EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0646

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia uvedeného v článku 552 ods. 11 uvedenej dohody, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva

COM/2022/646 final

V Bruseli17. 11. 2022

COM(2022) 646 final

2022/0382(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia uvedeného v článku 552 ods. 11 uvedenej dohody, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.Predmet návrhu

Tento návrh sa týka rozhodnutia, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre partnerstvo v súvislosti s článkom 552 ods. 13 Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) na strane druhej (ďalej len „dohoda o obchode a spolupráci“).

Dohoda o obchode a spolupráci umožňuje, aby sa údaje zo záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR“) týkajúce sa cestujúcich na letoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom prenášali do Spojeného kráľovstva a aby ich Spojené kráľovstvo spracúvalo a používalo. V dohode o obchode a spolupráci sa vyžaduje, aby Spojené kráľovstvo po odlete cestujúcich z krajiny vymazalo údaje z PNR získané na základe dohody o obchode a spolupráci, pokiaľ z posúdenia rizika nevyplýva, že je potrebné takéto údaje z PNR uchovať.

V dohodeobchodespolupráci sa však stanovuje dočasná výnimkatejto požiadavky najprv na prechodné obdobie jedného roka, t. j. do 31. decembra 2021, pričom sa uznávajú osobitné okolnosti, ktoré si vyžadujú, aby Spojené kráľovstvo vykonalo určité technické úpravy na transformáciu systémov spracúvania PNR, ktoré prevádzkovaločase, keď sa naň vzťahovalo právo Únie (t. j. smernicaPNR 1 ), ktoré po ich vykonaní umožnia vymazávanie údajovPNRsúladedohodouobchodespolupráci. Toto prechodné obdobie sa môže predĺžiť následnými rozhodnutiami Rady pre partnerstvoďalšie dva roky za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Počas prechodného obdobiapodľa článku 552 ods. 11 dohodyobchodespolupráci Spojené kráľovstvo uplatňuje na spracúvanie údajovPNR dodatočné záruky,predovšetkým zabráni použitiu údajovPNR, ktoré sa majú vymazaťsúladečlánkom 552 ods. 4 dohody.

Výnimka je spojenáprocesom,rámci ktorého musí Spojené kráľovstvo poskytnúť Osobitnému výboru pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu zriadenému na základe dohodyobchodespolupráci správu nezávislého správneho orgánu, ktorá obsahuje stanovisko dozorného orgánu Spojeného kráľovstva pre ochranu údajov 2 tom, či sa účinne uplatňovali dodatočné záruky ochrany údajov uplatniteľné počas prechodného obdobia podľa článku 552 ods. 11 dohodyobchodespolupráci,posúdenie toho, či pretrvávajú uvedené osobitné okolnosti, spoluopisom úsilia vynaloženého na transformáciu systémov spracúvania PNR Spojeného kráľovstva na systémy, ktoré by umožnili vymazanie údajovPNR po odlete cestujúcich zo Spojeného kráľovstva. Druhé predĺženie Radou pre partnerstvo si okrem toho vyžaduje, aby Spojené kráľovstvo dosiahlo značný pokroktransformácii svojich systémov spracúvania PNR na tento účel, hoci túto transformáciu ešte nebolo možné dokončiť.

Keďže dohodaobchodespolupráci sa predbežne vykonávala od 1. januára 2021nadobudla platnosť 1. mája 2021, prvý rok prechodného obdobia sa skončil 31. decembra 2021 3 . Na základe prvej správyposúdenia, ktoré Spojené kráľovstvo predložilo 1. októbra 2021,doplňujúcich informácií predloženýchnovembri 2021 Rada pre partnerstvo 21. decembra 2021 predĺžila prechodné obdobiejeden rok do 31. decembra 2022 4 .

S cieľom dosiahnuť druhé a posledné predĺženie prechodného obdobia predložilo Spojené kráľovstvo 29. septembra 2022 druhú správu a posúdenie.

