trh a nakladania s odpadom.

Právnym základom súčasnej smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov je článok 114 ZFEÚ. Týmto článkom sa EÚ umožňuje harmonizácia pravidiel a administratívnych opatrení vo všetkých členských štátoch. Tento právny základ umožní riešenie hlavných otázok týkajúcich sa vnútorného trhu, ktoré bránia harmonizovanému uplatňovaniu pravidiel o obaloch, vrátane: i) požiadaviek na udržateľnosť; ii) harmonizovaných kritérií pre ekomoduláciu poplatkov v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu; iii) harmonizovaných požiadaviek na označovanie a iv) požiadaviek na obdobie po skončení životnosti, aby tento prístup zameraný na životný cyklus bol ucelený.

Zatiaľ čo podrobné administratívne požiadavky si stanovia členské štáty, v návrhu sa regulujú tie aspekty, pri ktorých sa harmonizáciou predíde narušeniam trhu a vzniku prekážok voľného pohybu. Príkladom takéhoto aspektu je rozšírená zodpovednosť výrobcu, pri ktorej sa harmonizovanými pravidlami (vrátane pravidiel o nahlasovaní) odstránia prekážky, ktoré hospodárskym subjektom predávajúcim obaly vo viacerých členských štátoch alebo v celej EÚ spôsobujú problémy v dôsledku odlišných pravidiel platných v jednotlivých členských štátoch. Rovnako treba vytvoriť spoločný rámec pre systémy zberu obalov a ich zálohovania a pre systémy opätovného použitia, aby sa splnili environmentálne ciele a vytvorili sa rovnaké podmienky pre podniky pôsobiace na príslušných trhoch. Tento spoločný rámec bude mať významný vplyv na recyklovateľnosť obalov a dostupnosť druhotných surovín.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci) 

Environmentálne obavy a problémy súvisiace s obalmi (t. j. prekážky pre vnútorný trh a obehové hospodárstvo, rastúci objem odpadu z obalov a iné negatívne aspekty) nemožno primerane riešiť len na úrovni členských štátov. Medzi členskými štátmi sa s obalmi obchoduje vo veľkých objemoch, a preto trh EÚ s obalmi predstavuje v mnohých ohľadoch skôr jeden veľký trh než 27 samostatných trhov. Niektorými z týchto problémov sa síce zaoberajú vnútroštátne iniciatívy, zároveň však vytvárajú ďalšiu fragmentáciu vnútorného trhu.

Stanovenie spoločných požiadaviek na úrovni EÚ bude jednoznačnou pridanou hodnotou, keďže sa tým zabezpečí riadne fungovanie vnútorného trhu, a teda rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty (napr. výrobcov, dodávateľov, maloobchodníkov). Prechod na používanie udržateľných obalov bude prostredníctvom požiadaviek a cieľov stanovených na úrovni EÚ jednotný vo všetkých členských štátoch, čím sa vytvorí efektívny trh.

Proporcionalita

Navrhované opatrenia sú zamerané na poskytovanie regulačnej istoty potrebnej na podporu rozsiahlych investícií do riešení udržateľných obalov. Vzťahujú sa na celý hodnotový reťazec obalov, pričom zabezpečujú vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. Cieľom tejto iniciatívy je zmodernizovať a posilniť existujúci právny rámec, aby sa spoločnými prístupmi umožnili úspory z rozsahu, pričom sa odvetviu a členským štátom poskytne potrebná flexibilita, ktorú si môžu vyžadovať inovácie alebo miestne podmienky.

V prípade niektorých z navrhovaných možností politiky sa postupný prístup pri sprísňovaní požiadaviek považuje za najlepší spôsob dodržania zásady proporcionality. Súčasťou návrhu je preto postupné zvyšovanie ambícií a požiadaviek, ako sú požiadavka na udržateľnosť recyklovateľných obalov a prehodnotenie potreby výnimiek týkajúcich sa koncentračných limitov pre látky vzbudzujúce obavy, ktoré sa nachádzajú v niektorých obalových materiáloch.

Celkovo navrhované opatrenia nepresahujú rámec toho, čo je nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania regulačných požiadaviek, pričom sa nimi zaručuje ochrana zdravia ľudí a životného prostredia.

Výber nástroja

Súčasnou právnou úpravou sa napriek konkrétnym opatreniam nedosiahli ciele stanovené v oblasti životného prostredia a vnútorného trhu. Odlišné vnútroštátne prístupy k transpozícii a jednostranné politické opatrenia členských štátov v oblasti obalov viedli k nejednotným vnútroštátnym regulačným rámcom. Tento trend bude zrejme pokračovať, a to vzhľadom na prekážky pri dosahovaní udržateľnosti obalov uvedené v posúdení vplyvu, najmä rastúci objem odpadu z obalov, prekážky pre obehovosť obalov a slabé využívanie obsahu recyklovaného materiálu v plastových obaloch. Rozdielne vnútroštátne pravidlá znižujú účinnosť politiky a ohrozujú efektívne vytvorenie obehového hospodárstva.

Regulačné zlyhania súčasnej smernice (napr. zle navrhnuté základné požiadavky na obaly a ťažkosti členských štátov pri ich presadzovaní) jednoznačne poukazujú na potrebu harmonizácie a na skutočnosť, že harmonizované pravidlá by namiesto revízie súčasnej smernice mali mať podobu nariadenia. Na ďalšiu podporu prechodu na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo a odstránenie prekážok pre vnútorný trh je potrebný nový komplexný súbor regulačných riešení vrátane špecifických požiadaviek na podniky. Posun smerom k nariadeniu, ktorým sa stanoví súbor harmonizovaných pravidiel, vo veľkej miere podporujú všetky zainteresované podniky.

Nariadením sa zabezpečí, aby si všetkých 27 členských štátov súbežne a rovnako plnilo svoje povinnosti. Rovnaké požiadavky na všetkých účastníkov trhu prinesú potrebnú právnu istotu, obmedzia narušenie hospodárskej súťaže a vyšlú jasné signály účastníkom trhu mimo EÚ, ktorí majú v úmysle uvádzať výrobky na trh EÚ. Nariadením sa Komisia zároveň splnomocní, aby vypracovala vykonávacie opatrenia na prípadné ďalšie spresnenie nariadenia v záujme rýchleho stanovenia spoločných pravidiel. 

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

V kontrole vhodnosti vykonanej v roku 2014 17 sa identifikovali nedostatky v základných požiadavkách na obaly, pričom sa odporučila ich „konkretizácia a zjednodušenie presadzovania“, berúc na vedomie, že posilňovanie základných požiadaviek by bolo „kľúčovým nástrojom na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností obalov“. Zmenou smernice 94/62/ES z roku 2018 sa však tieto nedostatky neriešili priamo a namiesto toho sa zaviedli tri ustanovenia o revízii: 1. preskúmať uskutočniteľnosť posilnenia základných požiadaviek s cieľom okrem iného zlepšiť koncepciu na účely opätovného použitia a podporiť kvalitnú recykláciu, ako aj posilniť ich presadzovanie; 2. preskúmať uskutočniteľnosť stanovenia kvantitatívnych cieľov v oblasti opätovného používania obalov, ako aj všetkých ďalších opatrení na podporu opätovného používania obalov a 3. vyhodnotiť účinnosť opatrení zameraných na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek a preskúmať iné možné spôsoby dosiahnutia tohto cieľa. Ustanoveniami o revízii sa Komisia zároveň splnomocnila, aby v prípade potreby predložila legislatívny návrh týkajúci sa týchto otázok.

Komisia v apríli 2020 uverejnila hodnotiacu štúdiu o účinnosti základných požiadaviek na obaly a odpady z obalov a návrhy na ich posilnenie 18 . Hlavné zistenia hodnotenia prispeli k určeniu problému a vypracovaniu prvotného súboru opatrení pre posúdenie vplyvu. Informácie z tejto štúdie Komisia využila na vypracovanie úvodného posúdenia vplyvu, ktoré bolo uverejnené 11. júna 2020 19 .

Súčasťou tohto návrhu sú opatrenia, ktorými sa riešia problémy identifikované v kontrole vhodnosti a hodnotiacej štúdii z roku 2020, ako aj iné opatrenia identifikované v posúdení vplyvu a počas rozsiahlej konzultácie so zainteresovanými stranami.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Súčasťou posúdenia vplyvu, ktoré je priložené k smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, je dôkladná konzultácia so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, že sa predložili a zohľadnili stanoviská širokej škály organizácií. Na konzultácii sa zúčastnilo viac ako 800 organizácií a viac ako 1 800 kontaktných miest. Medzi cielené a širšie metódy použité na konzultácie so zainteresovanými stranami patrili: získavanie spätnej väzby k úvodnému posúdeniu vplyvu, verejný dotazník, dotazník pre členské štáty, online workshopy a webináre, ako aj individuálne rozhovory.

V rámci konzultácie o úvodnom posúdení vplyvu sa získalo 110 príspevkov a v rámci otvorenej verejnej konzultácie 20 425 príspevkov. Vykonala sa aj cielená konzultácia s cieľom posilniť základňu dôkazov, čo zahŕňalo získavanie špecializovanejšej spätnej väzby od konkrétnych skupín zainteresovaných strán počas podujatí, akými boli napríklad workshopy so zainteresovanými stranami. Na predkladanie a získavanie spätnej väzby k priebežným výsledkom štúdie sa v júni 2021 uskutočnilo šesť webinárov so zainteresovanými stranami. Na týchto webinároch sa zúčastnilo viac ako 950 jednotlivcov (z 250 organizácií), pričom podrobnú spätnú väzbu a pozičné dokumenty poskytlo takmer 100 organizácií. Ďalší workshop s 517 účastníkmi sa uskutočnil 30. mája 2022 a s príspevkami na ňom vystúpilo 50 zainteresovaných strán. Poradca Komisie pre posúdenie vplyvu, aj príslušné útvary Komisie súbežne vykonali ďalšie cielené konzultácie s expertmi, zainteresovanými stranami, mimovládnymi organizáciami a spotrebiteľskými organizáciami z členských štátov.

Väčšina zainteresovaných strán sa domnieva, že technologický, hospodársky a sociálny vývoj opodstatňuje vytvorenie nového regulačného rámca pre obaly. Väčšina z nich sa zároveň zhodla na potrebe ďalšej harmonizácie existujúcich pravidiel a vyzvala na prijatie európskeho rámca, ktorý sa vzťahuje na celý životný cyklus obalov a celý ich hodnotový reťazec. Mnohé zainteresované strany dospeli k záveru, že súčasťou tohto rámca by mali byť prísnejšie spoločné pravidlá o udržateľnosti obalov na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu EÚ, pričom zdôraznili potrebu spoločného prístupu k vymedzeniu recyklovateľnosti obalov, najmä prístupu založeného na kritériu „koncepcie na účely recyklácie“.

Konkrétnejšie zástupcovia odvetvia zdôraznili potrebu: i) stabilného a harmonizovaného právneho rámca, ktorým sa zaistí bezpečnosť investícií; ii) rovnakých podmienok, ktoré podnecujú výrobu udržateľných obalov a iii) efektívneho fungovania trhov v oblasti recyklácie s cieľom zlepšiť dostupnosť a kvalitu druhotných surovín. Zástupcovia občianskej spoločnosti vyzvali na efektívne vykonávanie hierarchie odpadového hospodárstva v hodnotovom reťazci obalov prostredníctvom opatrení, ktorými sa stimuluje predchádzanie vzniku odpadu z obalov a ich opätovné použitie.

Podrobné závery z konzultácií so zainteresovanými stranami sa uvádzajú v prílohe 2 k posúdeniu vplyvu.

Získavanie a využívanie expertízy

Okrem konzultácií so zainteresovanými stranami sa v posúdení vplyvu použilo viacero ďalších kľúčových zdrojov informácií.

Ďalšiu analýzu rôznych možností Komisia zadala externým poradcom v rámci dvoch zmlúv o podpore 21 . V týchto štúdiách sa vypracovala „metodika modelovania vplyvu“ a „metodika základného scenára“. Metodika modelovania vplyvu sa používa na modelovanie vplyvov navrhovaných opatrení, t. j. na modelovanie zmeny hmotnostných tokov, finančných nákladov, environmentálnych a sociálnych vplyvov (zamestnanosť). Metodika základného scenára poskytuje prehľad spotreby odpadu z obalov, jeho vzniku a nakladania s ním v 27 členských štátoch EÚ. Zahŕňa historické trendy založené na existujúcich údajoch a prognózy do budúcnosti do roku 2050. Základným scenárom je v podstate scenár „bez zmeny politiky“, t. j. modelovanie budúceho vývoja, keď zostanú v platnosti všetky príslušné politiky a opatrenia na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov, doplnené o všetky budúce legislatívne návrhy Komisie. Ďalšiu podpornú štúdiu zrealizovalo Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) s cieľom vykonať analýzu vplyvu opatrení, v ktorých sa kombinujú symboly na nádobách na odpad so zodpovedajúcimi označeniami na obaloch (tieto označenia sa vypracovali na základe uvedených dvoch štúdií).

Poradca a jeho experti počas rôznych fáz štúdie úzko spolupracovali s príslušnými útvarmi Komisie.

Dodatočné údaje a pripomienky sa zhromaždili prostredníctvom cielených rozhovorov so zainteresovanými stranami a podrobných konzultácií s členskými štátmi.

Možné opatrenia týkajúce sa plastových tašiek sa najprv navrhli v štúdii o vykonávaní smernice o plastových taškách v kombinácii s rozsahovou štúdiou na posúdenie uskutočniteľnosti ďalších opatrení EÚ na predchádzanie vzniku odpadu a vykonávanie smernice o plastových taškách 22 , pričom posúdenie vplyvu navrhovaných opatrení sa vykonalo v druhej podpornej štúdii.

Napokon, opatrenia o kompostovateľných obaloch sa vypracovali ako súčasť štúdie z roku 2020 s názvom Relevance of biodegradable and compostable consumer plastic products and packaging in a circular economy (Význam biologicky rozložiteľných a kompostovateľných spotrebných plastových výrobkov a obalov v obehovom hospodárstve) 23 . Táto štúdia slúžila ako ďalší zdroj inšpirácie pre oznámenie Komisie o politickom rámci EÚ pre plasty na biologickej báze, biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Posúdenie vplyvu

Tento návrh vychádza z posúdenia vplyvu. Posúdenie vplyvu získalo 30. septembra 2022 kladné stanovisko s výhradami po vyriešení pripomienok výboru pre kontrolu regulácie v jeho negatívnom stanovisku z 13. mája 2022 a nevyhnutných úpravách a doplneniach.

V posúdení vplyvu sa zistili tri hlavné problémy:

1.vzniká čoraz viac odpadu z obalov 24 : smernicou 94/62/ES sa nepodarilo tento trend zvrátiť, a to napriek osobitným ustanoveniam o minimalizácii používania obalov. Trend nárastu odpadu z obalov ešte zvýraznili nové spotrebné návyky (napr. konzumácia „po ceste“, zvýšený online predaj a dodávky do domu).

2.Prekážky pre recykláciu a opätovné použitie obalov: patria sem také faktory, ako napríklad zvýšené používanie prvkov v koncepcii obalu, ktoré zabraňujú recyklácii, zvýšená krížová kontaminácia kompostovateľných recyklačných tokov, látky v obaloch, ktoré môžu byť nebezpečné, a nejasné označovanie obalov na účely triedenia. V dôsledku toho sa dosiaľ nepodarilo v plnej miere dosiahnuť, aby opätovné použitie a recyklácia mali prednosť pred zhodnocovaním a skládkovaním.

3.Nízka kvalita recyklácie plastových obalov a využívanie druhotných surovín: obmedzuje sa schopnosť EÚ znižovať využívanie pôvodných látok v nových obaloch. Zlyhania trhu a nedostatky v súčasnom regulačnom rámci zhoršujú ziskovosť recyklačných činností a sú záťažou pre investície do technológií a logistiky dodávok, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej kvality zberu, triedenia a recyklácie obalov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zastrešujúcim cieľom tohto legislatívneho návrhu zníženie negatívnych environmentálnych vplyvov obalov a odpadu z obalov pri súbežnom zlepšení fungovania vnútorného trhu. Medzi špecifické ciele patrí: i) zníženie produkcie odpadu z obalov; ii) nákladovo efektívna podpora obehového hospodárstva obalov a iii) podpora využívania obsahu recyklovaného materiálu v obaloch.

Na účely analýzy sa do posúdenia vplyvu zahrnuli všetky potenciálne opatrenia, a to na základe troch štúdií, ktoré vykonal externý poradca, workshopov zainteresovaných strán, online verejnej konzultácie a cielených rozhovorov. Tieto rozmanité, komplexné a často navzájom súvisiace opatrenia sa zoskupili do troch možností politiky, ktoré sa porovnávajú s vývojom za nezmenených okolností. Možnosti 1 až 3 sú zoradené podľa rastúcej intenzity z hľadiska ich environmentálnej účinnosti, ale aj stupňa záťaže a rušivosti pri vykonávaní, a to takto:

·Možnosťou 1 sa stanovujú opatrenia na zvýšenie normalizácie a vytvárajú sa jasnejšie základné požiadavky, ktoré sú zväčša nevyhnutnými predpokladmi na opatrenia v ďalších skupinách.

·Možnosťou 2 sa stanovujú povinné cieľové hodnoty týkajúce sa zníženia objemu odpadu, opätovného použitia v určitých odvetviach a minimálneho obsahu recyklovaného materiálu v plastových obaloch, ako aj požiadavky na zabezpečenie úplnej recyklovateľnosti do roku 2030 a harmonizované pravidlá týkajúce sa výrobkov.

·Možnosťou 3 sa stanovujú vyššie povinné cieľové hodnoty v porovnaní s možnosťou 2 a dodatočné požiadavky na výrobok.

Subjekty s rozhodovacou právomocou v 27 členských štátoch EÚ majú v uvedených troch oblastiach zásahu tieto hlavné možnosti politiky: vnútroštátne ciele na zníženie objemu odpadu, ciele v oblasti opätovného použitia pre hospodárske subjekty v určitých odvetviach, opatrenia na zvýšenie recyklovateľnosti a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaného materiálu v plastových obaloch. Pokiaľ ide o podporné opatrenia, otvorené sú ešte možnosti politiky týkajúce sa povinných zálohových systémov a pravidiel označovania s cieľom uľahčiť spotrebiteľom triedenie.

Opatrenia zahrnuté do jednotlivých možností sú uvedené v tabuľke. Previazanosť opatrení je vyjadrená tak, že alternatívne opatrenia sú označené rovnakým číslom, napr. M2b a M2c. Opatrenia týkajúce sa hlavných možností politiky sú vyznačené tučným písmom.

Možnosť 1: Lepšia normalizácia a jasnejšie základné požiadavky

Možnosť 2: Povinné ciele a prísnejšie požiadavky

Možnosť 3: Ďalekosiahle ciele a požiadavky

M5: Minimalizácia prázdneho priestoru v obaloch vo vybraných odvetviach vrátane elektronického obchodu

M1: Aktualizácia základných požiadaviek na minimalizáciu nadmerného používania obalov

M10a: Revízia normy CEN na vymedzenie opakovane použiteľného obalu

M19: spresnenie vymedzenia opätovného použitia a v čom sa líši od „prípravy na opätovné použitie“

M8b: Povinné ciele do roku 2030/2040 pre opätovné použitie vybraných skupín obalov v zvolených sektoroch + M19 + M10a + M10b: Vymedzenia formátov opakovane použiteľných obalov a povinné požiadavky na ne stanovené v právnych predpisoch EÚ a normy pre niektoré formáty + M10c: Vymedzenie a povinné normy systémov opätovného použitia

M7: Postupné odstránenie zbytočných/nepotrebných obalov

M2b: Povinný cieľ znížiť do roku 2030 objem odpadu z obalov na obyvateľa o 19 % v porovnaní so základným scenárom + M1 + M5

M8c: Povinné vysoké ciele zvýšiť do roku 2030/2040 opätovné používanie obalov v zvolených odvetviach + M10a + M10b + M10c + M19

M2c: Povinný cieľ znížiť do roku 2030 objem odpadu z obalov na obyvateľa o 23 % v porovnaní so základným scenárom + M1 + M5+ M7 + M3: Do roku 2030 zaviesť zákaz najťažších obalov v prípade vybraných položiek na základe existujúcich ľahších alternatív

M21a: Všetky obaly budú do roku 2030 opätovne použiteľné alebo recyklovateľné – objasnenie základných požiadaviek a vymedzenie recyklovateľnosti + M21b: Všetky opakovane použiteľné obaly musia byť od roku 2030 recyklovateľné

M22a: Kvalitatívne vymedzenie recyklovateľných obalov

M28: Objasnenie biologickej odbúrateľnosti a kompostovateľnosti a aktualizácie príslušných základných požiadaviek a normy EN 13432

M29a: Umožnenie kompostovateľných a bežných plastov pre vybrané druhy obalov

M22b: Vymedzenie recyklovateľných obalov na základe kritérií koncepcie na účely recyklácie doplnené o postup posudzovania recyklovateľnosti a negatívny zoznam vlastností nerecyklovateľných obalov + M21a + M21b + M22a + M23: Harmonizácia kritérií modulácie poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu

M29d: Povinná kompostovateľnosť niektorých vybraných druhov plastových obalov a v prípade zostávajúcich druhov možnosť kompostovateľných alebo bežných plastov + M28

M22c: Kvantitatívne vymedzenie recyklovateľných obalov + M21a + M21b + M22a + M23

M29b: Povinná kompostovateľnosť všetkých vybraných druhov plastových obalov + M28

M37: Vymedzenie obsahu recyklovaného materiálu a metóda jeho merania

M35em: Široké ciele do roku 2030 a 2040 pre obsah recyklovaného materiálu v plastových obaloch na základe citlivosti na kontakt + M37

M35eh: Vyššia ambícia, široké ciele do roku 2030 a 2040 pre obsah recyklovaného materiálu v plastových obaloch na základe citlivosti na kontakt + M37

Mx: Aktualizácia súčasného označovania na základe materiálov: odstránenie alfanumerických kódov na triedenie odpadu

M31: Aktualizácia vymedzení týkajúcich sa nebezpečnej látky

M32a: Rozšírenie informácií o nebezpečných látkach

Ma a Mb: Povinné požiadavky na zálohové systémy a minimálne požiadavky na všetky zálohové systémy

M27c-y: Harmonizované označovanie výrobkov a nádob na odpad s cieľom uľahčiť spotrebiteľom triedenie (vyspelý severský systém piktogramov) + Mx + Mk: obmedzenia používania zmätočných označení

M12-u: Harmonizované povinné označovanie opakovane použiteľných obalov

M38-j: Kritériá označovania obsahu recyklovaného materiálu 

M32b: Oznámenie o látkach vzbudzujúcich obavy v obaloch + M33a: Obmedzenia látok v zmysle nariadenia REACH + M31

M40b: Povinné minimálne kritériá zeleného verejného obstarávania obalov prioritných výrobkov a služieb

M42b: Harmonizácia systému nahlasovania v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu

MPCB: Rozšírená povinnosť nahlasovania údajov o polychlórovanom bifenyle

Mc: Uprednostnenie používania recyklovaných obalov zo zálohových systémov + Ma a Mb

M26cc: Systémy zberu odpadu alternatívne k zálohovým systémom + Mx + M12-u + M38-j + M27c-y + Mk

M32c: Oznámenie o všetkých látkach v obaloch + M33b: Obmedzenia látok v zmysle revidovanej smernice o obaloch a odpadoch z obalov + M31

M40c: Povinné minimálne kritériá zeleného verejného obstarávania obalov všetkých výrobkov a služieb

M34b: Povinná požiadavka na nahlasovanie obsahu recyklovaného materiálu vo všetkých obaloch + M42b + MPCB

Komisia na základe posúdenia vplyvov opatrení uprednostňuje možnosť 2.

Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Navrhované opatrenia sa vyznačujú rôznymi úrovňami administratívnej záťaže, ktorá by pre subjekty verejného sektora aj pre podniky vyplývala hlavne z monitorovania dodržiavania ustanovení a podávania správ o ňom.

Tento návrh zároveň v plne miere využíva digitalizáciu na zníženie administratívnej záťaže. Napríklad sa predpokladá, že Komisia by prijala vykonávací akt na vytvorenie podmienok na určenie zloženia materiálov obalov prostredníctvom digitálnych technológií značenia. Zároveň sa odporúča, aby boli opakovane použiteľné obaly označené kódmi QR alebo rovnocennými prostriedkami s cieľom uľahčiť ich zhodnocovanie a harmonizovanými špecifickými označeniami, ktoré spotrebiteľov riadne informujú o opätovnej použiteľnosti obalov a dostupnosti systémov opätovného použitia. Harmonizované označovanie obalov v záujme triedenia spotrebiteľmi by okrem toho malo viesť k zlepšeniu triedenia odpadu a pre prevádzkovateľov by znamenalo výrazné zjednodušenie.

Základné práva

Návrh nemá žiadne dôsledky z hľadiska ochrany základných práv.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Finančný výkaz, ktorý je súčasťou tohto návrhu, obsahuje podrobný vplyv na rozpočet a požadované ľudské a administratívne zdroje.

Za rokovania o nariadení v rámci štandardného spolurozhodovacieho postupu, ako aj za všeobecné vykonávanie nariadenia a prijímanie všetkých vykonávacích a delegovaných aktov, s ktorými sa v ňom ráta, bude zodpovedať Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (GR ENV). Medzi ďalšie útvary a agentúry, ktoré poskytnú vstupy, patrí Eurostat, Spoločné výskumné centrum (JRC) a Európska chemická agentúra (ECHA).

Súčasné finančné simulácie sú založené na troch ekvivalentoch plného pracovného času v rámci funkčnej skupiny administrátor (AD), ktoré slúžia len na realizáciu: i) rokovaní o nariadení a jeho všeobecného vykonávania a ii) prípravných prác v záujme vypracovania sekundárnych právnych predpisov. Technické úlohy majú vykonávať dva ekvivalenty plného pracovného času vyslaných národných expertov (vzhľadom na predpokladaný harmonogram) a dvaja zmluvní zamestnanci. Náklady na zamestnancov Komisie predstavujú na základe aktuálnych verejne dostupných platových tried celkom 6 537 000 EUR.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a predkladania správ

Súčasťou návrhu sú viaceré ustanovenia na zlepšenie monitorovania tokov obalov a ich chápania. Doplnia existujúce požiadavky na výpočet a nahlasovanie, ktoré členským štátom vyplývajú z rozhodnutí Komisie 2005/270/ES 25 a 2018/896/ES 26 . Tieto rozhodnutia sa budú musieť nahradiť, aby zahŕňali dodatočné požiadavky na nahlasovanie potrebné na podporu monitorovania a úplné vykonávanie zásadných požiadaviek, ktoré sa týkajú: 1) plastových tašiek (t. j. rozčlenené a povinné nahlasovanie a rôzne kategórie plastových tašiek); 2) miery zberu obalov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť stanoviť zálohové systémy, a 3) údajov týkajúcich sa konkrétnych kategórií obalov, ktoré sú potrebné na vypracovanie metodiky na posudzovanie ich recyklovateľnosti.

S cieľom podporiť monitorovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu na úrovni členských štátov a harmonizovať požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, aby sa v celej EÚ zefektívnili, sa v tejto iniciatíve navrhuje aj požiadavka na registráciu hospodárskych subjektov (výrobcov) a ich organizácií zodpovednosti výrobcov pri prvom sprístupnení obalu na trhu členského štátu. K tejto požiadavke sa pridávajú aj harmonizované požiadavky na nahlasovanie údajov o takýchto obaloch vnútroštátnym orgánom. Zníži sa tým administratívna záťaž výrobcov, ktorí sa musia prispôsobiť čoraz rozdielnejším vnútroštátnym požiadavkám na nahlasovanie v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu, a členské štáty si budú môcť plniť nahlasovacie povinnosti a poskytovať dostatočne podrobné údaje, ktoré prispejú k budúcim úpravám politiky, najmä v oblasti recyklovateľnosti obalov.

Nahlasovanie údajov o cieľoch v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia sa v tomto návrhu obmedzuje na povinnosť hospodárskych subjektov predkladať tieto údaje príslušným orgánom; neplánuje sa žiadne dodatočné nahlasovanie Komisii. Komisia prijme pravidlá výpočtu formou vykonávacích aktov.

• Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Kapitola I obsahuje všeobecné ustanovenia.

článku 1 sa stanovuje predmet úpravy tohto nariadenia. Vysvetľuje sa v ňom, že sa zavádzajú požiadavky vzťahujúce sa na celý životný cyklus obalov, pokiaľ ide o ich environmentálnu udržateľnosť a označovanie s cieľom umožniť uvádzanie obalov na trh, ako aj požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, zber, triedenie a recykláciu odpadu z obalov. Takisto sa v ňom vysvetľuje, že toto nariadenie prispieva k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu pri súbežnom dosahovaní environmentálnych cieľov, pokiaľ ide o prevenciu alebo znižovanie negatívnych vplyvov obalov a odpadu z obalov na životné prostredie a zdravie ľudí. Prispieva tak k prechodu na obehové hospodárstvo v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

článku 2 sa stanovuje, že toto nariadenie sa vzťahuje na všetky obaly bez ohľadu na použité materiály a na všetok odpad z obalov.

Článok 3 obsahuje vymedzenie pojmov, ktoré je potrebné na účely tohto nariadenia. Vymedzenie viacerých z týchto pojmov sa preberá z nového legislatívneho rámca [nariadenie (ES) č. 765/2008 a rozhodnutie 768/2008/ES], zo zrušenej smernice o obaloch a odpadoch z obalov alebo z existujúcich právnych predpisov Únie (ako je rámcová smernica o odpade a nariadenie o dohľade nad trhom). Zavádza sa súbor nových definícií, najmä na vykonávanie hlavných opatrení tejto iniciatívy so zameraním na recyklovateľné obaly, používanie obsahu recyklovaného materiálu v plastových obaloch, opakovane použiteľné obaly a predchádzanie vzniku odpadu z obalov.

článku 4 sa stanovuje zásada voľného pohybu obalov na jednotnom trhu, ktorá je v súlade s požiadavkami na udržateľnosť a požiadavkami na označovanie stanovenými v tomto nariadení.

Obsahom kapitoly II sú požiadavky na udržateľnosť obalov.

článku 5 sa stanovujú požiadavky na látky v obaloch, najmä obmedzenie koncentrácií olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu. Komisia sa splnomocňuje, aby prijala delegované akty na sprísnenie úrovne tohto obmedzenia, ako aj na stanovenie výnimiek.

článku 6 sa vyžaduje, aby obaly boli recyklovateľné, a stanovuje sa, aké požiadavky budú musieť spĺňať v rámci dvojfázového prístupu. Od 1. januára 2030 budú musieť obaly spĺňať kritériá koncepcie na účely recyklácie, pričom požiadavky sa od 1. januára 2035 ďalej upravia s cieľom zabezpečiť dostatočný a efektívny zber, triedenie a recykláciu recyklovateľných obalov („recyklácia vo veľkom rozsahu“). Kritéria koncepcie na účely recyklácie a metodika na posúdenie, či sa obaly recyklujú vo veľkom rozsahu, sa stanoví v delegovaných aktoch, ktoré prijme Komisia. Tieto ustanovenia sa budú musieť začať uplatňovať v odlišnom čase, aby sa mohli prijať potrebné právne predpisy s podrobnými požiadavkami na recyklovateľnosť, a aby sa priemyslu poskytol dostatočný čas na prispôsobenie sa novým pravidlám. Týmto ustanovením sa okrem toho stanovuje pravidlo, podľa ktorého sa finančné príspevky, ktoré majú výrobcovia zaplatiť, aby si splnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, budú modulovať podľa výkonnostných tried recyklovateľnosti v zmysle kritérií koncepcie na účely recyklácie, ktoré sa budú aktualizovať, aby zahŕňali prahové hodnoty recyklovateľnosti vo veľkom rozsahu, ktorých uplatňovanie sa začne od roku 2035. A napokon sa stanovujú osobitné pravidlá pre inovatívne obaly, v prípade ktorých sa požiadavky na recyklovateľnosť budú musieť zdokumentovať až 5 rokov od ich prvého uvedenia na trh. Na vnútorné obaly spĺňajúce vymedzenie vnútorného obalu v článku 4 bode 25 nariadenia (EÚ) 2019/6, ako aj na plastové obaly zdravotníckych pomôcok citlivé na kontakt, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745, a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/746, sa do roku 2034 vzťahuje výnimka z požiadaviek na recyklovateľnosť stanovených v tomto článku s cieľom zohľadniť otázky zdravia ľudí a zvierat, ako aj otázky bezpečnosti.

článku 7 sa vyžaduje, aby každý plastový obal od 1. januára 2030 obsahoval na jednu obalovú jednotku určité minimálne množstvo recyklovaného materiálu, ktorý sa zhodnotil zo spotrebiteľského plastového odpadu; na špecifické obaly sa podľa potreby vzťahuje výnimka. Tieto množstvá sa k 1. januáru 2040 zvýšia a výnimky by sa mali preskúmať. Komisia prijme vykonávací akt na stanovenie metodiky výpočtu a overovania percentuálneho podielu obsahu recyklovaného materiálu zhodnoteného zo spotrebiteľského plastového odpadu a formátu príslušnej technickej dokumentácie. Týmto ustanovením sa zároveň Komisia splnomocňuje, aby prijala delegované akty na zmenu minimálneho percentuálneho podielu obsahu recyklovaného materiálu zhodnoteného zo spotrebiteľského plastového odpadu.

článku 8 sa v kombinácii s vymedzením v článku 3 definujú podmienky, za ktorých sa obaly považujú za kompostovateľné, a stanovuje sa v ňom, že kávové vankúšiky z filtrového papiera, samolepiace etikety na ovocí a zelenine a veľmi ľahké plastové tašky musia byť kompostovateľné do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ďalšie obaly s výnimkou ľahkých plastových tašiek, pre ktoré sa členským štátom ponechala flexibilita, budú musieť byť spôsobilé na materiálovú recykláciu. Zároveň sa v ňom Komisia splnomocňuje, aby prijala delegované akty na zmenu zoznamu obalov, ktoré musia byť kompostovateľné.

článku 9 sa vyžaduje, aby sa minimalizovala hmotnosť a objem obalov pri náležitom zohľadnení ich bezpečnosti a funkčnosti. Súlad s touto povinnosťou sa musí dokázať technickou dokumentáciou.

Článkom 10 sa stanovujú požiadavky na opakovane použiteľné obaly. Jednou z požiadaviek je napríklad to, aby sa obaly koncipovali, navrhovali a uvádzali na trh s cieľom čo najväčšieho počtu opätovných použití alebo opätovných plnení. Opakovane použiteľné obaly musia byť zároveň súčasťou systému opätovného použitia, ktorý je v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

kapitole III sa stanovujú požiadavky na označovanie a informácie.

článku 11 sa vyžaduje, aby sa na obale uvádzalo označenie, ktoré obsahuje informácie o jeho materiálovom zložení s cieľom uľahčiť spotrebiteľom triedenie. Rovnaké označenia sa musia umiestniť na nádoby na odpad, aby spotrebiteľ mohol jednoducho určiť vhodný spôsob zneškodnenia (článok 12). Harmonizované označenie musí byť navrhnuté tak, aby (ak sa tak zhotoviteľ rozhodne) poskytovalo informáciu aj o obsahu recyklovaného materiálu v plastovom obale. Opakovane použiteľné obaly musia byť označené kódom QR alebo iným druhom dátového nosiča, ktorý poskytuje prístup k relevantným informáciám uľahčujúcim opätovné použitie obalov. Komisia sa splnomocní, aby formou vykonávacích aktov stanovila harmonizované požiadavky na označovanie a formáty obalov a nádob na odpady, ako aj identifikácie materiálového zloženia obalov prostredníctvom digitálnych technológií značenia.

kapitole IV sa stanovujú povinnosti hospodárskych subjektov, pričom ide prevažne o štandardné ustanovenia z rozhodnutia 768/2008/ES 27 . Za zmienku však stojí článok 14 a články 21 až 28.

Článkom 14 sa od dodávateľov obalov alebo obalového materiálu vyžaduje, aby zhotoviteľovi poskytli všetky informácie a dokumentáciu nevyhnutné na preukázanie zhody obalu s požiadavkami.

článku 21 sa stanovuje, že hospodárske subjekty, ktoré dodávajú výrobky koncovým distribútorom alebo koncovým používateľom v skupinových obaloch, prepravných obaloch alebo obaloch v elektronickom obchode, musia zabezpečiť, aby pomer prázdneho priestoru v balení vo vzťahu k balenému výrobku (výrobkom) nepresahoval 40 %.

článku 22 sa stanovuje, že hospodárske subjekty by nemali uvádzať na trh obaly vo formátoch a na účely, ktoré sú uvedené v prílohe V k tomuto nariadeniu. Komisia je splnomocnená zmeniť tento zoznam prijatím delegovaného aktu.

Článkami 23 a 24 sa vyžaduje, aby hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh opakovane použiteľné obaly, zabezpečil zavedenie systému opätovného použitia daných obalov. Hospodárske subjekty, ktoré používajú opakovane použiteľné obaly, takisto musia vytvoriť systém opätovného použitia takýchto obalov alebo sa na ňom zúčastňovať. Požiadavky na systém opätovného použitia a na úpravu opakovane použiteľných obalov sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

článku 25 sa od hospodárskych subjektov, ktoré ponúkajú výrobky na nákup prostredníctvom opätovného plnenia, vyžaduje, aby koncovým používateľom poskytli určité informácie a aby zabezpečili súlad miest opätovného plnenia s požiadavkami stanovenými v časti C prílohy VI.

článku 26 sa stanovuje viacero cieľov v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia pre rôzne odvetvia a formáty obalov. Zároveň sa v ňom stanovujú výnimky z povinnosti splniť ciele v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia. Komisia môže prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú konkrétnejšie ciele v oblasti opätovného použitia a dodatočné výnimky.

Článkami 27 a 28 sa stanovujú pravidlá na výpočet dosahovania rozličných cieľov v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia stanovených v článku 26 a nahlasovanie týchto cieľov príslušnému orgánu. Komisia do 31. decembra 2028 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá výpočtu a metodika, pokiaľ ide o ciele stanovené v článku 26.

kapitole V (článok 29) sa stanovuje, že ročná spotreba ľahkých plastových tašiek nesmie k 31. decembru 2025 presiahnuť 40 takýchto tašiek na osobu. Na splnenie tohto cieľa môžu členské štáty z tejto povinnosti vyňať veľmi ľahké plastové tašky, ktoré sa vyžadujú na hygienické účely alebo sa poskytujú ako spotrebiteľský obal pre nebalené potraviny v záujme predchádzania plytvaniu potravinami.

Kapitola VI o zhode týkajúcej sa obalov obsahuje prevažne štandardné ustanovenia z rozhodnutia 768/2008/ES o tom, ako posudzovať zhodu obalov. Ide o:

   používanie spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód skúšok, meraní a výpočtov (článok 30),

    harmonizované normy vytvárajúce predpoklad zhody (článok 31),

   možnosť Komisie prijímať spoločné technické špecifikácie, pokiaľ nie sú k dispozícii harmonizované normy (článok 32),

   postup posudzovania zhody (článok 33), ako aj

   EÚ vyhlásenie o zhode (článok 34).

Kapitola VII sa týka nakladania s obalmi a odpadom z obalov.

článku 35 sa vyžaduje, aby členský štát určil príslušný orgán na vykonávanie a presadzovanie povinností vyplývajúcich z článkov 26 až 29 a kapitoly VII.

Článok 36 sa zaoberá správami o včasnom varovaní, ktoré má vypracovať Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a ktoré sa týkajú pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článkoch 38 a 46.

článku 37 sa od členských štátov vyžaduje, aby do svojich plánov odpadového hospodárstva zapracovali kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov, ako sa vyžaduje v článku 28 smernice 2008/98/ES.

Článkom 38 sa od všetkých členských štátov vyžaduje, aby postupne znížili množstvo vzniknutého odpadu z obalov na obyvateľa v porovnaní s množstvom odpadu z obalov na obyvateľa v roku 2018, a to o 5 % do roku 2030, o 10 % do roku 2035 a o 15 % do roku 2040. Členské štáty musia zaviesť opatrenia, ako sú hospodárske nástroje a iné opatrenia, na zabezpečenie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, a to s cieľom predchádzať vzniku odpadu z obalov a minimalizovať ich environmentálny vplyv.

článku 39 sa od členských štátov vyžaduje, aby vytvorili register, ktorý bude slúžiť na monitorovanie súladu výrobcov obalov s požiadavkami, ktoré sa stanovujú v kapitole VII. Výrobcovia, organizácie zodpovednosti výrobcov, ak výrobca takúto organizáciu vymenoval, alebo vymenovaný zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu musia byť zaregistrovaní v registri členského štátu, v ktorom výrobca po prvýkrát sprístupňuje obaly. Výrobcovia, ktorí nie sú zaregistrovaní, nesmú obaly na trhu členského štátu sprístupňovať.

článku 40 sa stanovuje, že výrobcovia, ktorí po prvýkrát sprístupňujú obaly na trhu na území členského štátu, budú mať rozšírenú zodpovednosť výrobcu za svoje obaly v súlade s článkom 8 a článkom 8a smernice 2008/98/ES.

Článok 41 sa týka organizácií zodpovednosti výrobcov. Ak existujú viaceré organizácie zodpovednosti výrobcov, musí sa zabezpečiť, že vykonávajú svoje povinnosti na celom území členského štátu.

Článkom 42 sa vyžaduje, aby výrobcovia alebo vymenovaná organizácia zodpovednosti výrobcov požiadali príslušný orgán o povolenie.

článku 43 sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili zavedenie systémov na umožnenie vrátenia a/alebo zberu všetkých obalov a odpadu z obalov od spotrebiteľa, iného koncového používateľa alebo z toku odpadu.

