EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0462

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ a 2014/68/EÚ, pokiaľ ide o núdzové postupy posudzovania zhody, prijímanie spoločných špecifikácií a dohľad nad trhom v dôsledku núdzovej situácie na jednotnom trhu

COM/2022/462 final

V Bruseli19. 9. 2022

COM(2022) 462 final

2022/0280(COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa menia smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ a 2014/68/EÚ, pokiaľ ide o núdzové postupy posudzovania zhody, prijímanie spoločných špecifikácií a dohľad nad trhom v dôsledku núdzovej situácie na jednotnom trhu

(Text s významom pre EHP)

{SEC(2022) 323 final} - {SWD(2022) 288 final} - {SWD(2022) 289 final} - {SWD(2022) 290 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvodyciele návrhu

Jednotný trh je jednou z najväčších predností EÚ a predstavuje základ pre jej hospodársky rast a prosperitu. Nedávne krízy, ako je pandémia COVID-19 alebo ruská invázia na Ukrajinu, poukázali na určitú zraniteľnosť jednotného trhu a jeho dodávateľských reťazcov v prípade nepredvídaných narušení a zároveň na to, ako veľmi sa európske hospodárstvo a všetky jeho zainteresované strany opierajú o dobre fungujúci jednotný trh. Okrem geopolitickej nestability môžu zmena klímy a z nej vyplývajúce prírodné katastrofy, strata biodiverzity a globálna hospodárska nestabilita viesť k iným novým núdzovým situáciám. Z toho dôvodu je nevyhnutné zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach núdzového stavu.

Vplyv krízy na jednotný trh môže mať dve podoby. Kríza môže na jednej strane viesť k výskytu prekážok voľného pohybu v rámci jednotného trhu, a tým k narušeniu jeho fungovania. Na druhej strane, ak je jednotný trh roztrieštený a nefunguje, kríza môže prehĺbiť nedostatok tovaru a služieb dôležitých v krízovej situácii. V dôsledku toho sa dodávateľské reťazce môžu rýchlo prerušiť, spoločnosti môžu čeliť ťažkostiam pri získavaní, dodávaní alebo predaji tovaru a služieb. Prístup spotrebiteľov ku kľúčovým výrobkom a službám sa naruší. Vplyv týchto narušení sa ešte viac zhoršuje v dôsledku nedostatku informácií a právnej čistoty. Okrem priamych spoločenských rizík spôsobených krízou sú občania, a najmä zraniteľné skupiny, konfrontovaní so silnými negatívnymi hospodárskymi dôsledkami. Cieľom návrhu je preto riešiť dva samostatné, ale vzájomne súvisiace problémy: prekážky voľného pohybu tovaru, služieb a osôb v čase krízovej situácie a nedostatok tovaru a služieb dôležitých v krízovej situácii.

Balíka nástroja núdzovej pomoci pre jednotný trh (nástroj SMEI) poskytne v úzkej spolupráci so všetkými členskými štátmi a s inými existujúcimi krízovými nástrojmi EÚ silnú flexibilnú riadiacu štruktúru, ako aj cielený súbor nástrojov na zabezpečenie bezproblémového fungovania jednotného trhu počas akejkoľvek budúcej krízovej situácie. Je pravdepodobné, že nie všetky z nástrojov zahrnutých do tohto návrhu budú potrebné zároveň. Jeho účelom je skôr pripraviť EÚ na budúcnosť a vybaviť ju potrebnými prostriedkami, ktoré sa môžu ukázať ako nevyhnutné v danej krízovej situácii, ktorá má závažný vplyv na jednotný trh.

Európska rada vo svojich záveroch1. – 2. októbra 2020 1 uviedla, že EÚ sa poučípandémie COVID-19že sa bude zaoberať zostávajúcou fragmentáciou, prekážkamislabými stránkami jednotného trhunúdzových situáciách. Komisiaoznámeníaktualizácií priemyselnej stratégie 2 oznámila nástroj na zabezpečenie voľného pohybu osôb, tovaruslužieb, ako aj väčšej transparentnostikoordináciečase krízy. Iniciatíva je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2022 3 . Európsky parlament uvítal plán Komisie predložiť nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trhvyzval Komisiu, aby ho vypracovala ako právne záväzný štrukturálny nástroj na zabezpečenie voľného pohybu osôb, tovarovslužieb pre prípad budúcich kríz 4 .