Osobitný výbor pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu zvážil túto správu a posúdenie, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, na svojom zasadnutí 13. októbra 2022. Počas zasadnutia položila Únia Spojenému kráľovstvu viacero otázok s cieľom získať ďalšie informácie, na ktoré Spojené kráľovstvo odpovedalo, pričom súhlasilo, že tieto informácie následne sprístupní v písomnej podobe.

Podľa článku 552 ods. 13 tretej vety dohody o obchode a spolupráci platí, že ak uvedené osobitné okolnosti pretrvávajú a ak navyše Spojené kráľovstvo dosiahlo značný pokrok, Rada pre partnerstvo predĺži prechodné obdobie o druhý a posledný rok, t. j. do 31. decembra 2023.

Komisia poznamenáva, že na konci tohto posledného predĺženia sa dočasná výnimka z dôvodu uvedených osobitných okolností prestane uplatňovať a Spojené kráľovstvo bude musieť dokončiť všetky technické úpravy potrebné na to, aby jeho systémy spracúvania PNR umožňovali vymazanie údajov z PNR v súlade s článkom 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci. Na základe dohody o obchode a spolupráci nie je možné žiadne ďalšie predĺženie.

2.Kontext návrhu

2.1.Dohodaobchodespolupráci medzi ÚniouSpojeným kráľovstvom

Dohodou o obchode a spolupráci sa stanovuje základ širokého partnerstva medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v priestore prosperity a dobrého susedstva, ktorý je charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci, v rámci ktorého sa rešpektuje nezávislosť a zvrchovanosť zmluvných strán. Dohoda o obchode a spolupráci nadobudla platnosť 1. mája 2021 a predbežne sa vykonávala od 1. januára 2021.

2.2.Rada pre partnerstvo

Dohodou o obchode a spolupráci sa zriaďuje niekoľko spoločných orgánov vrátane Rady pre partnerstvo, ktorá je „orgánom zriadeným dohodou“ v zmysle článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

2.3.Pripravovaný akt Rady pre partnerstvo

V článku 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo vymaže údajePNRcestujúcich získané na základe uvedenej dohody spravidla po ich odletekrajiny, pokiaľposúdenia rizika nevyplýva, že je potrebné takéto údajePNR uchovať. Táto požiadavka vyplýva zo stanoviska Súdneho dvoraroku 2017zamýšľanej dohode medzi EÚKanadouprenosespracúvaní údajovosobného záznamucestujúcom 5 .

V článku 552 ods. 11 dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo sa môže dočasne odchýliť od odseku 4 uvedeného článku na prechodné obdobie, kým Spojené kráľovstvo čo najskôr nevykoná technické úpravy svojich systémov spracúvania PNR. Prechodné obdobie trvá najviac tri roky po nadobudnutí platnosti dohody o obchode a spolupráci. Počas prechodného obdobia je príslušný orgán Spojeného kráľovstva povinný zabrániť použitiu údajov z PNR, ktoré sa majú vymazať, uplatnením osobitných dodatočných záruk.

V článku 552 ods. 10 dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že odsek 11 uvedeného článku sa uplatňuje z dôvodu osobitných okolností, ktoré bránia Spojenému kráľovstvu vykonať technické úpravy potrebné na transformáciu systémov spracúvania PNR, ktoré prevádzkovalo Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo sa na Spojené kráľovstvo vzťahovalo právo Únie, na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajov z PNR v súlade s odsekom 4 uvedeného článku.

V článku 552 ods. 12 dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo musí poskytnúť Osobitnému výboru pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu deväť mesiacov po nadobudnutí platnosti uvedenej dohody správu nezávislého správneho orgánu uvedeného v odseku 7 uvedeného článku, ktorá obsahuje stanovisko dozorného orgánu Spojeného kráľovstva uvedeného v článku 525 ods. 3 dohody o obchode a spolupráci, o tom, či sa účinne uplatňovali dodatočné záruky ochrany údajov stanovené v článku 552 ods. 11 dohody o obchode a spolupráci, a posúdenie zo strany Spojeného kráľovstva toho, či pretrvávajú osobitné okolnosti uvedené v článku 552 ods. 10 dohody o obchode a spolupráci, spolu s opisom úsilia vynaloženého na transformáciu systémov spracúvania PNR Spojeného kráľovstva na systémy, ktoré by umožnili vymazanie údajov z PNR v súlade s odsekom 4 uvedeného článku. Ak sa má prechodné obdobie predĺžiť o ďalší a posledný rok, je potrebné predložiť druhú správu a posúdenie znova o rok neskôr.