Článkom 44 sa vyžaduje vytvorenie zálohového systému pre jednorazové plastové nápojové fľaše s kapacitou najviac tri litre a jednorazové kovové a hliníkové nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre. Zároveň sa v ňom stanovujú výnimky z tohto pravidla. Členské štáty musia do 1. januára 2029 zabezpečiť, aby všetky zálohové systémy spĺňali minimálne požiadavky stanovené v prílohe X. Členské štáty môžu do zálohového systému zahrnúť sklo, pričom by mali zabezpečiť, aby zálohový systém pre formáty jednorazových obalov, najmä jednorazové sklenené nápojové fľaše, bol rovnako dostupný aj pre opakovane použiteľné obaly, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

článku 45 sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali opatrenia na podporu zvýšenia počtu systémov umožňujúcich opätovné použitie. Takýmito opatreniami môže byť napríklad použitie zálohových systémov pre obaly, na ktoré sa nevzťahujú zálohové systémy nariadené článkom 44.

článku 46 sa stanovujú ciele v oblasti recyklácie odpadu z obalov, ktoré členské štáty musia splniť do 31. decembra 2025 a do 31. decembra 2030 a ktoré sú rovnaké ako ciele v smernici 94/62/ES. Ak členské štáty odložia lehoty na dosiahnutie cieľov stanovených na rok 2025, musia predložiť plán vykonávania v súlade s prílohou XI. Komisia môže daný členský štát požiadať o revíziu jeho plánu vykonávania.

Článkami 47 a 48 sa stanovujú pravidlá výpočtu dosahovania cieľov v oblasti recyklácie stanovených v článku 46 ods. 1.

článku 49 sa od výrobcov alebo organizácií zodpovednosti výrobcov vyžaduje, aby sprístupnili informácie o prechádzaní vzniku odpadu z obalov a nakladaní s ním v súvislosti s obalmi, ktoré dodávajú na území členského štátu.

Článok 50 sa zaoberá nahlasovaním členských štátov Komisii za každý kalendárny rok, ktoré sa týka:

   dosahovania cieľov v oblasti recyklácie,

   spotreby veľmi ľahkých, ľahkých a hrubých plastových tašiek,

   miery zberu obalov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť stanoviť zálohové systémy a

   obalov uvádzaných na trh a mier recyklácie formátov/druhov obalov, ako sa uvádza v tabuľke 3 časti 3 prílohy II.

článku 51 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa databáz obalov a informácie, ktoré musia obsahovať.

Kapitola VIII sa týka ochranných postupov a vychádza zo štandardných ustanovení.

Kapitola IX (článok 57) sa zaoberá zeleným verejným obstarávaním a konkrétnejšie možnosťou Komisie prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú požiadavky uplatniteľné na verejné zákazky (napr. technické špecifikácie, výberové kritériá, kritériá na vyhodnotenie ponúk atď.) na základe požiadaviek na udržateľnosť uvedených v tomto nariadení.

Kapitola X je štandardnou kapitolou s článkami o delegovaných aktoch (článok 58) a o vykonávacích aktoch (článok 59).

kapitole XI sa stanovujú zmeny nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904.

Kapitola XII je štandardnou kapitolou o záverečných ustanoveniach a obsahuje články o sankciách (článok 62), o vykonaní hodnotenia nariadenia osem rokov po prijatí (článok 63) a o zrušení a prechodných ustanoveniach (článok 64).

2022/0396 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 28 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 29 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Výrobky potrebujú obal na svoju ochranu a jednoduchú prepravu z miesta, kde sa vyrábajú, na miesto, kde sa používajú alebo spotrebúvajú. Predchádzanie vzniku prekážok na vnútornom trhu s obalmi je kľúčom k fungovaniu vnútorného trhu s výrobkami. Roztrieštené pravidlá a nejasné požiadavky spôsobujú hospodárskym subjektom dodatočné náklady.

(2)Okrem toho sa v obaloch používa veľké množstvo pôvodných látok (40 % plastov a 50 % papiera, ktoré sa používajú v Únii, je určených na obaly) a obaly tvoria 36 % tuhého komunálneho odpadu 30 . Vysoká a neustále rastúca úroveň tvorby obalov, ako aj nízka úroveň ich opätovného použitia a slabá recyklácia predstavujú významné prekážky na ceste k dosiahnutiu nízkouhlíkového obehového hospodárstva. Z týchto dôvodov by sa v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá týkajúce sa celého životného cyklu obalov, ktoré harmonizáciou vnútroštátnych opatrení prispejú k účinnému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň zabránia nepriaznivým vplyvom obalov a odpadu z obalov na životné prostredie a ľudské zdravie, alebo tieto vplyvy znížia. Stanovením opatrení v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva by toto nariadenie malo prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo.

(3)V smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES 31 sa pre členské štáty stanovujú požiadavky na obaly, napríklad základné požiadavky, ktoré sa týkajú zloženia obalov a ich opätovnej použiteľnosti a zhodnotiteľnosti, ako aj ciele zhodnocovania a recyklácie.

(4)V roku 2014 sa v rámci kontroly vhodnosti týkajúcej sa smernice 94/62/ES 32 odporúčali úpravy základných požiadaviek, aby boli „konkrétnejšie a ľahšie vykonateľné“ a aby sa posilnili, čo sa považovalo za kľúčový nástroj na dosiahnutie lepších environmentálnych vlastností obalov.

(5)V súlade so Zelenou dohodou 33 sa v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo 34 stanovuje záväzok posilniť základné požiadavky na obaly, aby do roku 2030 boli všetky obaly opätovne použiteľné alebo recyklovateľné, a zvážiť ďalšie opatrenia na redukciu (nadmerného použitia) obalov a odpadu z obalov, stimulovať koncepciu na účely opätovného použitia a recyklovateľnosti obalov, zmenšiť zložitosť obalových materiálov a zaviesť požiadavky na recyklovaný obsah v plastových obaloch. Plán Komisiu zaväzuje, aby posúdila uskutočniteľnosť označovania v celej Únii, ktorým sa uľahčí správne triedenie odpadu z obalov pri zdroji.

(6)Plastový obal je materiálom s najvyššou uhlíkovou náročnosťou a z hľadiska využívania fosílnych palív je recyklácia plastového odpadu približne päťkrát lepšia než spaľovanie s energetickým zhodnocovaním 35 . Tak ako sa uvádza v európskej stratégii pre plasty 36 , aj v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo sa stanovuje záväzok zvýšiť využívanie recyklovaných plastov a prispieť k udržateľnejšiemu využívaniu plastov. Rozpočet Únie a systém vlastných zdrojov prispievajú k znižovaniu znečistenia spôsobeného odpadom z plastových obalov 37 . Od 1. januára 2021 sa rozhodnutím Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie zaviedol vnútroštátny príspevok, ktorý je úmerný množstvu nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte. Tento vlastný zdroj je súčasťou stimulov na zníženie spotreby jednorazových plastov, podporu recyklácie a posilnenie obehového hospodárstva.

(7)Rada vo svojich záveroch z decembra 2020 38 zdôraznila, že v rámci revízie smernice 94/62/ES by sa mali aktualizovať a stanoviť konkrétnejšie, účinnejšie a ľahko vykonateľné ustanovenia na uľahčenie udržateľného používania obalov na vnútornom trhu a na minimalizáciu zložitosti obalov s cieľom podporiť ekonomicky uskutočniteľné riešenia, zlepšiť opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť, ako aj minimalizovať látky vzbudzujúce obavy v obalových materiáloch, najmä pokiaľ ide o potravinárske obalové materiály, a zabezpečiť označovanie obalov ľahko zrozumiteľným spôsobom s cieľom informovať spotrebiteľov o recyklovateľnosti obalov a o tom, kde by sa mal odpad z obalov vyhadzovať, aby sa uľahčilo triedenie a recyklácia.

(8)Európsky parlament v uznesení z 10. februára 2021 k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva 39 opätovne zdôraznil cieľ zabezpečiť, aby sa všetky obaly do roku 2030 dali ekonomicky prijateľným spôsobom opätovne použiť alebo recyklovať, a vyzval Komisiu, aby predložila legislatívny návrh vrátane opatrení a cieľov na zníženie objemu odpadu a ambicióznych základných požiadaviek v smernici o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť nadmerné používanie obalov, a to aj v elektronickom obchode, zlepšiť recyklovateľnosť a minimalizovať zložitosť obalov, zvýšiť recyklovaný obsah, postupne odstrániť nebezpečné a škodlivé látky a podporiť opätovné použitie.

(9)Týmto nariadením sa dopĺňa nariadenie [o ekodizajne udržateľných výrobkov] 40 , v ktorom sa obaly neriešia ako osobitná kategória výrobkov. Treba však pripomenúť, že pokiaľ ide o konkrétne výrobky, v delegovaných aktoch prijatých na základe nariadenia [o ekodizajne udržateľných výrobkov] sa môžu stanoviť dodatočné alebo podrobnejšie požiadavky na ich obaly, najmä pokiaľ ide o minimalizáciu obalov, keď koncepcia alebo zmena koncepcie výrobkov môže viesť k obalom s menším vplyvom na životné prostredie.

(10)Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky obaly uvedené na trh v Únii a na všetok odpad z obalov bez ohľadu na druh obalu alebo použitý materiál. Z dôvodu právnej zrozumiteľnosti by sa vymedzenie pojmu obal v predchádzajúcej smernici 94/62/ES malo prepracovať, avšak bez zmeny jeho podstaty. Pojmy spotrebiteľský obal, skupinový obal a prepravný obal by sa mali vymedziť samostatne, aby sa zabránilo zdvojeniu terminológie. Takže spotrebiteľský obal zodpovedá primárnemu obalu, skupinový obal sekundárnemu obalu a prepravný obal terciárnemu obalu.

(11)Predmet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a je potrebný na uchovávanie, podporu alebo konzervovanie tohto výrobku počas celej jeho životnosti, pričom všetky prvky sú určené na spoločné použitie, spotrebu alebo zneškodnenie, by sa nemal považovať za obal, keďže zo svojej podstaty plní svoju funkciu ako súčasť výrobku. Avšak vzhľadom na správanie spotrebiteľov pri zneškodňovaní čajových a kávových vrecúšok, ako aj kávových alebo čajových kapsúl, ktoré sa v praxi zneškodňujú spolu so zvyškom výrobku, čo vedie ku kontaminácii kompostovateľných a recyklačných tokov, by sa tieto špecifické predmety mali považovať za obal. Je to v súlade s cieľom zvýšiť triedený zber biologického odpadu, ako sa vyžaduje v článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 41 . Okrem toho by sa na zabezpečenie súdržnosti, pokiaľ ide o finančné a prevádzkové záväzky týkajúce sa konca životnosti, mali za obal považovať aj všetky kávové alebo čajové kapsuly určené na uchovávanie kávy alebo čaju.

(12)V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva stanovenou v článku 4 ods. 2 smernice 2008/98/ES a v súlade so zohľadňovaním životného cykly s cieľom dosiahnuť najlepší celkový environmentálny výsledok sú opatrenia stanovené v tomto nariadení zamerané na zníženie množstva obalov uvádzaných na trh z hľadiska ich objemu a hmotnosti a na zabránenie vzniku odpadu z obalov, najmä minimalizáciou obalov, nepoužívaním obalov tam, kde to nie je potrebné, a zvýšeným opätovným použitím obalov. Okrem toho sú tieto opatrenia zamerané na zvýšenie používania recyklovaného obsahu v obaloch, najmä v plastových obaloch, kde je využívanie recyklovaného obsahu veľmi nízke, ako aj na vyššiu mieru recyklácie všetkých obalov a vysokú kvalitu výsledných druhotných surovín, pričom sa zároveň obmedzia iné formy zhodnocovania a konečného zneškodňovania. 

(13)Koncepcia, výroba a predaj obalu by mali umožňovať jeho opätovné použitie alebo vysokokvalitnú recykláciu a minimalizovať jeho vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu obalu aj výrobkov, pre ktoré bol navrhnutý.

(14)V súlade s cieľmi akčného plánu pre obehové hospodárstvo 42 a stratégie s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti 43 a na zabezpečenie riadneho nakladania s chemikáliami počas celého ich životného cyklu a prechodu na obehové hospodárstvo bez toxických látok a vzhľadom na význam obalov v každodennom živote je potrebné, aby sa toto nariadenie zaoberalo vplyvmi na zdravie ľudí a životné prostredie a na výsledky v oblasti udržateľnosti v širších súvislostiach vrátane obehovosti, ktoré sú dôsledkom vplyvov látok vzbudzujúcich obavy na celý životný cyklus obalov, od výroby po používanie a koniec životnosti vrátane nakladania s odpadom.

(15)Vzhľadom na vedecký a technologický pokrok by sa obaly mali koncipovať a vyrábať tak, aby sa v ich zložení obmedzila prítomnosť určitých ťažkých kovov a iných látok vzbudzujúcich obavy. Ako sa uvádza v stratégii Chemikálie – stratégia udržateľnosti, látky vzbudzujúce obavy sa majú čo najviac minimalizovať a nahrádzať, pričom sa majú postupne odstraňovať najškodlivejšie látky, ktoré sa používajú tam, kde pre spoločnosť nie sú nevyhnutné, najmä v spotrebnom tovare. Preto by sa látky vzbudzujúce obavy ako zložky obalového materiálu alebo ktoréhokoľvek obalového komponentu mali minimalizovať, aby obaly, ako aj materiály recyklované z obalov nemali počas svojho životného cyklu nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí ani životné prostredie.

(16)V súlade s akčným plánom nulového znečistenia 44 by politiky Únie mali byť založené na zásade, že preventívne opatrenia by sa mali prijímať pri zdroji. Komisia v stratégii Chemikálie – stratégia udržateľnosti zdôrazňuje, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 45 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 46 by sa mali posilniť ako základný kameň regulácie chemikálií v Únii a že by sa mali doplniť o koherentné prístupy k posudzovaniu chemikálií a nakladaniu s nimi v existujúcich odvetvových právnych predpisoch. Látky v obaloch a komponentoch obalov sú preto obmedzené pri zdroji a primárne sa na nimi zaoberá nariadenie (ES) č. 1907/2006 v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v jeho hlave VIII s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie vo všetkých fázach životného cyklu látky vrátane štádia odpadu. Preto treba pripomenúť, že ustanovenia uvedeného nariadenia sa uplatňujú na prijatie alebo zmenu obmedzení týkajúcich sa látok vyrábaných na použitie alebo používaných pri výrobe obalov alebo komponentov obalov, ako aj na uvádzanie látok prítomných v obaloch alebo komponentoch obalov na trh. Pokiaľ ide o obaly, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 47 , treba pripomenúť, že uvedené nariadenie sa uplatňuje na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov balených potravín.

(17)Okrem obmedzení stanovených v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1935/2004, ktoré sa vzťahujú na obaly prichádzajúce do styku s potravinami, je z dôvodu konzistentnosti vhodné zachovať existujúce obmedzenia týkajúce sa olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu, ktoré sa nachádzajú v obaloch alebo komponentoch obalov.

(18)Výnimky z úrovní koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu, ktoré sa nachádzajú v obaloch alebo komponentoch obalov, sú stanovené v rozhodnutí Komisie 2001/171/ES 48 a v rozhodnutí Komisie 2009/292/ES 49 prijatom na základe smernice 94/62/ES a mali by sa zachovať aj v rámci tohto nariadenia. S cieľom zmeniť ich alebo zrušiť, prípadne stanoviť ďalšie výnimky z úrovní koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu, ktoré sa nachádzajú v obaloch alebo komponentoch obalov, alebo zmeniť v tomto nariadení limitnú hodnotu koncentrácie pre uvedené kovy a prispôsobiť ju tak technickému a vedeckému pokroku by sa však mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(19)Týmto nariadením by sa s výnimkou obmedzení, ktoré sa týkajú olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu a ktoré už boli stanovené na základe smernice 94/62/ES a mali by sa naďalej upravovať týmto nariadením, nemalo umožňovať obmedzenie látok z dôvodu chemickej bezpečnosti alebo z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou potravín, keďže takéto obmedzenia sa upravujú inými právnymi predpismi Únie. Najmä z iných dôvodov než je chemická bezpečnosť alebo bezpečnosť potravín by sa však týmto nariadením malo umožňovať obmedzenie látok prítomných v obaloch a komponentoch obalov alebo používaných v ich výrobných procesoch, ktoré negatívne ovplyvňujú udržateľnosť obalu, hlavne pokiaľ ide o jeho obehovosť, predovšetkým opätovné použitie alebo recykláciu.

(20)Jedným z najúčinnejších opatrení na zlepšenie obehovosti obalov, zvýšenie miery ich recyklácie a využívania recyklovaného obsahu v obaloch je koncipovanie obalov na účely ich recyklácie, keď sa raz stanú odpadom. Kritériá koncepcie obalov na účely recyklácie boli stanovené pre viacero formátov obalov v rámci dobrovoľných priemyselných schém alebo v niektorých členských štátoch na účely modulácie poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov. S cieľom zabrániť prekážkam na vnútornom trhu a poskytnúť priemyslu rovnaké podmienky a s cieľom podporiť udržateľnosť obalov je dôležité stanoviť povinné požiadavky týkajúce sa recyklovateľnosti obalov harmonizáciou kritérií a metodiky posudzovania recyklovateľnosti obalov na základe metodiky koncepcie na účely recyklácie na úrovni Únie. V záujme splnenia cieľa stanoveného v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo, podľa ktorého by do roku 2030 mali byť všetky obaly recyklovateľné alebo opätovne použiteľné ekonomicky prijateľným spôsobom, by sa mali stanoviť výkonnostné triedy recyklovateľnosti obalov na základe kritérií koncepcie na účely recyklácie pre kategórie obalov podľa prílohy II. Obaly by však mali byť v súlade s týmito kritériami až od 1. januára 2030, aby sa hospodárskym subjektom poskytol dostatočný čas na prispôsobenie.

(21)Keďže samotné posudzovanie koncepcie na účely recyklácie nezabezpečuje, že sa obal v praxi aj zrecykluje, je potrebné stanoviť jednotnú metodiku a kritériá posudzovania recyklovateľnosti obalov v praxi na základe najmodernejších procesov triedeného zberu, triedenia a recyklácie, ako aj infraštruktúry, ktorá je v Únii skutočne dostupná. Súvisiace podávanie správ členskými štátmi a prípadne hospodárskymi subjektmi by malo podporiť stanovenie prahových hodnôt recyklovateľnosti „vo veľkom rozsahu“ a na základe toho by sa mali aktualizovať výkonnostné triedy recyklovateľnosti s ohľadom na konkrétne obalové materiály a kategórie.

(22)S cieľom stanoviť harmonizované pravidlá týkajúce sa koncepcie obalov na zabezpečenie ich recyklovateľnosti by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty, aby sa stanovili podrobné kritériá koncepcie obalov na účely recyklácie pre jednotlivé materiály a kategórie obalov, ako aj kritériá posudzovania recyklovateľnosti obalov vo veľkom rozsahu vrátane kategórií obalov, ktoré nie sú v tomto nariadení uvedené. S cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom a členským štátom dostatočný čas na zber a nahlasovanie údajov potrebných na stanovenie metodiky recyklácie „vo veľkom rozsahu“ by zhotovitelia mali zabezpečiť, aby sa obaly začali recyklovať v danom rozsahu od roku 2035. Tým by sa malo zabezpečiť, aby obaly spĺňali kritériá koncepcie na účely recyklácie a aby sa v praxi aj recyklovali na základe najmodernejších postupov triedeného zberu, triedenia a recyklácie.

(23)S cieľom stimulovať inovácie v oblasti obalov je vhodné umožniť, aby obaly, ktoré majú inovačné vlastnosti vedúce k výraznému zlepšeniu základnej funkcie obalov a majú preukázateľné prínosy pre životné prostredie, mali vymedzené dodatočné obdobie piatich rokov na splnenie požiadaviek na recyklovateľnosť. Inovačné vlastnosti by sa mali vysvetliť v technickej dokumentácii priloženej k obalu.

(24)V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a zvierat je vzhľadom na povahu balených výrobkov a súvisiace požiadavky vhodné, aby sa požiadavky na recyklovateľnosť neuplatňovali na vnútorný obal, ktorý je vymedzený v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES 50 a v článku 4 bode 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 51 a ktorý je v priamom kontakte s liekom, ani na plastové obaly citlivé na kontakt v prípade zdravotníckych pomôcok, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 52 , a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 53 . Tieto výnimky by sa mali uplatňovať do 1. januára 2035.

(25)Niektoré členské štáty prijímajú opatrenia na podporu recyklovateľnosti obalov moduláciou poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov; takéto iniciatívy prijaté na vnútroštátnej úrovni môžu pre hospodárske subjekty vytvárať regulačnú neistotu, najmä ak dodávajú obaly do viacerých členských štátov. Modulácia poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov je zároveň účinným hospodárskym nástrojom na stimulovanie udržateľnejšej koncepcie obalov a vedie k lepšie recyklovateľným obalom, pričom zlepšuje aj fungovanie vnútorného trhu. Preto treba harmonizovať kritériá modulácie poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov na základe výkonnostnej triedy recyklovateľnosti získanej v posúdení recyklovateľnosti, pričom skutočná výška takýchto poplatkov sa nestanoví. Keďže tieto kritériá by sa mali vzťahovať na kritériá recyklovateľnosti obalov, je vhodné splnomocniť Komisiu na prijatie takýchto harmonizovaných kritérií súčasne so stanovením podrobných kritérií koncepcie na účely recyklácie pre jednotlivé kategórie obalov.

(26)Obaly by mali byť na zabezpečenie svojej obehovosti navrhnuté a vyrobené tak, aby vo zvýšenej miere umožňovali nahradenie pôvodných látok recyklovanými materiálmi. Zvýšené využívanie recyklovaných materiálov podporuje rozvoj obehového hospodárstva, v ktorom dobre fungujú trhy s recyklovanými materiálmi, znižuje náklady, závislosť a negatívne vplyvy na životné prostredie súvisiace s využívaním primárnych surovín a umožňuje efektívnejšie využívanie materiálov z hľadiska zdrojov. Pokiaľ ide o rôzne obalové materiály, najnižší podiel recyklovaných materiálov je v plastových obaloch. S cieľom čo najvhodnejšie riešiť túto problematiku treba zvýšiť využívanie recyklovaných plastov, a to tak, že sa stanovia povinné ciele pre recyklovaný obsah v plastových obaloch na rôznych úrovniach v závislosti od kontaktnej citlivosti 54 rôznych aplikácií plastových obalov a zabezpečí sa, aby sa tieto ciele stali do roku 2030 záväznými. S cieľom postupne zabezpečiť obehovosť obalov by sa od roku 2040 mali uplatňovať vyššie ciele.

(27)Malo by sa objasniť, že papierový materiál, ktorý je výsledkom procesu výroby buničiny, sa nepovažuje za súčasť vymedzenia pojmu plast podľa článku 3 bodu 43.

(28)S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat v súlade s požiadavkami právnych predpisov Únie a zabrániť akémukoľvek riziku pre bezpečnosť dodávok, ako aj liekov a zdravotníckych pomôcok je vhodné stanoviť výnimku z povinnosti minimálneho recyklovaného obsahu v plastových obaloch pre vnútorné obaly vymedzené v článku 1 bode 23 smernice 2001/83/ES a v článku 4 bode 25 nariadenia (EÚ) 2019/6, ako aj pre plastové obaly citlivé na kontakt v prípade zdravotníckych pomôcok, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745, a pre obaly citlivé na kontakt v prípade diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/746. Táto výnimka by sa mala uplatňovať aj na vonkajší obal humánnych a veterinárnych liekov v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 24 smernice 2001/83/ES a v článku 4 bode 26 nariadenia (EÚ) 2019/6 v prípadoch, keď musí spĺňať osobitné požiadavky na zachovanie kvality lieku.

(29)S cieľom predchádzať vzniku prekážok na vnútornom trhu a zabezpečiť účinné vykonávanie povinností by hospodárske subjekty mali zabezpečiť, aby plastová časť každej jednotky obalu obsahovala určitý minimálny percentuálny podiel recyklovaného obsahu zhodnoteného zo spotrebiteľského plastového odpadu.

(30)Hospodárske subjekty by mali mať motiváciu zvyšovať recyklovaný obsah v plastovej časti obalov. Najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je zabezpečiť moduláciu poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov na základe percentuálneho podielu recyklovaného obsahu v obaloch. Modulácia poplatkov by mala byť založená na spoločných pravidlách výpočtu a overovania recyklovaného obsahu v takýchto obaloch.

(31)Na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania pravidiel výpočtu a overovania podielu recyklovaného obsahu zhodnoteného zo spotrebiteľského plastového odpadu v jednotke spotrebiteľského plastového odpadu z obalov a stanovenia formátu technickej dokumentácie by Komisia mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie ustanovenia v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 55 . 

(32)Pokiaľ ide o plastové obaly, s výnimkou prípadov, keď sú vyrobené z polyetyléntereftalátu (PET), bude v dostatočnom časovom predstihu pred dňom začatia uplatňovania súvisiacich požiadaviek na recyklovaný obsah opodstatnené prehodnotiť dostupnosť vhodných recyklačných technológií pre takéto plastové obaly, a to aj vzhľadom na to, či už bolo udelené povolenie podľa príslušných pravidiel Únie a či je takáto technológia v praxi nainštalovaná. Na základe tohto posúdenia môže byť potrebné stanoviť výnimky z požiadaviek na recyklovaný obsah pre príslušné konkrétne plastové obaly citlivé na kontakt alebo tieto výnimky zrevidovať. Na tento účel by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty.

(33)S cieľom zohľadniť riziká súvisiace s možnými nedostatočnými dodávkami konkrétneho plastového odpadu na recykláciu, ktoré by mohli viesť k nadmerným cenám alebo nepriaznivým účinkom na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o dočasnú zmenu cieľov týkajúcich sa povinného recyklovaného obsahu v plastových obaloch. Pri hodnotení opodstatnenosti takéhoto delegovaného aktu by Komisia mala posúdiť riadne odôvodnené žiadosti fyzických a právnických osôb.

(34)V prípade iných materiálov ako plastu, napríklad skla alebo hliníka, je trend nahrádzania primárnych surovín recyklovanými materiálmi zrejmý a očakáva sa, že bude pokračovať z dôvodu vývoja právneho a hospodárskeho prostredia a očakávaní spotrebiteľov. Komisia by však mala pozorne monitorovať používanie recyklovaného obsahu v obalových materiáloch iných ako plasty a mala by posúdiť vhodnosť návrhu na stanovenie ďalších opatrení vrátane stanovenia cieľov zameraných na zvýšenie používania recyklovaného obsahu v iných ako plastových obaloch.

(35)Tok biologického odpadu je často kontaminovaný bežnými plastmi a materiálové recyklačné toky sú často kontaminované kompostovateľnými plastmi. Táto krížová kontaminácia vedie k plytvaniu zdrojmi, nižšej kvalite druhotných surovín a malo by sa jej predchádzať pri zdroji. Keďže vhodný spôsob zneškodňovania kompostovateľných plastových obalov je pre spotrebiteľov čoraz nejasnejší, je odôvodnené a potrebné stanoviť zrozumiteľné a spoločné pravidlá používania kompostovateľných plastových obalov, ktoré by sa nariaďovali len vtedy, ak ich používanie prináša jasný úžitok pre životné prostredie alebo zdravie ľudí. Platí to najmä vtedy, keď používanie kompostovateľných obalov pomáha zberu alebo zneškodňovaniu biologického odpadu.

(36)V prípade obmedzeného použitia obalových riešení z biologicky rozložiteľných plastových polymérov existuje preukázateľný environmentálny prínos používania kompostovateľných obalov, ktoré vstupujú do kompostární vrátane zariadení na anaeróbnu digesciu v riadených podmienkach. Okrem toho, ak sú v členskom štáte k dispozícii vhodné systémy zberu odpadu a infraštruktúry na spracovanie odpadu, mala by pri rozhodovaní o tom, či na jeho území nariadiť používanie kompostovateľných plastov na ľahké plastové tašky, existovať určitá flexibilita. S cieľom zabrániť neistote spotrebiteľov, pokiaľ ide o správne zneškodnenie obalu, a vzhľadom na environmentálny prínos obehovosti uhlíka by sa všetky ostatné plastové obaly mali materiálovo recyklovať a koncepciou takýchto obalov by sa malo zabezpečiť, že tým nebude ovplyvnená recyklovateľnosť iných tokov odpadu.

(37)Ak je to odôvodnené a vhodné vzhľadom na technologický a regulačný vývoj, ktorý má vplyv na zneškodňovanie kompostovateľných plastov, a za osobitných podmienok, ktorými sa zabezpečí, že používanie takýchto materiálov je prospešné pre životné prostredie a zdravie ľudí, mala by sa v súlade s článkom 290 zmluvy na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť alebo rozširovať zoznam kompostovateľných obalov.

(38)S cieľom uľahčiť posudzovanie zhody s požiadavkami na kompostovateľné obaly je potrebné stanoviť predpoklad zhody pre kompostovateľné obaly, ktoré spĺňajú harmonizované normy prijaté v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 56 , na vyjadrenie podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek a v súlade s najnovším vedeckým a technologickým vývojom zohľadniť parametre vrátane času kompostovania a prípustných úrovní kontaminácie, ktoré odrážajú skutočné podmienky v zariadeniach na spracovanie biologického odpadu vrátane procesov anaeróbnej digescie.

(39)Treba pripomenúť, že všetky kompostovateľné obaly, ktoré tvoria materiál prichádzajúci do styku s potravinami, musia spĺňať požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 1935/2004.

(40)Obal by mal byť navrhnutý tak, aby sa minimalizoval jeho objem a hmotnosť a zároveň sa zachovala jeho schopnosť plniť funkcie obalu. Zhotoviteľ obalov by mal obal posúdiť na základe výkonnostných kritérií uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Vzhľadom na cieľ tohto nariadenia znižovať produkciu obalov a vznik odpadu z obalov a zlepšovať obehovosť obalov na celom vnútornom trhu je vhodné podrobnejšie špecifikovať existujúce kritériá a sprísniť ich. Zoznam výkonnostných kritérií obalov, ako sa uvádza v existujúcej harmonizovanej norme EN 13428:2000 57 , by sa preto mal upraviť. Hoci obchodovanie s obalmi a ich akceptácia spotrebiteľmi sú pre koncepciu obalov naďalej relevantné, tieto aspekty by nemali byť súčasťou výkonnostných kritérií a ako také by nemali odôvodňovať väčšiu hmotnosť a objem obalov. Nemalo by to však ohroziť špecifikácie výrobkov v prípade remeselných a priemyselných výrobkov, ani potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú registrované a chránené v rámci systému EÚ na ochranu zemepisných označení ako súčasť cieľa Únie chrániť kultúrne dedičstvo a tradičné odborné znalosti. Na druhej strane recyklovateľnosť, používanie recyklovaného obsahu a opätovné použitie môžu odôvodňovať dodatočnú hmotnosť alebo objem obalov a mali by sa k výkonnostným kritériám doplniť. Obaly s dvojitými stenami, falošným dnom a inými vlastnosťami, ktorých cieľom je len zvýšiť vnímaný objem výrobku, by sa nemali uvádzať na trh, pretože nespĺňajú požiadavku na minimalizáciu obalov. Rovnaké pravidlo by sa malo uplatňovať na nadbytočné obaly, ktoré na zabezpečenie funkčnosti obalu nie sú potrebné.

(41)S cieľom splniť požiadavky na minimalizáciu obalov by sa osobitná pozornosť mala venovať obmedzeniu prázdneho priestoru, skupinových a prepravných obalov vrátane obalov v elektronickom obchode.

(42)S cieľom uľahčiť posudzovanie zhody s požiadavkami na minimalizáciu obalov treba stanoviť predpoklad zhody obalov, ktoré spĺňajú harmonizované normy prijaté v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012, na vyjadrenie podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek a stanoviť merateľné koncepčné kritériá, ktorými môžu byť napríklad maximálna hmotnosť alebo limity prázdneho priestoru v prípade konkrétnych formátov obalov, ako aj štandardizované koncepcie obalov, ktoré sú v súlade s požiadavkou na minimalizáciu obalov.

(43)V záujme podpory obehovosti a udržateľného používania obalov by sa mali vytvárať stimuly pre opakovane použiteľné obaly a systémy opätovného použitia obalov. Na tento účel treba objasniť pojem opakovane použiteľné obaly a zabezpečiť, aby sa spájal nielen s koncepciou obalov, ktorá by mala umožňovať maximálny počet ciest alebo obehov a zachovanie bezpečnostných, kvalitatívnych a hygienických požiadaviek pri ich vyprázdňovaní, vykladaní, opätovnom plnení alebo opätovnom nakladaní, ale aj so zriadením systémov opätovného použitia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v tomto nariadení. S cieľom uľahčiť posudzovanie zhody s požiadavkami na opakovane použiteľné obaly treba stanoviť predpoklad zhody obalov, ktoré spĺňajú harmonizované normy prijaté v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012, na vyjadrenie podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek a vymedziť kritériá a formáty opakovane použiteľných obalov vrátane minimálneho počtu ciest alebo obehov, štandardizované koncepcie, ako aj požiadavky na systémy opätovného použitia vrátane hygienických požiadaviek.

(44)Treba informovať spotrebiteľov a umožniť im primerané zneškodňovanie odpadu z obalov vrátane kompostovateľných ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek. Najvhodnejšie by bolo vytvoriť harmonizovaný systém označovania na základe materiálového zloženia obalu na triedenie odpadu a spárovať ho so zodpovedajúcimi označeniami na nádobách na odpad.

(45)S cieľom uľahčiť spotrebiteľom triedenie a zneškodňovanie odpadu z obalov by sa mal zaviesť systém harmonizovaných symbolov, ktorý by sa mal umiestniť na obaly aj na nádoby na odpad, a spotrebitelia by sa tak pri zneškodňovaní odpadu mohli riadiť podľa príslušných zhodných symbolov. Symboly by mali umožňovať náležité nakladanie s odpadom, pretože by spotrebiteľom mali poskytovať informácie o kompostovacích vlastnostiach takýchto obalov, a najmä by mali predchádzať mylnej domnienke spotrebiteľov, že kompostovateľné obaly ako také nie sú vhodné na domáce kompostovanie. Takýmto prístupom by sa mal zlepšiť triedený zber odpadu z obalov, čo by viedlo ku kvalitnejšej recyklácii odpadu z obalov, a na vnútornom trhu by sa zaviedla určitá úroveň harmonizácie systémov zberu odpadu z obalov. Treba tiež harmonizovať symboly spojené s povinnými zálohovými systémami. Vzhľadom na to, že zber sa nevykonáva systémami zberu komunálneho odpadu, používanie týchto symbolov by nemalo byť povinné v prípade prepravných obalov s výnimkou obalov v elektronickom obchode.

(46)Označovanie recyklovaného obsahu v obaloch by nemalo byť povinné, pretože tieto informácie nie sú na zabezpečenie riadneho spracovania obalov na konci životnosti rozhodujúce. Zhotovitelia však budú musieť spĺňať cieľové hodnoty recyklovaného obsahu podľa tohto nariadenia a môžu si zvoliť, že budú pre spotrebiteľov tieto informácie uvádzať na svojich obaloch. Označenie recyklovaného obsahu by sa malo harmonizovať, aby sa tieto informácie oznamovali harmonizovane v celej Únii.

(47)S cieľom informovať koncových používateľov o opätovnej použiteľnosti, dostupnosti systémov opätovného použitia a umiestnení zberných miest, pokiaľ ide o opakovane použiteľné obaly, mali by takéto obaly mať kód QR alebo iný dátový nosič, ktorý takéto informácie poskytuje. Kód QR by mal takisto uľahčovať vysledovanie a výpočet ciest a obehov. Opakovane použiteľný spotrebiteľský obal by mal byť okrem toho v mieste predaja jasne označený.

(48)Označenia na obaloch by sa nemali množiť. Preto ak sa v iných právnych predpisoch Únie vyžaduje, aby boli informácie o balenom výrobku k dispozícii digitálne na dátovom nosiči, mali by byť informácie požadované pre obal podľa tohto nariadenia a informácie požadované pre balený výrobok dostupné na tom istom dátovom nosiči. Tento dátový nosič by mal byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo iných uplatniteľných právnych predpisov Únie. Najmä ak sa na balený výrobok vzťahuje nariadenie [o ekodizajne udržateľných výrobkov] alebo iné právne predpisy Únie, v ktorých sa vyžaduje digitálny pas výrobku, tento digitálny pas výrobku by sa mal použiť aj na poskytovanie príslušných informácií podľa tohto nariadenia.

(49)Na podporu vykonávania cieľov tohto nariadenia by spotrebitelia mali byť chránení pred zavádzajúcimi a mätúcimi informáciami o vlastnostiach obalov a ich vhodnom spracovaní po skončení životnosti, pre ktoré sa v tomto nariadení stanovujú harmonizované označenia. Mali by sa dať identifikovať obaly zahrnuté do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pomocou akreditačného symbolu na celom území, na ktoré sa tento systém vzťahuje. Tento symbol by mal byť pre spotrebiteľov alebo používateľov jasný a jednoznačný, pokiaľ ide o recyklovateľnosť obalu. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť, že symbol zeleného bodu, ktorý sa v niektorých členských štátoch používa na označenie toho, že výrobca finančne prispel do vnútroštátneho systému zhodnocovania obalov 58 , by mohol u spotrebiteľov mylne vyvolať presvedčenie, že obaly s takýmto symbolom sú vždy recyklovateľné.

(50)Na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania požiadaviek na označovanie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy s cieľom ďalej zlepšovať triedenie odpadu, stanoviť podmienky identifikácie materiálového zloženia obalov technológiami digitálneho označovania a stanoviť podrobné harmonizované špecifikácie požiadaviek na označovanie obalov a nádob na odpad stanovených v tomto nariadení. Pri vypracúvaní týchto špecifikácií by Komisia mala zohľadniť vedecké alebo iné dostupné technické informácie vrátane príslušných medzinárodných noriem. Vzhľadom na nový systém by sa rozhodnutie Komisie 97/129/ES 59 malo zrušiť po 42 mesiacoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a jeho obsah by sa mal začleniť do tohto vykonávacieho aktu.

(51)Hospodárske subjekty by mali zabezpečiť, aby obaly spĺňali požiadavky podľa tohto nariadenia. Mali by prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie takéhoto súladu vzhľadom na svoje úlohy v dodávateľskom reťazci s cieľom zabezpečiť voľný pohyb obalov na vnútornom trhu a zlepšiť ich udržateľnosť.

(52)Zhotoviteľ má o koncepčnom a výrobnom procese podrobné znalosti a je teda na vykonanie postupu posudzovania zhody stanoveného v tomto nariadení najvhodnejší. Takéto posudzovanie zhody by preto malo ostať výlučne povinnosťou zhotoviteľa.

(53)Malo by sa zabezpečiť, aby dodávatelia obalov alebo obalových materiálov poskytli zhotoviteľovi všetky informácie a dokumentáciu, ktoré potrebuje na preukázanie zhody obalov a obalových materiálov. Tieto informácie a dokumentácia by sa mali poskytovať buď v papierovej alebo elektronickej podobe.

(54)V záujme ochrany fungovania vnútorného trhu treba zabezpečiť, aby obaly z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, boli v súlade s týmto nariadením, či už sa dovážajú ako samostatný obal alebo súčasť baleného výrobku. Predovšetkým treba zabezpečiť, aby zhotovitelia v súvislosti s týmito obalmi vykonali náležité postupy posudzovania zhody. Dovozcovia by preto mali zabezpečiť, aby obaly, ktoré uvádzajú na trh, spĺňali uvedené požiadavky a aby dokumentácia vypracovaná zhotoviteľmi bola k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na kontrolné účely.

(55)Pri uvádzaní obalu na trh by mal každý dovozca uviesť na obale svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu a prípadne elektronické komunikačné prostriedky, ktorými ho možno kontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, keď obal takéto označenia neumožňuje.

(56)Keď distribútor sprístupňuje obal na trhu po jeho uvedení na trh zhotoviteľom alebo dovozcom, mal by pristupovať k uplatniteľným požiadavkám tohto nariadenia s náležitou starostlivosťou. Distribútor by mal takisto zabezpečiť, aby zaobchádzanie s obalom nemalo nepriaznivý vplyv na jeho súlad s uvedenými požiadavkami.

(57)Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhovému prostrediu blízko a zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní súladu obalov s požiadavkami, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa dotknutého výrobku.

(58)Každý dovozca alebo distribútor, ktorý buď uvádza na trh obal pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo uvedený výrobok upravuje tak, že by to mohlo mať vplyv na súlad s týmto nariadením, by sa mal považovať za zhotoviteľa a prevziať povinnosti zhotoviteľa.

(59)Zabezpečenie vysledovateľnosti obalu v celom dodávateľskom reťazci uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom, ktorou je dohľadať hospodárske subjekty, ktoré na trh uviedli alebo na ňom sprístupnili nevyhovujúce obaly. Od hospodárskych subjektov by sa preto malo vyžadovať, aby počas určitého obdobia uchovávali informácie o svojich transakciách.

(60)Problém nadmernej tvorby odpadu z obalov nemožno v plnej miere riešiť stanovením povinností týkajúcich sa koncepcie obalov. V prípade určitých druhov obalov by sa hospodárskym subjektom, ktoré takéto obaly používajú, mala stanoviť povinnosť zredukovať v nich prázdny priestor. V prípade skupinových obalov, prepravných obalov a obalov v elektronickom obchode používaných na dodávanie výrobkov koncovým distribútorom alebo koncovému používateľovi by podiel prázdneho priestoru nemal presiahnuť 40 %. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva by sa malo umožniť, aby hospodárske subjekty, ktoré používajú spotrebiteľské obaly ako obaly v elektronickom obchode, boli od tejto povinnosti oslobodené.

(61)Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany životného prostredia na vnútornom trhu, ako aj vysokej úrovne bezpečnosti a hygieny potravín a na ľahšie dosiahnutie cieľov týkajúcich sa predchádzania vzniku odpadu z obalov by sa nemalo povoliť, aby sa na trh uvádzali zbytočné obaly alebo obaly, ktorým sa dalo predísť. Zoznam formátov takýchto obalov je uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu. Na prispôsobenie tohto zoznamu technickému a vedeckému pokroku by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom tento zoznam zmeniť.