Počas prechodného obdobia je Spojené kráľovstvo povinné uplatňovať dodatočné záruky stanovené v článku 552 ods. 11 písm. a) až d) dohody o obchode a spolupráci, najmä s cieľom zabrániť použitiu údajov z PNR, ktoré sa majú vymazať. Účinné uplatňovanie týchto záruk sa má preukázať prostredníctvom správy nezávislého správneho orgánu a stanoviska dozorného orgánu Spojeného kráľovstva pre ochranu údajov v súlade s článkom 552 ods. 12 písm. a) dohody o obchode a spolupráci.

V článku 552 ods. 13 druhej vete dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že ak osobitné okolnosti uvedené v odseku 10 uvedeného článku pretrvávajú, Rada pre partnerstvo predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 11 uvedeného článku o jeden rok.

Prvé predĺženie prechodného obdobia schválila Rada pre partnerstvo 21. decembra 2021 6 .

Uvedený postup a podmienky sa uplatňujú aj s cieľom udeliť druhé a posledné predĺženie prechodného obdobia o ďalší rok. Podľa článku 552 ods. 13 tretej vety dohody o obchode a spolupráci musí navyše Spojené kráľovstvo preukázať, že sa dosiahol značný pokrok pri transformácii jeho systémov spracúvania PNR, hoci ich zatiaľ nebolo možné transformovať na systémy, ktoré umožňujú vymazanie údajov z PNR v súlade s článkom 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci.

Rozhodnutie Rady pre partnerstvo o predĺžení prechodného obdobia môže mať akúkoľvek formu. Rozhodnutia spolupredsedov Rady pre partnerstvo sa prijímajú na základe vzájomnej dohody (pozri článok 1 ods. 2 prílohy 1 k dohode o obchode a spolupráci). Rozhodnutie by sa malo prijať pred koncom druhého roka prechodného obdobia, t. j. pred 31. decembrom 2022.

Spojené kráľovstvo bude musieť do dátumu, keď sa skončí druhé a posledné predĺženie prechodného obdobia, t. j. do 31. decembra 2023, dokončiť všetky technické úpravy potrebné na to, aby jeho systémy spracúvania PNR umožňovali vymazanie údajov z PNR v súlade s článkom 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci. Komisia očakáva, že Spojené kráľovstvo o tom bude informovať Osobitný výbor pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu.

Osobitný výbor pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu monitoruje a preskúmava vykonávanie tretej časti dohody o obchode a spolupráci a zabezpečuje, aby sa riadne vykonávala. Zostáva teda vhodným fórom na diskusiu o ročnom posúdení vypracovanom nezávislým správnym orgánom Spojeného kráľovstva a týkajúcom sa prístupu, ktorý uplatňuje príslušný orgán Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o potrebu uchovávať údaje z PNR podľa článku 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci, ako sa uvádza v odseku 7 tohto článku.

3.Pozícia, ktorá sa má zaujaťmene Únie

Súvislosti

Spojené kráľovstvo 29. septembra 2022 predložilo Osobitnému výboru pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu posúdenie podľa článku 552 ods. 12 písm. b) dohody o obchode a spolupráci.

V posúdení Spojeného kráľovstva sa dospelo k záveru, že osobitné okolnosti, pokiaľ ide o systémy spracúvania údajov z PNR Spojeného kráľovstva, pretrvávajú a že sa dosiahol značný pokrok pri transformácii jeho systémov spracúvania PNR na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajov z PNR v súlade s článkom 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci, hoci ich zatiaľ nebolo možné transformovať na tento účel v plnej miere.

Spojené kráľovstvo musí zmeniť systém spracúvania údajovPNR, ktorý bol konfigurovaný tak, aby bolsúladeprávom Únie vzťahujúcim sa na členské štáty, na systém konfigurovaný tak, aby spĺňal požiadavky dohodyobchodespolupráci,pred nadobudnutím platnosti dohodyobchodespolupráci nebol dostatok času na vykonanie potrebných úprav komplexného systému spracúvania údajovPNR. Požiadavky dohodyobchodespolupráci odrážajú judikatúru Súdneho dvoraroku 2017medzinárodnom prenose údajovPNRÚnie do tretích krajín (stanovisko 1/15) 7 .

Súčasný systém spracúvania PNR Spojeného kráľovstva bol vyvinutýroku 2004 a v roku 2016 bol upravený tak, aby bolsúlade so smernicou (EÚ) 2016/68127. apríla 2016využívaní údajov zo záznamovcestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovaniastíhania teroristických trestných činovzávažnej trestnej činnosti 8 . Fungovanie systému spracúvania PNR Spojeného kráľovstva bolo, podobne akočlenských štátoch, navrhnuté tak, aby sa všetky údajePNR uchovávali počas obdobia piatich rokov, aby bolo počas týchto piatich rokovosobitných prípadoch kedykoľvek možné reagovať na riadne odôvodnené žiadosti. Nebolo navrhnuté so zámerom zaistiť, aby sa údajePNRcestujúcich vymazali po ich odlete zo Spojeného kráľovstva, ako sa to vyžadujedohodeobchodespolupráci.

Okrem toho bol aktuálny proces posúdenia rizika v Spojenom kráľovstve, podobne ako v členských štátoch, navrhnutý tak, aby identifikoval osoby, ktorých údaje zodpovedajú objektívnym pravidlám cieleného výberu alebo iným vopred určeným kritériám na účely vykonávania bezpečnostných a hraničných kontrol. Nebol navrhnutý so zámerom určovať, či treba uchovávať konkrétne údaje z PNR po odlete cestujúceho zo Spojeného kráľovstva.

Spojené kráľovstvo vo svojom posúdení predloženom 29. septembra 2022 podľa článku 552 ods. 12 písm. b) dohody o obchode a spolupráci uviedlo, že nedávno navrhlo a vytvorilo funkciu na vymazávanie údajov z PNR v súlade s článkom 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci a táto funkcia je teraz vo fáze beta testovania.

Spojené kráľovstvo navyše informovalo, že na účely určenia údajov, ktoré je potrebné uchovávať po odlete cestujúceho zo Spojeného kráľovstva, vyvíja automatizovaný proces posúdenia rizika založený na objektívnych dôkazoch. S cieľom uplatňovať dodatočné záruky uvedené v článku 552 ods. 11 dohody o obchode a spolupráci Spojené kráľovstvo zatiaľ vykonáva manuálny proces posúdenia rizika. Spojené kráľovstvo odhaduje, že automatizovaný proces posúdenia rizika bude zavedený do konca roka 2023.

Spojené kráľovstvo 29. septembra 2022 predložilo podľa článku 552 ods. 12 písm. a) dohody o obchode a spolupráci Osobitnému výboru pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu aj správu nezávislého správneho orgánu uvedeného v článku 552 ods. 7 dohody o obchode a spolupráci týkajúcu sa účinného uplatňovania dodatočných záruk ochrany údajov stanovených v článku 552 ods. 11 dohody o obchode a spolupráci. Uvedená správa obsahuje stanovisko dozorného orgánu Spojeného kráľovstva uvedeného v článku 525 ods. 3 dohody o obchode a spolupráci.