(62)V záujme podpory cieľa obehovosti a udržateľného používania obalov treba obmedziť riziko, že obaly, ktoré sa na trhu ponúkajú ako opakovane použiteľné, sa v praxi opätovne nepoužívajú, a zabezpečiť, že spotrebitelia budú opätovne použiteľné obaly vracať. Najvhodnejším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa je uložiť hospodárskym subjektom, ktoré používajú opakovane použiteľné obaly, povinnosť zabezpečiť zavedenie systému opätovného použitia, čím sa umožní cirkulácia, obeh a opakované používanie takýchto obalov. S cieľom zabezpečiť maximálny prínos takýchto systémov by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na systémy s otvoreným a uzavretým cyklom. Súčasťou technickej dokumentácie takýchto obalov by malo byť aj potvrdenie súladu opakovane použiteľných obalov s existujúcim systémom opätovného použitia.

(63)Opakovane použiteľné obaly musia byť pre používateľov bezpečné. Hospodárske subjekty, ktoré ponúkajú svoje výrobky v opakovane použiteľných obaloch, musia preto zabezpečiť, aby sa takýto obal pred opätovným použitím podrobil procesu úpravy, pre ktorý by sa mali stanoviť požiadavky.

(64)Opakovane použiteľný obal sa stáva odpadom v zmysle článku 3 bodu 1 smernice 2008/98/ES, keď sa ho držiteľ zbaví, chce sa ho zbaviť alebo je povinný sa ho zbaviť. Opakovane použiteľné obaly v procese úpravy sa zvyčajne za odpad nepovažujú.

(65)S cieľom stimulovať predchádzanie vzniku odpadu by sa mal zaviesť nový pojem „opätovné plnenie“. Opätovné plnenie by sa malo považovať za osobitné opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré je potrebné a započítava sa do plnenia cieľov opätovného použitia a opätovného plnenia. Nádoby, ktoré vlastní spotrebiteľ a ktoré v kontexte opätovného plnenia zastávajú funkciu obalu, napríklad opätovne použiteľné poháre, hrnčeky, fľaše alebo škatuľky, však v zmysle tohto nariadenia nie sú obalmi.

(66)Ak hospodárske subjekty ponúkajú možnosť nakupovať výrobky prostredníctvom opätovného plnenia, mali by zabezpečiť, aby ich miesta opätovného plnenia zodpovedali určitým požiadavkám v záujme zabezpečenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Preto ak spotrebitelia používajú svoje vlastné nádoby, hospodárske subjekty by ich mali v tejto súvislosti informovať o podmienkach bezpečného opätovného plnenia a používania týchto nádob. S cieľom podporovať opätovné plnenie by hospodárske subjekty nemali na miestach opätovného plnenia poskytovať bezplatné obaly, ani obaly, ktoré nie sú súčasťou zálohového systému.

(67)S cieľom znížiť rastúci podiel jednorazových obalov a čoraz väčšie množstvo vzniknutého odpadu z obalov treba stanoviť kvantitatívne ciele opätovného použitia a opätovného plnenia obalov v odvetviach, ktoré sa vyhodnotili ako odvetvia s najväčším potenciálom na zníženie množstva odpadu z obalov, konkrétne ide o potraviny a nápoje určené na konzumáciu mimo miesta predaja, o veľkú bielu techniku a prepravné obaly. Toto vyhodnotenie sa opieralo o také faktory, ako sú existujúce systémy opätovného použitia, potreba používania obalov a možnosť spĺňať funkčné požiadavky, pokiaľ ide o uchovávanie, čistotu, zdravie, hygienu a bezpečnosť. Zohľadnili sa aj rozdiely medzi výrobkami a ich výrobnými a distribučnými systémami. Očakáva sa, že stanovením cieľov sa podporí inovácia a zvýši sa podiel riešení opätovného použitia a opätovného plnenia. Používanie jednorazových obalov na potraviny a nápoje podávané a konzumované v priestoroch odvetvia HORECA by sa nemalo povoliť.

(68)Na zvýšenie efektivity takýchto cieľov a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi by sa ciele týkajúce sa opätovného použitia a opätovného plnenia mali určiť pre hospodárske subjekty. Ciele týkajúce sa nápojov by sa mali dodatočne uložiť aj zhotoviteľom, keďže títo aktéri dokážu riadiť formáty obalov používaných pre výrobky, ktoré ponúkajú. Tieto ciele by sa mali vypočítať ako percentuálny podiel z predaja v opätovne použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo prostredníctvom opätovného plnenia, alebo v prípade prepravných obalov ako percentuálny podiel z počtu použití. Ciele by mali byť materiálovo neutrálne. Na zabezpečenie jednotných podmienok plnenia cieľov v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijať vykonávací akt v súlade s článkom 291 zmluvy, pokiaľ ide o metodiku ich výpočtu.

(69)V určitých prípadoch nie je použitie formátov jednorazových prepravných obalov potrebné, keďže existuje široká škála dobre fungujúcich alternatív vo forme opätovne použiteľných obalov. S cieľom zabezpečiť účinné využívanie takýchto alternatív je vhodné od hospodárskych subjektov vyžadovať, aby pri preprave výrobkov medzi rôznymi lokalitami toho istého hospodárskeho subjektu alebo medzi hospodárskym subjektom a prepojenými alebo partnerskými podnikmi používali len opakovane použiteľné prepravné obaly, pokiaľ ide o také formáty obalov, ako sú palety, skladacie plastové škatule, plastové prepravky, stredne veľké kontajnery (pevné aj pružné) na voľne ložený náklad alebo sudy. Rovnaká povinnosť by sa z tých istých dôvodov mala vzťahovať na hospodárske subjekty prepravujúce výrobky v rámci jedného členského štátu.

(70)Dosiahnutie cieľov opätovného použitia a opätovného plnenia môže byť pre menšie hospodárske subjekty náročné. Určité hospodárske subjekty by preto mali byť oslobodené od povinnosti spĺňať ciele týkajúce sa opätovného použitia obalov, ak uvádzajú na trh menší ako určitý objem obalov alebo spĺňajú definíciu mikropodniku podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES 60 , alebo ich predajná plocha vrátane všetkých skladovacích a expedičných priestorov má menšiu rozlohu než určitý limit. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom stanoviť ciele týkajúce sa opätovného použitia a opätovného plnenia v prípade iných výrobkov, stanoviť ďalšie výnimky pre iné hospodárske subjekty alebo vyňať osobitné formáty obalov, na ktoré sa vzťahujú ciele týkajúce sa opätovného použitia alebo opätovného plnenia, v prípade závažných problémov v oblasti hygieny, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia, ktoré bránia dosiahnutiu týchto cieľov.

(71)Na overenie súladu s cieľmi opätovného použitia a opätovného plnenia je potrebné, aby príslušné hospodárske subjekty podávali správy príslušným orgánom. Hospodárske subjekty by mali od 1. januára 2030 nahlasovať príslušné údaje za každý kalendárny rok. Členské štáty by mali tieto údaje zverejňovať.

(72)Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú úroveň spotreby plastových tašiek, neefektívne využívanie zdrojov a ich potenciál znečisťovania odpadom je vhodné zachovať ustanovenia zamerané na dosiahnutie udržateľného zníženia spotreby plastových tašiek, ktoré sa už stanovilo v smernici 94/62/ES zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 61 . Vzhľadom na súčasné rozdielne prístupy a obmedzené požiadavky na podávanie správ o plastových taškách je ťažké posúdiť, či sa opatreniami na zníženie spotreby prijaté členskými štátmi dosiahol cieľ „udržateľného“ zníženia spotreby takýchto tašiek a takisto či sa nimi nezvýšila spotreba iných druhov plastových tašiek. Preto treba harmonizovať vymedzenie pojmu udržateľné znižovanie spotreby a stanoviť spoločný cieľ, ako aj zaviesť nové požiadavky na podávanie správ.

(73)Vzhľadom na výsledky hodnotiacej štúdie o plastových taškách 62 treba prijať ďalšie opatrenia na zníženie ich spotreby a posúdenie možných účinkov ich nahradenia veľmi ľahkými plastovými taškami a hrubšími plastovými taškami nad 50 mikrónov.

(74)Medzi opatrenia členských štátov na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na ich území môže patriť použitie vnútroštátnych cieľov zníženia, zachovanie alebo zavedenie hospodárskych nástrojov, ako aj trhových obmedzení za predpokladu, že tieto obmedzenia sú primerané a nediskriminačné. Takéto opatrenia sa môžu líšiť podľa vplyvu ľahkých plastových tašiek na životné prostredie, keď sa zhodnocujú alebo zneškodňujú, ich kompostovacích vlastností, životnosti alebo ich špecifického plánovaného použitia.

(75)S cieľom zabezpečiť účinné a harmonizované uplatňovanie požiadaviek na udržateľnosť podľa tohto nariadenia by sa malo ich plnenie merať spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy.

(76)Na vnútornom trhu by nemali existovať žiadne prekážky obchodu, a preto by sa na úrovni Únie mali harmonizovať požiadavky na udržateľnosť obalov vrátane požiadaviek na látky vzbudzujúce obavy, ktoré sa nachádzajú v obaloch, na kompostovateľné obaly, minimalizáciu obalov, opakovane použiteľné obaly a systémy opätovného použitia. S cieľom uľahčiť posudzovanie zhody s takýmito požiadavkami vrátane metód skúšok, meraní alebo výpočtov treba stanoviť predpoklad zhody pre obaly a balené výrobky, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012, na účely vyjadrenia podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek, najmä týkajúcich sa životného cyklu obalov a balených výrobkov, zohľadniť štandardné vzorce spotrebiteľského správania a zabezpečiť spoľahlivosť, aby sa zabránilo ich úmyselnému či neúmyselnému obchádzaniu.

(77)V prípade absencie harmonizovaných noriem by sa mali využívať spoločné technické špecifikácie ako núdzové riešenie na uľahčenie povinnosti zhotoviteľa dosiahnuť súlad s požiadavkami na udržateľnosť, napríklad keď dochádza k zbytočným prieťahom pri zavádzaní harmonizovanej normy. Využitie tohto riešenia by malo byť možné aj vtedy, keď Komisia obmedzila alebo zrušila odkazy na príslušné harmonizované normy v súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. K predpokladu zhody by mal viesť aj súlad so spoločnými technickými špecifikáciami prijatými Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov.

(78)Na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania spoločných technických špecifikácií by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy s cieľom stanoviť, zmeniť alebo zrušiť spoločné technické špecifikácie týkajúce sa požiadaviek na udržateľnosť, označovanie a systémy opätovného použitia, ako aj prijať metódy skúšok, meraní alebo výpočtov.

(79)S cieľom zabezpečiť súlad s inými právnymi predpismi Únie by postupom posudzovania zhody mal byť modul vnútornej kontroly výroby, ktorý je zahrnutý v tomto nariadení, na základe modulov zahrnutých v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES 63 .

(80)Označenie CE na obale by nemalo znamenať súlad obalu s požiadavkami tohto nariadenia, ale len uvádzať súlad baleného výrobku s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o výrobkoch, ak je to relevantné. V právnych predpisoch Únie o výrobkoch sa zvyčajne vyžaduje umiestnenie označenia CE týkajúceho sa výrobku buď priamo na výrobok alebo na jeho obal. Požiadavka, aby označenie CE na obale preukazovalo súlad s požiadavkami tohto nariadenia, môže viesť k neistote a nedorozumeniam v súvislosti s otázkou, či sa označenie vzťahuje na samotný obal alebo na balený výrobok, a v konečnom dôsledku k neistote týkajúcej sa účinnej bezpečnosti a súladu príslušných balených výrobkov.

(81)Súlad samotného obalu s požiadavkami tohto nariadenia by sa mal namiesto toho preukazovať EÚ vyhlásením o zhode.

(82)Zhotovitelia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode, v ktorom uvedú informácie o zhode obalu s týmto nariadením. Aj iné právne predpisy Únie môžu od zhotoviteľov vyžadovať, aby vypracovali EÚ vyhlásenie o zhode. S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by sa malo vypracovať jediné EÚ vyhlásenie o zhode vo vzťahu ku všetkým aktom Únie. Aby sa znížilo administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov, malo by sa umožniť, že toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode bude tvorené súborom pozostávajúcim z príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(83)Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 64 sa stanovuje rámec pre dohľad nad trhom s výrobkami, ako aj pre kontroly výrobkov z tretích krajín. Uvedené nariadenie by malo byť uplatniteľné na obaly, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a to s cieľom zabezpečiť, aby obaly s možnosťou voľného pohybu tovaru v rámci Únie spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, medzi ktoré patrí zdravie ľudí, bezpečnosť a životné prostredie.

(84)V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho, efektívneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov, podpory zásad obehového hospodárstva, posilnenia využitia obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenia energetickej efektívnosti, zníženia závislosti Únie od dovážaných zdrojov, poskytovania nových hospodárskych príležitostí a prispenia k dlhodobej konkurencieschopnosti by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť. Efektívnejšie využívanie zdrojov by prinieslo aj významné čisté úspory podnikom, verejným orgánom a spotrebiteľom v Únii, pričom by sa zároveň znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov.

(85)Napriek požiadavkám na minimalizáciu obalov a cieľom stanoveným v smernici 94/62/ES sa vznik odpadu z obalov v absolútnom vyjadrení a v množstve vyjadrenom na obyvateľa zvyšuje, pričom trendy naznačujú ďalší prudký pokles v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia obalov, ktorý sa ešte posilňuje v dôsledku zintenzívnenia konzumácie výrobkov, ktoré si zákazníci odnášajú so sebou, a elektronického obchodu. S vývojom výrobkov, materiálov a vzorcov správania v oblasti spotreby došlo k výraznému nárastu používania jednorazových obalov, najmä jednorazových plastov. Súvisí to s maloobchodným prostredím, ktoré má širšie distribučné siete, pričom výrobky sa vyrábajú a balia na vysokorýchlostných baliacich linkách, ktoré kombinovaným účinkom vyvíjaným na trh tlačia segment opätovného použitia a opätovného plnenia nadol.

(86)S cieľom monitorovať a overovať, či výrobcovia a organizácie zodpovednosti výrobcov dodržiavajú povinnosti v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov týkajúce sa zberu a spracovania odpadu z ich výrobkov, je potrebné, aby členské štáty určili jeden alebo viac príslušných orgánov.

(87)Na zabezpečenie lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania týchto povinností členskými štátmi a včasné odhadnutie akýchkoľvek problémov, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, treba udržiavať systém správ včasného varovania, ktorý umožní odhaliť nedostatky a ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov podniknúť potrebné opatrenia. Rozšírenie tohto systému, ktorý sa podľa smernice 94/62/ES vzťahoval na dosiahnutie cieľov recyklácie, by malo zahŕňať aj ciele na zredukovanie odpadu z obalov, ktoré majú členské štáty dosiahnuť do roku 2030 a 2035.

(88)Keďže nakladanie s obalmi a odpadom z obalov je vo všeobecnosti dôležitým prvkom odpadového hospodárstva, členské štáty by v plánoch odpadového hospodárstva vypracovaných v rámci plnenia povinnosti stanovenej v smernici 2008/98/ES mali tejto otázke venovať samostatnú kapitolu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať opatreniam, ktoré sa týkajú predchádzania vzniku odpadu a jeho opätovného použitia.

(89)Toto nariadenie vychádza z pravidiel nakladania s odpadom a všeobecných zásad stanovených v smernici 2008/98/ES.

(90)Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov a znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie. Je preto dôležité, aby hospodárske subjekty prijali vhodné opatrenia na znižovanie vzniku odpadu elimináciou nadbytočných obalov a obmedzením používania určitých formátov obalov, predĺžením životnosti obalov, zmenou koncepcie výrobkov tak, aby sa nemuseli používať žiadne obaly alebo aby použilo menej obalov, a to vrátane predaja voľne loženého tovaru, a prechodom z jednorazových obalov na opätovne použiteľné obaly.

(91)Na dosiahnutie ambiciózneho a trvalého zníženia celkovej tvorby odpadu z obalov by sa mali stanoviť ciele na zníženie množstva odpadu z obalov na obyvateľa, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Pre splnenie cieľa znížiť toto množstvo do roku 2030 o 5 % v porovnaní s rokom 2018 by sa malo do roku 2030 v celej Únii dosiahnuť celkové absolútne zníženie v priemere približne o 19 % v porovnaní so základným scenárom na rok 2030. Členské štáty by mali do roku 2035 v porovnaní s rokom 2018 znížiť tvorbu odpadu z obalov o 10 %; odhaduje sa, že v porovnaní so základným scenárom na rok 2030 sa tým zníži objem odpadu z obalov o 29 %. Aby úsilie o znižovanie tvorby odpadu pokračovalo aj po roku 2030, mal by sa stanoviť cieľ zníženia o 10 % od roku 2018 do roku 2035, čo by v porovnaní so základným scenárom znamenalo zníženie o 29 %, a od roku 2018 do roku 2040 by sa mal stanoviť cieľ zníženia o 15 %, čo bude v porovnaní so základným scenárom znamenať zníženie o 37 %.

(92)Členské štáty môžu dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom hospodárskych nástrojov a iných opatrení s cieľom poskytnúť stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva vrátane opatrení, ktoré sa majú vykonávať prostredníctvom systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj podporou vytvárania a účinného fungovania systémov opätovného použitia a nabádaním hospodárskych subjektov, aby koncovým používateľom ponúkali ďalšie možnosti opätovného plnenia obalov. Takéto opatrenia by sa mali prijímať súbežne a popri ďalších opatreniach podľa tohto nariadenia zameraných na redukciu obalov a odpadu z obalov, ako napríklad požiadavky na minimalizáciu obalov, ciele opätovného použitia a opätovného plnenia, prahové hodnoty objemu a opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek. Členský štát môže pri dodržaní všeobecných pravidiel stanovených v zmluve a v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení prijať ustanovenia, ktoré idú nad rámec minimálnych cieľov stanovených v tomto nariadení.

(93)Na uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“ je vhodné, aby sa výrobcom, ku ktorým patrí každý zhotoviteľ, dovozca alebo distribútor, ktorí bez ohľadu na použitú techniku predaja, a to aj prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle článku 2 bodu 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ 65 , prvýkrát sprístupňujú obal na území členského štátu na profesionálnom základe pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou, stanovili povinnosti týkajúce sa nakladania s odpadom z obalov.

(94)S cieľom monitorovať, či si výrobcovia plnia finančné a organizačné povinnosti, pokiaľ ide o zabezpečenie nakladania s odpadom z obalov, ktoré sprístupňujú po prvýkrát na trhu členského štátu, je potrebné, aby príslušný orgán v každom členskom štáte zriadil a spravoval register a aby výrobcovia boli povinní sa v ňom zaregistrovať.

(95)Požiadavky na registráciu by sa mali v celej Únii v čo najväčšej možnej miere harmonizovať, aby sa registrácia uľahčila, najmä ak výrobcovia sprístupňujú obaly v rôznych členských štátoch. Na zabezpečenie jednotných podmienok uplatňovania požiadaviek na registráciu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy, aby sa stanovil spoločný formát registrácie, ako aj podávania správ do registra, pričom sa podrobne uvedú údaje, ktoré sa majú nahlasovať.

(96)V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ vyjadrenou v článku 191 ods. 2 zmluvy je nevyhnutné, aby výrobcovia uvádzajúci na trh Únie obaly a balené výrobky prevzali zodpovednosť za nakladanie s obalmi na konci ich životnosti. Treba pripomenúť, že systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa musia zaviesť do 31. decembra 2024, ako sa stanovuje v smernici 94/62/ES, keďže sú najvhodnejším prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa a môžu mať pozitívny vplyv na životné prostredie znížením tvorby odpadu z obalov a zvýšením jeho zberu a recyklácie. Existujú však veľké rozdiely, pokiaľ ide o spôsob vytvárania týchto systémov, ich efektívnosť a rozsah zodpovednosti výrobcov. Pravidlá o rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanovené v smernici 2008/98/ES by sa preto mali vo všeobecnosti uplatňovať na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a mali by sa v prípade potreby a vhodnosti doplniť o ďalšie konkrétne ustanovenia.

(97)Výrobcovia by mali mať možnosť vykonávať tieto povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich preberajú zodpovednosť. Výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov by mali podliehať schváleniu členskými štátmi a mali by okrem iného doložiť, že disponujú finančnými prostriedkami na pokrytie nákladov vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Členské štáty by pri stanovovaní administratívnych a procedurálnych pravidiel udeľovania povolení výrobcom na účely individuálneho dosiahnutia súladu a organizáciám zodpovednosti výrobcov na účely kolektívneho dosiahnutia súladu mohli rozlišovať postupy pre individuálnych výrobcov a organizácie zodpovednosti výrobcov s cieľom obmedziť administratívne zaťaženie individuálnych výrobcov. Treba pripomenúť, že členské štáty môžu povoliť viaceré organizácie zodpovednosti výrobcov, keďže hospodárska súťaž medzi nimi môže mať pre spotrebiteľov väčší prínos. Okrem toho by členské štáty pri stanovovaní opatrení na zabezpečenie uzavretia dohôd s distribútormi, orgánmi verejnej moci alebo tretími stranami vykonávajúcimi nakladanie s odpadom mali umožniť predbežné alebo podobné dohody a vyžadovať, aby sa záväzné dohody uzatvárali len v primeranom časovom rámci po udelení povolenia.

(98)V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 66 sa stanovujú pravidlá vysledovateľnosti obchodníkov s konkrétnejšími povinnosťami pre poskytovateľov online platforiem umožňujúcich spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s výrobcami ponúkajúcimi obaly spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii. S cieľom zabrániť neplneniu si povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov by sa malo spresniť, ako by títo poskytovatelia online platforiem mali tieto povinnosti plniť, pokiaľ ide o registre výrobcov obalov zriadené podľa tohto nariadenia. V tomto kontexte by poskytovatelia online platforiem, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti kapitoly III oddielu 4 nariadenia (EÚ) 2022/2065 a ktorí spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s výrobcami zmluvy na diaľku, by mali od daných výrobcov získať informácie o ich súlade s pravidlami týkajúcimi sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanovenými v tomto nariadení. Pravidlá vysledovateľnosti obchodníkov predávajúcich obaly online podliehajú pravidlám presadzovania práva stanoveným v nariadení (EÚ) 2022/2065.

(99)Členské štáty by mali stanoviť opatrenia týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa tohto nariadenia v súlade s ustanoveniami smernice 2008/98/ES a tohto nariadenia.

(100)Členské štáty by mali zriadiť systémy vrátenia a zberu odpadu z obalov, ktorými by ho nasmerovali k najvhodnejšej alternatíve nakladania s odpadom podľa hierarchie odpadového hospodárstva. Tieto systémy by mali byť otvorené pre všetky zainteresované strany, najmä hospodárske subjekty a verejné orgány, a mali by sa zriaďovať so zreteľom na životné prostredie a zdravie, bezpečnosť a hygienu spotrebiteľov. Systémy vrátenia obalov a ich zberu by sa mali uplatňovať aj na obaly dovážaných výrobkov podľa nediskriminačných ustanovení.

(101)Členské štáty by takisto mali prijať opatrenia na podporu recyklácie, ktorá spĺňa normy kvality týkajúce sa používania recyklovaných materiálov v príslušných odvetviach. Táto povinnosť je obzvlášť dôležitá vzhľadom na minimálny percentuálny podiel stanovený pre recyklovaný obsah v plastových obaloch.

(102)Ukázalo sa, že dobre fungujúce zálohové systémy zabezpečujú veľmi vysokú mieru zberu, najmä nápojových fliaš a plechoviek. S cieľom podporiť dosiahnutie cieľa triedeného zberu jednorazových plastových nápojových fliaš stanoveného v smernici (EÚ) 2019/904 a ešte viac zvýšiť vysokú mieru zberu kovových nápojových nádob je vhodné, aby členské štáty zriadili zálohové systémy. Tieto systémy prispejú k zvýšeniu dodávok kvalitnej druhotnej suroviny vhodnej na recykláciu v uzavretom cykle a vďaka nim sa zníži znečisťovanie odpadom z nápojových obalov.

(103)Zálohové systémy by mali byť pre jednorazové plastové nápojové fľaše a kovové nápojové nádoby povinné. Členské štáty môžu podľa svojho rozhodnutia zaradiť do týchto systémov aj iné obaly, najmä jednorazové sklené fľaše, a mali by zabezpečiť, aby zálohové systémy v prípade formátov jednorazových obalov, najmä jednorazových sklených nápojových fliaš, boli k dispozícii aj pre opakovane použiteľné obaly, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Mali by zvážiť zavedenie zálohových systémov aj v prípade opakovane použiteľných obalov. V takýchto situáciách by sa členskému štátu malo povoliť, aby pri dodržaní všeobecných pravidiel stanovených v zmluve a v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení prijal ustanovenia, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

(104)Vzhľadom na povahu výrobkov a rozdiely v ich systémoch výroby a distribúcie by však zálohové systémy nemali byť povinné pre obaly na víno, aromatizované vínne výrobky, liehoviny a mlieko a mliečne výrobky uvedené v časti XVI prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 67 . Členské štáty môžu zaviesť systémy, v ktorých sa budú zálohovať a vracať aj iné obaly.

(105)Všetky zálohové systémy by mali spĺňať minimálne všeobecné požiadavky stanovené v tomto nariadení. Vďaka týmto požiadavkám sa v členských štátoch môže dosiahnuť väčšia konzistentnosť a vyššia návratnosť. Stanovili sa na základe názorov zainteresovaných strán, odborných analýz a najlepších postupov, ktoré sa osvedčili v existujúcich zálohových systémoch. Požiadavky sú navrhnuté tak, aby umožňovali inovácie a zároveň poskytovali istú úroveň flexibility na prispôsobenie sa miestnym podmienkam.

(106)Členské štáty a všetky príslušné zainteresované strany zapojené do vytvárania zálohových systémov by sa mali usilovať o maximálnu interoperabilitu týchto systémov a spolupracovať, aby spotrebiteľom uľahčili vracanie obalov, najmä v pohraničných oblastiach, kde sa preukázalo, že chýbajúca interoperabilita spôsobuje nižšiu návratnosť.

(107)Členské štáty, ktoré dosiahnu 90 % mieru zberu cieľových druhov obalov bez zálohového systému, a to počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto povinnosti, môžu požiadať, aby zálohový systém nemuseli zriadiť.

(108)Ako osobitné opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu z obalov by členské štáty mali aktívne podporovať riešenia opätovného použitia a opätovného plnenia obalov. Mali by podporovať vytváranie systémov opätovného použitia a opätovného plnenia a monitorovať fungovanie týchto systémov a dodržiavanie hygienických noriem. Členské štáty sa nabádajú, aby prijali aj iné opatrenia, ako napríklad zriadenie zálohových systémov pre opakovane použiteľné formáty obalov, využívanie ekonomických stimulov alebo stanovenie požiadaviek na koncových distribútorov, aby sprístupnili určitý percentuálny podiel iných výrobkov, než sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú ciele opätovného použitia a opätovného plnenia v opakovane použiteľných obaloch alebo prostredníctvom opätovného plnenia za predpokladu, že takéto požiadavky nepovedú k fragmentácii jednotného trhu a vytváraniu obchodných prekážok.

(109)Smernica 94/62/ES bola zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 68 , ktorou sa pre členské štáty stanovujú ciele recyklácie, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2025 a do roku 2030. Tieto ciele a pravidlá ich výpočtu by sa mali zachovať. Okrem toho by sa mali stanoviť opatrenia na uľahčenie dosiahnutia týchto cieľov, ako sú požiadavky na udržateľnosť obalov, najmä ustanovenia týkajúce sa ich recyklovateľnosti. Z tohto dôvodu by nemalo byť možné predlžovať lehoty na dosiahnutie cieľov recyklácie na rok 2030.

(110)V smernici 94/62/ES sa od Komisie vyžaduje preskúmanie cieľov recyklácie obalov na rok 2030 na účely zachovania týchto cieľov alebo prípadne ich zvýšenia. Zatiaľ však nie je vhodné zmeniť ciele stanovené na rok 2030, keďže z dôkazov vyplýva, že niektoré členské štáty majú s plnením existujúcich cieľov stále ťažkosti. Z tohto dôvodu by sa mali zaviesť opatrenia, ktoré by zhotoviteľov nabádali, aby na trh uvádzali obaly, ktoré možno vo väčšej miere recyklovať, a pomohli tak členským štátom dosiahnuť ciele recyklácie. V budúcnosti by sa Komisii mali nahlasovať obaly, ktoré možno vo väčšej miere recyklovať, spolu s podrobnejšími údajmi o tokoch obalov. Komisii to umožní preskúmať ciele s možnosťou ich zachovania alebo zvýšenia. S cieľom zohľadniť účinok opatrení zameraných na zlepšenie recyklovateľnosti obalov by sa preskúmanie nemalo uskutočniť skôr ako plánované celkové vyhodnotenie nariadenia, t. j. 8 rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. Počas tohto preskúmania by sa mala venovať pozornosť aj možnosti zavedenia nových cieľov, ktoré by boli v porovnaní so súčasnými cieľmi podrobnejšie.

(111)Výpočet cieľov recyklácie by mal vychádzať z hmotnosti odpadu z obalov, ktorý sa recykluje. Členské štáty by mali zabezpečiť spoľahlivosť a presnosť zhromaždených údajov o recyklovanom odpade z obalov. Platí všeobecné pravidlo, že skutočné váženie odpadu z obalov, ktorý sa považuje za recyklovaný, by malo prebiehať na vstupe do procesu recyklácie. Členským štátom by sa napriek tomu malo v záujme obmedzenia administratívnej záťaže, za predpokladu splnenia prísnych podmienok a odchylne od všeobecného pravidla povoliť určovanie hmotnosti recyklovaného odpadu z obalov na základe merania výstupov každého procesu triedenia odpadu, ktoré sa majú opraviť o priemernú stratovosť, ku ktorej dochádza pred vstupom do procesu recyklácie. Straty na materiáloch, ku ktorým došlo pred vstupom do procesu recyklácie, napríklad v dôsledku triedenia alebo iných predbežných procesov, by do množstva odpadu, ktorý sa nahlasuje ako recyklovaný, nemali byť zahrnuté. Tieto straty možno stanoviť na základe elektronických registrov, technických špecifikácií, podrobných pravidiel pre výpočet priemernej stratovosti pre jednotlivé toky odpadu alebo iných rovnocenných opatrení. Členské štáty by mali podávať správy o takýchto opatreniach v správach o kontrole kvality spolu s údajmi o recyklácii odpadu, ktoré nahlasujú Komisii. Priemerná stratovosť by sa podľa možnosti mala stanoviť na úrovni jednotlivých zariadení na triedenie a mala by byť prepojená s rôznymi hlavnými druhmi odpadu, rôznymi zdrojmi, ako napríklad domácnosť alebo obchod, rôznymi systémami zberu a rôznymi druhmi procesov triedenia. Priemerná stratovosť by sa mala používať len v prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadne iné spoľahlivé údaje, najmä v kontexte prepravy a vývozu odpadu. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych alebo chemických zmien spojených s recykláciou, v rámci ktorej sa odpad z obalov skutočne spracúva na výrobky, materiály alebo látky, by sa od hmotnosti odpadu, ktorý sa nahlasuje ako recyklovaný, nemali odpočítavať.

(112)Ak sa výpočet miery recyklácie uplatňuje na aeróbne alebo anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obalov, množstvo odpadu, ktorý sa takto spracuje, možno považovať za recyklovaný odpad, ak v dôsledku takéhoto spracovania vzniká výstup, ktorý sa použije ako recyklovaný výrobok, materiál alebo látka. Zatiaľ čo výstupom z takéhoto spracovania je najčastejšie kompost alebo digestát, zohľadniť by sa mohol aj iný výstup za predpokladu, že obsahuje porovnateľné množstvo recyklovaného obsahu vo vzťahu k množstvu spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu z obalov. V iných prípadoch a v súlade s vymedzením pojmu recyklácia by sa do dosahovania cieľov recyklácie nemalo započítavať opätovné spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obalov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky výroby energie, ktoré sa zneškodnia alebo ktoré sa majú použiť v rámci akéhokoľvek procesu, ktorý má rovnaký účel ako zhodnocovanie odpadu, okrem recyklácie.

(113)Ak materiály odpadu z obalov prestávajú byť odpadom v dôsledku prípravnej činnosti ešte pred tým, ako sa skutočne opätovne spracujú, možno ich považovať za recyklované, ak sú určené na ďalšie spracovanie na výrobky, materiály alebo látky určené na svoj pôvodný účel alebo na iné účely. Materiály v stave konca odpadu, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky výroby energie, ktoré majú byť spätne zasypané alebo zneškodnené, alebo ktoré sa majú použiť v rámci akéhokoľvek procesu, ktorý má rovnaký účel ako zhodnocovanie odpadu, okrem recyklácie, by sa nemali započítať do dosahovania cieľov recyklácie.

(114)Členským štátom by sa malo umožniť, aby zohľadnili recykláciu kovov vytriedených po spaľovaní odpadu úmerne k podielu spaľovaného odpadu z obalov za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité kritériá kvality stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/1004 69 , ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou 2008/98/ES.

(115)V prípade vývozu odpadu z obalov z Únie na recykláciu sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 70 .

(116)Keďže opätovné použitie znamená, že na trh sa neuvádzajú žiadne nové obaly, opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly, ktoré sú uvedené na trh po prvýkrát a drevené obaly, ktoré sa opravujú na opätovné použitie, by sa mali zohľadniť na účely plnenia cieľov v oblasti recyklovania obalov. Členské štáty by mali dokázať využiť túto možnosť na výpočet upravenej úrovne cieľov recyklácie so zohľadnením maximálne 5 percentuálnych bodov priemerného podielu opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov uvedených na trh po prvýkrát a opätovne použitých ako súčasť systému opätovného použitia za predchádzajúce tri roky.

(117)Výrobcovia a organizácie zodpovednosti výrobcov by sa mali aktívne zapájať do poskytovania informácií koncovým používateľom, najmä spotrebiteľom, o predchádzaní vzniku odpadu z obalov a o nakladaní s ním. Tieto informácie by mali zahŕňať dostupnosť mechanizmov opätovného použitia obalov, význam označení umiestnených na obale a iné pokyny na zneškodňovanie odpadu z obalov. Výrobcovia by tiež mali informovať o tom, že koncoví používatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní environmentálne optimálneho nakladania s odpadom z obalov. Pri poskytovaní informácií všetkým koncovým používateľom, ako aj pri nahlasovaní údajov o obaloch by sa mali využívať moderné informačné technológie. Tieto informácie by sa mali poskytovať klasickými prostriedkami, napríklad formou kampaní s využitím exteriérových či interiérových plagátov a sociálnych médií, alebo inovatívnejšími prostriedkami, medzi ktoré patrí elektronický prístup na webové sídla prostredníctvom kódov QR uvedených na obale.

(118)Členské štáty by mali Komisii poskytovať informácie o dosahovaní cieľov recyklácie za každý kalendárny rok. S cieľom vyhodnotiť účinnosť opatrení zameraných na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek by sa mali nahlasovať aj údaje o spotrebe veľmi ľahkých plastových tašiek a hrubých plastových tašiek, aby bolo možné posúdiť, či sa spotreba týchto tašiek v reakcii na úsporné opatrenia zamerané na ľahké plastové tašky zvýšila. Poskytovanie údajov o ročnej spotrebe veľmi hrubých tašiek by malo byť pre členské štáty dobrovoľné. Aby sa dalo posúdiť, či sú povinné zálohové systémy, ktoré majú členské štáty zriadiť, účinné alebo či sú výnimky členských štátov z povinnosti zriadiť tieto systémy odôvodnené, je dôležité získať zo správ podávaných členskými štátmi informácie o miere zberu takýchto obalov.

(119)S cieľom stanoviť metodiku posudzovania recyklovateľnosti vo veľkom rozsahu by členské štáty mali nahlasovať aj údaje o miere recyklácie odpadu z obalov podľa obalového materiálu a druhu obalu, množstve odpadu z obalov vyzbieraného triedeným zberom za každý obalový materiál, o množstve odpadu z obalov uvedených na trh podľa materiálu a druhu obalu a o inštalovaných kapacitách triedenia a recyklácie. Správy by sa mali podávať každoročne.

(120)Členské štáty by mali údaje nahlasovať Komisii elektronicky a poskytnúť jej správu o kontrole kvality. Okrem toho by údaje o cieľoch recyklácie mala sprevádzať správa s opisom opatrení prijatých na vytvorenie účinného systému kontroly kvality a vysledovateľnosti odpadu z obalov.

(121)Na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania povinností nahlasovania by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy s cieľom stanoviť pravidlá výpočtu a overovania údajov o dosahovaní cieľov recyklácie, o miere triedeného zberu obalov, na ktoré sa vzťahuje zálohový systém, a údajov potrebných na stanovenie metodiky posudzovania recyklovateľnosti vo veľkom rozsahu. Tento vykonávací akt by mal zahŕňať aj pravidlá určovania množstva vzniknutého odpadu z obalov a mal by sa v ňom určovať aj formát nahlasovania údajov. Mala by sa v ňom stanoviť aj metodika výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek na osobu a formát nahlasovania týchto údajov, keďže je to potrebné na podporu monitorovania a úplného vykonávania podstatných požiadaviek týkajúcich sa plastových tašiek, najmä s cieľom zabezpečiť nahlasovanie rozčlenených a povinných údajov o rôznych kategóriách plastových tašiek. Týmto vykonávacím aktom by sa mali nahradiť rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/896 71 a 2005/270/ES 72 .

(122)Členské štáty by mali zriadiť databázy obalov a zabezpečiť ich riadne fungovanie, aby mohli spoločne s Komisiou monitorovať plnenie cieľov stanovených v tomto nariadení.

(123)Účinné presadzovanie požiadaviek na udržateľnosť je dôležité na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, aby sa prejavili očakávané výhody tohto nariadenia a jeho prínos k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy, energetiky a obehovosti. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 73 , ktorým sa stanovuje horizontálny rámec pre dohľad nad trhom a kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie, by sa preto malo uplatňovať na obaly, pre ktoré sa stanovujú požiadavky na udržateľnosť podľa tohto nariadenia.

(124)Obaly by sa mali uvádzať na trh len vtedy, ak nepredstavujú známe riziko pre životné prostredie a zdravie ľudí. S cieľom dosiahnuť lepšie zosúladenie s osobitnou povahou požiadaviek na udržateľnosť a zabezpečiť, aby sa činnosti dohľadu nad trhom zamerali na nesúlad s týmito požiadavkami, by sa mal obal predstavujúci riziko na účely tohto nariadenia definovať ako obal, ktorý z dôvodu nesúladu s požiadavkou na udržateľnosť alebo preto, že zodpovedný hospodársky subjekt nespĺňa požiadavku na udržateľnosť, môže nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie alebo iné verejné záujmy chránené príslušnými požiadavkami.

(125)Mal by existovať postup, na základe ktorého by boli zainteresované strany informované o opatreniach, ktorých prijatie sa plánuje v súvislosti s obalmi predstavujúcimi riziko. Vďaka danému postupu by sa orgánom dohľadu nad trhom v členských štátoch takisto umožnilo, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konali v súvislosti s týmito obalmi ešte v ranej fáze. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy na určenie opodstatnenosti vnútroštátnych opatrení prijatých v súvislosti s nevyhovujúcimi výrobkami.

(126)Orgány dohľadu nad trhom by mali mať právo vyžadovať od hospodárskych subjektov prijatie nápravného opatrenia na základe zistení, že daný obal nevyhovuje požiadavkám na udržateľnosť a označovanie alebo že daný hospodársky subjekt porušuje iné pravidlá týkajúce sa uvádzania obalu na trh alebo jeho sprístupňovania na trhu. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok uplatňovania požiadaviek na hospodárske subjekty, aby prijali nápravné opatrenie, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy s cieľom rozhodnúť o opodstatnenosti vnútroštátneho opatrenia.

(127)V prípade obáv týkajúcich sa zdravia ľudí sa riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat pochádzajúce z obalového materiálu pri prenose do baleného obsahu obalového materiálu nehodnotí v rámci dohľadu nad trhom, ale upozornia sa orgány príslušné na kontrolu týchto rizík a určené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 74 , nariadenia (EÚ) 2017/745, nariadenia (EÚ) 2017/746, smernice 2001/83/ES alebo nariadenia (EÚ) 2019/6.

(128)Verejné obstarávanie predstavuje 14 % HDP Únie. S cieľom prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality, zvýšeniu energetickej efektívnosti a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, ako aj prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré chráni verejné zdravie a biodiverzitu, by sa na Komisiu mala v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať právomoc prijímať akty, ktorú môže využiť na to, aby v príslušných prípadoch od verejných obstarávateľov a obstarávateľov vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ 75 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ 76 vyžadovala, aby zosúladili svoje verejné obstarávanie s konkrétnymi kritériami alebo cieľmi zeleného verejného obstarávania. Na rozdiel od dobrovoľného prístupu by sa povinnými kritériami alebo cieľmi malo zabezpečiť, že sa využitie verejných výdavkov na posilnenie dopytu po výkonnejších obaloch maximalizuje. Tieto kritériá by mali byť transparentné, objektívne a nediskriminačné.

(129)Vykonávacie právomoci, ktoré sa Komisii udeľujú týmto nariadením a netýkajú sa určenia opodstatnenosti opatrení prijatých členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi obalmi, by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

(130)Pokiaľ ide o obaly vstupujúce na trh Únie, prioritou by mala byť spolupráca na trhu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a hospodárskymi subjektmi. Intervencie orgánov určených podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1020 sa síce môžu týkať akýchkoľvek obalov vstupujúcich na trh Únie, no mali by sa zamerať predovšetkým na obaly, na ktoré sa vzťahujú zákazy vydané orgánmi dohľadu nad trhom. Ak orgány dohľadu nad trhom vydajú takéto zákazy a neobmedzujú sa pritom len na vnútroštátne územie, mali by orgánom určeným na kontrolu obalov, ktoré vstupujú na trh Únie, oznámiť podrobné údaje potrebné na identifikáciu takýchto nevyhovujúcich obalov na hraniciach vrátane informácií o daných balených výrobkoch a hospodárskych subjektoch, aby sa dal uplatniť prístup založený na riziku v prípade výrobkov vstupujúcich na trh Únie. V takýchto prípadoch sa colné orgány zamerajú na identifikáciu a zastavenie týchto obalov na hraniciach.