Osobitný výbor pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu 13. októbra 2022 zvážil posúdenie a správu Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo odpovedalo pri tejto príležitosti na viaceré otázky Únie a poskytlo tak ďalšie informácie o uplatňovaní záruk ochrany údajov stanovených v článku 552 ods. 11 dohody o obchode a spolupráci, pričom súhlasilo, že ich následne sprístupní v písomnej podobe.

3.2.Navrhovaná pozícia

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na informácie, ktoré Spojené kráľovstvo poskytlo 13. októbra 2022 na zasadnutí Osobitného výboru pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu, a za predpokladu, že sa tieto informácie následne sprístupnia v písomnej podobe, sa Komisia domnieva, že Rada pre partnerstvo by mala rozhodnúť o predĺžení prechodného obdobia o ďalší a posledný rok do 31. decembra 2023. Rada pre partnerstvo by mala prijať takéto rozhodnutie do 31. decembra 2022.

Komisia ďalej poznamenáva, že Osobitný výbor pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu je zodpovedný za monitorovanie a preskúmanie riadneho vykonávania tretej časti dohody o obchode a spolupráci, vrátane ročného posúdenia, ktoré vypracováva nezávislý správny orgán Spojeného kráľovstva podľa článku 552 ods. 7 dohody o obchode a spolupráci a ktoré sa týka prístupu, ktorý uplatňuje príslušný orgán Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o potrebu uchovávať údaje z PNR podľa článku 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci.

4.Právny základ

4.1.Procesnoprávny základ

4.1.1.Zásady

V článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovujú rozhodnutia, ktorými sa určujú „pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody“.

Pojem „aktyprávnymi účinkami“ zahŕňa akty, ktoré majú právne účinky na základe pravidiel medzinárodného práva, ktorým sa riadi predmetný orgán. Zahŕňa aj nástroje, ktoré nemajú záväzný účinok podľa medzinárodného práva, ale „môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom EÚ 9 .

4.1.2.Uplatnenie na tento prípad

Rada pre partnerstvo je orgán zriadený dohodou, konkrétne dohodou o obchode a spolupráci.

V článku 552 ods. 13 dohody o obchode a spolupráci sa stanovuje, že ak osobitné okolnosti uvedené v odseku 10 daného článku pretrvávajú a Spojené kráľovstvo preukáže, že dosiahlo značný pokrok pri transformácii svojich systémov spracúvania PNR na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajov z PNR v súlade s článkom 552 ods. 4 dohody o obchode a spolupráci, hoci ich zatiaľ nebolo možné transformovať na tento účel v plnej miere, Rada pre partnerstvo predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 11 uvedeného článku o ďalší rok (druhé a posledné predĺženie). Prijatie pozície Únie v súvislosti s týmto rozhodnutím preto patrí do rozsahu pôsobnosti článku 218 ods. 9 ZFEÚ.

Právne účinky predĺženia sa v plnej miere vzťahujú na Úniu ako zmluvnú stranu dohody o obchode a spolupráci. To znamená, že v súlade s článkom 3 ods. 2 ZFEÚ má Únia v tejto veci výlučnú právomoc.

Rozhodnutie o predĺžení lehoty uvedenej v článku 552 ods. 13 dohody o obchode a spolupráci nedopĺňa ani nemení rámec dohody o obchode a spolupráci.

Procesnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ.

4.2.Hmotnoprávny základ

4.2.1.Zásady

Hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ závisí predovšetkým od cieľa a obsahu pripravovaného aktu, v súvislosti s ktorým sa zaujíma pozícia v mene Únie. Ak pripravovaný akt sleduje dva ciele alebo obsahuje dve zložky a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno určiť ako hlavnú, zatiaľ čo druhý cieľ alebo druhá zložka je len vedľajšia, rozhodnutie podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ musí byť založené na jedinom hmotnoprávnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.

Ak pripravovaný akt sleduje viacero cieľov zároveň alebo obsahuje viacero zložiek, ktoré sú nerozlučne spojené bez toho, aby jeden cieľ alebo zložka boli oproti ostatným vedľajšie, hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ bude musieť výnimočne zahŕňať viaceré zodpovedajúce právne základy.

4.2.2.Uplatnenie na tento prípad

Predĺženie lehoty uvedenej v článku 552 ods. 13 dohody o obchode a spolupráci sleduje ciele a obsahuje zložky v oblasti ochrany údajov a policajnej spolupráce.

Hmotnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 16 ods. 2 a článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ.

4.3.Záver

Právnym základom navrhovaného rozhodnutia by mali byť článok 16 ods. 2 a článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ v spojení s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ.

5.Uverejnenie pripravovaného aktu

Keďže rozhodnutie, v ktorom Rada pre partnerstvo vyjadruje súhlas s tým, aby bolo prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva, druhý a poslednýkrát predĺžené do 31. decembra 2023, má právne účinky, je vhodné uverejniť rozhodnutie Rady pre partnerstvo po jeho prijatí v Úradnom vestníku Európskej únie.

2022/0382 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia uvedeného v článku 552 ods. 11 uvedenej dohody, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 ods. 2 a článok 87 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 o uzavretí, v mene Únie, Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností,

so zreteľom na rozhodnutie Rady pre partnerstvo zriadenej Dohodouobchodespolupráci medzi Európskou úniouEurópskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej straneSpojeným kráľovstvom Veľkej BritánieSeverného Írska na strane druhej č. 2/202121. decembra 2021, pokiaľ idepredĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamovcestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva 10 ,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Podľa článku 542 Dohodyobchodespolupráci medzi Európskou úniouEurópskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej straneSpojeným kráľovstvom Veľkej BritánieSeverného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) na strane druhej (ďalej len „dohodaobchodespolupráci“) 11  sahlave III tretej časti (SPOLUPRÁCAOBLASTI PRESADZOVANIA PRÁVAJUSTIČNÁ SPOLUPRÁCATRESTNÝCH VECIACH) uvedenej dohody stanovujú pravidlá, podľa ktorých sa údaje zo záznamucestujúcich (ďalej len „PNR“) môžu prenášať, spracúvať alebo používať príslušným orgánom Spojeného kráľovstvaprípade letov medzi ÚniouSpojeným kráľovstvom,zároveň sanejtejto súvislosti stanovujú osobitné záruky.

(2)V článku 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo vymaže údajePNRcestujúcich po ich odletekrajiny, pokiaľposúdenia rizika nevyplýva, že je potrebné takéto údajePNR uchovať.

(3)V článku 552 ods. 11 dohodyobchodespolupráci sa stanovuje, že Spojené kráľovstvo sa môže dočasne odchýliť od odseku 4 uvedeného článku na prechodné obdobie, kým Spojené kráľovstvo čo najskôr nevykoná technické úpravy. Počas tohto prechodného obdobia príslušný orgán Spojeného kráľovstva zabráni použitiu údajovPNR, ktoré sa majú vymazaťsúladečlánkom 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci tým, že na tieto údajePNR uplatní dodatočné záruky uvedenéčlánku 552 ods. 11 písm. a) až d) dohodyobchodespolupráci.súladečlánkom 552 ods. 12 písm. a) dohodyobchodespolupráci nezávislý správny orgán uvedenýčlánku 552 ods. 7 dohodyobchodespolupráci podáva správutom, či sa dodatočné záruky účinne uplatňovali,dozorný orgán Spojeného kráľovstva pre ochranu údajov uvedenýčlánku 525 ods. 3 dohodyobchodespolupráci poskytnetejto veci stanovisko.

(4)V článku 552 ods. 10 dohodyobchodespolupráci sa stanovuje, že článok 552 ods. 11 dohodyobchodespolupráci sa uplatňujedôvodu osobitných okolností, ktoré bránia Spojenému kráľovstvu vykonať technické úpravy potrebné na transformáciu systémov spracúvania PNR, ktoré prevádzkovalo Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo sa na Spojené kráľovstvo vzťahovalo právo Únie, na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajovPNRsúladečlánkom 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci.