(131)Na optimalizáciu a odbremenenie procesu kontroly na vonkajších hraniciach Únie treba umožniť automatizovaný prenos údajov medzi Informačným a komunikačným systémom pre dohľad nad trhom (ICSMS) a colnými systémami. Mali by sa rozlišovať dva rôzne prenosy údajov vzhľadom na ich príslušné účely. V prvom type ide o zákazy, o ktorých orgány dohľadu nad trhom rozhodli v nadväznosti na identifikáciu nevyhovujúcich obalov a ktoré by sa mali oznamovať zo systému ICSMS colným orgánom a využívali by ich orgány určené na kontrolu na vonkajších hraniciach s cieľom identifikovať obaly, ktoré môžu zodpovedať takýmto zákazom. V tomto prvom type prenosu údajov by sa mal používať elektronický systém riadenia colných rizík a kontrolný systém (CRMS) stanovený v článku 36 nariadenia Komisie (EÚ) 2447/2015 77 , a to bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek budúci vývoj prostredia týkajúceho sa riadenia colných rizík. V druhom type prenosu, ak colné orgány zistia, že obal je nevyhovujúci, bude potrebná správa prípadov, a to aj na prenos oznámenia o pozastavení, záverov orgánov dohľadu nad trhom a výsledku opatrení prijatých colnými orgánmi. Prostredie centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colníctvo podporuje tento druhý typ prenosu údajov medzi systémom ICSMS a vnútroštátnymi colnými systémami.

(132)Na zabezpečenie jednotných podmienok realizácie prepojenia na účely komunikácie medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy s cieľom stanoviť procesné pravidlá a podrobnosti vykonávacích opatrení vrátane funkcií, dátových prvkov a spracúvania údajov, ako aj pravidlá spracúvania osobných údajov, dôvernosti a spoločného prevádzkovania tohto prepojenia.

(133)Pri prijímaní delegovaných aktov podľa článku 290 zmluvy by mala Komisia počas prípravných prác uskutočniť príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a tieto konzultácie by sa mali viesť v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva 78 . Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Pri vypracúvaní týchto delegovaných aktov by Komisia mala zohľadniť vedecké alebo iné dostupné technické informácie vrátane príslušných medzinárodných noriem.

(134)S cieľom zabezpečiť, aby sa požiadavky na výrobky uvedené v smernici (EÚ) 2019/904 mohli monitorovať a presadzovať a aby podliehali primeranému dohľadu nad trhom, malo by sa nariadenie (EÚ) 2019/1020 zmeniť tak, aby sa do rozsahu jeho pôsobnosti zahrnula smernica (EÚ) 2019/904. Požiadavky, podľa ktorých má byť v plastových nápojových fľašiach od 1. januára 2030 určitý obsah recyklovaného plastu, by sa mali zo smernice (EÚ) 2019/904 vypustiť, keďže táto záležitosť sa výlučne upravuje týmto nariadením. Mali by sa vypustiť aj zodpovedajúce nahlasovacie povinnosti.

(135)S cieľom zvýšiť dôveru verejnosti v obaly uvádzané na trh, najmä pokiaľ ide o súlad s požiadavkami na udržateľnosť, by hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú na trh nevyhovujúce obaly alebo si neplnia povinnosti, mali podliehať sankciám. Preto je potrebné, aby členské štáty stanovili vo vnútroštátnom práve pre prípady nedodržania súladu s týmto nariadením účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.

(136)Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia. Podľa bodu 22 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by toto hodnotenie malo byť založené na piatich kritériách, ktorými sú efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, súdržnosť a pridaná hodnota EÚ, a malo by poskytovať základ pre posúdenie vplyvu ďalších možných opatrení. Komisia by mala Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov predložiť správu o vykonávaní tohto nariadenia a o jeho vplyve na environmentálnu udržateľnosť obalov, ako aj na fungovanie vnútorného trhu.

(137)Je potrebné poskytnúť hospodárskym subjektom dostatočný čas na splnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia a členským štátom na vytvorenie administratívnej infraštruktúry potrebnej na jeho uplatňovanie. Preto by sa aj nariadenie malo začať uplatňovať až odo dňa, keď bude možné takéto prípravy reálne dokončiť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, ako malým a stredným podnikom uľahčiť dodržiavanie povinností a požiadaviek podľa tohto nariadenia, a to aj prostredníctvom usmernení, ktoré má poskytnúť Komisia, aby hospodárskym subjektom, a najmä malým a stredným podnikom, toto dodržiavanie uľahčila.

(138)S cieľom splniť tieto záväzky a vytvoriť ambiciózny a harmonizovaný rámec týkajúci sa obalov treba prijať nariadenie, ktorým sa stanovia požiadavky na obaly počas celého ich životného cyklu. Smernica 94/62/ES by sa preto mala zrušiť.

(139)S cieľom umožniť členským štátom prijať potrebné administratívne opatrenia týkajúce sa organizácie povoľovacích postupov príslušnými orgánmi a zároveň zachovať kontinuitu pre hospodárske subjekty by sa uplatňovanie tejto smernice malo odložiť.

(140)Smernica 94/62/ES by sa s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia mala zrušiť. Na zabezpečenie hladkého prechodu a kontinuity, kým Komisia neprijme nové pravidlá podľa tohto nariadenia, a na zabezpečenie kontinuity pri uplatňovaní systému vlastných zdrojov Únie, pokiaľ ide o vlastný zdroj založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov, by však určité povinnosti podľa uvedenej smernice týkajúce sa označovania, cieľov recyklácie a odovzdávania údajov Komisii mali počas určitého obdobia zostať v platnosti.

(141)Keďže ciele tohto nariadenia, a to zlepšenie environmentálnej udržateľnosti obalov a zabezpečenie voľného pohybu obalov na vnútornom trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z hľadiska ich rozsahu a dôsledkov ich možno dosiahnuť len na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy

1.Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na celý životný cyklus obalov, pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť a označovanie, s cieľom umožniť ich uvedenie na trh, ako aj požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu, zber, spracovanie a recykláciu odpadu z obalov.

2.Toto nariadenie prispieva k účinnému fungovaniu vnútorného trhu harmonizáciou vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa obalov a odpadu z obalov s cieľom zabrániť prekážkam obchodu, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže v rámci Únie a zároveň predchádzať nepriaznivým vplyvom obalov a odpadu z obalov na životné prostredie a zdravie ľudí alebo tieto vplyvy znižovať, a to na základe vysokej úrovne ochrany životného prostredia.

3.Toto nariadenie prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo stanovením opatrení v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v súlade s článkom 4 smernice 2008/98/ES.

Článok 2 
Rozsah pôsobnosti

1.Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky obaly bez ohľadu na použitý materiál a na všetok odpad z obalov bez ohľadu na to, či sa takýto odpad používa alebo vzniká v priemysle, inom výrobnom, maloobchodnom alebo distribučnom odvetví, v administratíve, službách alebo domácnostiach. 

2.Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na regulačné požiadavky Únie na obaly, ktoré sa týkajú napríklad bezpečnosti, kvality, ochrany zdravia a hygieny balených výrobkov, alebo na požiadavky na prepravu, ako aj bez ohľadu na ustanovenia smernice 2008/98/ES, pokiaľ ide o nakladanie s nebezpečným odpadom.

Článok 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.„obal“ sú predmety z akýchkoľvek materiálov, ktoré sú určené na použitie pri uchovávaní, ochrane, dodávaní alebo prezentácii výrobkov alebo pri manipulácii s výrobkami a ktoré možno na základe funkcie, materiálu a koncepcie rozdeliť na rôzne obalové formáty, a to vrátane:

a)predmetov, ktoré sú potrebné na uchovávanie, podporu alebo konzervovanie výrobku počas celej jeho životnosti bez toho, aby boli neoddeliteľnou súčasťou výrobku, a ktoré sú určené na použitie, spotrebu alebo zneškodnenie spolu s výrobkom;

b)komponentov a pomocných prvkov predmetu uvedeného v písmene a), ktoré sú do predmetu začlenené;

c)pomocných prvkov predmetu uvedeného v písmene a), ktoré sú na výrobok priamo zavesené alebo sú k nemu pripojené, ktoré plnia funkciu obalu bez toho, aby boli neoddeliteľnou súčasťou výrobku, a ktoré sú určené na použitie, spotrebu alebo zneškodnenie spolu s výrobkom;

d)predmetov navrhnutých a určených na naplnenie na mieste predaja za predpokladu, že spĺňajú funkciu obalu;

e)zneškodniteľných predmetov predávaných, napĺňaných alebo navrhnutých a určených na naplnenie na mieste predaja za predpokladu, že spĺňajú funkciu obalu;

f)čajových alebo kávových vrecúšok určených na uchovávanie čajového alebo kávového výrobku a na použitie a zneškodnenie spolu s výrobkom;

g)kávových alebo čajových kapsúl určených na uchovávanie kávového alebo čajového výrobku a na použitie a zneškodnenie spolu s výrobkom;

2.„spotrebiteľský obal“ je obal určený na to, aby pre koncového používateľa alebo spotrebiteľa na mieste predaja tvoril predajnú jednotku pozostávajúcu z výrobkov a obalu;

3.„skupinový obal“ je obal určený na to, aby na mieste predaja tvoril skupinu určitého počtu predajných jednotiek, či už sa takto bude neskôr predávať koncovému používateľovi alebo slúži len na doplnenie regálov na mieste predaja alebo na vytvorenie skladovacej alebo distribučnej jednotky, a ktorý sa môže z výrobku odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností;

4.„prepravný obal“ je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravy určitého počtu predajných jednotiek alebo skupinových obalov vrátane obalov v elektronickom obchode, ale s výnimkou cestných, železničných, lodných a leteckých kontajnerov, aby sa zabránilo fyzickej manipulácii s výrobkom a jeho poškodeniu pri preprave;

5.„obal v elektronickom obchode“ je prepravný obal používaný na dodávanie výrobkov koncovému používateľovi v rámci online predaja alebo inými prostriedkami predaja na diaľku;

6.„sprístupnenie na trhu“ je každé dodanie obalu na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok, alebo bezplatne;

7.„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie obalu na trhu Únie;

8.„hospodársky subjekt“ sú zhotovitelia, dodávatelia obalov, dovozcovia, distribútori, koncoví distribútori a poskytovatelia logistických služieb;

9.„zhotoviteľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zhotovuje obal pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo ktorá dáva obal navrhnúť alebo zhotoviť a používa tento obal na uchovávanie, ochranu, manipuláciu, dodávku alebo prezentáciu výrobkov pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou bez toho, aby bol predtým uvedený na trh;

10.„výrobca“ je každý zhotoviteľ, dovozca alebo distribútor, ktorý bez ohľadu na použitú techniku predaja, a to aj prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle článku 2 bodu 7 smernice 2011/83/EÚ, prvýkrát sprístupňuje obal na území členského štátu na profesionálnom základe pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou;

11.„dodávateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodáva obal alebo obalový materiál zhotoviteľovi, ktorý používa tento obal na uchovávanie, ochranu, manipuláciu, dodávku alebo prezentáciu výrobkov pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou;

12.„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza obal alebo balený výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

13.„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci s výnimkou zhotoviteľa alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje obal alebo balený výrobok na trhu;

14.„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala od zhotoviteľa písomné poverenie, aby v súvislosti s konkrétnymi úlohami týkajúcimi sa povinností zhotoviteľa podľa tohto nariadenia konala v jeho mene;

15.„vymenovaný zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu“ je právnická alebo fyzická osoba usadená v členskom štáte, v ktorom výrobca sprístupňuje obaly na trhu po prvýkrát, okrem členského štátu, v ktorom je výrobca usadený, a ktorú výrobca vymenoval v súlade s článkom 8a ods. 5 tretím pododsekom smernice 2008/98/ES na účely plnenia povinností tohto výrobcu podľa kapitoly VII tohto nariadenia;

16.„koncový distribútor“ je distribútor, ktorý koncovému používateľovi dodáva balené výrobky alebo výrobky, ktoré možno kúpiť prostredníctvom opätovného plnenia;

17.„spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá koná s účelom nesúvisiacim s jej obchodnou, podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou;

18.„koncový používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko v Únii alebo je usadená v Únii, ktorej bol výrobok sprístupnený ako spotrebiteľovi alebo ako profesionálnemu koncovému používateľovi pri výkone priemyselnej alebo profesijnej činnosti a ktorá tento výrobok vo forme, v ktorej jej bol dodaný, už ďalej nesprístupňuje na trhu;

19.„kompozitný obal“ je jednotka obalu zložená z dvoch alebo viacerých rôznych materiálov s výnimkou materiálov používaných na etikety, zátky a uzávery, ktorú nemožno manuálne oddeliť, a preto tvoria jednu ucelenú jednotku;

20.„odpad z obalov“ sú všetky obaly alebo obalové materiály, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES, s výnimkou zvyškov pri výrobe;

21.„predchádzanie vzniku odpadu z obalov“ sú opatrenia, ktoré sa prijímajú predtým, ako sa akýkoľvek obal alebo obalový materiál stane odpadom z obalov, a ktorými sa znižuje množstvo odpadu z obalov tak, že sa na uchovávanie, ochranu, dodávanie alebo prezentáciu výrobkov či manipuláciu s nimi vyžaduje menej obalu alebo sa nevyžaduje žiadny obal;

22.„opätovné použitie“ je každá činnosť, pri ktorej sa opakovane použiteľný obal znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený;

23.„jednorazový obal“ je obal, ktorý nie je opakovane použiteľný;

24.„obeh“ je cyklus, ktorý absolvuje opakovane použiteľný obal od chvíle, keď je uvedený na trh spolu s výrobkami na účely ich uchovania, ochrany, manipulácie s nimi, ich dodania alebo prezentácie, do chvíle, keď je v rámci systému opätovného použitia pripravený na opätovné použitie s cieľom opakovane ho dodať koncovým používateľom spolu s predmetnými výrobkami;

25.„cesta“ je presun obalu od naplnenia alebo naloženia po vyprázdnenie alebo vyloženie vykonaný v rámci obehu alebo samostatne;

26.„systémy opätovného použitia“ sú organizačné, technické alebo finančné opatrenia, ktoré umožňujú opätovné použitie v systéme s uzavretým alebo otvoreným cyklom. Za súčasť „systému opätovného použitia“ sa považujú zálohové systémy, ak sa nimi zabezpečuje zber obalov na opätovné použitie;

27.„úprava“ je činnosť potrebná na obnovenie funkčného stavu opakovane použiteľného obalu na účely jeho opätovného použitia;

28.„opätovné plnenie“ je činnosť, pri ktorej koncový používateľ napĺňa svoju vlastnú nádobu, ktorá má funkciu obalu, výrobkom alebo viacerými výrobkami, ktoré ponúka koncový distribútor v rámci obchodnej transakcie;

29.„miesto opätovného plnenia“ je miesto, kde koncový distribútor ponúka koncovým používateľom výrobky, ktoré sa dajú kúpiť s využitím opätovného plnenia;

30.„odvetvie HORECA“ sú činnosti ubytovacích a stravovacích služieb podľa NACE Rev. 2 – štatistickej klasifikácie ekonomických činností 79 ;

31.„koncepcia na účely recyklácie“ je koncepcia obalu vrátane jednotlivých komponentov obalu s cieľom zabezpečiť jeho recyklovateľnosť najmodernejšími procesmi zberu, triedenia a recyklácie;

32.„recyklovaný vo veľkom rozsahu“ je zbieraný, triedený a recyklovaný prostredníctvom najmodernejších postupov a nainštalovanej infraštruktúry v miere, ktorá pokrýva aspoň 75 % obyvateľstva Únie, vrátane odpadu z obalov vyvážaného z Únie, ktorý spĺňa požiadavky článku 47 ods. 5;

33.„kategória obalu“ je kombinácia materiálov a špecifickej koncepcie obalu, ktorá určuje recyklovateľnosť najmodernejšími procesmi zberu, triedenia a recyklácie a je relevantná pre vymedzenie kritérií koncepcie na účely recyklácie;

34.„začlenený komponent“ je komponent obalu, ktorý sa od hlavného telesa jednotky obalu môže odlišovať a môže byť z iného materiálu, ale je neoddeliteľnou súčasťou jednotky obalu a jej funkcie a nemusí sa od hlavnej jednotky obalu oddeľovať, aby sa výrobok mohol spotrebovať, a zvyčajne sa odstraňuje súčasne s jednotkou obalu, aj keď nie nevyhnutne rovnakým spôsobom zneškodnenia;

35.„samostatný komponent“ je komponent obalu, ktorý sa od hlavného telesa jednotky obalu odlišuje a môže byť z iného materiálu, z hlavnej jednotky obalu sa musí úplne a trvalo demontovať, aby sa získal prístup k výrobku, a zvyčajne sa odstraňuje skôr než jednotka obalu a oddelene od nej;

36.„jednotka obalu“ je jednotka ako celok vrátane akýchkoľvek začlenených alebo samostatných komponentov, ktoré spoločne plnia funkciu obalu, ako napríklad uchovávanie, ochrana, dodávanie, skladovanie, preprava a prezentácia výrobkov a manipulácia s nimi, a vrátane samostatných jednotiek skupinových alebo prepravných obalov, ak sa odstránia skôr než v mieste predaja;

37.„inovatívny obal“ je forma obalu, ktorá sa vyrába s použitím nových materiálov, koncepčných alebo výrobných procesov, čo vedie k výraznému zlepšeniu funkcií obalu, ako napríklad uchovávanie, ochrana, dodávanie, prezentácia výrobkov alebo manipulácia s nimi, ako aj preukázateľné prínosy pre životné prostredie, s výnimkou obalu, ktorý je výsledkom úpravy existujúceho obalu výlučne na účely lepšej prezentácie výrobkov a marketingu;

38.„druhotné suroviny“ sú materiály, ktoré boli získané recyklačnými procesmi a ktoré môžu nahradiť primárne suroviny;

39.„spotrebiteľský plastový odpad“ je plastový odpad, ktorý vzniká z plastových výrobkov, ktoré boli uvedené na trh;

40.„obal citlivý na kontakt“ je obal, ktorý je určený na použitie v akýchkoľvek obalových riešeniach v rozsahu pôsobnosti nariadení: (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 767/2009, (ES) č. 2009/1223, (EÚ) 2017/745, (EÚ) 2017/746, (EÚ) 2019/4, (EÚ) 2019/6, smernice 2001/83/ES alebo smernice 2008/68/ES;

41.„kompostovateľný obal“ je obal schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu, pri ktorom sa v zmysle článku 47 ods. 4 väčšina vytvoreného kompostu v konečnom dôsledku rozloží na oxid uhličitý, minerálne soli, biomasu a vodu a nebráni triedenému zberu a kompostovaniu ani činnosti, do ktorej vstupuje v priemyselne kontrolovaných podmienkach;

42.„jednorazové plastové nápojové fľaše“ sú nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy k smernici (EÚ) 2019/904;

43.„plast“ je polymér v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006, do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a ktorý dokáže fungovať ako hlavný štruktúrny komponent obalu, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované;

44.„plastové tašky“ sú tašky s uchami alebo bez nich, vyrobené z plastu, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja výrobkov;

45.„ľahké plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrónov;

46.„veľmi ľahké plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrónov;

47.„hrubé plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny od 50 do 99 mikrónov;

48.„veľmi hrubé plastové tašky“ sú plastové tašky s hrúbkou steny viac než 99 mikrónov;

49.„nádoby na odpad“ sú kontajnery, odpadkové koše a vrecia používané na skladovanie a zber odpadu;

50.„záloh“ je pevne stanovená peňažná suma, ktorá nie je súčasťou ceny baleného alebo plneného výrobku a ktorá sa vyberá od koncového používateľa pri nákupe takéhoto baleného alebo plneného výrobku, pričom sa na ňu vzťahuje zálohový systém v danom členskom štáte a koncový používateľ ju získa späť, keď zálohovaný obal vráti na zbernom mieste zriadenom na tento účel;

51.„zálohový systém“ je systém, v ktorom sa koncovému používateľovi pri nákupe baleného alebo plneného výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento systém, účtuje záloh, ktorý koncový používateľ získa späť, keď zálohovaný obal vráti na zbernom mieste zriadenom na tento účel;

52.„technická špecifikácia“ je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré musí výrobok, proces alebo služba spĺňať;

53.„harmonizovaná norma“ je norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

54.„posudzovanie zhody“ je postup preukazovania, či boli v súvislosti s obalom splnené požiadavky týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania uvedené v tomto nariadení;

55.„organizácia zodpovednosti výrobcov“ je právnická osoba, ktorá finančne alebo finančne aj prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov;

56.„životný cyklus“ sú po sebe idúce a navzájom prepojené fázy, ktorými obal prechádza, od zaobstarania surovín alebo ich získania z prírodných zdrojov až po konečné zneškodnenie.

57.„obal predstavujúci riziko“ je obal, ktorý tým, že nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení alebo požiadavky podľa tohto nariadenia, okrem požiadaviek uvedených v článku 56 ods. 1, môže nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie alebo iné verejné záujmy chránené danými požiadavkami;

58.„obal predstavujúci vážne riziko“ je obal predstavujúci riziko, v prípade ktorého sa na základe posúdenia vyhodnotilo, že daný stupeň relevantného nesplnenia požiadaviek alebo súvisiacej ujmy si vyžaduje rýchly zásah orgánov dohľadu nad trhom, a to aj v prípadoch, keď nesplnenie požiadaviek nemá okamžité účinky;

59.„online platforma“ je online platforma v zmysle článku 3 bodu i) nariadenia (EÚ) 2022/2065;

60.„odpad“ je odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES s výnimkou opakovane použiteľného obalu určeného na úpravu;

uplatňuje sa vymedzenie pojmov „látka vzbudzujúca obavy“ a „dátový nosič“ stanovené v článku [2 bodoch 28 a 30] nariadenia [o ekodizajne udržateľných výrobkov];

uplatňuje sa vymedzenie pojmov „nakladanie s odpadom“, „zber“, „triedený zber“, „systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov“, „príprava na opätovné použitie“ a „recyklácia“ stanovené v článku 3 bodoch 9, 10, 11, 21, 16 a 17 smernice 2008/98/ES;

uplatňuje sa vymedzenie pojmov „dohľad nad trhom“, „orgán dohľadu nad trhom“, „poskytovateľ logistických služieb“, „nápravné opatrenie“, „spätné prevzatie“ (ďalej ako „stiahnutie od používateľa“), „stiahnutie“ (ďalej ako „stiahnutie z trhu“) a „riziko“ v článku 3 bodoch 3, 4, 11, 16, 22, 23 a 18 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

Orientačný zoznam predmetov, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu obal v bode 1, sa uvádza v prílohe I.

Článok 4 
Voľný pohyb

1.Obal sa uvedie na trh iba vtedy, ak je v súlade s týmto nariadením.

2.Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť ani sťažiť uvedenie takého obalu na trh, ktorý spĺňa požiadavky na udržateľnosť stanovené v článkoch 5 až 10 tohto nariadenia.

3.Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť ani sťažiť uvedenie takého obalu na trh, ktorý spĺňa požiadavky na označovanie a informovanie stanovené v článku 11 tohto nariadenia.

4.Ak sa členské štáty rozhodnú zachovať alebo zaviesť vnútroštátne požiadavky na udržateľnosť alebo na informácie okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, tieto požiadavky nesmú byť v rozpore s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a členské štáty nesmú zakázať, obmedziť ani sťažiť uvedenie takého obalu na trh, ktorý spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, z dôvodu jeho nesúladu s uvedenými vnútroštátnymi požiadavkami.

5.Okrem požiadaviek na označovanie stanovených v článku 11 môžu členské štáty stanoviť ďalšie požiadavky na označovanie na účely identifikácie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo iného zálohového systému, než sú systémy uvedené v článku 44 ods. 1.

6.Členské štáty nesmú na veľtrhoch, výstavách alebo podobných podujatiach brániť vystavovaniu obalu, ktorý nie je v súlade s týmto nariadením, a to za predpokladu, že sa na viditeľnom označení zreteľne uvádza, že daný obal nie je v súlade s týmto nariadením a nie je na predaj dovtedy, pokým nebude zabezpečená jeho zhoda s nariadením.

Kapitola II
Požiadavky na udržateľnosť

Článok 5
Požiadavky na látky v obaloch

1.Obaly sa vyrábajú tak, aby sa minimalizovala prítomnosť a koncentrácia látok vzbudzujúcich obavy ako zložiek obalového materiálu alebo ktoréhokoľvek komponentu obalu, a to aj pokiaľ ide o ich prítomnosť v emisiách a akýchkoľvek výstupoch nakladania s odpadom, ako sú druhotné suroviny, popol alebo iný materiál na konečné zneškodnenie.

2.Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia týkajúce sa chemikálií stanovené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo prípadne obmedzenia a osobitné opatrenia týkajúce sa obalov prichádzajúcich do styku s potravinami v nariadení (ES) č. 1935/2004, súčet úrovní koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu pochádzajúcich z látok prítomných v obaloch alebo komponentoch obalov nesmie prekročiť 100 mg/kg.

3.Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 2 sa preukazuje v technickej dokumentácii vypracovanej v súlade s prílohou VII.

4.Požiadavkami na recyklovateľnosť stanovenými v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 6 ods. 5 sa neobmedzuje prítomnosť látok v obaloch alebo komponentoch obalov z dôvodov súvisiacich predovšetkým s chemickou bezpečnosťou. V prípade potreby sa zaoberajú látkami vzbudzujúcimi obavy, ktoré negatívne ovplyvňujú opätovné použitie a recykláciu materiálov v obaloch, v ktorých sa nachádzajú, a podľa potreby identifikujú príslušné konkrétne látky a s nimi súvisiace kritériá a obmedzenia.

5.Na zohľadnenie vedeckého a technického pokroku môže Komisia prijímať delegované akty v súlade s článkom 58, aby sa toto nariadenie zmenilo s cieľom:

a)znížiť súčet úrovní koncentrácie olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu pochádzajúcich z látok prítomných v obaloch alebo komponentoch obalov uvedených v odseku 2;

b)určiť podmienky, za ktorých sa úroveň koncentrácie v zmysle odseku 2 nevzťahuje na recyklované materiály a cykly výrobkov, ktoré sú v uzavretom a riadenom reťazci, ako aj určiť druhy obalov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadaviek stanovených v uvedenom odseku. Takéto delegované akty sú časovo obmedzené, stanovujú sa v nich primerané požiadavky na označovanie a informovanie a obsahujú požiadavky na pravidelné nahlasovanie s cieľom zabezpečiť pravidelné preskúmanie výnimky.

Článok 6
Recyklovateľný obal

1.Všetky obaly musia byť recyklovateľné.

2.Obal sa považuje za recyklovateľný, ak spĺňa tieto podmienky:

a)je koncipovaný na účely recyklácie;

b)v rámci zberu sa účinne a efektívne triedi v súlade s článkom 43 ods. 1 a 2;

c)do vymedzených tokov odpadu sa triedi bez vplyvu na recyklovateľnosť iných tokov odpadu;

d)možno ho recyklovať tak, aby výsledné druhotné suroviny boli dostatočne kvalitné na to, aby nahradili primárne suroviny;

e)možno ho recyklovať vo veľkom rozsahu.

Písmeno a) sa uplatňuje od 1. januára 2030 a písmeno e) sa uplatňuje od 1. januára 2035.

3.Recyklovateľný obal musí od 1. januára 2030 spĺňať kritériá koncepcie na účely recyklácie stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 4 a od 1. januára 2035 aj požiadavky na recyklovateľnosť vo veľkom rozsahu stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 6. Ak je takýto obal v súlade s uvedenými delegovanými aktmi, považuje sa za obal, ktorý je v súlade s odsekom 2 písm. a) a e).

4.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 na doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť kritériá koncepcie na účely recyklácie a výkonnostné triedy recyklácie na základe kritérií a parametrov uvedených v tabuľke 2 prílohy II pre kategórie obalov v tabuľke 1 uvedenej prílohy, ako aj pravidlá týkajúce sa modulácie finančných príspevkov, ktoré majú výrobcovia zaplatiť, aby si splnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle článku 40 ods. 1, a to na základe výkonnostnej triedy recyklácie obalu, a v prípade plastových obalov percentuálny podiel recyklovaného obsahu. Kritériá koncepcie na účely recyklácie zohľadňujú najmodernejšie procesy zberu, triedenia a recyklácie a vzťahujú sa na všetky komponenty obalov.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 na zmenu tabuľky 1 prílohy s cieľom prispôsobiť ju vedeckému a technickému vývoju materiálových a výrobných riešení, ako aj infraštruktúre zberu, triedenia a recyklácie.

5.Od 1. januára 2030 sa obal nepovažuje za recyklovateľný, ak zodpovedá výkonnostnej triede E podľa kritérií koncepcie na účely recyklácie stanovených v delegovanom akte prijatom podľa odseku 4 pre kategóriu obalov, do ktorej daný obal patrí.

Tieto kritériá vychádzajú prinajmenšom z parametrov uvedených v tabuľke 2 prílohy II.

6.Komisia pre každý druh obalu uvedený v tabuľke 1 prílohy II stanoví metodiku na posúdenie recyklovateľnosti obalu vo veľkom rozsahu. Táto metodika sa zakladá prinajmenšom na týchto prvkoch:

a)množstvo obalov uvedených na trh v Únii ako celku a v každom členskom štáte;

b)množstvo odpadu z obalov vyzbieraného triedeným zberom za každý obalový materiál, ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II, a to v Únii ako celku a v každom členskom štáte;

c)miera recyklácie odpadu z obalov podľa jednotlivých druhov obalov uvedených v tabuľke 1 prílohy II, a to v Únii ako celku a v každom členskom štáte, alebo ak takéto údaje o miere recyklácie odpadu z obalov podľa druhu obalov nemožno sprístupniť, predpoklady založené na priemernej stratovosti v zmysle článku 47 ods. 3;

d)kapacity inštalovanej infraštruktúry na triedenie a recykláciu v Únii ako celku za každý druh obalu uvedený v tabuľke 1 prílohy II.

7.Kritériá a požiadavky uvedené v odseku 3 sa stanovujú:

a)spôsob vyjadrenia výsledku posúdenia recyklovateľnosti pomocou výkonnostných tried recyklovateľnosti od A po E, ako je opísané v tabuľke 3 prílohy II, na základe hmotnostného percentuálneho podielu jednotky obalu, ktorá je recyklovateľná podľa odseku 1;

b)podrobné kritériá koncepcie na účely recyklácie pre každý obalový materiál a kategóriu v tabuľke 1 prílohy II;

c)opis podmienok súladu s príslušnými výkonnostnými triedami pre každú kategóriu obalov v tabuľke 1 prílohy II;

d)modulácia finančných príspevkov, ktoré majú výrobcovia zaplatiť, aby si splnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle článku 40, a to na základe výkonnostnej triedy obalu;

e)spôsob posudzovania recyklovateľnosti vo veľkom rozsahu pre každú kategóriu obalov uvedenú v tabuľke 1 prílohy II s cieľom stanoviť od roku 2035 aktualizované výkonnostné triedy recyklovateľnosti.

8.Súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 2 a 3 sa preukazuje v technickej dokumentácii týkajúcej sa obalu v zmysle prílohy VII.

Ak jednotka obalu obsahuje začlenené komponenty, posúdenie súladu s kritériami koncepcie na účely recyklácie a s požiadavkami na recyklovateľnosť vo veľkom rozsahu zahŕňa všetky začlenené komponenty.

Ak jednotka obalu obsahuje samostatné komponenty, posúdenie súladu s požiadavkami na koncepciu na účely recyklácie a s požiadavkami na recyklovateľnosť vo veľkom rozsahu sa vykoná zvlášť pre každý samostatný komponent.

Všetky komponenty jednotky obalu musia byť zlučiteľné s najmodernejšími procesmi zberu, triedenia a recyklácie a nesmú brániť recyklovateľnosti hlavného telesa jednotky obalu.

9.Odchylne od odsekov 2 a 3 sa inovatívny obal môže od 1. januára 2030 uvádzať na trh najviac päť rokov po skončení kalendárneho roka, v ktorom bol uvedený na trh.

Ak sa využije táto výnimka, k inovatívnemu obalu sa priloží technická dokumentácia uvedená v prílohe VII, ktorou sa preukazuje jeho inovatívny charakter a súlad s vymedzením pojmu v článku 3 bode 34 tohto nariadenia.

Po uplynutí lehoty uvedenej v prvom pododseku sa k takémuto obalu priloží technická dokumentácia uvedená v odseku 8.

10.Do 31. decembra 2034 sa tento článok neuplatňuje na:

a)vnútorný obal v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 23 smernice 2001/83/ES a v článku 4 bode 25 nariadenia (EÚ) 2019/6;

b)plastový obal citlivý na kontakt v prípade zdravotníckych pomôcok, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745;

c)plastový obal citlivý na kontakt v prípade diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/746.

11.Finančné príspevky, ktoré majú výrobcovia zaplatiť, aby si splnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle článku 40, sa upravia na základe výkonnostnej triedy recyklovateľnosti určenej v súlade s delegovanými aktmi uvedenými v odsekoch 4 a 6 tohto článku a v prípade plastových obalov aj v súlade s článkom 7 ods. 6.

Článok 7
Minimálny recyklovaný obsah v plastových obaloch

1.Od 1. januára 2030 musí plastová časť obalu obsahovať tento minimálny percentuálny podiel recyklovaného obsahu zhodnoteného spotrebiteľského plastového odpadu, a to v každej jednotke obalu:

a)30 % v prípade obalu citlivého na kontakt vyrobeného z polyetyléntereftalátu (PET) ako hlavného komponentu;

b)10 % v prípade obalu citlivého na kontakt vyrobeného z iných plastových materiálov než PET s výnimkou jednorazových plastových nápojových fliaš;

c)30 % v prípade jednorazových plastových nápojových fliaš;

d)35 % v prípade iných obalov, než sa uvádzajú v písmenách a), b) a c).

2.Od 1. januára 2040 musí plastová časť obalu obsahovať tento minimálny percentuálny podiel recyklovaného obsahu zhodnoteného spotrebiteľského plastového odpadu, a to v každej jednotke obalu:

a)50 % v prípade plastového obalu citlivého na kontakt, s výnimkou jednorazových plastových nápojových fliaš;

b)65 % v prípade jednorazových plastových nápojových fliaš;

c)65 % v prípade iných plastových obalov, než sa uvádzajú v písmenách a) a b).

3.Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na:

a)vnútorný obal v zmysle vymedzenia v článku 1 bode 23 smernice 2001/83/ES a v článku 4 bode 25 nariadenia (EÚ) 2019/6;

b)plastový obal citlivý na kontakt v prípade zdravotníckych pomôcok, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745;

c)plastový obal citlivý na kontakt v prípade diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/746;

d)vonkajší obal vymedzený v článku 1 bode 24 smernice 2001/83/ES a v článku 4 bode 26 nariadenia (EÚ) 2019/6 v prípadoch, keď je takýto obal potrebný na splnenie osobitných požiadaviek na zachovanie kvality lieku.

4.Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na kompostovateľný plastový obal. 

5.Súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 a 3 sa preukazuje v technických informáciách týkajúcich sa obalu v zmysle prílohy VII.

6.Finančné príspevky, ktoré platia výrobcovia, aby si splnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle článku 40, sa do 1. januára 2030 upravia na základe percentuálneho podielu recyklovaného obsahu použitého v obale.

7.Komisia sa do 31. decembra 2026 splnomocní prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje metodika výpočtu a overovania percentuálneho podielu recyklovaného obsahu zhodnoteného spotrebiteľského plastového odpadu v každej jednotke plastového obalu a formát technickej dokumentácie uvedenej v prílohe VII. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

8.Od 1. januára 2029 musí byť výpočet a overovanie percentuálneho podielu recyklovaného obsahu obsiahnutého v obale podľa odseku 1 v súlade s pravidlami stanovenými vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 7.

9.Komisia do 1. januára 2028 posúdi v prípade konkrétnych plastových obalov potrebu výnimiek z minimálneho percentuálneho podielu stanoveného v odseku 1 písm. b) a d) alebo potrebu revízie výnimky stanovenej podľa odseku 3.

Na základe tohto posúdenia je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 na zmenu tohto nariadenia s cieľom:

a)stanoviť v prípade konkrétnych plastových obalov výnimky z rozsahu, časového plánu alebo minimálnych percentuálnych podielov stanovených v odseku 1 písm. b) a d) a prípadne

b)zrevidovať výnimky stanovené v odseku 3,

ak vhodné recyklačné technológie na recykláciu plastových obalov nie sú k dispozícii, pretože nie sú povolené podľa príslušných pravidiel Únie, alebo nie sú v praxi dostatočne zavedené.

10.Ak je to odôvodnené nedostatočnou dostupnosťou alebo nadmernými cenami konkrétnych recyklovaných plastov, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, bezpečnosť dodávok potravín alebo životné prostredie, čím sa nadmerne sťažuje dodržiavanie minimálnych percentuálnych podielov recyklovaného obsahu stanovených v odsekoch 1 a 2, Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 58 s cieľom zmeniť odseky 1 a 2 zodpovedajúcou úpravou minimálnych percentuálnych podielov. Pri hodnotení odôvodnenia takejto úpravy Komisia posúdi žiadosti fyzických alebo právnických osôb, ku ktorým majú byť priložené relevantné informácie a údaje o situácii na trhu v súvislosti s týmto spotrebiteľským plastovým odpadom a najlepšie dostupné dôkazy týkajúce sa súvisiacich rizík pre zdravie ľudí alebo zvierat, bezpečnosť dodávok potravín alebo životné prostredie.

11.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 8 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia preskúma situáciu týkajúcu sa používania recyklovaných obalových materiálov v iných než plastových obaloch a na tomto základe posúdi vhodnosť zavedenia opatrení alebo stanovenia cieľov na zvýšenie používania recyklovaného obsahu v takýchto iných obaloch a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

 

Článok 8
Kompostovateľné obaly

1.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] musia byť obaly uvedené v článku 3 ods. 1 písm. f) a g), samolepiace etikety na ovocí a zelenine a veľmi ľahké plastové tašky kompostovateľné v priemyselne riadených podmienkach v zariadeniach na spracovanie biologického odpadu.

2.Ak sú k dispozícii vhodné systémy zberu odpadu a infraštruktúra na spracovanie odpadu s cieľom zabezpečiť, aby obaly uvedené v odseku 1 vstupovali do toku organického odpadu, členské štáty sú oprávnené požadovať, aby sa ľahké plastové tašky na ich trhu sprístupnili po prvýkrát, len ak možno preukázať, že tieto ľahké plastové tašky boli vyrobené výlučne z biologicky rozložiteľných plastových polymérov, ktoré sú kompostovateľné v priemyselne riadených podmienkach.

3.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] musia iné obaly než obaly uvedené v odsekoch 1 a 2 vrátane obalov vyrobených z biologicky rozložiteľných plastových polymérov umožňovať recykláciu materiálu bez vplyvu na recyklovateľnosť iných tokov odpadu.

4.Súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 až 3 sa preukazuje v technických informáciách týkajúcich sa obalu v zmysle prílohy VII.

5.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 s cieľom zmeniť odseky 1 a 2 tohto článku doplnením iných druhov obalov k druhom obalov, na ktoré sa vzťahujú uvedené odseky, ak je to odôvodnené a vhodné vzhľadom na technologický a regulačný vývoj, ktorý má vplyv na zneškodňovanie kompostovateľných obalov, a za podmienok stanovených v prílohe III.

Článok 9
Minimalizácia obalov

1.Obal musí byť navrhnutý tak, aby sa jeho hmotnosť a objem znížili na minimum potrebné na zabezpečenie jeho funkčnosti, pričom sa zohľadní materiál, z ktorého je obal vyrobený.

2.Obal, ktorý nemusí spĺňať žiadne z výkonnostných kritérií stanovených v prílohe IV, a obal s vlastnosťami, ktorých cieľom je len zvýšiť vnímaný objem výrobku vrátane dvojitých stien, falošného dna a zbytočných vrstiev, sa nesmie uvádzať na trh, pokiaľ koncepcia obalu nepodlieha zemepisným označeniam pôvodu, ktoré sú chránené podľa právnych predpisov Únie.

3.Prázdny priestor sa musí zmenšiť na minimum potrebné na zabezpečenie funkčnosti obalu takto:

a)v prípade spotrebiteľského obalu vo vzťahu k celkovému objemu baleného výrobku a jeho charakteristikám;

b)v prípade skupinových a prepravných obalov vrátane obalov v elektronickom obchode vo vzťahu k celkovému objemu zoskupených alebo prepravených výrobkov a ich spotrebiteľských obalov.

Na účely posúdenia súladu s týmto odsekom sa za prázdny priestor považuje priestor vyplnený papierovými odrezkami, vzduchovými vankúšikmi, bublinkovou fóliou, molitanom, penou, drevitou vlnou, polystyrénom, čipsami z polystyrénovej peny alebo inými výplňovými materiálmi.

4.Súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 a 2 sa preukazuje v technickej dokumentácii uvedenej v prílohe VII a obsahujúcej tieto prvky:

a)vysvetlenie technických špecifikácií, noriem a podmienok použitých na posúdenie obalu na základe výkonnostných kritérií a metodiky v zmysle prílohy IV;

b)určenie koncepčných požiadaviek, ktoré bránia ďalšiemu zníženiu hmotnosti alebo objemu obalu, pre každé z týchto výkonnostných kritérií;

c)všetky výsledky testov, štúdie alebo iné relevantné zdroje použité na posúdenie minimálneho potrebného objemu alebo hmotnosti obalu.

V prípade opakovane použiteľného obalu sa pri posudzovaní súladu s požiadavkami stanovenými v odseku 1 zohľadní funkcia opakovane použiteľného obalu v zmysle článku 10.

Článok 10
Opakovane použiteľné obaly

1.Obal sa považuje za opätovne použiteľný, ak spĺňa tieto podmienky:

a)bol skoncipovaný, navrhnutý a uvedený na trh s cieľom opätovného použitia alebo opätovného plnenia;

b)bol skoncipovaný a navrhnutý tak, aby zvládol čo možno najviac ciest alebo obehov za bežne predvídateľných podmienok používania;

c)možno ho vyprázdniť alebo vyložiť bez poškodenia, ktoré by bránilo jeho opätovnému použitiu;

d)možno ho vyprázdniť, vyložiť, opätovne naplniť alebo opätovne naložiť, pričom sa zabezpečí súlad s platnými bezpečnostnými a hygienickými požiadavkami;

e)dá sa upraviť v súlade s časťou B prílohy VI, pričom si zachováva schopnosť plniť zamýšľanú funkciu;

f)možno ho vyprázdniť, vyložiť, opätovne naplniť alebo opätovne naložiť, pričom sa zachová kvalita a bezpečnosť baleného výrobku a umožní sa pripojenie označenia a poskytnutie informácií o vlastnostiach tohto výrobku a o samotnom obale vrátane všetkých príslušných pokynov a informácií na zaistenie bezpečnosti, primeraného používania, vysledovateľnosti a trvanlivosti výrobku;

g)možno ho vyprázdniť, vyložiť, opätovne naplniť alebo opätovne naložiť bez ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb, ktoré sú za to zodpovedné;

h)keď sa stane odpadom, spĺňa špecifické požiadavky na recyklovateľný obal stanovené v článku 6.

2.Súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 sa preukazuje v technických informáciách týkajúcich sa obalu v zmysle prílohy VII.

Kapitola III 
Požiadavky na označovanie a informácie

Článok 11
Označovanie obalov

1.Od [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 42 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] sa na obale uvedie označenie obsahujúce informácie o jeho materiálovom zložení. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prepravné obaly. Vzťahuje sa však na obaly v elektronickom obchode.

Obal podliehajúci zálohovým systémom uvedeným v článku 44 ods. 1 obsahuje okrem označenia podľa prvého pododseku aj harmonizované označenie stanovené v príslušnom vykonávacom akte prijatom podľa odseku 5.

2.Od [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa na obale uvedie označenie o opätovnej použiteľnosti obalu a kód QR alebo iný typ digitálneho dátového nosiča, ktorý poskytuje ďalšie informácie o opätovnej použiteľnosti obalu vrátane dostupnosti systému opätovného použitia a zberných miest a ktorý uľahčuje vysledovanie obalu a výpočet ciest a obehov. Opakovane použiteľný spotrebiteľský obal musí byť okrem toho v mieste predaja jasne označený a odlíšený od jednorazových obalov.

3.Ak je jednotka obalu, na ktorú sa vzťahuje článok 7, obsahuje označenie s informáciami o podiele recyklovaného obsahu, toto označenie musí byť v súlade so špecifikáciami stanovenými v príslušnom vykonávacom akte prijatom podľa článku 11 ods. 5 a musí byť založená na metodike podľa článku 7 ods. 7. Ak je jednotka plastového obalu obsahujúca označenie s informáciami o podiele obsahu plastov na biologickej báze, toto označenie musí byť v súlade so špecifikáciami stanovenými v príslušnom vykonávacom akte prijatom podľa článku 11 ods. 5.

4.Označenia uvedené v odsekoch 1 až 3 a kód QR alebo iný typ digitálneho dátového nosiča uvedený v odseku 2 sa na obal umiestnia, vytlačia alebo vyryjú viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to charakter a veľkosť obalu neumožňujú či nezaručujú, označenia sa umiestnia na skupinový obal.

Ak sa v právnych predpisoch Únie vyžaduje, aby sa informácie o balenom výrobku poskytovali na dátovom nosiči, na poskytnutie informácií požadovaných pre balený výrobok aj obal sa použije jeden dátový nosič.

5.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť harmonizované označenie a špecifikácie týkajúce sa požiadaviek na označovanie a formátov označovania obalu uvedených v odsekoch 1 až 3 a označovania nádob na odpad uvedených v článku 12. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

6.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť metodiku určovania materiálového zloženia obalov v zmysle odseku 1 technológiami digitálneho označovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

7.Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky týkajúce sa iných únijných harmonizovaných označení, hospodárske subjekty nesmú poskytovať ani zobrazovať označenia, značky, symboly ani nápisy, ktoré by mohli spotrebiteľov alebo iných koncových používateľov uviesť do omylu alebo zmiasť, pokiaľ ide o požiadavky na udržateľnosť obalov, iné vlastnosti obalov alebo možnosti nakladania s odpadom z obalov, pre ktoré sa v tomto nariadení stanovuje harmonizované označovanie.

8.Obaly zahrnuté do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo patriace pod iné zálohové systémy, než sú systémy uvedené v článku 44 ods. 1, možno identifikovať pomocou zodpovedajúceho symbolu na celom území, na ktorom sa niektorý z uvedených systémov uplatňuje. Tento symbol musí byť jasný a jednoznačný a nesmie spotrebiteľov ani používateľov uviesť do omylu, pokiaľ ide o recyklovateľnosť alebo opätovnú použiteľnosť obalu.

Článok 12
Označovanie odpadových nádob na zber odpadu z obalov

Do 1. januára 2028 sa na všetky nádoby na zber odpadu z obalov viditeľne, čitateľne a nezmazateľne pripevnia, vytlačia alebo vyryjú označenia, ktoré umožňujú triedený zber jednotlivých konkrétnych materiálových zložiek odpadu z obalov, ktoré sa majú vyhadzovať do samostatných nádob.

Kapitola IV 
Iné povinnosti hospodárskych subjektov než povinnosti v kapitolách V a VII

Článok 13
Povinnosti zhotoviteľov

1.Zhotovitelia pri uvádzaní obalu na trh zabezpečia, aby bol obal v súlade s týmito požiadavkami:

a)je navrhnutý a vyrobený v súlade s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 10;

b)je označený v súlade s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článku 11.

2.Pred uvedením obalu na trh zhotovitelia vykonajú alebo vo svojom mene nechajú vykonať príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 33 a vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe VII.

Ak sa na základe príslušného postupu posudzovania zhody uvedeného v článku 33 preukáže súlad obalu s uplatniteľnými požiadavkami, zhotovitelia v súlade s článkom 34 vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode.

3.Zhotovitelia uchovávajú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe VII a EÚ vyhlásenie o zhode 10 rokov od uvedenia obalu na trh.

4.Zhotovitelia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby obalu s týmto nariadením. Zhotovitelia náležite zohľadnia zmeny v koncepcii alebo vlastnostiach obalu, ako aj zmeny v harmonizovaných normách, spoločných technických špecifikáciách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa zhoda vyhlasuje alebo overuje. Ak zhotovitelia zistia, že zhoda obalu s požiadavkami môže byť narušená, vykonajú alebo vo svojom mene nechajú vykonať opätovné posúdenie v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 33 a prílohe VII.

5.Zhotovitelia zabezpečia, aby na obale bolo umiestnené typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikáciu obalu, alebo ak to rozmer či povaha obalu neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli v sprievodnej dokumentácii k balenému výrobku.

6.Zhotovitelia uvedú na obale alebo v kóde QR či inom dátovom nosiči svoje meno, registrované obchodné meno alebo zapísanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu a prípadne elektronické komunikačné prostriedky, ktorými ich možno kontaktovať. Ak to nie je možné, požadované informácie sa poskytnú ako súčasť informácií prostredníctvom kódu QR uvedeného v článku 11 ods. 2 alebo dátového nosiča uvedeného v článku 11 ods. 4, alebo v sprievodnej dokumentácii k balenému výrobku. V poštovej adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom možno zhotoviteľa kontaktovať. Takéto informácie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

7.Zhotovitelia zabezpečia, aby informácie poskytnuté v súlade s odsekmi 5 a 6 boli jasné, zrozumiteľné a čitateľné a aby nenahrádzali, nezakrývali ani nemohli byť zameniteľné s informáciami požadovanými v iných právnych predpisoch Únie o označovaní baleného výrobku.

8.Zhotovitelia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že obal, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s jednou či viacerými uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, okamžite prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu daného obalu s požiadavkami, prípadne jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa. Zhotovitelia bezodkladne informujú orgán dohľadu nad trhom v členskom štáte, v ktorom sprístupnili dotknutý obal na trhu, o podozrení na nesúlad a o prijatých nápravných opatreniach.

9.Na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu zhotovitelia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu vrátane technickej dokumentácie, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody obalu, v jazyku či jazykoch, ktoré sú pre tento orgán ľahko zrozumiteľné. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Príslušné dokumenty sa sprístupnia do 10 dní od doručenia žiadosti vnútroštátneho orgánu. Zhotovitelia spolupracujú s vnútroštátnym orgánom na každom opatrení prijatom s cieľom napraviť každý prípad nesúladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 10.

Článok 14
Informačné povinnosti dodávateľov obalov alebo obalových materiálov

1.Každý dodávateľ obalov alebo obalových materiálov poskytne zhotoviteľovi všetky informácie a dokumentáciu, ktoré zhotoviteľ potrebuje na preukázanie zhody obalov a obalových materiálov s týmto nariadením, vrátane technickej dokumentácie uvedenej v prílohe VII a požadovanej podľa článkov 5 až 10, a to v jazyku alebo jazykoch, ktoré sú pre zhotoviteľa ľahko zrozumiteľné. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe.

2.Dokumentácia a informácie stanovené v právnych predpisoch uplatniteľných na obal citlivý na kontakt sú v prípade potreby súčasťou dokumentácie a informácií, ktoré sa majú poskytnúť zhotoviteľovi podľa odseku 1.

Článok 15
Povinnosti splnomocneného zástupcu

1.Zhotoviteľ môže písomným poverením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 13 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe VII a požadovanú v článkoch 5 až 10 nie sú súčasťou poverenia splnomocneného zástupcu.

2.Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v poverení od zhotoviteľa. Poverenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi prinajmenšom:

a)uchovávať pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu desať rokov od uvedenia obalu na trh;

b)spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi, ak o to požiadajú, na všetkých opatreniach prijatých v prípade, ak obal, na ktorý sa vzťahuje poverenie splnomocneného zástupcu, nespĺňa príslušné požiadavky;

c)na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody obalu v jazyku alebo jazykoch, ktoré sú pre tento orgán ľahko zrozumiteľné;

d)na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu sprístupniť príslušné dokumenty do 10 dní od doručenia takejto žiadosti;

e)vypovedať poverenie, ak zhotoviteľ koná v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z tohto nariadenia.

Článok 16
Povinnosti dovozcov

1.Dovozcovia uvádzajú na trh iba obaly, ktoré sú v súlade s požiadavkami článkov 5 až 11.

2.Pred uvedením obalu na trh dovozcovia zabezpečia, aby:

a)bol vykonaný náležitý postup posudzovania zhody uvedený v článku 33 a aby zhotoviteľ vypracoval technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe VII a požadovanú podľa článkov 5 až 10;

b)bol obal označený v súlade s článkom 11;

c)boli k obalu priložené požadované dokumenty;

d)zhotoviteľ spĺňal požiadavky stanovené v článku 13 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že obal nespĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v článkoch 5 až 11, dovozca ho neuvedie na trh, kým obal nebude tieto požiadavky spĺňať.

3.Dovozcovia uvedú na obale svoje meno, registrované obchodné meno alebo zapísanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu a prípadne elektronické komunikačné prostriedky, ktorými ich možno kontaktovať. Ak to nie je možné, požadované informácie sa poskytnú na dátovom nosiči alebo v sprievodnej dokumentácii k balenému výrobku. Kontaktné údaje musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

4.Dovozcovia zabezpečia, aby informácie poskytnuté v súlade s odsekom 3 boli jasné, zrozumiteľné a čitateľné a aby nenahrádzali, nezakrývali ani nemohli byť zameniteľné s informáciami požadovanými v iných právnych predpisoch Únie o označovaní baleného výrobku.

5.Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za obal zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11.

6.Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že obal, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, okamžite prijmú potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu daného obalu s požiadavkami, prípadne jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa.

7.Dovozcovia bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých obal sprístupnili na trhu, o podozrení na nesúlad a o prijatých nápravných opatreniach.

8.Dovozcovia uchovávajú pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia obalu na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečujú, aby bola týmto orgánom na požiadanie sprístupnená technická dokumentácia uvedená v prílohe VII a požadovaná podľa článkov 5 až 10.

9.Dovozcovia na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu vrátane technickej dokumentácie, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody obalu s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, a to v jazyku alebo jazykoch, ktoré sú pre tento orgán ľahko zrozumiteľné. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú buď v papierovej alebo elektronickej podobe. Príslušné dokumenty sa sprístupnia do 10 dní od doručenia žiadosti vnútroštátneho orgánu.

10.Dovozcovia spolupracujú s príslušným vnútroštátnym orgánom na každom opatrení prijatom s cieľom napraviť každý prípad nesúladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11.

Článok 17
Povinnosti distribútorov

1.Pri sprístupňovaní obalu na trhu musia distribútori uplatňovať požiadavky tohto nariadenia s náležitou pozornosťou.

2.Pred sprístupnením obalu na trhu distribútori overia, že:

a)výrobca, na ktorého sa vzťahujú povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obal, je zaregistrovaný v registri výrobcov uvedenom v článku 40;

b)obal je označený v súlade s článkom 11;

c)zhotoviteľ a dovozca splnili príslušné požiadavky stanovené v článku 13 ods. 5 a 6 a v článku 16 ods. 3.

3.Ak sa distribútor pred sprístupnením obalu na trhu domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že obal nie je v zhode s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, alebo že zhotoviteľ nespĺňa uvedené uplatniteľné požiadavky, distribútor nesmie obal na trhu sprístupniť, kým obal nebude v zhode s požiadavkami alebo kým ich zhotoviteľ nebude spĺňať.

Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za obal zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11.

4.Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že obal, ktorý sprístupnili na trhu s baleným výrobkom, nie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, zabezpečia, aby sa prijali potrebné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu daného obalu s požiadavkami, prípadne jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľa.

Distribútori bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých obal sprístupnili na trhu, o podozrení na nesúlad a o prijatých nápravných opatreniach.

5.Distribútori na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ku ktorým majú prístup a ktoré sú relevantné na preukázanie zhody obalu s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, a to v jazyku alebo jazykoch, ktoré sú pre tento orgán ľahko zrozumiteľné. Tieto informácie a dokumentácia sa poskytujú v papierovej alebo elektronickej podobe.

Distribútori spolupracujú s vnútroštátnym orgánom na každom opatrení prijatom s cieľom napraviť každý prípad nesúladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11.

Článok 18
Povinnosti poskytovateľov logistických služieb

Poskytovatelia logistických služieb musia zabezpečiť, aby v súvislosti s obalmi, s ktorými manipulujú, nedošlo v dôsledku podmienok ich skladovania, manipulácie s nimi a ich balenia, zasielania či expedovania k ohrozeniu súladu týchto obalov s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11.

Článok 19
Prípady, v ktorých sa povinnosti zhotoviteľov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považujú za zhotoviteľa a vzťahujú sa na nich povinnosti zhotoviteľa podľa článku 14, ak na trh uvedú obal pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upravia obal, ktorý už bol uvedený na trh, spôsobom, ktorý môže ovplyvniť súlad obalu s relevantnými požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 20
Určenie hospodárskych subjektov

1.Hospodárske subjekty poskytnú na požiadanie orgánom dohľadu nad trhom tieto informácie:

a)totožnosť každého hospodárskeho subjektu, ktorý im dodal obaly;

b)totožnosť každého hospodárskeho subjektu, ktorému dodali obaly.

2.Hospodárske subjekty musia byť schopné poskytnúť informácie uvedené v odseku 1 počas 10 rokov, odkedy im boli obaly dodané, a počas 10 rokov, odkedy obaly dodali.

Článok 21
Povinnosť týkajúca sa nadmerného obalu

1.Hospodárske subjekty, ktoré dodávajú výrobky koncovému distribútorovi alebo koncovému používateľovi v skupinových obaloch, prepravných obaloch alebo obaloch v elektronickom obchode, zabezpečia, aby pomer prázdneho priestoru bol maximálne 40 %.

2.Na účely tohto výpočtu:

a)prázdny priestor je rozdiel medzi celkovým objemom skupinového obalu, prepravného obalu alebo obalu v elektronickom obchode a objemom spotrebiteľského obalu, ktorý sa v nich nachádza;

b)pomer prázdneho priestoru je pomer prázdneho priestoru vymedzeného v písmene a) tohto odseku k celkovému objemu skupinového obalu, prepravného obalu alebo obalu v elektronickom obchode.

Za prázdny priestor sa považuje priestor naplnený výplňovými materiálmi, ako sú papierové odrezky, vzduchové vankúšiky, bublinková fólia, molitan, pena, drevitá vlna, polystyrén alebo čipsy z polystyrénovej peny.

3.Hospodárske subjekty, ktoré používajú spotrebiteľský obal ako obal v elektronickom obchode, sú od povinnosti stanovenej v odseku 1 oslobodené. Zabezpečia však, aby takýto spotrebiteľský obal spĺňal požiadavky uvedené v článku 9.

Článok 22
Obmedzenia týkajúce sa používania určitých formátov obalov

1.Hospodárske subjekty nesmú na trh uvádzať obaly vo formátoch a na účely, ktoré sa uvádzajú v prílohe V.

2.Odchylne od odseku 1 nesmú hospodárske subjekty od 1. januára 2030 na trh uvádzať obaly vo formátoch a na účely, ktoré sa uvádzajú v bode 3 prílohy V.

3.Členské štáty môžu vyňať hospodárske subjekty z bodu 3 prílohy V, ak spĺňajú vymedzenie pojmu mikropodnik v súlade s pravidlami stanovenými v odporúčaní Komisie 2003/361 v znení platnom k [Úrad pre publikácie: vložte dátum = deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], a ak nie je technicky možné nepoužívať obaly alebo získať prístup k infraštruktúre, ktorá je potrebná na fungovanie systému opätovného použitia.

4.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 na zmenu prílohy V s cieľom prispôsobiť ju technickému a vedeckému pokroku a znížiť tak množstvo odpadu z obalov. Pri prijímaní týchto delegovaných aktov Komisia zváži potenciál obmedzení týkajúcich sa používania konkrétnych formátov obalov s cieľom znížiť vzniknutý odpad z obalov a súčasne zabezpečiť celkový pozitívny environmentálny vplyv, a zohľadní dostupnosť alternatívnych obalových riešení, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v právnych predpisoch uplatniteľných na obaly citlivé na kontakt, ako aj ich schopnosť zabrániť mikrobiologickej kontaminácii baleného výrobku.

Článok 23 
Povinnosti týkajúce sa opakovane použiteľných obalov

1.Hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú na trh opätovne použiteľné obaly, zabezpečia, aby bol zavedený systém opätovného použitia takýchto obalov, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článku 24 a prílohe VI.

2.Opis súladu systému s týmito požiadavkami sa vypracuje ako súčasť technickej dokumentácie o opakovane použiteľných obaloch, ktorá sa má poskytnúť podľa článku 10 ods. 2. Na tento účel zhotoviteľ požiada účastníkov systému o príslušné písomné potvrdenia uvedené v prílohe VI.

Článok 24 
Povinnosť týkajúca sa systémov opätovného použitia

1.Hospodárske subjekty, ktoré používajú opakovane použiteľné obaly, sa podieľajú na jednom alebo viacerých systémoch opätovného použitia a zabezpečujú, aby systémy opätovného použitia, ktorých súčasťou sú opakovane použiteľné obaly, spĺňali požiadavky stanovené v časti A prílohy VI.

2.Hospodárske subjekty, ktoré používajú opakovane použiteľné obaly, takéto obaly upravia v súlade s časťou B prílohy VI pred tým, ako ich znovu ponúknu na použitie koncovým používateľom.

Článok 25
Povinnosti týkajúce sa opätovného plnenia

1.Ak hospodárske subjekty ponúkajú možnosť zakúpiť si výrobky opätovným plnením, poskytnú koncovým používateľom tieto informácie:

a)typy nádob, ktoré sa môžu použiť na nákup ponúkaných výrobkov opätovným plnením;

b)hygienické normy na opätovné plnenie,

c)zodpovednosť koncového používateľa v súvislosti so zdravím a bezpečnosťou, pokiaľ ide o používanie nádob uvedených v písmene a).

Tieto informácie sa pravidelne aktualizujú a buď sa viditeľne zobrazia v daných priestoroch alebo sa koncovým používateľom poskytnú iným spôsobom.

2.Hospodárske subjekty, ktoré umožňujú opätovné plnenie, zabezpečia, aby miesta opätovného plnenia spĺňali požiadavky stanovené v časti C prílohy VI a všetky požiadavky stanovené v iných právnych predpisoch Únie na predaj výrobkov opätovným plnením.

3.Hospodárske subjekty, ktoré umožňujú opätovné plnenie, zabezpečia, aby sa obaly ponúkané koncovým používateľom na miestach opätovného plnenia neposkytovali bezplatne, alebo aby sa poskytovali ako súčasť zálohového systému. 

4.Hospodárske subjekty môžu odmietnuť opätovne naplniť nádobu, ktorú poskytol koncový používateľ, ak koncový používateľ nedodržiava požiadavky, ktoré daný hospodársky subjekt oznámil v súlade s odsekom 1. 

Článok 26
Ciele opätovného použitia a opätovného plnenia

1.Hospodárske subjekty, ktoré na území členského štátu prvýkrát sprístupňujú na trhu veľké domáce spotrebiče uvedené v bode 2 prílohy II k smernici 2012/19/EÚ, od 1. januára 2030 zabezpečia, aby sa 90 % týchto výrobkov sprístupnilo v opakovane použiteľných prepravných obaloch v rámci systému opätovného použitia.

2.Koncový distribútor, ktorý na území členského štátu sprístupňuje na trhu v spotrebiteľských obaloch studené alebo teplé nápoje, ktoré sa na mieste predaja nalievajú do nádob na účely konzumácie mimo miesta predaja, zabezpečí, aby sa:

a)20 % týchto nápojov od 1. januára 2030 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia;

b)80 % týchto nápojov od 1. januára 2040 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia.

3.Koncový distribútor, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v odvetví HORECA a na trhu na území členského štátu sprístupňuje v spotrebiteľských obaloch hotové jedlá určené na okamžitú konzumáciu mimo miesta predaja bez potreby akejkoľvek ďalšej prípravy a obvykle konzumované z danej nádoby, zabezpečí, aby sa:

a)10 % týchto výrobkov od 1. januára 2030 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia;

b)40 % týchto výrobkov od 1. januára 2040 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia.

4.Zhotoviteľ a koncový distribútor, ktorí na území členského štátu sprístupňujú na trhu v spotrebiteľských obaloch alkoholické nápoje vo forme piva, sýtených alkoholických nápojov, fermentovaných nápojov iných než víno, aromatizované vínne výrobky a ovocné vína, výrobkov na báze liehovín, vín alebo iných fermentovaných nápojov zmiešaných s inými nápojmi, sýtenými a nesýtenými nealkoholickými nápojmi, ciderom alebo šťavou, zabezpečia, aby sa:

a)10 % týchto výrobkov od 1. januára 2030 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia;

b)25 % týchto výrobkov od 1. januára 2040 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia.

5.Zhotoviteľ a koncový distribútor, ktorí na území členského štátu sprístupňujú na trhu v spotrebiteľských obaloch alkoholické nápoje vo forme vína, s výnimkou šumivého vína, zabezpečia, aby sa:

a)5 % týchto výrobkov od 1. januára 2030 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia;

b)15 % týchto výrobkov od 1. januára 2040 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia.

6.Zhotoviteľ a koncový distribútor, ktorí na území členského štátu sprístupňujú na trhu v spotrebiteľských obaloch nealkoholické nápoje vo forme vody, vody s pridaným cukrom, vody s inými sladidlami, ochutenej vody, nealkoholických nápojov, sýtenej citrónovej limonády, ľadového čaju a podobných nápojov, ktoré sú okamžite pripravené na konzumáciu, 100 % šťavy, šťavy alebo muštu z ovocia alebo zeleniny a smoothies bez mlieka a nealkoholických nápojov s obsahom mliečneho tuku, zabezpečia, aby sa:

a)10 % týchto výrobkov od 1. januára 2030 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia;

b)25 % týchto výrobkov od 1. januára 2040 sprístupnilo v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia alebo s možnosťou opätovného plnenia.

7.Hospodárske subjekty, ktoré používajú prepravné obaly vo forme paliet, plastových prepraviek, skladacích plastových škatúľ, vedier a sudov na prepravu alebo balenie výrobkov za iných podmienok, než sú podmienky stanovené v odsekoch 12 a 13, zabezpečia, aby:

a)30 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2030 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia;

b)90 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2040 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia.

8.Hospodárske subjekty, ktoré používajú prepravné obaly na prepravu a dodanie nepotravinových položiek po prvýkrát sprístupnených na trhu prostredníctvom elektronického obchodu, zabezpečia, aby:

a)10 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2030 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia;

b)50 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2040 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia.

9.Hospodárske subjekty používajúce prepravné obaly vo forme fólií a popruhov na palety na stabilizáciu a ochranu výrobkov umiestnených na paletách počas prepravy zabezpečia, aby:

a)10 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2030 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia;

b)30 % takto používaných obalov na prepravu tvorili od 1. januára 2040 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia.

10.Hospodárske subjekty používajúce skupinové obaly vo forme škatúľ z iných materiálov, než je lepenka, ktoré sa používajú mimo spotrebiteľských obalov na zoskupenie určitého počtu výrobkov a vytvorenie skladovej jednotky, zabezpečia, aby:

a)10 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2030 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia;

b)25 % takto používaných obalov tvorili od 1. januára 2040 opätovne použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia.

11.Ciele stanovené v odsekoch 1 až 10 sa vypočítajú za obdobie kalendárneho roka.

12.Prepravný obal, ktorý hospodársky subjekt používa, musí byť opätovne použiteľný, ak sa používa na prepravu výrobkov:

a)medzi rôznymi miestami, na ktorých prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť; alebo

b)medzi ktorýmkoľvek z miest, na ktorých subjekt vykonáva svoju činnosť, a miestami akéhokoľvek iného prepojeného alebo partnerského podniku v zmysle vymedzenia v článku 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361 v znení uplatniteľnom k [OP: vložte dátum = deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Táto povinnosť sa vzťahuje na palety, škatule z iných materiálov, než je lepenka, podložky, plastové prepravky, stredne veľké kontajnery na voľne ložený náklad, sudy a kanistre všetkých veľkostí a materiálov vrátane pružných formátov.

13.Hospodárske subjekty dodávajúce výrobky inému hospodárskemu subjektu v rámci toho istého členského štátu používajú na účely prepravy takýchto výrobkov iba opakovane použiteľné prepravné obaly.

Táto povinnosť sa vzťahuje na palety, škatule z iných materiálov, než je lepenka, plastové prepravky, stredne veľké kontajnery na voľne ložený náklad a sudy všetkých veľkostí a materiálov vrátane pružných formátov.

14.Hospodárske subjekty sú oslobodené od povinnosti spĺňať ciele uvedené v odsekoch 2 až 10, ak počas kalendárneho roka:

a)uviedli na trh najviac 1 000 kg obalov; alebo

b)spĺňali vymedzenie pojmu mikropodnik v súlade s pravidlami stanovenými v odporúčaní Komisie 2003/361 v znení platnom k [OP: vložte dátum = deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

15.Hospodárske subjekty sú oslobodené od povinnosti spĺňať ciele uvedené v odsekoch 2 až 6, ak počas kalendárneho roka majú predajnú plochu najviac 100 m² vrátane všetkých skladovacích a expedičných priestorov.

16.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58 s cieľom doplniť toto nariadenie, a tým stanoviť:

a)cieľové hodnoty pre iné výrobky než tie, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 6 tohto článku, a iné formáty obalov, než sú formáty uvedené v odsekoch 7 až 10, na základe pozitívnych skúseností s opatreniami, ktoré členské štáty prijali podľa článku 45 ods. 2;

b)výnimky pre hospodárske subjekty okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 14 písm. a) až c) tohto článku;

c)výnimky pre osobitné formáty obalov, na ktoré sa vzťahujú cieľové hodnoty stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku, v prípade problémov v oblasti hygieny, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia, ktoré bránia dosiahnutiu týchto cieľových hodnôt.

17.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 8 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia preskúma situáciu týkajúcu sa opakovaného použitia obalov a na tomto základe posúdi vhodnosť zavedenia opatrení, preskúmania cieľov stanovených v tomto článku a stanovenia nových cieľov týkajúcich sa opätovného použitia a opätovného plnenia obalov a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

Článok 27
Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov opätovného použitia a opätovného plnenia

1.Hospodársky subjekt, ktorý na území členského štátu po prvýkrát sprístupňuje na trhu veľké domáce spotrebiče uvedené v bode 2 prílohy II k smernici 2012/19/EÚ, na účely preukázania dosiahnutia cieľov stanovených v článku 26 ods. 1 vypočíta:

a)počet predajných jednotiek týchto spotrebičov v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia, ktoré boli na území členského štátu v danom kalendárnom roku po prvýkrát sprístupnené na trhu;

b)počet predajných jednotiek týchto spotrebičov v iných než opakovane použiteľných obaloch uvedených v písmene a), ktoré boli na území členského štátu v danom kalendárnom roku po prvýkrát sprístupnené na trhu.

2.Koncový distribútor, prípadne zhotoviteľ, ktorí na území členského štátu sprístupňujú na trhu takéto výrobky, na účely preukázania dosiahnutia cieľov stanovených v článku 26 ods. 2 až 6 vypočítajú zvlášť pre každú cieľovú hodnotu:

a)počet predajných jednotiek nápojov a potravín v opakovane použiteľných obaloch v rámci systému opätovného použitia, ktoré boli na území členského štátu v danom kalendárnom roku sprístupnené na trhu;

b)počet predajných jednotiek nápojov a potravín, ktoré boli na území členského štátu v danom kalendárnom roku sprístupnené na trhu prostredníctvom opätovného plnenia;

c)počet predajných jednotiek nápojov a potravín, ktoré boli na území členského štátu v danom kalendárnom roku sprístupnené na trhu inými prostriedkami, než sa uvádza v písmenách a) a b).

3.Hospodársky subjekt, ktorý používa takýto obal, na účely preukázania dosiahnutia cieľov stanovených v článku 26 ods. 7 až 10 vypočíta zvlášť pre každú cieľovú hodnotu:

a)počet ekvivalentných jednotiek každého z formátov obalov uvedených v článku 26 ods. 7 až 10 a predstavujúcich opakovane použiteľné obaly v rámci systému opätovného použitia, ktoré použil v danom kalendárnom roku;

b)počet ekvivalentných jednotiek každého z formátov obalov uvedených v článku 26 ods. 7 až 10 iných než sa uvádzajú v písmene a), ktoré použil v danom kalendárnom roku.

4.Komisia do 31. decembra 2028 prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobné pravidlá výpočtu a metodiku, pokiaľ ide o ciele stanovené v článku 26.

Vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

Článok 28
Podávanie správ príslušným orgánom o cieľoch opätovného použitia a opätovného plnenia

1.Hospodárske subjekty uvedené v článku 26 ods. 1 až 10 podávajú príslušnému orgánu uvedenému v článku 35 tohto nariadenia správu o údajoch týkajúcich sa dosiahnutia cieľových hodnôt stanovených v článku 26 za každý kalendárny rok.

2.Správa uvedená v odseku 1 sa predkladá do šiestich mesiacov od skončenia nahlasovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú.

3.Prvé nahlasované obdobie sa týka kalendárneho roka, ktorý sa začína 1. januára 2030.

4.Príslušné orgány zavedú elektronické systémy, prostredníctvom ktorých sa im budú nahlasovať údaje, a spresnia formáty, ktoré sa majú používať.

5.Na zabezpečenie spoľahlivosti nahlasovaných údajov môžu príslušné orgány požiadať o akékoľvek dodatočné informácie.

6.Členské štáty zverejnia výsledky správ uvedených v odseku 1.

Kapitola V
Plastové tašky

Článok 29
Plastové tašky

1.Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na svojom území.

Trvalé zníženie sa dosiahne, ak do 31. decembra 2025 a následne do 31. decembra každého nasledujúceho roka ročná spotreba nepresiahne 40 ľahkých plastových tašiek na osobu alebo ekvivalentný cieľ vyjadrený hmotnostne.

2.Opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať na splnenie cieľa stanoveného v odseku 1, sa môžu líšiť v závislosti od environmentálneho vplyvu ľahkých plastových tašiek pri ich výrobe, recyklácii alebo zneškodňovaní a od ich kompostovacích vlastností, trvanlivosti alebo ich konkrétneho určenia. Takéto opatrenia môžu odchylne od článku 4 zahŕňať obmedzenia uvádzania na trh za predpokladu, že sú primerané a nediskriminačné.

3.Členské štáty môžu prijať opatrenia, ako sú hospodárske nástroje a vnútroštátne ciele na znižovanie spotreby, pokiaľ ide o akýkoľvek druh plastových tašiek bez ohľadu na hrúbku ich steny, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy.

4.Členské štáty môžu z povinností stanovených v odseku 1 vyňať veľmi ľahké plastové tašky, ktoré sa vyžadujú na hygienické účely alebo sa poskytujú ako spotrebiteľský obal pre nebalené potraviny s cieľom zabrániť plytvaniu potravinami.

Kapitola VI
Zhoda týkajúca sa obalov

Článok 30
Metódy skúšok, meraní a výpočtov

Na účely súladu a overovania súladu obalu s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11 a článku 24 tohto nariadenia sa skúšky, merania a výpočty vykonávajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými metódami, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou mierou neistoty.

Článok 31
Predpoklad zhody

1.Predpokladá sa, že metódy skúšok, meraní a výpočtov uvedené v článku 30, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, spĺňajú požiadavky stanovené v danom článku, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

2.Predpokladá sa, že obal, ktorý je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 5 až 11 a článku 24, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 32
Spoločné technické špecifikácie

1.Predpokladá sa, že obal, ktorý je v zhode so spoločnými technickými špecifikáciami uvedenými v odseku 2 alebo ich časťami, je v zhode s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11 a článku 24, pokiaľ sa na tieto požiadavky vzťahujú tieto spoločné technické špecifikácie alebo ich časti.

2.Komisia môže vo vykonávacích aktoch stanoviť spoločné technické špecifikácie pre požiadavky stanovené v článkoch 5 až 11 a článku 24, ak sú splnené tieto podmienky:

a)neexistuje žiadna harmonizovaná norma vzťahujúca sa na príslušné požiadavky, na ktorú by bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo norma nespĺňa požiadavky, na ktoré sa má vzťahovať;

b)Komisia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia 1025/2012 požiadala jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie, aby vypracovali alebo zrevidovali harmonizovanú normu týkajúcu sa požiadaviek stanovených v článkoch 5 až 11 a článku 24, a je splnená jedna z týchto podmienok:

i) žiadosť nebola akceptovaná žiadnou z európskych normalizačných organizácií, ktorým bola adresovaná;

ii) žiadosť bola akceptovaná aspoň jednou z európskych normalizačných organizácií, ktorým bola adresovaná, ale požadované normy:

neboli prijaté v lehote stanovenej v žiadosti,

nevyhovujú žiadosti,

nie sú úplne v súlade s požiadavkami, na ktoré sa majú vzťahovať.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

3.Keď sa odkazy na harmonizovanú normu uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie, Komisia posúdi, či treba zrušiť alebo zmeniť vykonávacie akty uvedené v odseku 2 alebo ich časti, ktoré sa vzťahujú na rovnaké požiadavky stanovené v článkoch 5 až 11 a článku 24.

Článok 33
Postup posudzovania zhody

Posudzovanie zhody obalu s požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11 sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným v prílohe VII.

Článok 34
EÚ vyhlásenie o zhode

1.V EÚ vyhlásení o zhode sa potvrdzuje, že splnenie požiadaviek uvedených v článkoch 5 až 11 bolo preukázané.

2.EÚ vyhlásenie o zhode sa musí vypracovať podľa vzoru stanoveného v prílohe VIII, musí obsahovať prvky uvedené v príslušnom module stanovenom v prílohe VII, pričom ho treba priebežne aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa obal uvádza na trh alebo sa sprístupňuje na trhu.

3.Ak sa na obal alebo balený výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa v súvislosti so všetkými týmito aktmi Únie jediné EÚ vyhlásenie o zhode. V tomto vyhlásení sa uvedú príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie. Môže ísť o dokumentáciu pozostávajúcu z príslušných jednotlivých EÚ vyhlásení o zhode.

4.Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode zhotoviteľ preberá zodpovednosť za súlad obalu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Kapitola VII 
Nakladanie s obalmi a odpadom z obalov

ODDIEL 1 – Všeobecné ustanovenia

Článok 35
Príslušný orgán

1.Členské štáty určia jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie a presadzovanie povinností stanovených v tejto kapitole a v článku 26 ods. 1 až 10, článku 27, článku 28 a článku 29.

2.Členské štáty stanovia podrobnosti o organizácii a činnosti príslušného orgánu alebo príslušných orgánov vrátane administratívnych a procesných pravidiel upravujúcich:

a)registráciu výrobcov v súlade s článkom 39;

b)organizáciu a monitorovanie požiadaviek na podávanie správ podľa článku 39 ods. 7;

c)dohľad nad vykonávaním povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s článkom 40;

d)sprístupňovanie informácií v súlade s článkom 50.

3.Do [Úrad pre publikácie: [vložte dátum = 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sú členské štáty povinné Komisii oznámiť názvy a adresy príslušných orgánov určených podľa odseku 1. Členské štáty sú povinné Komisiu bez zbytočného odkladu informovať o všetkých zmenách názvov alebo adries príslušných orgánov.

Článok 36
Správa o včasnom varovaní

1.Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správy o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článkoch 38 a 46, a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty stanovenej v týchto článkoch.

2.Správy uvedené v odseku 1 musia obsahovať:

a)odhad stavu dosahovania cieľov za každý členský štát;

b)zoznam členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že ciele nedosiahnu v príslušných lehotách, ku ktorému sú pripojené vhodné odporúčania pre dané členské štáty;

c)príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré by mohli slúžiť ako usmernenie na zlepšenie dosahovania cieľov.

Článok 37
Plány odpadového hospodárstva

Členské štáty zahrnú do plánov odpadového hospodárstva požadovaných podľa článku 28 smernice 2008/98/ES osobitnú kapitolu o nakladaná s obalmi a odpadmi z obalov vrátane opatrení prijatých podľa článkov 38 a 45 tohto nariadenia.

ODDIEL 2 – Predchádzanie vzniku odpadu

Článok 38
Predchádzanie vzniku odpadu z obalov

1.Každý členský štát zníži množstvo vzniknutého odpadu z obalov na obyvateľa v porovnaní s množstvom vzniknutého odpadu z obalov na obyvateľa v roku 2018, ktoré bolo Komisii oznámené v súlade s rozhodnutím 2005/270/ES, o

a)5 % do roku 2030;

b)10 % do roku 2035;

c)15 % do roku 2040.

2.Členské štáty vykonávajú opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku odpadu z obalov a minimalizáciu vplyvu obalov na životné prostredie.

3.Na účely odseku 2 môžu členské štáty využívať hospodárske nástroje a iné opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako sú opatrenia uvedené v prílohách IV a IVa k smernici 2008/98/ES alebo iné vhodné nástroje a opatrenia vrátane stimulov prostredníctvom systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov a požiadaviek na výrobcov alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, aby prijali plány na predchádzanie vzniku odpadu. Takéto opatrenia musia byť primerané a nediskriminačné a musia byť navrhnuté tak, aby sa v súlade so zmluvou zabránilo obchodným prekážkam alebo narušeniu hospodárskej súťaže.

4.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 8 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia preskúma ciele stanovené v odseku 1. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej pripojí legislatívny návrh, ak to bude považovať za náležité.

5.Členský štát môže pri dodržaní všeobecných pravidiel stanovených v zmluve a v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení prijať ustanovenia, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek stanovených v tomto článku.

ODDIEL 3

Register výrobcov a rozšírená zodpovednosť výrobcu

Článok 39
Register výrobcov

1.Členské štáty sú povinné zriadiť register slúžiaci na monitorovanie dodržiavania požiadaviek, ktoré sú stanovené v tejto kapitole, výrobcami obalov.

Register obsahuje odkazy na iné webové sídla vnútroštátnych registrov výrobcov s cieľom uľahčiť vo všetkých členských štátoch registráciu výrobcov alebo vymenovaných zástupcov pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

2.Výrobcovia sú povinní zaregistrovať sa v registri uvedenom v odseku 1. Na tento účel predložia žiadosť o registráciu v každom členskom štáte, v ktorom po prvýkrát sprístupňujú obal na trhu. Ak výrobca vymenoval organizáciu zodpovednosti výrobcov uvedenú v článku 41 ods. 1, musí táto organizácia spĺňať povinnosti stanovené v tomto článku, pokiaľ členský štát, v ktorom je register zriadený, neurčí inak.

3.Povinnosti stanovené v tomto článku môže v mene výrobcu spĺňať vymenovaný zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

4.Ak výrobcovia alebo prípadne ich vymenovaní zástupcovia pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu nie sú v takomto členskom štáte registrovaní, obaly na trhu nesprístupnia.

5.Žiadosť o registráciu obsahuje informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s časťou A prílohy IX. Členské štáty môžu požiadať o dodatočné informácie alebo dokumenty, ak je to potrebné na účinné využívanie registra.

6.Ak vymenovaný zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu zastupuje viac ako jedného výrobcu, poskytne okrem informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 5, aj názov/meno a kontaktné údaje každého zastupovaného výrobcu osobitne.