(5)V článku 552 ods. 13 dohodyobchodespolupráci sa stanovuje, že ak osobitné okolnosti uvedenéčlánku 552 ods. 10 dohodyobchodespolupráci pretrvávajú, Rada pre partnerstvo predĺži prechodné obdobie uvedenéčlánku 552 ods. 11 dohodyobchodespoluprácijeden rok. Rada pre partnerstvo prijala na tento účel 21. decembra 2021 rozhodnutie, ktorým predĺžila prechodné obdobie do 31. decembra 2022 12 .

(6)Za rovnakých podmienokak navyše Spojené kráľovstvo preukáže, že dosiahlo značný pokrok pri transformácii svojich systémov spracúvania PNR na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajovPNRsúladečlánkom 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci, hoci ich zatiaľ nebolo možné transformovať na tento účelplnej miere, Rada pre partnerstvo predĺži prechodné obdobiejeden ďalšíposledný rok, t. j. do 31. decembra 2023.

(7)Smernica Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2016/68127. apríla 2016využívaní údajov zo záznamovcestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovaniastíhania teroristických trestných činovzávažnej trestnej činnosti saÚnii uplatňujesúlade so zmluvami.

(8)Spojené kráľovstvo 29. septembra 2022 predložilo Osobitnému výboru pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu zriadenému dohodouobchodespolupráci posúdenie podľa článku 552 ods. 12 písm. b) dohodyobchodespolupráci.

(9)Spojené kráľovstvo vo svojom posúdení dospelozáveru, že osobitné okolnosti uvedenéčlánku 552 ods. 10 dohodyobchodespolupráci pretrvávajúže sa dosiahol značný pokrok pri aktualizácii jeho systémov spracúvania PNR na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajovPNRsúladečlánkom 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci, hoci ich zatiaľ nebolo možné transformovať na tento účelplnej miere. Spojené kráľovstvo uviedlo, že navrhlovytvorilo funkciu na vymazávanie údajovPNRsúladečlánkom 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráciže táto funkcia je teraz vo fáze beta testovania. Spojené kráľovstvo takisto informovalo, že na účely určenia údajovPNR, ktoré sa majú uchovávať po odlete cestujúcich zo Spojeného kráľovstva, vyvíja automatizovaný proces posúdenia rizika založený na objektívnych dôkazoch. Osobitný výbor pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu 13. októbra 2022 zvážil posúdenie Spojeného kráľovstva podľa článku 552 ods. 13 dohodyobchodespolupráci.

(10)Spojené kráľovstvo 29. septembra 2022 predložilo podľa článku 552 ods. 12 písm. a) dohodyobchodespolupráci Osobitnému výboru pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu aj správu nezávislého správneho orgánu uvedenéhočlánku 552 ods. 7 dohodyobchodespolupráci spolu so stanoviskom dozorného orgánu Spojeného kráľovstva uvedenéhočlánku 525 ods. 3 uvedenej dohody, ktoré sa týkajú účinného uplatňovania záruk stanovenýchčlánku 552 ods. 11 uvedenej dohody.

(11)Osobitný výbor pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu 13. októbra 2022 zvážil správu Spojeného kráľovstva podľa článku 552 ods. 13 dohodyobchodespolupráci. Spojené kráľovstvo odpovedalo pri tejto príležitosti na viaceré otázky Únieposkytlo ďalšie informácieuplatňovaní záruk ochrany údajov, pričom súhlasilo, že ich následne sprístupnípísomnej podobe.

(12)Za predpokladu, že Spojené kráľovstvo sprístupní ďalšie informácieuplatňovaní záruk ochrany údajov, ktoré poskytlo na zasadnutí osobitného výboru,písomnej podobe, sa teda usudzuje, že osobitné okolnosti uvedenéčlánku 552 ods. 10 dohodyobchodespolupráci pretrvávajúže Spojené kráľovstvo preukázalo, že dosiahlo značný pokrok pri transformácii svojich systémov spracúvania PNR na systémy, ktoré by umožňovali vymazanie údajovPNRsúladečlánkom 552 ods. 4 uvedenej dohody, hoci ich zatiaľ nebolo možné transformovať na tento účelplnej miere. Podľa článku 552 ods. 13 dohodyobchodespolupráci by preto Rada pre partnerstvo mala predĺžiť prechodné obdobie uvedenéčlánku 552 ods. 11 dohodyobchodespoluprácijeden posledný rok do 31. decembra 2023.