7.Výrobca alebo prípadne vymenovaný zástupca výrobcu pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu alebo organizácia zodpovednosti výrobcov nahlásia príslušnému orgánu zodpovednému za register do 1. marca za každý celý predchádzajúci kalendárny rok informácie stanovené v časti B prílohy IX.

8.Príslušný orgán zodpovedný za register:

a)prijíma žiadosti o registráciu výrobcov uvedené v odseku 2 prostredníctvom systému elektronického spracovania údajov, ktorých podrobnosti sa sprístupnia na webových sídlach príslušných orgánov;

b)udeľuje registrácie a poskytuje registračné číslo najneskôr do dvanástich týždňov od predloženia všetkých informácií stanovených v odsekoch 5 a 6;

c)môže stanoviť podmienky týkajúce sa predmetných požiadaviek a procesu registrácie bez toho, aby požiadavky stanovené v odsekoch 5 a 6 doplnil o ďalšie podstatné požiadavky;

d)môže výrobcom za spracovanie žiadostí v zmysle odseku 2 účtovať poplatky, ktoré vychádzajú z nákladov a sú primerané;

e)prijíma a monitoruje správy podávané podľa odseku 7.

9.Výrobca alebo prípadne vymenovaný zástupca výrobcu pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu alebo organizácia zodpovednosti výrobcov bez zbytočného odkladu oznámia príslušnému orgánu všetky zmeny informácií obsiahnutých v registrácii a každé trvalé ukončenie sprístupňovania obalu uvedeného v registrácii na trhu na území členského štátu. Ak výrobca prestane existovať, z registra sa vylúči.

10.Ak informácie v registri výrobcov nie sú verejne prístupné, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia online platforiem umožňujúci spotrebiteľom uzatvárať s výrobcami zmluvy na diaľku mali k informáciám v registri bezplatný prístup.

11.Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát registrácie v registri a podávania správ do registra a ktorými sa určí podrobnosť údajov, ktoré sa majú nahlasovať, ako aj druhy obalov a kategórie materiálov, na ktoré sa má podávanie správ vzťahovať. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

Článok 40
Rozšírená zodpovednosť výrobcu

1.Výrobcovia obalov musia mať v rámci systémov zriadených v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES a s týmto oddielom rozšírenú zodpovednosť výrobcu za obaly, ktoré na území členského štátu po prvýkrát sprístupňujú na trhu.

2.Výrobca písomným poverením určí vymenovaného zástupcu pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu v každom členskom štáte, inom než členský štát, v ktorom je usadený, v ktorom obaly sprístupňuje po prvýkrát.

3.Poskytovatelia online platforiem, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti kapitoly 3 oddielu 4 nariadenia (EÚ) 2022/2065 a ktorí spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s výrobcami zmluvy na diaľku, získajú od výrobcov ponúkajúcich obaly spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii tieto informácie:

a)informácie o registrácii výrobcov v zmysle článku 39 v členskom štáte, v ktorom sa spotrebiteľ nachádza, a registračné číslo (čísla) výrobcu v uvedenom registri;

b)samoosvedčenie výrobcu, ktorým sa zaväzuje ponúkať len obaly, v súvislosti s ktorými sú v členskom štáte, v ktorom sa nachádza spotrebiteľ, splnené požiadavky rozšírenej zodpovednosti výrobcov uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 41
Organizácia zodpovednosti výrobcov

1.Výrobcovia môžu poveriť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá má v súlade s článkom 42 povolenie vykonávať v ich mene povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Členské štáty môžu prijať opatrenia, ktorými sa poverenie organizácie zodpovednosti výrobcov stane povinným.

2.Ak sú na území členského štátu viaceré organizácie zodpovednosti výrobcov oprávnené plniť v mene výrobcov povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, členský štát zabezpečí, aby organizácie zodpovednosti výrobcov pokrývali spolu celé územie členského štátu, pokiaľ ide o činnosti v súlade s článkom 42 ods. 3 a článkami 43 a 44. Členské štáty poveria príslušný orgán alebo určia nezávislú tretiu stranu, aby dohliadali na to, že si organizácie zodpovednosti výrobcov plnia povinnosti koordinovaným spôsobom.

3.Organizácie zodpovednosti výrobcov zabezpečujú dôvernosť údajov, ktorými disponujú, pokiaľ ide o informácie chránené vlastníckymi právami alebo informácie pochádzajúce priamo od jednotlivých výrobcov alebo ich vymenovaných zástupcov.

4.Okrem informácií uvedených v článku 8a ods. 3 písm. e) smernice 2008/98/ES organizácie zodpovednosti výrobcov uverejňujú na svojich webových sídlach aspoň raz ročne a s výhradou obchodného a priemyselného tajomstva informácie o množstve obalov, ktoré na území členského štátu sprístupnili na trhu po prvýkrát, a o úrovniach zhodnotených a zrecyklovaných materiálov vo vzťahu k množstvu obalov, v súvislosti s ktorými si plnia povinnosti týkajúce sa zodpovednosti výrobcov.

Článok 42
Povolenie na plnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov

1.Výrobca v prípade individuálneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov alebo vymenované organizácie zodpovednosti výrobcov v prípade kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov požiadajú príslušný orgán o povolenie.

2.Členský štát vo svojich opatreniach, ktorými sa stanovujú administratívne a procesné pravidlá uvedené v článku 35, stanoví požiadavky a podrobnosti povoľovacieho postupu, ktoré sa môžu líšiť pri individuálnom alebo kolektívnom plnení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a spôsoby overovania súladu vrátane informácií, ktoré majú na tento účel poskytnúť výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov. Povoľovací postup zahŕňa požiadavky na overovanie opatrení zavedených na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v odseku 3 a časové rámce tohto overovania, ktoré nesmú presiahnuť dvanásť týždňov od predloženia úplnej dokumentácie k žiadosti. Toto overovanie vykonáva nezávislý odborník, ktorý vydá správu o overení týkajúcu sa výsledku. Nezávislý odborník je nezávislý od príslušného orgánu a od organizácií zodpovednosti výrobcov alebo od výrobcov, ktorí majú povolenie na individuálne plnenie.

3.Opatrenia, ktoré majú členské štáty zaviesť v súlade s odsekom 2, zahŕňajú opatrenia zabezpečujúce, aby:

a)požiadavky stanovené v článku 8a ods. 3 písm. a) až d) smernice 2008/98/ES boli splnené;

b)opatrenia zavedené výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov boli dostatočné na umožnenie bezplatného vrátenia obalov alebo zberu odpadu z obalov v súlade s článkom 43 ods. 1 a 2 a článkom 44 s frekvenciou úmernou pokrytej ploche a objemu, pokiaľ ide o množstvo a druhy obalov, ktoré na území členského štátu po prvýkrát sprístupnil na trhu tento výrobca alebo výrobcovia, v mene ktorých organizácia zodpovednosti výrobcov koná;

c)s distribútormi, orgánmi verejnej moci alebo tretími stranami vykonávajúcimi nakladanie s odpadom v ich mene boli na tento účel zavedené potrebné dohody vrátane predbežných dohôd;

d)bola k dispozícii potrebná kapacita triedenia a recyklácie, aby sa zozbieraný odpad z obalov následne podrobil predbežnému spracovaniu a recyklácii;

e)bola splnená požiadavka stanovená v odseku 6.

4.Výrobca alebo organizácie zodpovednosti výrobcov bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán o všetkých zmenách informácií uvedených v žiadosti o povolenie, o všetkých zmenách týkajúcich sa podmienok povolenia, alebo o trvalom ukončení svojich činností.

5.Príslušný orgán môže rozhodnúť o zrušení príslušného povolenia, najmä ak výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov už nespĺňajú požiadavky týkajúce sa organizácie spracovania odpadu z obalov, alebo si neplnia povinnosti v súvislosti s podávaním správ príslušnému orgánu či oznamovaním všetkých zmien, ktoré sa týkajú podmienok povolenia, alebo ukončili činnosť.

6.Výrobca v prípade individuálneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov a organizácia zodpovednosti výrobcov vymenovaná v prípade kolektívneho plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov poskytnú primeranú záruku určenú na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťami nakladania s odpadom, ktoré má znášať výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a to aj v prípade trvalého ukončenia činnosti alebo v prípade platobnej neschopnosti. Táto záruka môže mať formu recyklačného poistenia alebo zablokovaného bankového účtu či účasti výrobcu v organizácii zodpovednosti výrobcov. Členské štáty môžu na túto záruku stanoviť dodatočné požiadavky.

ODDIEL 4

Systémy vrátenia, zberu a zálohovania

Článok 43
Systémy vrátenia a zberu

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa zriadili systémy, ktoré koncovým používateľom umožnia vrátenie a triedený zber všetkého odpadu z obalov s cieľom zabezpečiť, aby sa s týmto odpadom zaobchádzalo v súlade s článkami 4 a 13 smernice 2008/98/ES a uľahčila sa jeho príprava na opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu.

2.Členské štáty môžu povoliť výnimky z odseku 1 za predpokladu, že spoločný zber obalov alebo zložiek odpadu z obalov, alebo ich zber spoločne s iným odpadom nemajú vplyv na potenciál takýchto obalov alebo zložiek odpadu z obalov podrobiť sa príprave na opätovné použitie, recykláciu alebo iné činnosti zhodnocovania v súlade s článkami 4 a 13 smernice 2008/98/ES a výsledok týchto činností má porovnateľnú kvalitu ako výsledok dosiahnutý v triedenom zbere. 

3.Systémy uvedené v odseku 1:

a)sú otvorené účasti hospodárskych subjektov dotknutých odvetví, príslušných verejných orgánov a tretích strán, ktoré vykonávajú nakladanie s odpadom v ich mene;

b)pokrývajú celé územie členského štátu a všetok odpad z obalov zo všetkých druhov obalov a činností a zohľadňujú počet obyvateľstva, očakávaný objem a zloženie odpadu z obalov, ako aj prístupnosť daného miesta pre koncových používateľov a jeho vzdialenosť od nich. Zahŕňajú triedený zber vo verejných aj obchodných priestoroch a v obytných oblastiach;

c)vzťahujú sa na dovážané výrobky za nediskriminačných podmienok, pokiaľ ide o podrobné opatrenia a akékoľvek poplatky za prístup do systémov či akékoľvek iné podmienky, a sú navrhnuté tak, aby nepredstavovali obchodné prekážky ani nenarúšali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.

4.Členské štáty prijmú opatrenia na podporu recyklácie odpadu z obalov, ktorá spĺňa normy kvality týkajúce sa používania recyklovaných materiálov v príslušných odvetviach.

5.Odchylne od povinnosti triedeného zberu odpadu uvedenej v odseku 3 sa určité druhy odpadu z obalov môžu zbierať spoločne, ak takýto zber nemá vplyv na ich potenciál podrobiť sa recyklačným činnostiam a výsledok týchto činností má porovnateľnú kvalitu ako výsledok dosiahnutý v triedenom zbere.

Článok 44
Zálohové systémy

1.Členské štáty prijmú do 1. januára 2029 opatrenia potrebné na zabezpečenie zriadenia zálohových systémov v prípade:

a)jednorazových plastových nápojových fliaš s kapacitou do troch litrov a

b)jednorazových kovových nápojových nádob s kapacitou do troch litrov.

2.Povinnosť stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na obaly v prípade:

a)vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín;

b)mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v časti XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

3.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 tohto článku, bude členský štát oslobodený od povinnosti podľa odseku 1 za týchto podmienok:

a)miera triedeného zberu požadovaná podľa článku 43 ods. 3 a 4 príslušného formátu obalov nahlásená Komisii podľa článku 50 ods. 1 písm. c) je vyššia ako 90 % hmotnosti takýchto obalov uvedených na trh na území daného členského štátu v kalendárnych rokoch 2026 a 2027. Ak táto skutočnosť ešte nebola Komisii nahlásená, členský štát poskytne na základe overených vnútroštátnych údajov a opisu vykonaných opatrení podložené odôvodnenie, že podmienky na udelenie výnimky stanovené v tomto odseku sú splnené;

b)najneskôr 24 mesiacov pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1 tohto článku členský štát oznámi Komisii svoju žiadosť o výnimku a predloží plán vykonávania, v ktorom uvedie stratégiu s konkrétnymi opatreniami vrátane harmonogramu na zabezpečenie dosiahnutia 90 % miery triedeného zberu podľa hmotnosti obalov uvedených v odseku 1.

4.Do troch mesiacov od doručenia plánu vykonávania predloženého podľa odseku 3 písm. b) môže Komisia požiadať členský štát o revíziu uvedeného plánu, ak sa domnieva, že plán nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v písmene c) uvedeného odseku. Dotknutý členský štát predloží revidovaný plán do 3 mesiacov od doručenia žiadosti Komisie.

5.Ak sa miera triedeného zberu obalov uvedených v odseku 1 v dotknutom členskom štáte zníži a zostane pod úrovňou 90 % hmotnosti daného formátu obalov uvedeného na trh počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, Komisia dotknutému členskému štátu oznámi, že výnimka sa už neuplatňuje. Zálohový systém sa zriadi do 1. januára druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom Komisia oznámila dotknutému členskému štátu, že výnimka sa už neuplatňuje.

6.Členské štáty sa usilujú vytvoriť a udržiavať zálohové systémy, najmä pokiaľ ide o jednorazové sklené nápojové fľaše, nápojové kartóny a opakovane použiteľné obaly. Členské štáty sa usilujú zabezpečiť, aby zálohové systémy v prípade formátov jednorazových obalov, najmä jednorazových sklených nápojových fliaš, boli k dispozícii aj pre opakovane použiteľné obaly, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

7.Členský štát môže pri dodržaní všeobecných pravidiel stanovených v zmluve a v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení prijať ustanovenia, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek stanovených v tomto článku.

8.Členské štáty zabezpečia, aby miesta a možnosti týkajúce sa vrátenia opakovane použiteľných obalov s podobným účelom a formátom ako obaly uvedené v odseku 1 neboli pre koncových používateľov menej vyhovujúce než možnosť vrátiť jednorazový obal do zálohového systému.

9.Členské štáty do 1. januára 2028 zabezpečia, aby všetky zálohové systémy vrátane systémov zriadených podľa odseku 5 spĺňali minimálne kritériá uvedené v prílohe X.

ODDIEL 5

Opätovné použitie a opätovné plnenie

Článok 45
Opätovné použitie a opätovné plnenie

1.Členské štáty prijmú opatrenia, aby podporili environmentálne vhodný spôsob zriaďovania systémov opätovného použitia obalov a systémov ich opätovného plnenia. Tieto systémy musia spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 24 a 25 tohto nariadenia a v prílohe VI k tomuto nariadeniu a nesmú ohrozovať hygienu potravín ani bezpečnosť spotrebiteľov.

2.Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať:

a)používanie zálohových systémov v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe X v prípade opakovane použiteľných obalov a iných formátov obalov než tých, ktoré sú uvedené v článku 44 ods. 1;

b)používanie ekonomických stimulov vrátane požiadaviek na koncových distribútorov s cieľom účtovať poplatky za používanie jednorazových obalov alebo na mieste predaja informovať spotrebiteľov o nákladoch na takéto obaly;

c)požiadavky na koncových distribútorov, aby v rámci systému opätovného použitia alebo opätovného plnenia sprístupnili v opakovane použiteľných obaloch určitý percentuálny podiel iných výrobkov, než sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú ciele stanovené v článku 26, pod podmienkou, že to nepovedie k narušeniu vnútorného trhu alebo obchodným prekážkam pre výrobky z iných členských štátov.

ODDIEL 6

Ciele recyklácie a podpora recyklácie

Článok 46
Ciele recyklácie a podpora recyklácie

1.Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov recyklácie na celom svojom území:

a)do 31. decembra 2025 aspoň 65 % hmotnosti všetkého vzniknutého odpadu z obalov;

b)do 31. decembra 2025 tieto minimálne hmotnostné percentuálne podiely týchto špecifických materiálov nachádzajúcich sa vo vzniknutom odpade z obalov:

i)50 % plastu;

ii)25 % dreva;

iii)70 % železných kovov;

iv)50 % hliníka;

v)70 % skla;

vi)75 % papiera a lepenky;

c)do 31. decembra 2030 aspoň 70 % hmotnosti všetkého vzniknutého odpadu z obalov;

d)do 31. decembra 2030 tieto minimálne hmotnostné percentuálne podiely týchto špecifických materiálov nachádzajúcich sa vo vzniknutom odpade z obalov:

i)55 % plastov;

ii)30 % dreva;

iii)80 % železných kovov;

iv)60 % hliníka;

v)75 % skla;

vi)85 % papiera a lepenky.

2.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 písm. a), môže členský štát predĺžiť lehoty stanovené v odseku 1 písm. b) bodoch i) až vi) najviac o päť rokov za týchto podmienok:

a)výnimka z cieľov počas predĺženej lehoty je obmedzená maximálne na 15 percentuálnych bodov v prípade jedného cieľa alebo maximálne na 15 percentuálnych bodov rozdelených medzi dva ciele;

b)na základe výnimky z cieľov počas predĺženej lehoty neklesne miera recyklácie v rámci jedného cieľa pod 30 %;

c)na základe výnimky z cieľov počas predĺženej lehoty neklesne miera recyklácie v rámci jedného cieľa uvedeného v odseku 1 písm. b) bode v) alebo vi) pod 60 % a

d)najneskôr 24 mesiacov pred príslušnou lehotou stanovenou v odseku 1 písm. b) tohto článku členský štát oznámi Komisii svoj zámer predĺžiť lehotu a predloží Komisii plán vykonávania v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu, ktorý sa môže kombinovať s plánom vykonávania predloženým podľa článku 11 ods. 3 písm. b) smernice 2008/98/ES.

3.Do troch mesiacov od doručenia plánu vykonávania predloženého podľa odseku 2 písm. d) môže Komisia požiadať členský štát o revíziu uvedeného plánu, ak sa domnieva, že plán nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XI. Dotknutý členský štát predloží revidovaný plán do 3 mesiacov od doručenia žiadosti Komisie.

4.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 8 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia preskúma ciele stanovené v odseku 1 písm. c) a d), aby ich zvýšila alebo stanovila ďalšie ciele. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej pripojí legislatívny návrh, ak to bude považovať za náležité.

5.Členské štáty v prípade potreby podporujú používanie materiálov získaných z recyklovaného odpadu z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov, a to tak, že:

a)zlepšia trhové podmienky pre takéto materiály;

b)preskúmajú existujúce pravidlá, ktoré bránia používaniu takýchto materiálov.

6.Členský štát môže pri dodržaní všeobecných pravidiel stanovených v zmluve a v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení prijať ustanovenia, ktoré idú nad rámec minimálnych požiadaviek stanovených v tomto článku.

Článok 47
Pravidlá výpočtu dosiahnutia cieľov recyklácie

1.Výpočet toho, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 46 ods. 1, sa vykoná v súlade s pravidlami stanovenými v tomto článku.

2.Členské štáty vypočítajú hmotnosť vzniknutého odpadu z obalov v danom kalendárnom roku. Výpočet odpadu z obalov vzniknutého v členskom štáte musí byť vyčerpávajúci.

3.Členské štáty vypočítajú hmotnosť recyklovaného odpadu z obalov v danom kalendárnom roku. Hmotnosť recyklovaného odpadu z obalov sa vypočíta ako hmotnosť obalov, ktoré sa stali odpadom a ktoré po vykonaní všetkých potrebných kontrol, triedenia a iných prípravných postupov na odstraňovanie odpadových materiálov, ktoré nie sú určené na ďalšie prepracovanie, a na zabezpečenie vysokej kvality recyklácie, vstupujú do recyklácie, v rámci ktorej dôjde k vlastnému prepracovaniu odpadových materiálov na výrobky, materiály alebo látky.

4.V prípade kompozitného obalu a iných obalov pozostávajúcich z viac než jedného materiálu sa výpočet vykonáva a hlásenie sa podáva za každý materiál obsiahnutý v obale. Členské štáty môžu postupovať odchylne od tejto požiadavky v prípade, že daný materiál tvorí bezvýznamnú časť jednotky obalu a v žiadnom prípade nepresahuje 5 % celkovej hmotnosti jednotky obalu.

5.Odpad z obalov vyvážaný z Únie si do recyklovaného odpadu započíta ten členský štát, v ktorom sa vyzbieral, len ak v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 môže vývozca preukázať, že preprava odpadu spĺňa požiadavky tohto nariadenia a že recyklácia odpadu z obalov mimo Únie sa uskutočnila za podmienok, ktoré sú vo všeobecnosti rovnocenné s podmienkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie.

6.Na účely odseku 3 sa hmotnosť recyklovaného odpadu z obalov meria v okamihu, keď odpad vstupuje do recyklácie.

Odchylne od prvého pododseku tohto článku možno hmotnosť recyklovaného odpadu z obalov merať pri výstupe z akejkoľvek triediacej činnosti za predpokladu, že:

a)takýto výstupný odpad sa následne recykluje;

b)hmotnosť materiálov alebo látok, ktoré sa odstránia ďalšími operáciami pred recykláciou, a následne sa nerecyklujú, nie je zahrnutá do hmotnosti odpadu, ktorý sa nahlasuje ako recyklovaný.

7.Členské štáty zavedú účinný systém kontroly kvality a vysledovateľnosti odpadu z obalov s cieľom spĺňať podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7. Tento systém môže pozostávať z elektronických registrov zriadených podľa článku 35 ods. 4 smernice 2008/98/ES alebo technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu triedeného odpadu. Môže tiež pozostávať z priemernej stratovosti pri triedenom odpade pre rôzne druhy odpadu a postupy nakladania s odpadom za predpokladu, že spoľahlivé údaje nemožno získať iným spôsobom. Priemerná stratovosť sa vypočíta na základe pravidiel výpočtu stanovených v delegovanom akte prijatom podľa článku 11a ods. 10 smernice 2008/98/ES.

8.Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu z obalov, ktorý sa spracúva aeróbne alebo anaeróbne, možno považovať za recyklovaný odpad, ak sa týmto spracovaním produkuje kompost, digestát alebo iný výstupný materiál s porovnateľným množstvom recyklovaného obsahu vo vzťahu k vstupnému množstvu, ktorý sa má použiť ako recyklovaný produkt, materiál alebo látka. V prípade, že sa výstupný produkt používa na pôde, členské štáty ho môžu považovať za recyklovaný odpad, ak výsledkom tohto použitia je prínos pre poľnohospodárstvo alebo životné prostredie.

9.Množstvo odpadových materiálov z obalov, ktoré prestali byť odpadom v dôsledku prípravných procesov ešte pred prepracovaním, možno považovať za recyklované, ak sú tieto materiály určené na ďalšie prepracovanie na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Materiál, ktorý prestáva byť odpadom, ktorý sa má použiť ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie, alebo sa má spáliť, zasypať alebo uložiť na skládke, sa však nepovažuje za recyklovaný.

10.Členské štáty môžu zohľadniť recykláciu kovov vytriedených po spaľovaní odpadu úmerne k podielu spaľovaného odpadu z obalov za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité kritériá kvality stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2019/1004.

11.Odpad z obalov zaslaný do iného členského štátu na účely recyklácie v danom inom členskom štáte môže za recyklovaný odpad považovať len členský štát, v ktorom sa daný odpad z obalov vyzbieral.

12.Odpad z obalov vyvážaný z Únie môže za recyklovaný odpad považovať ten členský štát, v ktorom sa vyzbieral, len ak sú splnené požiadavky stanovené v odseku 3 a ak v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 môže vývozca preukázať, že preprava odpadu spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a že spracovanie odpadu z obalov mimo Únie sa uskutočnilo za podmienok, ktoré sú vo všeobecnosti rovnocenné s požiadavkami v príslušnom environmentálnom práve Únie.

Článok 48
Pravidlá výpočtu dosiahnutia cieľov recyklácie začlenením opätovného použitia

1.Členský štát sa môže rozhodnúť dosiahnuť upravenú cieľovú úroveň pre daný rok uvedenú v článku 46 ods. 1 berúc do úvahy priemerný podiel v predchádzajúcich troch rokoch opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov uvedených na trh po prvýkrát a opätovne použitých ako súčasť systému opätovného použitia obalov.

Upravená úroveň sa vypočíta tak, že:

a)od cieľov stanovených v článku 46 ods. 1 písm. a) a c) sa odpočíta podiel opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov uvedený v prvom pododseku zo všetkých spotrebiteľských obalov uvedených na trh a

b)od cieľov stanovených v článku 46 ods. 1 písm. b) a d) sa odpočíta podiel opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov uvedený v prvom pododseku, ktoré pozostávajú z príslušného obalového materiálu, zo všetkých spotrebiteľských obalov pozostávajúcich z daného materiálu uvedených na trh.

Pri výpočte príslušnej upravenej cieľovej úrovne sa berie do úvahy najviac päť percentuálnych bodov z priemerného podielu opakovane použiteľných spotrebiteľských obalov.

2.Členský štát môže na výpočet cieľov stanovených v článku 46 ods. 1 písm. a), článku 46 ods. 1 písm. b) bode ii), článku 46 ods. 1 písm. c) a článku 46 ods. 1 písm. d) bode ii) vziať do úvahy množstvo opravených drevených obalov na opätovné použitie. 

ODDIEL 7

Informácie a podávanie správ

Článok 49
Informácie o predchádzaní vzniku odpadu z obalov a o nakladaní s ním

1.Okrem informácií uvedených v článku 8a ods. 2 smernice 2008/98/ES a v článku 11 tohto nariadenia výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ak boli v súlade s článkom 41 ods. 1 vymenované, sprístupnia koncovým používateľom, a najmä spotrebiteľom, tieto informácie týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu z obalov a nakladania s ním v súvislosti s obalmi, ktoré výrobcovia dodávajú na území členského štátu:

a)úloha koncových používateľov v príspevku k predchádzaniu vzniku odpadu vrátane najlepších postupov;

b)dostupné možnosti opätovného použitia obalu;

c)úloha koncových používateľov v príspevku k triedenému zberu odpadových materiálov z obalov vrátane manipulácie s obalmi obsahujúcimi nebezpečné výrobky alebo odpad;

d)význam označení a symbolov pripevnených, vyznačených alebo vytlačených na obale v súlade s článkom 11 alebo nachádzajúcich sa v sprievodných dokumentoch k balenému výrobku;

e)vplyv nevhodného odhadzovania odpadu z obalov, ako je znečisťovanie prostredia odpadom alebo jeho odhadzovanie do zmesového komunálneho odpadu, na životné prostredie a na zdravie ľudí alebo bezpečnosť osôb, a nepriaznivý vplyv jednorazových obalov, najmä plastových tašiek, na životné prostredie;

f)kompostovacie vlastnosti a vhodné možnosti nakladania s odpadom v prípade kompostovateľných obalov.

2.Informácie uvedené v odseku 1 musia byť aktuálne a poskytujú sa prostredníctvom:

a)webových sídiel alebo iných prostriedkov elektronickej komunikácie;

b)informovania verejnosti;

c)vzdelávacích programov a kampaní;

d)informačných tabúľ v jazyku alebo jazykoch, ktoré sú pre používateľov a spotrebiteľov ľahko zrozumiteľné.

3.Ak sa informácie poskytujú verejne, zachováva sa dôvernosť citlivých obchodných informácií v súlade s príslušným právom Únie a vnútroštátnym právom.

Článok 50
Podávanie správ Komisii

1.Členské štáty nahlasujú Komisii za každý kalendárny rok tieto údaje:

a)údaje o vykonávaní článku 46 ods. 1 písm. a) až d) a o opakovane použiteľných obaloch;

b)ročnú spotrebu veľmi ľahkých plastových tašiek, ľahkých plastových tašiek a hrubých plastových tašiek na osobu, zvlášť za každú kategóriu;

c)mieru triedeného zberu obalov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zriadiť zálohové systémy stanovené v článku 44 ods. 1.

Členské štáty môžu poskytnúť údaje o ročnej spotrebe veľmi hrubých plastových tašiek na osobu.

2.Členské štáty nahlasujú za každý obalový materiál a druh obalu, ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy IX, za každý kalendárny rok údaje o:

a)množstve obalov uvedených na trh za každý obalový materiál a druh obalu, ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy IX;

b)množstve odpadu z obalov vyzbieraného triedeným zberom za každý obalový materiál, ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe IX;

c)miere recyklácie;

d)inštalovanej kapacite triedenia a recyklácie za každý druh obalu a obalový materiál, ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II.

3.Prvé nahlasované obdobie sa týka:

a)prvého celého kalendárneho roka po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje formát podávania správ Komisii v súlade s odsekom 7, pokiaľ ide o povinnosti stanovené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2;

b)kalendárneho roka, ktorý sa začína 1. januára 2028, pokiaľ ide o povinnosť stanovenú v odseku 1 písm. c).

4.Členské štáty sprístupnia údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 elektronicky do 19 mesiacov od skončenia nahlasovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje zasielajú elektronicky do 19 mesiacov od skončenia nahlasovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú, vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 7.

5.K údajom sprístupneným členskými štátmi v súlade s týmto článkom sa pripojí správa o kontrole kvality. Správa o kontrole kvality sa predkladá vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 7.

6.K údajom, ktoré členské štáty sprístupňujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o opatreniach prijatých podľa článku 47 ods. 5 a 8 zahŕňajúca v náležitých prípadoch podrobné informácie o priemernej stratovosti.

7.Komisia do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia:

a)pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov v súlade s odsekom 1 písm. a) a c) a odsekom 2 vrátane metodiky určovania vzniknutého odpadu z obalov a formátu nahlasovania;

b)metodiku výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek na osobu v zmysle odseku 1 písm. b) a formát nahlasovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

8.Členské štáty vyžadujú, aby všetky hospodárske subjekty, ktoré v členských štátoch sprístupňujú obaly, poskytli príslušným orgánom presné a spoľahlivé údaje, ktoré členským štátom umožnia plniť si nahlasovacie povinnosti podľa tohto článku, pričom sa v prípade potreby zohľadnia osobitné problémy, ktorým čelia malé a stredné podniky, pokiaľ ide o poskytovanie podrobných údajov.

Článok 51
Databázy obalov

1.Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa na harmonizovanom základe zriadili databázy obalov a odpadu z obalov, ak ešte nie sú zavedené.

2.Databázy uvedené v odseku 1 musia obsahovať:

a)informácie o veľkosti, vlastnostiach a vývoji tokov obalov a odpadu z obalov na úrovni jednotlivých členských štátov;

b)informácie o toxicite alebo nebezpečenstve obalových materiálov a komponentov použitých na ich výrobu;

c)údaje uvedené v prílohe XII.

Kapitola VIII
Ochranné postupy

Článok 52
Postup zaobchádzania s obalmi predstavujúcimi riziko na vnútroštátnej úrovni

1.Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 nariadenia (EÚ) 2019/1020, ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že obaly, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predstavujú riziko pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, vykonajú hodnotenie týkajúce sa dotknutého obalu vo vzťahu ku všetkým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, ktoré sa týkajú daného rizika. S orgánmi dohľadu nad trhom podľa potreby spolupracujú príslušné hospodárske subjekty.

Ak v priebehu hodnotenia orgány dohľadu nad trhom zistia, že obal nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote predpísanej orgánmi dohľadu nad trhom a úmernej povahe a prípadne aj miere nesúladu prijal náležité a primerané nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu daného obalu s požiadavkami.

2.Odchylne od odseku 1 v prípade ohrozenia ľudského zdravia v súvislosti s obalom citlivým na kontakt podliehajúcim osobitným právnym predpisom zameraným na ochranu ľudského zdravia orgány dohľadu nehodnotia riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat pochádzajúce z obalového materiálu, ak sa prenáša na obsah zabalený v obalovom materiáli, ale upozornia orgány príslušné na kontrolu týchto rizík. Týmito orgánmi sú príslušné orgány uvedené v nariadení (EÚ) 2017/625, nariadení (EÚ) 2017/745, nariadení (EÚ) 2017/746, smernici 2001/83/ES alebo nariadení (EÚ) 2019/6.

3.Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nespĺňanie požiadaviek sa netýka len územia ich štátu, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a o opatreniach, ktoré má hospodársky subjekt na ich žiadosť prijať.

4.Hospodársky subjekt je povinný zabezpečiť prijatie všetkých náležitých nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými obalmi, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

5.Ak príslušný hospodársky subjekt v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme nápravné opatrenia alebo nesúlad pretrváva, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať sprístupnenie obalu na vnútroštátnom trhu, stiahnuť obal z daného trhu alebo od používateľa.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú o týchto opatreniach Komisiu a ostatné členské štáty.

6.Informácie v zmysle odseku 4 určené Komisii a ostatným členským štátom sa oznamujú prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020 a zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho obalu, údaje o pôvode obalu, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, povahe a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení, ako aj argumenty, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt, a v náležitom prípade informácie uvedené v článku 54 ods. 1. Orgány dohľadu nad trhom takisto uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)obal nespĺňa požiadavky na udržateľnosť stanovené v článkoch 5 až 10 tohto nariadenia;

b)nedostatky v harmonizovaných normách alebo spoločných špecifikáciách uvedených v článkoch 31 a 32 tohto nariadenia.

7.Členské štáty, okrem členského štátu, ktorý inicioval daný postup, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dostupných dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu dotknutého obalu a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

8.Ak žiaden členský štát ani Komisia do troch mesiacov od doručenia informácií podľa odseku 4 nevznesú námietku v súvislosti s predbežným opatrením, ktoré členský štát prijal, dané opatrenie sa považuje za opodstatnené.

V predbežných opatreniach sa môže stanoviť obdobie dlhšie alebo kratšie ako tri mesiace s cieľom zohľadniť osobitosti príslušných požiadaviek.

9.Členské štáty zabezpečia, aby bol obal stiahnutý z ich trhu alebo aby sa v súvislosti s dotknutým obalom alebo zhotoviteľom bezodkladne prijali iné vhodné obmedzujúce opatrenia.

Článok 53
Ochranný postup Únie

1.Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 52 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu, ktoré prijal členský štát, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

2.Svoje rozhodnutie Komisia adresuje všetkým členským štátom a okrem nich ho bezodkladne oznámi aj príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho obalu zo svojho trhu a náležite o tom informujú Komisiu.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát dané opatrenie zruší.

3.Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad obalu sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 31 tohto nariadenia, Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

4.Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad obalu sa pripisuje nedostatkom v spoločných technických špecifikáciách uvedených v článku 32, Komisia dotknuté spoločné technické špecifikácie bezodkladne zmení alebo zruší.

Článok 54
Vyhovujúce obaly, ktoré predstavujú riziko

1.Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 52 členský štát zistí, že hoci je obal v súlade s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v článkoch 5 až 11, predstavuje riziko pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote predpísanej orgánmi dohľadu nad trhom a úmernej povahe a prípadne aj stupňu rizika prijal všetky primerané opatrenia, aby dotknutý obal pri uvedení na trh toto riziko už nepredstavoval, aby bol stiahnutý z trhu alebo od používateľa.

2.Odchylne od odseku 1 v prípade ohrozenia ľudského zdravia v súvislosti s obalom citlivým na kontakt podliehajúcim osobitným právnym predpisom zameraným na ochranu ľudského zdravia orgány dohľadu nehodnotia riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat pochádzajúce z obalového materiálu, ak sa prenáša na obsah zabalený v obalovom materiáli, ale upozornia orgány príslušné na kontrolu týchto rizík. Týmito orgánmi sú príslušné orgány uvedené v nariadení (EÚ) 2017/625, nariadení (EÚ) 2017/745, nariadení (EÚ) 2017/746, smernici 2001/83/ES alebo nariadení (EÚ) 2019/6.

3.Hospodársky subjekt je povinný zabezpečiť prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými obalmi, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojich zisteniach a následných opatreniach podľa odseku 1. Tieto informácie zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého obalu, údaje o pôvode a dodávateľskom reťazci obalu, charaktere súvisiaceho rizika, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.

5.Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zdravia ľudí okamžite uplatniteľný vykonávací akt v súlade s postupom uvedeným v článku 58 ods. 4.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho ihneď oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 55
Kontroly obalov, ktoré vstupujú na trh Únie

1.Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne oznámia orgánom určeným podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1020 opatrenia uvedené v článku 52 ods. 4 tohto nariadenia, ak sa nesúlad neobmedzuje len na ich vnútroštátne územie. Toto oznámenie obsahuje všetky relevantné informácie, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho obalu, na ktorý sa opatrenia vzťahujú, a v prípade baleného výrobku, na identifikáciu samotného výrobku.

2.Oznamovanie informácií uvedených v odseku 1 sa uskutočňuje zadaním informácií do príslušného prostredia riadenia colných rizík.

3.Komisia vytvorí prepojenie na automatizáciu komunikácie uvedenej v odseku 1 z informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 52 ods. 5 do prostredia uvedeného v odseku 3. Toto prepojenie začne fungovať najneskôr dva roky odo dňa prijatia vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 5.

4.Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých stanoví procesné pravidlá a podrobnosti vykonávacích opatrení pre odsek 4 vrátane funkcií, dátových prvkov a spracúvania údajov, ako aj pravidlá spracúvania osobných údajov, dôvernosti a spoločného prevádzkovania prepojenia uvedeného v odseku 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 59 ods. 3.

Článok 56
Formálny nesúlad

1.Ak členský štát dospeje k jednému z nasledujúcich zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vyhotovené;

b)EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vyhotovené správne;

c)kód QR alebo dátový nosič uvedené v článku 11 neposkytujú prístup k požadovaným informáciám v súlade s uvedeným článkom;

d)technická dokumentácia uvedená v prílohe VII nie je k dispozícii, je neúplná alebo obsahuje chyby;

e)informácie uvedené v článku 13 ods. 6 alebo článku 16 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

f)nie je splnená ktorákoľvek iná administratívna požiadavka stanovená v článku 13 alebo článku 16;

g)nie sú splnené požiadavky týkajúce sa nadmerných obalov podľa článku 21 a obmedzení používania určitých formátov obalov podľa článku 22;

h)v súvislosti s opakovane použiteľnými obalmi nie sú splnené požiadavky na zriadenie, prevádzkovanie a účasť v systéme opätovného použitia uvedenom v článku 24;

i)v súvislosti s opätovným plnením nie sú splnené požiadavky na informácie stanovené v článku 25 ods. 1 a 2;

j)nie sú splnené požiadavky na miesta opätovného plnenia stanovené v článku 25 ods. 3;

k)nedosiahli sa ciele opätovného použitia a opätovného plnenia uvedené v článku 26.

2.Ak nesúlad uvedený v odseku 1 písm. a) až f) pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky náležité opatrenia na zákaz sprístupnenia daného obalu na trhu alebo zabezpečí jeho stiahnutie od používateľa alebo z trhu.

3.Ak nesúlad uvedený v odseku 1 písm. g) až k) pretrváva, členské štáty uplatňujú pravidlá o sankciách uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia, ktoré stanovia členské štáty v súlade s článkom 62.

Kapitola IX
Zelené verejné obstarávanie

Článok 57
Zelené verejné obstarávanie

1.Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 smernice 2014/24/EÚ alebo v článku 3 bode 1 smernice 2014/25/EÚ alebo obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ pri zadávaní akýchkoľvek verejných zákaziek na obaly alebo balené výrobky alebo na služby využívajúce obaly alebo balené výrobky v situáciách, na ktoré sa vzťahujú uvedené smernice, uplatňujú kritériá zeleného verejného obstarávania, ktoré sa majú vypracovať v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 3.

2.Povinnosť stanovená v odseku 1 sa uplatňuje na každý postup obstarávania vykonávaný verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na účely zadávania verejných zákaziek na obaly alebo balené výrobky alebo na služby využívajúce obaly alebo balené výrobky, ktorý sa začne 12 mesiacov alebo neskôr po nadobudnutí účinnosti príslušného delegovaného aktu, ktorý sa má prijať podľa odseku 3.

3.Komisia do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] prijme delegované akty v súlade s článkom 58, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením minimálnych povinných kritérií zeleného verejného obstarávania na základe požiadaviek stanovených v článkoch 5 až 10 a na základe týchto prvkov:

a)hodnota a objem verejných zákaziek zadaných pre obaly alebo balené výrobky alebo pre služby alebo práce s použitím obalov alebo balených výrobkov;

b)potreba zabezpečiť dostatočný dopyt po environmentálne udržateľnejších obaloch alebo balených výrobkoch;

c)či je pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov ekonomicky uskutočniteľné nakupovať environmentálne udržateľnejšie obaly alebo balené výrobky bez neprimeraných nákladov.

Uvedené kritériá zeleného verejného obstarávania sa vypracujú v súlade so zásadami uvedenými v smernici 2014/24/EÚ a v smernici 2014/25/EÚ a so zásadou, že obaly, ktoré sa majú vybrať na základe týchto kritérií, uľahčia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Kapitola X
Delegované právomoci a postup výboru

Článok 58
Vykonávanie delegovania právomoci

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 9, článku 7 ods. 10, článku 7 ods. 11, článku 8 ods. 5, článku 22 ods. 4, článku 26 ods. 16 a článku 57 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie desiatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4 a 6, článku 7 ods. 9, 10 a 11, článku 8 ods. 5, článku 22 ods. 4, článku 26 ods. 16 a článku 57 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 4, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 9, článku 7 ods. 10, článku 7 ods. 11, článku 8 ods. 5, článku 22 ods. 4, článku 26 ods. 16 a článku 57 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 59
Postup výboru

1.Komisii pomáha výbor uvedený v článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu v súvislosti s vykonávacími právomocami uvedenými v článku 72 a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s článkom 5 uvedeného nariadenia.

Kapitola XI
Zmeny

Článok 60
Zmeny nariadenia (EÚ) 2019/1020

Nariadenie (EÚ) 2019/1020 sa mení takto:

a)Príloha I sa mení takto:

i)Bod 9 sa vypúšťa;

ii)Dopĺňajú sa tieto body:

„X [Úrad pre publikácie – vložte ďalšie číslo v poradí] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 155, 12.6.2019, s. 1).;

X [Úrad pre publikácie – vložte ďalšie číslo v poradí] Nariadenie (EÚ)…/… o obaloch a odpade z obalov, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 94/62/ES [podrobnosti o uverejnení vloží Úrad pre publikácie].“

b) V prílohe II sa vypúšťa bod 8.

Článok 61
Zmeny smernice (EÚ) 2019/904

Smernica (EÚ) 2019/904 sa mení takto:

a)V článku 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b);

b)V článku 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e);

c)Článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto: „3. Komisia preskúma údaje a informácie nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. V správe sa posudzuje systém zberu údajov a informácií, zdroje údajov a informácií a metodika použitá v členských štátoch, ako aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť týchto údajov a informácií. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracuje po prvom nahlásení údajov a informácií členskými štátmi a potom každé štyri roky.“

Kapitola XII
Záverečné ustanovenia

Článok 62
Sankcie

1.Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Nedodržanie požiadaviek článkov 21 až 26 sa trestá správnou pokutou uloženou príslušnému hospodárskemu subjektu.

2.Ak sa v právnom systéme členského štátu nestanovujú správne pokuty, prvý odsek sa môže uplatňovať tak, že pokutové konanie iniciuje príslušný orgán a pokutu uloží príslušný vnútroštátny súd, pričom sa zabezpečí, aby tieto právne prostriedky nápravy boli účinné a mali rovnocenný účinok ako správne pokuty uvedené v danom odseku. Ukladané pokuty musia byť v každom prípade aj účinné, primerané a odrádzajúce.

3.Členské štáty do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 1 rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia tieto pravidlá a opatrenia Komisii a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa ich týka.

Článok 63
Hodnotenie

Do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 8 rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a jeho príspevku k fungovaniu vnútorného trhu a zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti obalov. Správu o hlavných zisteniach tohto hodnotenia Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Na vypracovanie tejto správy poskytnú členské štáty Komisii potrebné informácie.

Článok 64
Zrušenie a prechodné ustanovenia

Smernica 94/62/ES sa zrušuje s účinnosťou od [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Uplatňujú sa však tieto prechodné ustanovenia:

a)článok 8 ods. 2 smernice 94/62/ES sa naďalej uplatňuje do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 42 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

b)článok 5 ods. 2 a 3, článok 6 ods. 1 písm. d) a e) a článok 6a smernice 94/62/ES sa naďalej uplatňujú do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = posledný deň kalendárneho roka po 36 mesiacoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

c)článok 12 ods. 3a, 3b, 3c a 4 smernice 94/62/ES sa naďalej uplatňuje do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = posledný deň kalendárneho roka po 36 mesiacoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], s výnimkou ustanovenia o odovzdávaní údajov Komisii, ktoré sa naďalej uplatňuje do [Úrad pre publikácie: vložte dátum = posledný deň kalendárneho roka po 54 mesiacoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIII.

 
Článok 65

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [Úrad pre publikácie: vložte dátum = 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda/predsedníčka    predseda/predsedníčka

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY 

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

1.2.Príslušné oblasti politiky 

03 – Jednotný trh

09 – Životné prostredie a zmena klímy

1.3.Návrh/iniciatíva sa týka 

novej akcie 

 novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 80  

 predĺženia trvania existujúcej akcie 

 zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie alebo presmerovania jednej alebo viacerých akcií na ďalšiu/novú akciu 

1.4.Ciele

1.4.1.Všeobecné ciele

Všeobecným cieľom legislatívneho návrhu je znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov obalov a odpadu z obalov a zlepšovanie fungovania vnútorného trhu, čím sa podporí zvyšovanie efektívnosti v danom odvetví. Cieľom je vytvoriť odolný hodnotový reťazec, počnúc koncepciou obalov po ich opätovné použitie alebo začlenenie do vysokokvalitných výrobkov, čím sa vytvoria inovačné ekologické pracovné miesta v nízkouhlíkovom odvetví obalov.

1.4.2.Špecifické ciele

1. zníženie vzniku odpadu z obalov;

2. nákladovo efektívna podpora obehového hospodárstva obalov;

3. podpora využívania obsahu recyklovaného materiálu v obaloch.

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Modelovanie uprednostňovanej možnosti do roku 2030 naznačuje zníženie vzniku odpadu, menej skleníkových plynov a zabránenie environmentálnym externalitám.

Obmedzené náklady na nakladanie s odpadom a zníženie predaja a spotreby obalov povedie vo všeobecnosti k hospodárskym úsporám. Odhaduje sa, že komplexné vplyvy na zamestnanosť povedú k miernemu čistému nárastu o približne 29 000 ekologických pracovných miest.

Výsledkom uprednostňovanej možnosti je zníženie dopytu po fosílnych palivách, pričom sa ňou zvýši celková miera recyklácie obalov v roku 2030 o 6,5 %, zatiaľ čo dôjde k poklesu skládok o 9 %. Toto presadzovanie obehovosti má za následok znížený dopyt po pôvodných surovinách, ako sú drevo, sklo a hliník.

Celkovo by prechod na obehovejšie hospodárstvo v rámci používania obalov priniesol výhody, ako sú posilnenie postavenia spotrebiteľov, zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí, pokles závislosti EÚ od dovozu surovín a fosílnych palív, stimulácia inovácie a hospodárskeho rastu a napokon zníženie zbytočných výdavkov domácností.

1.4.4.Ukazovatele výkonnosti

Ukazovateľmi pokroku a dosahovania cieľov budú:

zvýšená kvalita recyklátov (druhotných surovín),

zlepšená recyklačná efektivita a vyššie materiálové zhodnocovanie obalových materiálov (napr. plastov, kovov, skla, papiera/lepenky, textílií, dreva, keramiky),

všetky obaly budú do roku 2030 úplne recyklovateľné,

riadna modulácia poplatkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu,

povinné cieľové hodnoty pre obsah recyklovaného materiálu v plastových obaloch,

ciele v oblasti opätovného použitia a opätovného plnenia pre určité odvetvia.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy 

1.5.1.Požiadavky, ktoré sa majú splniť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy

V časovom horizonte troch až ôsmich rokov bude potrebné špecifikovať podrobné požiadavky prostredníctvom vykonávacích/delegovaných aktov. Z tohto navrhovaného nariadenia bude vyplývať séria opatrení v oblasti delegovaných alebo vykonávacích aktov a prípadne správ o posúdení vplyvu. Budú sa týkať overenia súladu s požiadavkami na udržateľnosť, systému kontroly súladu, požiadaviek na udržateľnosť, ako aj informácií a označovania. Podrobný zoznam týchto predpokladaných opatrení sa uvádza ďalej:

– povinnosti podávania správ o cieľoch v oblasti recyklácie, zbere určitých formátov obalov a spotrebe plastových tašiek,

– požiadavky na recyklovateľnosť určitých kategórií obalov,

– harmonizované pravidlá podávania správ o systémoch rozšírenej zodpovednosti výrobcu,

– harmonizované pravidlá výpočtu a overovania obsahu recyklovaného materiálu v obaloch,

– preskúmanie cieľov pre obsah recyklovaného materiálu so zreteľom na technologický a hospodársky vývoj,

– harmonizované pravidlá pre požiadavky na označovanie a formáty v záujme triedenia spotrebiteľmi, pre opakovane použiteľné obaly, obsah recyklovaného materiálu, kompostovateľné obaly a kód QR a iné digitálne dátové nosiče.

– preskúmanie výnimiek z obmedzení látok vzbudzujúcich obavy v obaloch,

– stanovenie minimálnych povinných kritérií zeleného verejného obstarávania.

1.5.2.Prínos zapojenia Únie (môže byť výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Z nedávnych oznámení od členských štátov o vnútornom trhu vyplýva, že vykonávanie niektorých neúplne harmonizovaných ustanovení v súčasnosti účinnej smernice o obaloch a odpadoch z obalov, ako sú požiadavky na označovanie alebo neurčité požiadavky, napr. základné požiadavky na minimalizáciu a recyklovateľnosť obalov, spôsobujú hospodárskym subjektom dodatočné náklady. Tieto subjekty rázne vyzývajú na ďalšiu harmonizáciu nielen preto, aby mohli svoju činnosť vykonávať nákladovo efektívnejšie, ale aj preto, aby sa prekonala regulačná neistota v súvislosti s environmentálnymi požiadavkami na obaly a aby sa mohli uskutočniť primerané investície do infraštruktúry.

Uvedené problémy nie je možné uspokojivo riešiť len na úrovni členských štátov. Trh EÚ s obalmi predstavuje v mnohých ohľadoch skôr jeden veľký trh než 27 samostatných trhov. Trh s obalmi sa vyznačuje vysokými úrovňami cezhraničného obchodu medzi členskými štátmi, pričom mnohí výrobcovia uvádzajú na trh obaly vo viacerých členských štátoch. Vnútroštátne iniciatívy v mnohých ohľadoch prispievajú k ďalšej fragmentácii vnútorného trhu a nedostatočnej efektívnosti. Podobne sú rozšírené aj environmentálne obavy súvisiace s obalmi, ktorých kľúčové príčiny sú spoločné pre všetky členské štáty.

Stanovenie spoločných požiadaviek na úrovni EÚ má jednoznačnú pridanú hodnotu, pretože sa ním zabezpečí harmonizovaný a dobre fungujúci vnútorný trh, a teda rovnaké podmienky pre výrobcov obalov. Prostredníctvom požiadaviek a cieľov stanovených na úrovni EÚ sa súdržne vo všetkých členských štátoch uskutoční prechod na opätovne použiteľné a recyklovateľné obaly ekonomicky životaschopným spôsobom, čím sa vytvorí väčší a efektívnejší trh. Využitím jeho sily na podporu prechodu k obehovému hospodárstvu obalov sa podporí nákladovo efektívnejšie dosiahnutie cieľov.

Úspory z rozsahu sa dosiahnu konzistentnými prístupmi, napríklad vplývaním na koncepciu obalov, aby sa obaly mohli nákladovo efektívnejšie zbierať, triediť a recyklovať kdekoľvek v EÚ. Takúto harmonizáciu, a tým aj úspory z rozsahu, by nebolo možné dosiahnuť opatreniami na úrovni samotných členských štátov.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Pokiaľ ide o obaly, význam má viacero prepojených iniciatív: Rámcovou smernicou o odpade sa stanovujú horizontálne uplatniteľné koncepcie týkajúce sa vzniku odpadu a nakladania s odpadom vrátane spracovania odpadu, jeho recyklácie a zhodnocovania. Vytvára sa ňou hierarchia odpadového hospodárstva, pričom sa uprednostňuje predchádzanie vzniku odpadu pred opätovným použitím a/alebo recykláciou, následne recyklácia pred inými možnosťami zhodnocovania a konečným zneškodňovaním prostredníctvom skládkovania. Členským štátom sa v nej okrem toho ukladá povinnosť mať zavedené systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorými sa zabezpečuje, že výrobcovia sú zodpovední za nakladanie so svojimi výrobkami v štádiu, keď sa stanú odpadom. Komisia sa v akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo zaviazala posúdiť uskutočniteľnosť harmonizácie systémov triedeného zberu odpadu v členských štátoch.

Smernica o jednorazových plastových výrobkoch sa okrem iných plastových výrobkov zameriava aj na určité plastové obaly (napr. tašky, poháre na nápoje, nádoby na potraviny a nápoje vrátane fliaš) s hlavným účelom predchádzať znečisťovaniu odpadom a jeho environmentálnemu vplyvu. Jej súčasťou sú zákazy výrobkov, povinnosť členských štátov zabezpečiť triedený zber v záujme recyklácie a znížiť objem určitých skupín jednorazových plastových výrobkov. Napokon sa v nej stanovujú ciele v oblasti minimálneho obsahu recyklovaného materiálu pre jednorazové plastové nápojové fľaše.

Ďalším právnym aktom týkajúcim sa plastových obalov je rozhodnutie o vlastných zdrojoch z roku 2020, v ktorom sa stanovuje vlastný zdroj založený na odpade z plastových obalov, ktorý sa v konkrétnych členských štátoch nerecykluje, a to bez ohľadu na to, či daný členský štát spĺňa cieľovú hodnotu. Rozhodnutím o vlastných zdrojoch sa vytvára stimul pre členské štáty, aby zaviedli opatrenia v úsilí o dosahovanie vysokých mier recyklácie plastových obalov. Členským štátom sa prenecháva flexibilita, aby rozhodli o svojom úsilí na dosiahnutie vysokej miery recyklácie plastov v súlade s rámcovou smernicou o odpade.

Hlavným nástrojom na úrovni EÚ upravujúcim uvádzanie obalov na trh a požiadavky na fázu po skončení životnosti je však smernica o obaloch a odpadoch z obalov. Ustanovenia o obaloch alebo s nimi súvisiace ustanovenia sa nachádzajú aj v iných právnych predpisoch EÚ. Výsledkom preskúmania smernice o obaloch a odpadoch z obalov je návrh komplexného nariadenia, v ktorom sa stanovujú požiadavky na udržateľnosť obalov (recyklovateľnosť, biologicky rozložiteľné, kompostovateľné plasty a plasty na biologickom základe, používanie obsahu recyklovaného materiálu a nebezpečné látky v obaloch) týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu z obalov a ich opätovného použitia, označovanie v záujme triedeného zberu, zberu a recyklácie obalov, zálohové systémy, požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu a požiadavky na zelené verejné obstarávanie týkajúce sa obalov.

1.5.4.Zlučiteľnosť s viacročným finančným rámcom a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Iniciatíva je zastrešená Európskou zelenou dohodou, ktorá tvorí základ stratégie EÚ v oblasti obnovy. V Zelenej dohode sa uznávajú výhody investovania do našej konkurencieschopnej udržateľnosti budovaním spravodlivejšej, zelenšej a digitalizovanejšej Európy. Zahŕňa to obehové hospodárstvo, ktoré je hlavnou hnacou silou zlepšovania materiálového zhodnocovania a skvalitňovania druhotných surovín.

Podpora a záväzok Európskej komisie v rámci výskumu v oblasti obehového hospodárstva, a najmä lepšej koncepcie obalov a zvyšovania materiálového zhodnocovania, sa odzrkadľuje v počte projektov financovaných v rámci programu Horizont 2020 (viac ako 100 projektov) a finančnom príspevku na ich vykonávanie (približne 500 miliónov EUR). Výsledkami týchto projektov sa bude podporovať a presadzovať obehovosť a recyklovateľnosť formátov obalov.

1.5.5.Posúdenie rôznych disponibilných možností financovania vrátane možnosti prerozdelenia

Teoreticky by sa mohli zaviesť vnútroštátne právne predpisy v členských štátoch. Neexistovala by však žiadna záruka jednotného uplatňovania v celej EÚ, pričom by to nevyhnutne prispelo k ďalšej fragmentácii vnútorného trhu.

Úlohy týkajúce sa vypracovania sekundárnych právnych predpisov na úrovni EÚ nemožno externalizovať.

1.6.Trvanie a finančný vplyv návrhu/iniciatívy

 obmedzené trvanie

   v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

   Finančný vplyv na viazané rozpočtové prostriedky od RRRR do RRRR a na platobné rozpočtové prostriedky od RRRR do RRRR.

 neobmedzené trvanie

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od roku 2023 do roku 2027

a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob riadenia 81  

 Priame riadenie na úrovni Komisie

prostredníctvom ich útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané riadenie s členskými štátmi

 Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

subjekty uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú primerané finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 

2.1.Zásady monitorovania a predkladania správ 

Uveďte frekvenciu a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Na tento druh výdavkov sa uplatňujú štandardné pravidlá.

2.2.Systémy riadenia a kontroly 

2.2.1.Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmov vykonávania financovania, spôsobov platby a stratégie kontroly

neuplatňuje sa – pozri uvedené.

2.2.2.Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

neuplatňuje sa – pozri uvedené.

2.2.3.Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer medzi nákladmi na kontroly a hodnotou súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí) 

neuplatňuje sa – pozri uvedené.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam 

Uveďte existujúce alebo plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie na boj proti podvodom.

neuplatňuje sa – pozri uvedené.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov 

·Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky. 

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh 
výdavkov

Príspevky

Číslo 

DRP/NRP 82

krajín EZVO 83

kandidátskych krajín 84

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

1

03 02 05 Program pre jednotný trh – Vytváranie a šírenie vysokokvalitných štatistík o Európe

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

09 02 02 – Obehové hospodárstvo a kvalita života

DRP

ÁNO

NIE

NIE

NIE

7

20 01 02 01 – Odmeny a príspevky

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

20 02 01 01 – Zmluvní zamestnanci

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

20 02 01 03 – Národní úradníci dočasne pridelení inštitúcii

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

20 02 06 01 – Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

20 02 06 02 – Zasadnutia, expertné skupiny

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

·Požadované nové rozpočtové riadky

neuplatňuje sa

3.2.Odhadovaný finančný vplyv návrhu na rozpočtové prostriedky 

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na operačné rozpočtové prostriedky 

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie týchto operačných rozpočtových prostriedkov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného 
rámca

1

Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

GR: ESTAT

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

SPOLU

□ Operačné rozpočtové prostriedky

03 02 05 Program pre jednotný trh – Vytváranie a šírenie vysokokvalitných štatistík o Európe

Záväzky

(1)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Platby

(2)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Rozpočtové prostriedky 
pre GR ESTAT SPOLU

Záväzky

= (1)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Platby

= (2)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Na podporu zberu údajov v oblasti obalov a odpadu z obalov sú potrebné zmluvy o poskytovaní služieb týkajúcich sa metodiky a overovania, ktorých objem bude v rokoch 2026 a 2027 z dôvodu novej povinnosti nahlasovania narastať. Očakávaným výsledkom týchto činností je zvýšenie kvality údajov, ktoré budú prínosom nielen pre obaly a odpad z obalov a plastové tašky, ale aj pre vlastný zdroj z plastov.

Okruh viacročného finančného 
rámca

3

Prírodné zdroje a životné prostredie

GR: ENV

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

SPOLU

□ Operačné rozpočtové prostriedky

09 02 02 – Obehové hospodárstvo a kvalita života

Záväzky

(1)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

Platby

(2)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

Rozpočtové prostriedky 
pre GR ENV SPOLU

Záväzky

= (1)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

Platby

= (2)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

Náklady na GR ENV vyplývajú z potrieb v oblasti obstarávania na zber a analýzu údajov o recyklovateľnosti druhov obalov, ktorými sa vytvorí metodika obsahu recyklovaného materiálu v plastových obaloch atď. (predpokladaná hodnota 2,1 milióna EUR počas obdobia 2023 – 2027).

.Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Záväzky

(4)

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635

Platby

(5)

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 3 
viacročného finančného rámca SPOLU

Záväzky

= 4

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635

Platby

= 5

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635
Okruh viacročného finančného 
rámca

7

„Administratívne výdavky“

Tento oddiel treba vyplniť s použitím „rozpočtových údajov administratívnej povahy“, ktoré sa najprv uvedú v  prílohe k legislatívnemu finančnému výkazu (príloha V k vnútorným predpisom), ktorá sa na účely medziútvarovej konzultácie nahrá do aplikácie DECIDE.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

SPOLU

GR: ENV

□ Ľudské zdroje

0,644

0,732

0,732

0,817

0,817

3,742

□ Ostatné administratívne výdavky

0,484

0,484

0,484

0,484

0,484

2,420

GR ENV SPOLU

Rozpočtové prostriedky

1,128

1,216

1,216

1,301

1,301

6,162

Na rokovania o nariadení a jeho všeobecné vykonávanie, ako aj na rôzne prípravné práce a vypracovanie sekundárnych právnych predpisov podľa lehôt navrhovaných v nariadení o obaloch a odpade z obalov sú potrebné tri pozície AD.

Štyria zmluvní zamestnanci (2 VNE a 2 ZZ) sú potrební na vykonanie technických prác vrátane:

– stáleho skúmania technického a hospodárskeho vývoja týkajúceho sa dostupnosti obalov a materiálov,

– povinností podávania správ o cieľoch v oblasti recyklácie, zbere určitých formátov obalov a spotrebe plastových tašiek,

– požiadaviek na recyklovateľnosť určitých kategórií obalov,

– harmonizovaných pravidiel podávania správ o systémoch rozšírenej zodpovednosti výrobcu,

– harmonizovaných pravidiel výpočtu a overovania obsahu recyklovaného materiálu v obaloch,

– preskúmania cieľov pre obsah recyklovaného materiálu so zreteľom na technologický a hospodársky vývoj,

– harmonizácie pravidiel pre požiadavky na označovanie a formáty v záujme triedenia spotrebiteľmi, pre opakovane použiteľné obaly, obsah recyklovaného materiálu, kompostovateľné obaly a kód QR a iné digitálne dátové nosiče;
– preskúmania výnimiek z obmedzení látok vzbudzujúcich obavy v obaloch,

– stanovenia minimálnych povinných kritérií zeleného verejného obstarávania.

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

SPOLU

GR: ESTAT

□ Ľudské zdroje

0,157

0,157

0,242

0,242

0,242

1,040

□ Ostatné administratívne výdavky

GR ESTAT SPOLU

Rozpočtové prostriedky

0,157

0,157

0,242

0,242

0,242

1,040

GR ESTAT v súčasnosti na overovanie a metodické usmernenie týkajúce sa obalov a odpadu z obalov a ľahkých plastových tašiek vyčleňuje jeden polovičný úväzok funkčnej skupiny AD. Na riešenie mnohých výziev týkajúcich sa obalov a odpadu z obalov a spotreby ľahkých plastových tašiek sú potrebné kvalitné štatistiky založené na vyčerpávajúcich a porovnateľných opatreniach vo všetkých krajinách. Napríklad meranie opakovane použiteľných obalov v systémoch otvoreného cyklu predstavuje viacero technických výziev. Na účely vypracovania lepšieho metodického usmernenia a zabezpečenie lepšej technickej podpory a následnej spolupráce s členskými štátmi je od roku 2023 potrebný ešte jeden polovičný úväzok funkčnej skupiny AD.

Na vypracovanie a stanovenie metodiky dodatočných povinností nahlasovania o recyklovateľnosti na rok 2028 bude od roku 2025 potrebná pozícia ZZ.

Rozpočtové prostriedky 
OKRUHU 7 SPOLU 
viacročného finančného rámca SPOLU 

(Záväzky spolu = Platby spolu)

1,285

1,373

1,458

1,543

1,543

7,202

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 7 
viacročného finančného rámca SPOLU 

Záväzky

1,875

1,963

2,048

1,868

2,083

9,837

Platby

1,875

1,963

2,048

1,868

2,083

9,837

3.2.2.Odhadované výsledky financované z operačných rozpočtových prostriedkov 

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok 
N

Rok 
N + 1

Rok 
N + 2

Rok 
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

VÝSTUPY

Druh 85

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet spolu

Náklady spolu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 1 86

‒ Výstup

‒ Výstup

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 1 medzisúčet

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 2…

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 2 medzisúčet

SPOLU

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky Komisie 

3.2.3.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

     Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

3.2.3.2.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

SPOLU

OKRUH 7 
viacročného finančného rámca SPOLU

Ľudské zdroje

0,801

0,889

0,974

1,059

1,059

4,782

Ostatné administratívne výdavky

0,480

0,480

0,480

0,480

0,480

2,400

Medzisúčet OKRUHU 7 
viacročného finančného rámca SPOLU 

1,285

1,373

1,458

1,543

1,543

7,202

Mimo OKRUHU 7 87  
viacročného finančného rámca SPOLU 

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Ľudské zdroje

Ostatné 
administratívne výdavky

Medzisúčet 
mimo OKRUHU 7 
viacročného finančného rámca SPOLU 

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

SPOLU

1,285

1,373

1,458

1,543

1,543

7,202

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené o ďalšie zdroje, ktoré možno prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.3.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v tejto tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

2023

2024

2025

2026

2027 a neskôr

20 01 02 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

4 

4 

4 

4 

4 

20 01 02 03 (delegácie)

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (nepriamy výskum)

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (priamy výskum)

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

 

 

 

 

 

20 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia)

2

3

4 

5 

5

20 02 03 (ZZ, MZ, VNE, DAZ a PED v delegáciách)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (ZZ, DAZ, VNE – nepriamy výskum)

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (ZZ, DAZ, VNE – priamy výskum)

 

 

 

 

 

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

 

 

 

 

 

SPOLU

6

7

8 

9

9

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

GR ENV: Na rokovania o nariadení a jeho všeobecné vykonávanie, ako aj na rôzne prípravné práce a vypracovanie sekundárnych právnych predpisov podľa lehôt navrhovaných v nariadení o obaloch a odpade z obalov, sú potrebné tri pozície AD.

GR ESTAT: Zamestnanci budú merať opakovane použiteľné obaly v systémoch otvoreného cyklu, ktoré predstavujú viacero technických výziev. Na účely vypracovania lepšieho metodického usmernenia a zabezpečenie lepšej technickej podpory a následnej spolupráce s členskými štátmi je od roku 2023 potrebný ešte jeden polovičný úväzok funkčnej skupiny AD. IT podpora sa zabezpečuje horizontálnymi službami v oddelení ESTAT.E.2, ktoré sa pre zber údajov o obaloch a odpade z obalov a ľahkých plastových taškách odhadujú na 1/20 pozície AST.

 

2023

2024

2025

2026

2027

1 AD (0,5 súčasný, 0,5 nový)

0,05 AST (súčasný)

1 AD (0,5 súčasný, 0,5 nový)

0,05 AST (súčasný)

1 AD (0,5 súčasný, 0,5 nový)

0,05 AST (súčasný)

1 AD (0,5 súčasný, 0,5 nový)

0,05 AST (súčasný)

1 AD (0,5 súčasný, 0,5 nový)

0,05 AST (súčasný)

 

Externí zamestnanci

Pozície VNE (existujúce) a ZZ (dodatočné) sú potrebné na uskutočnenie technických prác, ktorými sa podporuje príprava aktov týkajúcich sa: 

·povinností podávania správ o cieľoch v oblasti recyklácie, zbere určitých formátov obalov a spotrebe plastových tašiek,

·požiadaviek na recyklovateľnosť určitých kategórií obalov,

·harmonizovaných pravidiel podávania správ o systémoch rozšírenej zodpovednosti výrobcu,

·harmonizovaných pravidiel výpočtu a overovania obsahu recyklovaného materiálu v obaloch,

·preskúmania cieľov pre obsah recyklovaného materiálu so zreteľom na technologický a hospodársky vývoj,

·harmonizácie pravidiel pre požiadavky na označovanie a formáty v záujme triedenia spotrebiteľmi, pre opakovane použiteľné obaly, obsah recyklovaného materiálu, kompostovateľné obaly a kód QR a iné digitálne dátové nosiče,

·preskúmania výnimiek z obmedzení látok vzbudzujúcich obavy v obaloch,

·stanovenia minimálnych povinných kritérií zeleného verejného obstarávania.

Výkon týchto úloh si vyžaduje štyroch zmluvných zamestnancov, dvoch VNE a troch ZZ (1 ZZ je pridelený na GR ESTAT). 

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom 

Návrh/iniciatíva:

   môže byť v plnej miere financovaná prerozdelením v rámci príslušného okruhu viacročného finančného rámca (VFR).

   si vyžaduje použitie nepridelenej rezervy v rámci príslušného okruhu VFR a/alebo použitie osobitných nástrojov vymedzených v nariadení o VFR.

   si vyžaduje revíziu VFR.

3.2.5.Príspevky od tretích strán 

Návrh/iniciatíva:

   nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami

   zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok 
N 89

Rok 
N + 1

Rok 
N + 2

Rok 
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

 

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy 

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má tento finančný vplyv na príjmy:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na iné príjmy

uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov    

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v bežnom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 90

Rok 
N

Rok 
N + 1

Rok 
N + 2

Rok 
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

neuplatňuje sa

Ďalšie poznámky (napr. spôsob/vzorec použitý na výpočet vplyvu na príjmy alebo akékoľvek ďalšie informácie).

(1)    https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/database.
(2)    Transparency Market Research (2018), Packaging Market - Europe Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast (Trh s obalmi – analýza odvetvia v Európe, jeho veľkosť, podiel, rast, trendy a prognóza) 2018 – 2026, december 2018.
(3)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102 .
(4)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/sk/pdf .
(5)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SK.html .
(6)    Európsky program v oblasti zručností je päťročný plán na pomoc jednotlivcom a podnikom v záujme rozvoja ďalších a kvalitnejších zručností v kontexte zelenej transformácie. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=sk .
(7)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Európska zelená dohoda [COM(2019) 640 final]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN .
(8)    Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
(9)    Ú. v. EÚ L 155, 12.6.2019, s. 1.
(10)    Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1.
(11)    Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(12)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709.
(13)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52022PC0142.
(14)     https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/bio-based-biodegradable-and-compostable-plastics_en .
(15)    SWD(2015) 111 final. https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2015)111&lang=en.
(16)    COM(2017) 312 final.
(17)    Európska komisia (2014), hodnotenie ex post piatich smerníc o toku odpadu [SWD(2014) 209].
(18)    https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05a3dace-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1.
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules_en.
(20)    Znižovanie objemu odpadov z obalov – verejná konzultácia. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules/public-consultation_sk .
(21)    S názvom „Assessment of options for reinforcing the Packaging and Packaging Waste Directive’s essential requirements and other measures to reduce the generation of packaging waste“ (Hodnotenie možností sprísnenia základných požiadaviek a iných opatrení smernice o obaloch a odpadoch z obalov v záujme zredukovania produkcie odpadu z obalov) a „Support to the finalisation of the legal proposal and the impact assessment for the review of the Packaging Directive, with new and updated policy measures and information for legislative drafting“ (Podpora finalizácie právneho návrhu a posúdenia vplyvu a účely preskúmania smernice o obaloch novými politickými opatreniami a informáciami na prípravu legislatívnych predpisov).
(22)     Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive (Rozsahová štúdia na posúdenie uskutočniteľnosti ďalších opatrení EÚ na predchádzanie vzniku odpadu a vykonávanie smernice o plastových taškách). Part II, Implementation of Plastic Bags Directive (Časť II, Vykonávanie smernice o plastových taškách), Úrad pre vydávanie publikácií EÚ (europa.eu).
(23)     Relevance of biodegradable and compostable consumer plastic products and packaging in a circular economy (Význam biologicky rozložiteľných a kompostovateľných spotrebných plastových výrobkov a obalov v obehovom hospodárstve), Úrad pre vydávanie publikácií EÚ (europa.eu) .
(24)    Celková produkcia odpadu z obalov sa v EÚ zvýšila zo 66 miliónov ton v roku 2009 na 78,5 milióna ton v roku 2019 (ide o nárast o 19 %, čo je viac než v prípade hrubého národného dôchodku). Ročná produkcia odpadu z obalov v EÚ sa v roku 2018 odhadovala na úrovni 173 kg na obyvateľa, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje nárast o 27 kg.
(25)    Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22. marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, naposledy zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/665 zo 17. apríla 2019 (konsolidované znenie, Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2019, s. 26 – 46).
(26)    Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/896 z 19. júna 2018, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek a mení rozhodnutie 2005/270/ES (Ú. v. EÚ L 160, 25.6.2018, s. 6 – 10).
(27)    Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82 – 128).
(28)    Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(29)    Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(30)    Eurostat, Packaging waste statistics (Štatistiky o odpade z obalov):       https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics .
(31)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).
(32)    Európska komisia (2014), Ex-post evaluation of Five Waste Stream Directives (Hodnotenie ex post týkajúce sa piatich smerníc o tokoch odpadu) – SWD(2014) 209.
(33)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
(34)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
(35)    Amadei A., Ardente F., Garcia-Gutierrez P., Klenert D., Nessi S., Tonini D., Tosches D., Saveyn H.
(2022),
Environmental and economic assessment of plastic waste recycling, Mechanical, physical and chemical recycling technologies (Environmentálne a ekonomické posúdenie recyklácie plastového odpadu, Mechanické, fyzikálne a chemické recyklačné technológie), zatiaľ neuverejnené.
(36)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, COM(2018) 28 final.
(37)    Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).
(38)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/sk/pdf
(39)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_SK.html  
(40)    https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_sk
(41)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(42)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu [COM(2020) 98 final].
(43)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Chemikálie – stratégia udržateľnosti – Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok [COM(2020) 667 final].
(44)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Cesta k zdravej planéte pre všetkých – Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“, COM(2021) 400 final.
(45)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
(46)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
(47)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17).
(48)    Rozhodnutie Komisie 2001/171/ES z 19. februára 2001, ktorým sa stanovujú podmienky pre výnimku na sklené obaly vo vzťahu k úrovniam koncentrácie ťažkých kovov ustanoveným v smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 20).
(49)    Rozhodnutie Komisie 2009/292/ES z 24. marca 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie ťažkých kovov ustanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 44).
(50)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).
(51)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 43).
(52)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1).
(53)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).
(54)    Obaly citlivé na kontakt sa týkajú plastových obalov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/4 z 11. decembra 2018 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a zrušení smernice Rady 90/167/EHS (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 1), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 43), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13 – 59).
(55)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(56)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
(57)    Packaging – Requirements specific to manufacturing and composition – Prevention by source reduction (Obaly – Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie – Predchádzanie znižovaním pri zdroji).
(58)    https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark
(59)    Rozhodnutie Komisie z 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28 – 31).
(60)    Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov) [oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 1422] (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
(61)

   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 11).

(62)    Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive. Part II, Implementation of the Plastic Bags Directive, Eunomia (2021) [Rozsahová štúdia na posúdenie uskutočniteľnosti ďalších opatrení EÚ v oblasti predchádzania vzniku odpadu a vykonávania smernice o plastových taškách. Časť II, Vykonávanie smernice o plastových taškách, Eunomia (2021)], uverejnil Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2022.
(63)    Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
(64)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
(65)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).
(66)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách) (Ú. v. EÚ L 277, 27.10.2022, s. 1).
(67)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
(68)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141).
(69)    Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 zo 7. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384 (Ú. v. EÚ L 163, 20.6.2019, s. 66).
(70)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).
(71)

   Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/896 z 19. júna 2018, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek a mení rozhodnutie 2005/270/ES (Ú. v. EÚ L 160, 25.6.2018, s. 6).

(72)    Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22. marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 6).
(73)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
(74)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
(75)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
(76)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(77)    Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).
(78)    Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.
(79)     NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities (NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností) – príručky a usmernenia týkajúce sa výrobkov – Eurostat (europa.eu) ; Accommodation and food service statistics - NACE Rev. 2 (Štatistika ubytovacích a stravovacích služieb – NACE Rev. 2) – sprievodca európskou štatistikou („Statistics Explained“) (europa.eu).
(80)    Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(81)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb:       https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(82)    DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(83)    EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(84)    Kandidátske krajiny a prípadne potenciálni kandidáti západného Balkánu.
(85)    Výstupy sú produkty, ktoré sa majú dodať, a služby, ktoré sa majú poskytnúť (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(86)    Ako je uvedené v bode 1.4.2. „Špecifické ciele...“.
(87)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky na podporu vykonávania programov a/alebo akcií EÚ (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(88)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(89)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať. Nahraďte „N“ očakávaným prvým rokom vykonávania (napríklad: 2021). To isté urobte aj pri nasledujúcich rokoch.
(90)    Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 20 % na náklady na výber.
Top

V Bruseli30. 11. 2022

COM(2022) 677 final

PRÍLOHY

k

návrhu nariadenia

o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES

{SEC(2022) 425 final} - {SWD(2022) 384 final} - {SWD(2022) 385 final}


PRÍLOHA I

ORIENTAČNÝ ZOZNAM PREDMETOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE VYMEDZENIE POJMU OBAL V ČLÁNKU 3 BODE 1

Predmety, na ktoré sa vzťahuje článok 3 bod 1 písm. a)

Obaly

Škatuľky na sladkosti

Celofánový obal na CD obaloch

Obaly používané na posielanie katalógov a časopisov (s časopisom vo vnútri)

Papierové košíčky na pečenie predávané spolu s cukrárskym výrobkom

Rúrky, tuby a valce, okolo ktorých je ovinutý pružný materiál (napr. fólia, alobal, papier), okrem rúrok, túb a valcov, ktoré slúžia ako súčasť výrobných strojov a ktoré sa nepoužívajú na prezentáciu výrobku ako predajnej jednotky

Kvetináče určené na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

Sklené fľašky na injekčné roztoky

Valcové obaly na CD (predávané spolu s CD, neurčené na uchovávanie CD)

Vešiaky na oblečenie (predávané spolu s oblečením)

Zápalkové škatuľky

Systémy sterilných zábran (vrecká, podložky a materiály potrebné na zachovanie sterility výrobku)

Kapsuly nápojových systémov (napr. na kávu, kakao, mlieko)

Opätovne plniteľné oceľové valcové nádoby používané na rôzne druhy plynov, okrem hasiacich prístrojov

Fóliové vrecká na čaj a kávu

Neobalové výrobky

Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny

Škatule na náradie

Ochranné voskové vrstvy na syroch

Technologické obaly mäsových výrobkov

Vešiaky na oblečenie (predávané oddelene od oblečenia)

Náplne do tlačiarní

Obaly na CD, DVD a videokazety (predávané spolu s CD, DVD alebo videokazetami)

Valcové obaly na CD (predávané prázdne, určené na uchovávanie CD)

Rozpustné vrecúška na detergenty

Svietidlá na hroby (schránky na sviečky)

Mechanický mlynček (zabudovaný do opätovne plniteľnej nádoby, napr. opätovne plniteľný mlynček na čierne korenie)

Predmety, na ktoré sa vzťahuje článok 3 bod 1 písm. d) – e)

Obaly, ak sú koncipované a určené na plnenie na mieste predaja

Papierové alebo plastové tašky

Jednorazové taniere a šálky

Potravinová fólia

Desiatové vrecúška

Hliníková fólia

Plastová fólia na oblečenie vyčistené v čistiarňach

Neobalové výrobky

Miešadlo

Jednorazový príbor

Baliaci papier (predávaný samostatne spotrebiteľom a prevádzkovateľom podnikov)

Papierové formy na pečenie (predávané prázdne)

Papierové košíčky na pečenie predávané bez cukrárskeho výrobku

Predmety, na ktoré sa vzťahuje článok 3 bod 1 písm. b) – c)

Obaly

Štítky zavesené priamo na výrobku alebo upevnené k výrobku vrátane etikiet nalepených na ovocí a zelenine

Časti obalov

Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru nádobky

Samolepiace etikety prilepené na inú obalovú položku

Svorky

Plastové obaly na papier

Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru nádob na detergenty

Mechanický mlynček (zabudovaný do opätovne neplniteľnej nádoby naplnenej výrobkom, napr. mlynček na čierne korenie naplnený čiernym korením)

Neobalové výrobky

Štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID)

PRÍLOHA II

KATEGÓRIE A PARAMETERE POSUDZOVANIA RECYKLOVATEĽNOSTI OBALOV

Tabuľka 1: Orientačný zoznam obalových materiálov, druhov a kategórií obalov uvedených v článku 6

Kategória číslo

Prevládajúci obalový materiál

Druh obalu

Formát (ilustratívny)

Farba

1

sklo

sklo

fľaše, poháre, flakóny, kozmetické tégliky, dózy atď. vyrobené zo skla (sodno-vápenato-kremičitého)

 

2

sklo

kompozitné obaly, ktorých najväčšiu zložku tvorí sklo

fľaše, poháre, flakóny, kozmetické tégliky, dózy

 

3

papier/lepenka

obaly z papiera/lepenky

škatule, podložky, skupinové obaly

 

4

papier/lepenka

kompozitné obaly, ktorých najväčšiu zložku tvorí papier/lepenka

vrátane nápojových kartónov, tanierov a šálok, t. j. metalizovaného alebo plastom laminovaného papiera/lepenky, viacvrstvových papierových obalov na tekutiny, papiera/lepenky s plastovou vložkou/plastovými okienkami

 

5

kov

oceľ

pevné formáty obalov (obaly aerosólov, konzervy, plechovky na farby, škatule atď.) vyrobené z ocele vrátane pocínovaného plechu

 

6

kov

kompozitné obaly, ktorých najväčšiu zložku tvorí oceľ

sudy, tuby, plechovky, škatule, podložky atď.

 

7

kov

hliník

pevné formáty (potravinové a nápojové plechovky, fľaše, obaly aerosólov)

 

8

kov

hliník

stredne pevné alebo pružné formáty (nádoby a podložky, tuby, fólie)

 

9

kov

kompozitné obaly, ktorých najväčšiu zložku tvorí hliník

sudy, tuby, plechovky, škatule, podložky atď.

 

10

plast

PET – pevný

fľaše a ploché fľaše

priehľadná číra/svetlomodrá

11

plast

PET – pevný

fľaše a ploché fľaše

priehľadná – iné farby

12

plast

PET – pevný

pevné obaly iné ako fľaše a ploché fľaše (vrátane kvetináčov, dóz a podložiek)

priehľadná

13

plast

PET – pružný

fólie

 

14

plast

HDPE – pevný

nádoby a tuby

prírodná/číra

15

plast

HDPE – pevný

nádoby a tuby

rôznofarebná

16

plast

PE – pružný

fólie

prírodná/číra

17

plast

PE – pružný

fólie

rôznofarebná

18

plast

PP – pevný

nádoby a tuby

prírodná/číra

19

plast

PP – pevný

nádoby a tuby

rôznofarebná

20

plast

PP – pružný

fólie

prírodná/číra

21

plast

PP – pružný

fólie

rôznofarebná

22

plast

HDPE a PP – pevný

prepravky a palety

 

23

plast

PS – pevný

pevný obal (okrem EPS a XPS)

 

24

plast

EPS – pevný

prepravky na ryby/obaly na bielu techniku

 

25

plast

XPS – pevný

 

 

26

plast

ostatné pevné plasty vrátane PVC, PC – pevný

pevný

 

27

plast

ostatné pružné plasty vrátane viacvrstvových plastových fólií a materiálov z viacerých materiálov – pružné

vrecká/puzdrá

28

drevo, korok

drevené obaly vrátane korku

palety, škatule

 

29

textil

prírodné a syntetické textilné vlákna

vrecia/vrecúška/
tašky

 

30

keramika alebo porcelánová kamenina

íl, kameň

kvetináče, nádoby, fľaše

Tabuľka 2: Výkonnostné triedy recyklovateľnosti

Výkonnostné triedy recyklovateľnosti

Posúdenie recyklovateľnosti na jednotku z hľadiska hmotnosti

Trieda A

95 % alebo viac

Trieda B

90 % alebo viac

Trieda C

80 % alebo viac

Trieda D

70 % alebo viac

Trieda E

menej ako 70 %

PRÍLOHA III 

KOMPOSTOVATEĽNÉ OBALY

Podmienky, ktoré treba zohľadniť pri zavádzaní povinného používania kompostovateľného formátu obalov:

a)nemohol byť navrhnutý ako opätovne použiteľný obal ani príslušné výrobky nemohli byť uvedené na trh bez obalu;

b)je navrhnutý tak, aby na konci svojej životnosti vstúpil do toku organického odpadu;

c)je biologicky rozložiteľného charakteru, ktorý umožňuje, aby prešiel fyzikálnym, chemickým, tepelným alebo biologickým rozkladom vrátane anaeróbnej digescie, čo v konečnom dôsledku vedie k premene na oxid uhličitý alebo metán (bez prístupu kyslíka), minerálne soli, biomasu a vodu;

d)jeho používanie výrazne zvyšuje zber organického odpadu v porovnaní s používaním nekompostovateľných obalových materiálov;

e)jeho používanie výrazne znižuje kontamináciu kompostu nekompostovateľnými obalmi a

f)jeho používanie nezvyšuje kontamináciu tokov nekompostovateľných odpadov z obalov.