(13)Osobitný výbor pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu je príslušným orgánom, ktorý monitorujepreskúmava vykonávanie tretej časti dohodyobchodespolupráci, vrátane ročného posúdenia, ktoré vypracováva nezávislý správny orgán Spojeného kráľovstva podľa článku 552 ods. 7 dohodyobchodespolupráciktoré sa týka prístupu, ktorý uplatňuje príslušný orgán Spojeného kráľovstva, pokiaľ idepotrebu uchovávať údajePNR podľa odseku 4. Očakáva sa, že Spojené kráľovstvo do 31. decembra 2023 dokončí všetky technické úpravy potrebné na to, aby jeho systémy spracúvania PNR umožňovali vymazanie údajovPNRsúladečlánkom 552 ods. 4 dohodyobchodespolupráci,budetom informovať Osobitný výbor pre spoluprácuoblasti presadzovania právajustičnú spoluprácu.

(14)Dohodaobchodespolupráci je záväzná pre všetky členské štáty na základe rozhodnutia (EÚ) 2021/689, ktorého hmotnoprávnym základom je článok 217 ZFEÚ.

(15)DánskoÍrsko sú viazané časťou III dohodyobchodespolupráci na základe rozhodnutia (EÚ) 2021/689,preto sa zúčastňujú na prijatíuplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva dohodaobchodespolupráci,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Rade pre partnerstvo zriadenej článkom 7 ods. 1 dohody o obchode a spolupráci, je súhlasiť s tým, aby sa prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva, druhý a poslednýkrát predĺžilo do 31. decembra 2023 podľa článku 552 ods. 13 dohody o obchode a spolupráci, a to za predpokladu, že Spojené kráľovstvo sprístupní ďalšie informácie o uplatňovaní záruk ochrany údajov stanovených v článku 552 ods. 11 dohody o obchode a spolupráci, ktoré predložilo na zasadnutí Osobitného výboru pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu 13. októbra 2022, následne aj v písomnej podobe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda/predsedníčka

(1)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132 – 149).    
(2)    Úrad komisára pre informácie Spojeného kráľovstva (ICO).
(3)    Podľa článku 783 ods. 3 dohody o obchode a spolupráci sa odo dňa predbežného vykonávania dohody odkazy v uvedenej dohode na „dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody“ alebo na „nadobudnutie platnosti tejto dohody“ chápu ako odkazy na dátum, od ktorého sa dohoda o obchode a spolupráci predbežne vykonáva, teda na 1. januára 2021. V tomto návrhu sa preto uplatňuje rovnaký prístup.
(4)    Rozhodnutie Rady pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej č. 2/2021 z 21. decembra 2021, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva (Ú. v. EÚ L 467, 29.12.2021, s. 6).    
(5)    Stanovisko 1/15 Súdneho dvora Európskej únie z 26. júla 2017, uverejnené pod EU:C:2017:592.    
(6)    Pozri poznámku pod čiarou č. 1.
(7)    Pozri poznámku pod čiarou č. 5.
(8)    Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132.    
(9)    Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2014, Nemecko/Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.    
(10)    Ú. v. EÚ L 467, 29.12.2021, s. 6.
(11)    Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2021, s. 10.    
(12)    Rozhodnutie Rady pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej č. 2/2021 z 21. decembra 2021, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo môže odchýliť od povinnosti vymazať údaje zo záznamov o cestujúcich po ich odlete zo Spojeného kráľovstva (Ú. v. EÚ L 467, 29.12.2021, s. 6).    
Top