PRÍLOHA IV 

METODIKA POSUDZOVANIA MINIMALIZÁCIE OBALOV

ČASŤ I

Výkonnostné kritériá

1.Ochrana výrobku: koncepciou obalov sa zabezpečuje ochrana výrobku od miesta balenia alebo plnenia až do konečného použitia s cieľom zabrániť značnému poškodeniu, strate, zhoršeniu kvality výrobku alebo vzniku odpadu z neho. Medzi požiadavky možno zahrnúť ochranu pred mechanickým alebo chemickým poškodením, vibráciami, kompresiou, vlhkosťou, svetlom, kyslíkom, mikrobiologickou infekciou, škodcami, zhoršením organoleptických vlastností atď., ako aj odkazy na osobitné právne predpisy, ktorými sa stanovujú požiadavky na kvalitu výrobku.

2.Procesy výroby obalov: Koncepcia obalov musí byť kompatibilná s procesmi výroby a plnenia obalov.

3.Logistika: Koncepciou obalov sa musí zabezpečiť primeraná a bezpečná distribúcia, preprava a skladovanie baleného výrobku a manipulácia s ním.

4.Požiadavky na informácie: Koncepciou obalov sa musí zabezpečiť, aby sa používateľom a spotrebiteľom mohli poskytnúť všetky potrebné informácie týkajúce sa samotného zabaleného výrobku, jeho používania, skladovania a starostlivosti oň vrátane bezpečnostných pokynov.

5.Hygiena a bezpečnosť: koncepciou obalov sa musí zabezpečiť bezpečnosť používateľov a spotrebiteľov, ako aj bezpečnosť a hygiena výrobkov počas celej distribúcie, konečného použitia a zneškodňovania.

6.Právne požiadavky: koncepciou obalu sa musí zabezpečiť, aby mohli obal a zabalený výrobok byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.Recyklovaný obsah, recyklovateľnosť a opätovné použitie: Koncepciou obalov sa musí zabezpečiť recyklovateľnosť a zapracovanie recyklovaného obsahu, ako sa vyžaduje v tomto nariadení. Ak je obal určený na opätovné použitie, musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 10 ods. 1 tohto nariadenia.

ČASŤ II

Metodika posudzovania a určovanie minimálneho objemu a minimálnej hmotnosti obalov

Posúdenie minimálneho objemu a minimálnej hmotnosti obalu, ktoré sú potrebné na zabezpečenie jeho funkčnosti, ako sa opisuje v článku 3 bode 1 nariadenia, sa musí vysvetliť v technickej dokumentácii a musí zahŕňať aspoň:

a)pre každé výkonnostné kritérium uvedené v časti I zoznam koncepčných požiadaviek, ktoré bránia ďalšiemu zníženiu hmotnosti alebo objemu obalu bez ohrozenia funkčnosti obalu vrátane bezpečnosti a hygieny pre zabalený výrobok, obal a používateľa. Opíše sa metóda použitá na identifikáciu týchto koncepčných požiadaviek a vysvetlia sa dôvody, ktoré bránia ďalšiemu zníženiu hmotnosti alebo objemu obalu. Preskúmajú sa všetky možnosti zníženia v súvislosti s daným obalovým materiálom. Nestačí nahradiť jeden obalový materiál iným obalovým materiálom;

b)opis výsledku posúdenia vrátane podrobností výpočtu minimálnej potrebnej hmotnosti a minimálneho potrebného objemu obalu. Zohľadnia a zdokumentujú sa možné odchýlky medzi výrobnými šaržami pre ten istý obal;

c)všetky výsledky testov, prieskumov trhu alebo štúdií, ktoré sa použili na posúdenie vykonané podľa písmen a) a b).

PRÍLOHA V

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA URČITÝCH FORMÁTOV OBALOV

Formát obalu

Obmedzené použitie

Názorný príklad

1.

jednorazové plastové skupinové obaly

Plastové obaly, ktoré sa na maloobchodnej úrovni používajú na zoskupovanie tovaru predávaného v konzervách, plechovkách, nádobkách, dózach a vrecúškach a ktoré sú navrhnuté tak, aby koncovým používateľom umožnili naraz nakúpiť viac ako jeden výrobok alebo ich na to povzbudili. Nepatria sem skupinové obaly potrebné na uľahčenie manipulácie pri distribúcii.

fólie na skupinové balenie výrobkov, zmršťovacie fólie

2.

jednorazové plastové obaly, jednorazové kompozitné obaly alebo iné jednorazové obaly na čerstvé ovocie a zeleninu

Jednorazové obaly na čerstvé ovocie a zeleninu, ktorých hmotnosť je menšia než1,5 kg, pokiaľ neexistuje preukázateľná potreba zabrániť strate vody alebo sviežosti (vädnutiu), mikrobiologickým nebezpečenstvám alebo fyzickým otrasom.

sieťky, vrecúška, podložky, nádobky

3.

jednorazové plastové obaly, jednorazové kompozitné obaly alebo iné jednorazové obaly

Jednorazové obaly na potraviny a nápoje podávané a konzumované v priestoroch odvetvia HORECA, ktoré zahŕňajú všetky stravovacie plochy v mieste podnikania a mimo neho a ktoré pokrývajú stoly a stoličky, priestory na státie a priestory na stravovanie, ktoré koncovým používateľom ponúka spoločne niekoľko hospodárskych subjektov alebo tretia strana na účely konzumácie potravín a nápojov.

podložky, jednorazové taniere a šálky, vrecúška, fólie, škatule

4.

jednorazové obaly na dochucovadlá, zaváraniny, omáčky, smotanu do kávy, cukor a koreniny a pochutiny v odvetví HORECA

Jednorazové obaly v odvetví HORECA, ktoré obsahujú jednotlivé porcie alebo dávky, používané na dochucovadlá, zaváraniny, omáčky, smotanu do kávy, cukor a koreniny a pochutiny, okrem obalov dodávaných spolu s hotovými potravinami určenými na okamžitú konzumáciu mimo miesta predaja, a to bez potreby akejkoľvek ďalšej prípravy.

vrecúška, dózy, podložky, škatule

5.

jednorazové miniatúrne obaly v hoteloch

V prípade kozmetických výrobkov, hygienických a toaletných výrobkov s objemom menším než 50 ml v prípade tekutých výrobkov alebo hmotnosťou menšou než 100 g v prípade iných ako tekutých výrobkov

fľaštičky na šampón, fľaštičky na krémy na ruky a telové mlieka, vrecúška na miniatúrne mydláPRÍLOHA VI

POŽIADAVKY ŠPECIFICKÉ NA SYSTÉMY OPÄTOVNÉHO POUŽITIA A NA MIESTA OPÄTOVNÉHO PLNENIA

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)„systém s uzavretým cyklom“ je systém opätovného použitia, v ktorom prevádzkovateľ systému alebo spolupracujúca skupina účastníkov systému uskutočňuje obeh opakovane použiteľných obalov bez zmeny ich vlastníctva;

b)„systém s otvoreným cyklom“ je systém opätovného použitia, v ktorom sú opakovane použiteľné obaly v obehu medzi nešpecifikovaným počtom účastníkov systému a vlastníctvo obalov sa mení na jednom alebo viacerých miestach procesu opätovného použitia;

c)„prevádzkovateľ systému“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je účastníkom systému a ktorá spravuje systém opätovného použitia;

d)„účastník systému“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na systéme opätovného použitia a vykonáva aspoň jednu z týchto činností: zbiera obaly buď od koncových používateľov alebo od iných účastníkov systému, upravuje ich, distribuuje ich účastníkom systému, prepravuje ich, plní ich výrobkami, balí ich alebo ich ponúka koncovým používateľom. Systém opätovného použitia môže zahŕňať jedného alebo viacerých účastníkov vykonávajúcich uvedené činnosti.

Časť A

Požiadavky na systémy opätovného použitia

1.Všeobecné požiadavky na systémy opätovného použitia

Na všetky systémy opätovného použitia sa vzťahujú tieto požiadavky, ktoré musia byť splnené súčasne:

e)systém má jasne vymedzenú riadiacu štruktúru;

f)riadiaca štruktúra zabezpečuje, aby bolo možné splniť ciele opätovného použitia a akékoľvek iné ciele systému;

g)riadiaca štruktúra umožňuje rovnaký prístup a spravodlivé podmienky pre všetky hospodárske subjekty, ktoré sa chcú stať súčasťou systému;

h)riadiaca štruktúra umožňuje rovnaký prístup a spravodlivé podmienky pre všetkých koncových používateľov;

i)systém má pravidlá vymedzujúce jeho fungovanie vrátane požiadaviek na používanie obalov, ktoré prijali všetci účastníci systému a v ktorých by sa mali špecifikovať:

i)    druhy a koncepcia obalov, ktoré môžu byť v systéme v obehu;

ii)    opis výrobkov určených na použitie, naplnenie alebo prepravu prostredníctvom systému;

iii)    podmienky správneho zaobchádzania s obalmi a ich používania;

iv)    podrobné požiadavky na úpravu obalov;

v)    požiadavky na zber obalov;

vi)    požiadavky na uskladňovanie obalov;

vii)    požiadavky na plnenie obalov alebo nakladanie na obaly;

viii)    pravidlá na zabezpečenie účinného a efektívneho zberu opakovane použiteľných obalov vrátane stimulov pre koncových používateľov, aby vrátili obaly na zberné miesta alebo do systému hromadného zberu;

ix)    pravidlá na zabezpečenie rovnakého a spravodlivého prístupu k systému opätovného použitia aj pre zraniteľných koncových používateľov;

j)prevádzkovateľ systému kontroluje riadne fungovanie systému a overuje, či je opätovné použitie riadne umožnené;

k)systém má pravidlá podávania správ, ktoré umožňujú prístup k údajom o počte naplnení alebo opätovných použití a počte odmietnutí, o miere zberu, o počte predajných jednotiek alebo ekvivalentných jednotiek;

l)koncepcia obalov je stanovená v súlade so vzájomne dohodnutými špecifikáciami alebo normami;

m)systém zabezpečuje spravodlivé rozdelenie nákladov a prínosov pre všetkých účastníkov systému.

2.Požiadavky na systémy s uzavretým cyklom

Okrem všeobecných požiadaviek uvedených v bode 1 musia byť súčasne splnené tieto požiadavky:

a)systém má reverznú logistiku uľahčujúcu presun obalov od používateľov alebo koncových používateľov späť k účastníkom systému;

b)systém zabezpečuje zber, úpravu a redistribúciu obalov;

c)účastníci systému sú povinní prevziať obal späť zo zberného miesta, ak bol použitý, zozbieraný a uskladnený v súlade s pravidlami systému.

3.Požiadavky na systémy s otvoreným cyklom

Okrem všeobecných požiadaviek uvedených v bode 1 musia byť súčasne splnené tieto požiadavky:

a)po použití obalu sa účastník systému rozhodne, či obal opätovne použije alebo ho odovzdá inému účastníkovi systému na opätovné použitie;

b)systém zabezpečuje, aby boli zber, úprava a redistribúcia obalov zavedené a všeobecne dostupné;

c)súčasťou systému je úprava spĺňajúca požiadavky podľa časti B tejto prílohy.

Časť B

Úprava

1.Proces úpravy nesmie vytvárať riziká pre zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré sú zaň zodpovedné, a v rámci neho sa treba usilovať o zníženie jeho vplyvu na životné prostredie. Prevádzkuje sa v súlade s platnými právnymi predpismi o materiáloch citlivých na kontakt.

2.Úprava zahŕňa tieto operácie prispôsobené opakovane použiteľnému formátu obalu a jeho plánovanému použitiu:  

a)posúdenie stavu obalu;  

b)odstránenie poškodených alebo opätovne nepoužiteľných komponentov;  

c)prenos odstránených komponentov do vhodného procesu zhodnotenia;  

d)čistenie a umývanie v súlade s požadovanými hygienickými podmienkami;  

e)oprava obalov; 

f)kontrola a posúdenie vhodnosti na daný účel.  

3.V prípade potreby by sa procesy čistenia a umývania mali aplikovať v rôznych fázach úpravy a mali by sa opakovať.  

4.Upravený výrobok musí spĺňať požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ktoré sa naň vzťahujú.

Časť C

Požiadavky na opätovné plnenie

Pokiaľ ide o miesta opätovného plnenia, musia spĺňať tieto požiadavky:

a)poskytovať jasné a presné informácie o:

i)    hygienických normách, ktoré musí nádoba koncového používateľa spĺňať, aby ju mohol v mieste opätovného plnenia použiť;

ii)    informácie o zodpovednosti koncového používateľa za dodržiavanie hygienických noriem;

iii)    druhy a vlastnosti nádob, ktoré možno použiť na nákup výrobkov prostredníctvom opätovného plnenia;

b)obsahovať vážiace zariadenie umožňujúce zváženie nádoby koncového používateľa;

c)cena, ktorú platia koncoví používatelia, by nemala zahŕňať hmotnosť nádoby určenej na opätovné plnenie;

d)koncový distribútor musí zabezpečiť súlad s platnými hygienickými normami.

PRÍLOHA VII

POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY

Modul A

Vnútorná kontrola výroby

1.Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si zhotoviteľ plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 45 a zaručuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že príslušné obaly spĺňajú požiadavky podľa článkov 5 až 10 tohto nariadenia, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.Technická dokumentácia

Zhotoviteľ vypracuje technickú dokumentáciu. Uvedenou dokumentáciou sa umožní posúdenie zhody obalu s príslušnými požiadavkami a uvedie sa v nej primeraná analýza a posúdenie rizika či rizík.

V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to z hľadiska posudzovania relevantné, koncepcia, výroba a používanie obalu. Technická dokumentácia musí v prípade potreby obsahovať aspoň tieto prvky:

a)všeobecný opis obalu a jeho plánovaného použitia;

b)koncepčné riešenie, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov atď.;

c)opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a na fungovanie obalu;

d)tento zoznam:

i) harmonizované normy uvedené v článku 31, uplatňované úplne alebo čiastočne;

ii) spoločné technické špecifikácie uvedené v článku 32, uplatňované úplne alebo čiastočne;

iii) iné relevantné technické špecifikácie na účely meraní alebo výpočtov;

iv) v prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem a/alebo spoločných špecifikácií označenie častí, ktoré sa uplatňovali;

v) ak sa neuplatňujú harmonizované normy a/alebo spoločné technické špecifikácie, opis riešení prijatých na splnenie požiadaviek uvedených v bode 1;

e)kvalitatívny opis spôsobu, akým sa vykonali posúdenia stanovené v článkoch 6, 9 a 10, a

f)protokoly o skúškach.

3.Výroba

Zhotoviteľ prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zaručoval súlad vyrobeného obalu s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami uvedenými v bode 1.

4.Vyhlásenie o zhode

Zhotoviteľ vydá písomné vyhlásenie o zhode pre určitý druh obalu a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány uchováva k dispozícii desať rokov od uvedenia príslušného obalu na trh. Vo vyhlásení o zhode sa uvádza obal, pre ktorý bolo vypracované.

Kópia vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupní príslušným orgánom.

5.Splnomocnený zástupca

Povinnosti zhotoviteľa stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú v splnomocnení vyšpecifikované.PRÍLOHA VIII

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE Č.* …

1.Č.... (jedinečná identifikácia obalu):

2.Názov/Meno a adresa zhotoviteľa a prípadne jeho splnomocneného zástupcu.

3.Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť zhotoviteľa.

4.Predmet vyhlásenia (identifikácia obalu umožňujúca vysledovateľnosť): opis obalu.

5.Predmet vyhlásenia uvedený v bode 4 je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: ... (odkaz na iné uplatnené akty Únie).

6.Odkazy na použité príslušné harmonizované normy alebo spoločné špecifikácie alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

7.Notifikovaná osoba … (názov, adresa, číslo)... vykonala … (opis intervencie) ... a vydala certifikát (-y): ... (podrobné údaje vrátane jeho dátumu, prípadne informácií o dĺžke a podmienkach jeho platnosti).

8.Doplňujúce informácie

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis)

* (identifikačné číslo vyhlásenia)PRÍLOHA IX

INFORMÁCIE NA ÚČELY REGISTRÁCIE A PODÁVANIA SPRÁV DO REGISTRA V ZMYSLE ČLÁNKU 39

A.Informácie, ktoré sa majú predložiť pri registrácii

1.Informácie, ktoré má výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca predložiť na účely rozšírenej zodpovednosti výrobcu, zahŕňajú:

a)názov a obchodné značky (ak existujú), pod ktorými výrobca pôsobí v členskom štáte, a adresa výrobcu vrátane poštového smerovacieho čísla a mesta/obce, ulice a čísla, krajiny, telefónu, ak existuje, webovej a e-mailovej adresy s uvedením jednotného kontaktného miesta;

b)národný identifikačný kód výrobcu vrátane jeho čísla v obchodnom registri alebo rovnocenného úradného registračného čísla a európskeho alebo vnútroštátneho daňového identifikačného čísla;

c)množstvá vyjadrené hmotnosťou jednotlivých druhov obalov, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy II, ktoré výrobca sprístupňuje v členskom štáte po prvýkrát;

d)vyhlásenie o tom, ako si výrobca plní svoje povinnosti podľa článku 40.

2.Ak je organizácia zodpovednosti výrobcov poverená plnením povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, informácie, ktoré sa majú poskytnúť, zahŕňajú názov a kontaktné údaje vrátane poštového smerovacieho čísla a mesta/obce, ulice a čísla, krajiny, telefónu, webovej a e-mailovej adresy, národný identifikačný kód organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane čísla v obchodnom registri alebo rovnocenného úradného registračného čísla a európskeho alebo vnútroštátneho daňového identifikačného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov, a splnomocnenie zastúpeného výrobcu, vyhlásenie výrobcu alebo prípadne splnomocneného zástupcu výrobcu pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, v ktorom sa uvádza, že poskytnuté informácie sú pravdivé.

3.V prípade schválenia v súlade s článkom 41 ods. 1 musí organizácia zodpovednosti výrobcov okrem informácií požadovaných podľa časti A bodu 1 tejto prílohy poskytnúť aj:

a)názvy/mená a kontaktné údaje vrátane poštových smerovacích čísel a miest/obcí, ulíc a čísel, krajín, telefónnych čísel, webových a e-mailových adries zastupovaných výrobcov;

b)v príslušných prípadoch splnomocnenie každého zastupovaného výrobcu;

c)ak organizácia zodpovednosti výrobcov zastupuje viac ako jedného výrobcu, uvedie oddelene informácie o tom, ako si každý zo zastúpených výrobcov plní povinnosti stanovené v článku 40.B.Informácie, ktoré sa majú predložiť na účely podávania správ

a)národný identifikačný kód výrobcu;

b)nahlasované obdobie:

c)množstvá vyjadrené hmotnosťou jednotlivých druhov obalov, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy II, ktoré výrobca sprístupňuje v členskom štáte po prvýkrát;

d)množstvá vyjadrené hmotnosťou jednotlivých materiálov nachádzajúcich sa v odpade z obalov vyzbieraných triedeným zberom v rámci členského štátu, ako sa stanovuje v tabuľke 1 prílohy II;

e)množstvá vyjadrené hmotnosťou jednotlivých materiálov a druhov recyklovaného, zhodnoteného a zneškodneného odpadu z obalov v rámci členského štátu alebo prepraveného v rámci Únie alebo mimo Únie, ako sa stanovuje v tabuľke 4 prílohy XII;

f)množstvá vyjadrené hmotnosťou jednorazových plastových nápojových fliaš s kapacitou do troch litrov a jednorazových kovových nápojových nádob s kapacitou do troch litrov vyzbieraných triedeným zberom, ako sa stanovuje v tabuľke 6 prílohy XII;

g)opatrenia na zabezpečenie zodpovednosti výrobcu, pokiaľ ide o odpad z obalov uvádzaných na trh.PRÍLOHA X 

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZÁLOHOVÉ SYSTÉMY

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

„prevádzkovateľ systému“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej bola zverená zodpovednosť za zriadenie alebo prevádzkovanie zálohového systému v členskom štáte.

Minimálne všeobecné požiadavky na zálohové systémy

Členské štáty zabezpečia, aby zálohové systémy zriadené na ich území spĺňali tieto minimálne požiadavky:

a)ustanovený je jediný prevádzkovateľ systému alebo jedinému prevádzkovateľovi systému je udelená licencia;

b)riadenie systému umožňuje rovnaký prístup a spravodlivé podmienky pre všetky hospodárske subjekty, ktoré sa chcú stať súčasťou systému, za predpokladu, že na trhu sprístupňujú obaly, ktoré patria do druhu alebo kategórie obalov zahrnutých do systému;

c)s cieľom umožniť prevádzkovateľovi systému získavať údaje o zbere obalov, na ktoré sa vzťahuje zálohový systém, sú zavedené kontrolné postupy a systémy podávania správ;

d)stanovená je minimálna úroveň zálohu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie požadovanej miery zberu;

e)stanovené sú minimálne požiadavky na finančnú kapacitu prevádzkovateľa systému, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi systému vykonávať jeho funkcie;

f)prevádzkovateľ systému je neziskový a nezávislý právny subjekt;

g)prevádzkovateľ systému vykonáva výlučne úlohy vyplývajúce z pravidiel tohto nariadenia a všetky ďalšie úlohy súvisiace s koordináciou a prevádzkou zálohového systému stanovené členskými štátmi;

h)prevádzkovateľ systému koordinuje fungovanie zálohového systému;

i)prevádzkovateľ systému písomne uchováva:

i) štatút, ktorým sa stanovuje jeho vnútorná organizácia;

ii) dôkaz o svojom systéme financovania;

iii) vyhlásenie preukazujúce súlad systému s požiadavkami stanovenými v nariadení, ako aj so všetkými ďalšími požiadavkami stanovenými v členskom štáte, v ktorom pôsobí;

j)aspoň 1 % ročného obratu prevádzkovateľa systému (okrem zálohov) sa využíva na kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o nakladaní s odpadom z obalov;

k)prevádzkovatelia systému musia poskytovať všetky informácie požadované príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom systém funguje, na účely monitorovania súladu s požiadavkami podľa tejto prílohy;

l)Členské štáty zabezpečia, aby boli koncoví distribútori povinní prijímať zálohované obaly a koncoví používatelia získali späť zálohy. Pri vykonávaní tejto povinnosti členské štáty zohľadnia aspoň tieto faktory:

i) predajná plocha umožňujúca koncovým používateľom vrátiť zálohované obaly v ich miestnych podmienkach;

ii) zvyklosti a tradície nákupu a predaja;

iii) bezpečnosť potravín;

iv) zdravie a bezpečnosť;

v) verejné zdravie;

m)záloh je oslobodený od daní z predaja;

n)koncovému používateľovi sa umožňuje vrátiť zálohovaný obal bez toho, aby musel kúpiť akýkoľvek tovar; záloh sa vráti spotrebiteľovi;

o)všetky zálohované obaly sú jasne označené tak, aby koncoví používatelia mohli ľahko rozoznať, že takéto obaly treba vrátiť;

p)poplatky sú transparentné;

q)všetky obaly, na ktoré sa vzťahuje zálohový systém.

Okrem minimálnych požiadaviek môžu členské štáty podľa potreby stanoviť dodatočné požiadavky s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov tohto nariadenia, najmä zvýšiť čistotu zozbieraného odpadu z obalov, znížiť množstvo odpadu alebo podporiť iné ciele obehového hospodárstva.

Členské štáty s regiónmi s vysokou mierou cezhraničného obchodovania zabezpečia, aby fungovanie zálohového systému umožňovalo interoperabilitu tohto systému a aby plnenie minimálnych požiadaviek a všetkých ďalších požiadaviek neviedlo k diskriminácii podnikov a spotrebiteľov a k narušeniu trhu.

Členské štáty môžu zaviesť výnimky z vyberania zálohu za zálohované obaly v súvislosti s konzumáciou v ubytovacích zariadeniach za predpokladu, že sa zálohovaný obal otvorí, výrobok sa skonzumuje a prázdny zálohovaný obal sa vráti v danom zariadení.

PRÍLOHA XI 

PLÁN VYKONÁVANIA, KTORÝ SA MÁ PREDLOŽIŤ PODĽA ČLÁNKU 46 ODS. 2 PÍSM. D)

Plán vykonávania, ktorý sa má predložiť podľa článku 46 ods. 2 písm. d), obsahuje:

a)posúdenie minulých, súčasných a plánovaných mier recyklácie, skládkovania a iného nakladania s odpadom z obalov a posúdenie tokov, z ktorých sa tento odpad skladá;

b)posúdenie vykonávania plánov odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu zavedených podľa článkov 28 a 29 smernice 2008/98/ES;

c)dôvody, pre ktoré sa členský štát domnieva, že by nemusel byť schopný dosiahnuť príslušný cieľ stanovený v článku 46 ods. 1 písm. b) v lehote v ňom stanovenej, a posúdenie dodatočnej lehoty potrebnej na splnenie tohto cieľa;

d)opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 46 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, ktoré sa vzťahujú na členský štát počas predĺženia lehoty, vrátane primeraných hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na zabezpečenie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 smernice 2008/98/ES a v prílohe IVa k uvedenej smernici;

e)harmonogram vykonávania opatrení uvedených v bode 4, určenie orgánu zodpovedného za ich vykonávanie a hodnotenie ich individuálneho prínosu k dosiahnutiu cieľov uplatniteľných v prípade predĺženia lehoty;

f)informácie o financovaní nakladania s odpadom v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“;

g)opatrenia na zlepšenie kvality údajov s cieľom lepšie plánovať a monitorovať výkonnosť nakladania s odpadom.

PRÍLOHA XII 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY ZAHRNÚŤ DO SVOJICH DATABÁZ OBALOV A ODPADU Z OBALOV


(V SÚLADE S TABUĽKAMI 1 AŽ 4)

1.V prípade spotrebiteľských, skupinových a prepravných obalov:

a)množstvá pre každú kategóriu obalov v členskom štáte (vyrobených + dovezených + skladovaných – vyvezených) (tabuľka 1);

b)množstvá opätovne použité (tabuľka 2).

2.V prípade odpadu zo spotrebiteľských, skupinových a z prepravných obalov:

a)množstvá odpadu z obalov vyzbieraného triedeným zberom podľa jednotlivých materiálov (tabuľka 3);

b)množstvá zhodnotené a zneškodnené, recyklované a množstvá zhodnotené podľa jednotlivých druhov obalov (tabuľka 4);

c)ročná spotreba veľmi ľahkých plastových tašiek, ľahkých plastových tašiek a hrubých plastových tašiek na osobu, oddelene pre každú kategóriu, ako sa stanovuje v článku 50 ods. 1 písm. b) (tabuľka 5);

d)miera triedeného zberu formátov obalov, na ktoré sa vzťahujú zálohové systémy, ako sa stanovuje v článku 44 ods. 1 (tabuľka 6).

TABUĽKA 1

Množstvo obalov (spotrebiteľských, skupinových a prepravných) vytvorených na území štátu

Výroba
(v tonách)

– Vývoz
(v tonách)

– Dovoz
(v tonách)

+ Skladovanie (v tonách)

= Spolu

Sklo

Plast

Papier/lepenka (vrátane kompozitných)

Železný kov

Hliník

Drevo

Iné

Spolu

TABUĽKA 2

Množstvo obalov (spotrebiteľských, skupinových a prepravných) opätovne použitých na území štátu

Obaly po prvýkrát uvedené na trh (v tonách)

Opakovane použiteľné obaly

Opakovane použiteľné spotrebiteľské obaly

Hmotnosť
(v tonách)

Percentuálny podiel

Hmotnosť (v tonách)

Percentuálny podiel

Sklo

Plast

Papier/lepenka (vrátane kompozitných obalov)

Železný kov (vrátane pocínovaných plechov a kompozitných obalov)

Hliník

Drevo

Iné

Spolu

TABUĽKA 3

Množstvo odpadu z obalov (spotrebiteľských, skupinových a prepravných) vyzbieraného triedeným zberom podľa jednotlivých materiálov na území štátu

Obalový materiál

Vzniknutý odpad (t)

Z triedeného zberu (t)

Sklo

Plasty (pevné a pružné)

Papier/lepenka (vrátane kompozitných)

Kovy (železné kovy a hliník)

Drevo

Iné

Spolu

TABUĽKA 4

Množstvo odpadu z obalov zhodnoteného a zneškodneného na území štátu

Obal

Celkové zhodnotené a zneškodnené množstvo
(v tonách)

Recyklované množstvo

Zhodnotené množstvo

Hmotnosť (v tonách)

Percentuálny podiel

Hmotnosť (v tonách)

Percentuálny podiel

Sklo vrátane kompozitného skla

Plast, PET

Pevný

Plast, PP

Plast, HDPE a PP

Plast, PS

Plast, HDPE

Plast, PVC

Plast, PC

Plast, EPS

Plast, XPS

Plast, PET

Pružný

Plast, PP

Plast, PE

Plast, viacvrstvový

Papier/lepenka (nekompozitné)

Kompozitný papier/lepenka

Železný kov (vrátane pocínovaných a kompozitných obalov, ktorých najväčšiu zložku tvorí oceľ)

Hliník (vrátane kompozitných obalov, ktorých najväčšiu zložku tvorí hliník)

Drevo

Textil

Keramika, porcelán alebo kamenina

Iné

Celkový odpad z obalov

Tabuľka 5

Množstvo veľmi ľahkých plastových tašiek, ľahkých plastových tašiek, hrubých plastových tašiek a veľmi hrubých plastových tašiek spotrebovaných na osobu na území štátu

Plastové tašky spotrebované na území štátu

Počet na osobu

Hmotnosť (v tonách) na osobu

Veľmi ľahké plastové tašky plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrónov

 

 

Ľahké plastové tašky 

plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrónov

 

 

Hrubé plastové tašky 

plastové tašky s hrúbkou steny od 50 do 99 mikrónov

 

 

Tabuľka 6

Miera triedeného zberu formátov obalov, na ktoré sa vzťahujú zálohové systémy, ako sa stanovuje v článku 44 ods. 1

Hmotnosť obalov po prvýkrát uvedených na trh na území štátu (t)

Vyzbierané triedeným zberom na území štátu zálohovým systémom (t)

Jednorazové plastové nápojové fľaše s kapacitou do troch litrov

 

 

Jednorazové kovové nápojové nádoby s kapacitou do troch litrov

 

PRÍLOHA XIII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 94/62/ES

Toto nariadenie

Článok 1 ods. 1

Článok 1 ods. 1 – 2

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 3

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 1

Článok 2 ods. 2

Článok 2 ods. 2

Článok 3 bod 1 prvý pododsek

Článok 3 bod 1

Článok 3 bod 1 druhý pododsek písm. a)

Článok 3 bod 2

Článok 3 bod 1 druhý pododsek písm. b)

Článok 3 bod 3

Článok 3 bod 1 druhý pododsek písm. c)

Článok 3 bod 4

Článok 3 bod 1 tretí pododsek bod i)

Článok 3 bod 1 písm. a)

Článok 3 bod 1 tretí pododsek bod ii)

Článok 3 bod 1 písm. d) – e)

Článok 3 bod 1 tretí pododsek bod iii)

Článok 3 bod 1 písm. b) – c)

Článok 3 bod 1a

Článok 3 bod 43

Článok 3 bod 1b

Článok 3 bod 44

Článok 3 bod 1c

Článok 3 bod 45

Článok 3 bod 1d

Článok 3 bod 46

Článok 3 bod 1e

---

Článok 3 bod 2

Článok 3 bod 20

Článok 3 bod 2a

Článok 10 ods. 1

Článok 3 bod 2b

Článok 3 bod 19

Článok 3 bod 2c

Článok 3 bod 60 a článok 3 štvrtý pododsek

Článok 3 bod 11

Článok 3 bod 8

Článok 3 bod 12

---

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek

Článok 38 ods. 2

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek

---

Článok 4 ods. 1 tretí pododsek

Článok 38 ods. 3

Článok 4 ods. 1a prvý pododsek

Článok 29 ods. 1 prvý pododsek

Článok 4 ods. 1a druhý pododsek

Článok 29 ods. 2 druhá veta

Článok 4 ods. 1a tretí pododsek

Článok 29 ods. 2 prvá veta

Článok 4 ods. 1a štvrtý pododsek písm. a)

Článok 29 ods. 1 druhý pododsek

Článok 4 ods. 1a štvrtý pododsek písm. b)

Článok 29 ods. 4

Článok 4 ods. 1a piaty pododsek

Článok 50 ods. 1 písm. b)

Článok 4 ods. 1a šiesty pododsek

Článok 50 ods. 7 písm. b)

Článok 4 ods. 1b

Článok 29 ods. 3

Článok 4 ods. 1c

---

Článok 4 ods. 2

---

Článok 5 ods. 1

Článok 45 ods. 1

Článok 5 ods. 1 písm. a)

Článok 45 ods. 2 písm. a)

Článok 5 ods. 1 písm. b)

Článok 26 ods. 1 – 10

Článok 5 ods. 1 písm. c)

Článok 45 ods. 2 písm. b)

Článok 5 ods. 1 písm. d)

Článok 45 ods. 2 písm. c)

Článok 5 ods. 2 prvý pododsek

Článok 48 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

Článok 48 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

Článok 5 ods. 2 druhý pododsek písm. b)

Článok 48 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

Článok 5 ods. 2 tretí pododsek

Článok 48 ods. 1 tretí pododsek

Článok 5 ods. 3

Článok 48 ods. 2

Článok 5 ods. 4

Článok 50 ods. 7 písm. a)

Článok 5 ods. 5

---

Článok 6 ods. 1 písm. a)

---

Článok 6 ods. 1 písm. b)

---

Článok 6 ods. 1 písm. c)

---

Článok 6 ods. 1 písm. d)

---

Článok 6 ods. 1 písm. e) bod i)

---

Článok 6 ods. 1 písm. e) bod ii)

---

Článok 6 ods. 1 písm. e) bod iii)

---

Článok 6 ods. 1 písm. e) bod iv)

---

Článok 6 ods. 1 písm. e) bod v)

---

Článok 6 ods. 1 písm. f)

Článok 46 ods. 1 písm. a)

Článok 6 ods. 1 písm. g) bod i)

Článok 46 ods. 1 písm. b) bod i)

Článok 6 ods. 1 písm. g) bod ii)

Článok 46 ods. 1 písm. b) bod ii)

Článok 6 ods. 1 písm. g) bod iii)

Článok 46 ods. 1 písm. b) bod iii)

Článok 6 ods. 1 písm. g) bod iv)

Článok 46 ods. 1 písm. b) bod iv)

Článok 6 ods. 1 písm. g) bod v)

Článok 46 ods. 1 písm. b) bod v)

Článok 6 ods. 1 písm. g) bod vi)

Článok 46 ods. 1 písm. b) bod vi)

Článok 6 ods. 1 písm. h)

Článok 46 ods. 1 písm. c)

Článok 6 ods. 1 písm. i) bod i)

Článok 46 ods. 1 písm. d) bod i)

Článok 6 ods. 1 písm. i) bod ii)

Článok 46 ods. 1 písm. d) bod ii)

Článok 6 ods. 1 písm. i) bod iii)

Článok 46 ods. 1 písm. d) bod iii)

Článok 6 ods. 1 písm. i) bod iv)

Článok 46 ods. 1 písm. d) bod iv)

Článok 6 ods. 1 písm. i) bod v)

Článok 46 ods. 1 písm. d) bod v)

Článok 6 ods. 1 písm. i) bod vi)

Článok 46 ods. 1 písm. d) bod vi)

Článok 6 ods. 1a písm. a)

Článok 46 ods. 2 písm. a)

Článok 6 ods. 1a písm. b)

Článok 46 ods. 2 písm. b)

Článok 6 ods. 1a písm. c)

Článok 46 ods. 2 písm. c)

Článok 6 ods. 1a písm. d)

Článok 46 ods. 2 písm. d)

Článok 6 ods. 1b

Článok 46 ods. 3

Článok 6 ods. 1c

Článok 46 ods. 4

Článok 6 ods. 4 písm. a)

Článok 46 ods. 5 písm. a)

Článok 6 ods. 4 písm. b)

Článok 46 ods. 5 písm. b)

Článok 6 ods. 6

Článok 49 ods. 2

Článok 6 ods. 7

---

Článok 6 ods. 10

Článok 46 ods. 6

Článok 6 ods. 11

---

Článok 6a ods. 1 písm. a)

Článok 47 ods. 2

Článok 6a ods. 1 písm. b)

Článok 47 ods. 3

Článok 6a ods. 2

Článok 47 ods. 6

Článok 6a ods. 2 písm. a)

Článok 47 ods. 6 písm. a)

Článok 6a ods. 2 písm. b)

Článok 47 ods. 6 písm. b)

Článok 6a ods. 3

Článok 47 ods. 7

Článok 6a ods. 4

Článok 47 ods. 8

Článok 6a ods. 5

Článok 47 ods. 9

Článok 6a ods. 6

Článok 47 ods. 10

Článok 6a ods. 7

Článok 47 ods. 11

Článok 6a ods. 8

Článok 47 ods. 12

Článok 6a ods. 9

Článok 50 ods. 7 písm. a)

Článok 6b

Článok 36

Článok 7 ods. 1

Článok 43 ods. 1 a 2

Článok 7 ods. 2

Články 39 – 42

Článok 7 ods. 3

Článok 43 ods. 3

Článok 7 ods. 4

Článok 43 ods. 4

Článok 8 ods. 1

Článok 11

Článok 8 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 8 ods. 3

Článok 11 ods. 4

Článok 8a

Článok 11 ods. 1 a 5

Článok 9 ods. 1

Články 5 – 10

Článok 9 ods. 2 písm. a)

Článok 31

Článok 9 ods. 2 písm. b)

---

Článok 9 ods. 3

---

Článok 9 ods. 4

---

Článok 9 ods. 5

---

Článok 10

Článok 31 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 5 ods. 2

Článok 11 ods. 2

---

Článok 11 ods. 3

Článok 5 ods. 5 

Článok 12 ods. 1

Článok 51 ods. 1

Článok 12 ods. 2

Článok 51 ods. 2

Článok 12 ods. 3a

Článok 50 ods. 1 písm. a) a článok 50 ods. 3 písm. a) a článok 50 ods. 4

Článok 12 ods. 3b

Článok 50 ods. 5 a 6

Článok 12 ods. 3c

Článok 12 ods. 3d

Článok 50 ods. 7

Článok 12 ods. 4

Článok 50 ods. 8

Článok 12 ods. 6

Článok 50 ods. 8

Článok 13 prvý pododsek

Článok 49 ods. 1

Článok 13 druhý pododsek

---

Článok 14

Článok 37

Článok 15

Články 29, 38 a 45

Článok 16 ods. 1

---

Článok 16 ods. 2

---

Článok 18

Článok 4

Článok 19 ods. 1

---

Článok 19 ods. 2

---

Článok 20

---

Článok 20a ods. 1

---

Článok 20a ods. 2

---

Článok 20a ods. 3

---

Článok 21 ods. 1

Článok 59 ods. 1

Článok 21 ods. 2 prvý pododsek

Článok 59 ods. 3 prvý pododsek

Článok 21 ods. 2 druhý pododsek

Článok 59 ods. 3 druhý pododsek

Článok 21a ods. 1

Článok 58 ods. 1

Článok 21a ods. 2

Článok 58 ods. 2

Článok 21a ods. 3

Článok 58 ods. 3

Článok 21a ods. 4

Článok 58 ods. 4

Článok 21a ods. 5

Článok 58 ods. 5

Článok 21a ods. 6

Článok 58 ods. 6

Článok 22 ods. 1

---

Článok 22 ods. 2

---

Článok 22 ods. 3

---

Článok 22 ods. 3a prvý pododsek

---

Článok 22 ods. 3a druhý pododsek písm. a)

---

Článok 22 ods. 3a druhý pododsek písm. b)

---

Článok 22 ods. 3a druhý pododsek písm. c)

---

Článok 22 ods. 3a druhý pododsek písm. d)

---

Článok 22 ods. 3a druhý pododsek písm. e)

---

Článok 22 ods. 3a druhý pododsek písm. f)

---

Článok 22 ods. 4

---

Článok 22 ods. 5

---

Článok 23

---

Článok 24

---

Článok 25

---

Príloha I

Príloha I

Príloha II bod 1

Články 5, 6, 9 a 10 a prílohy II a IV

Príloha II bod 2

Článok 10 a príloha IV

Príloha II bod 3 písm. a)

Článok 6 a príloha II

Príloha II bod 3 písm. b)

---

Príloha II bod 3 písm. c)

Článok 8, článok 3 ods. 41 a príloha III

Príloha II bod 3 písm. d)

Článok 8, článok 3 ods. 41 a príloha II

Príloha III

Príloha XII

Príloha IV

Príloha XI

Top