Súladexistujúcimi ustanoveniamitejto oblasti politiky

Viaceré právne nástroje EÚ obsahujú ustanovenia, ktoré sú významné pre riadenie kríz vo všeobecnosti. Určitými rámcami EÚ a nedávno prijatými návrhmi Komisie sa na druhej strane stanovujú cielenejšie opatrenia, ktoré sú zamerané na určité aspekty krízového riadenia alebo ktoré sú relevantné pre konkrétne sektory. Nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh sa bude uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia stanovené týmito cielenými nástrojmi krízového riadenia, ktoré sa majú považovať za lex specialis. Najmä finančné služby, lieky, zdravotnícke pomôcky alebo iné zdravotnícke protiopatrenia a výrobky týkajúce sa bezpečnosti potravín sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto iniciatívy v dôsledku existencie krízových rámcov v týchto oblastiach.

Súhra s horizontálnymi mechanizmami reakcie na krízu

Mechanizmus integrovanej politickej reakcie na krízu (IPCR) 5 patrí medzi horizontálne mechanizmy reakcie na krízu 6 . Predsedníctvo Rady EÚ používa mechanizmus IPCR na uľahčenie výmeny informáciípolitickej koordinácie medzi členskými štátmi pri reakcii na komplexné krízové situácie. Mechanizmus IPCR sa po prvýkrát osvedčil počas utečeneckejmigračnej krízyoktóbri 2015zohrával zásadnú úlohu pri monitorovanípodpore reakcie na krízu, pričom sa zodpovedal výboru Coreper, Rade Európskej únieEurópskej rade. Mechanizmus IPCR riadil reakciu Únie na veľké krízy spôsobené kybernetickými útokmi, prírodnými katastrofami alebo hybridnými hrozbami.poslednom čase sa mechanizmus ICPR použil aj po vypuknutí pandémie COVID-19 a v reakcii na brutálnu ruskú agresiu voči Ukrajine.

Ďalším mechanizmom EÚ všeobecnej reakcie na krízu je mechanizmus Únieoblasti civilnej ochranyjeho Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) 7 . ERCC je ústredným operačným centrom Komisie 24 hodín denne7 dnítýždni, pokiaľ ideprvú reakciu na núdzové situácie, vytvorenie strategických rezerv na úrovni EÚreakcii na núdzové situácie (ďalej len „rescEU“), vyhodnotenia rizika katastrof, budovanie scenárov, ciele týkajúce sa odolnosti voči katastrofám, celoúnijný prehľad rizík prírodných katastrofkatastrof spôsobených ľudskou činnosťou, iné opatreniaoblasti prevenciepripravenosti, ako je odborná prípravacvičenia.

Súhra s horizontálnymi mechanizmami jednotného trhu

Keď je to primerané a nevyhnutné, koordinácia by sa mala zabezpečiť medzi nástrojom núdzovej pomoci pre jednotný trh a činnosťami pracovnej skupiny pre presadzovanie jednotného trhu (SMET). Komisia konkrétne postúpi pracovnej skupine pre presadzovanie jednotného trhu (SMET) oznámené prekážky, ktoré v podstatnej miere narúšajú voľný pohyb strategického tovaru a služieb, na diskusiu/preskúmanie.

Súladostatnými politikami Únie

Súhra s opatreniami zameranými na osobitné aspekty krízového riadenia

Uvedené horizontálne mechanizmy reakcie na krízu dopĺňajú iné cielenejšie opatrenia, ktoré sú zamerané na osobitné aspekty jednotného trhu, ako je voľný pohyb tovaru, spoločné pravidlá pre vývozy alebo verejné obstarávanie.

Jednýmtakýchto rámcov je nariadenie (ES) č. 2679/98, ktorým sa vytvára mechanizmus reakcie na riešenie prekážok voľného pohybu tovaru, ktoré možno pripísať členskému štátu, ktoré vedúzávažným narušeniamktoré si vyžadujú okamžité kroky (tzv. jahodové nariadenie) 8 . Týmto nariadením sa vytvára mechanizmus oznamovania, ako aj systém na výmenu informácií medzi členskými štátmiKomisiou. (Viac informácií sa nachádzaoddieloch 8.18.2.)

Nariadeniespoločných pravidlách pre vývozy 9 Komisii umožňuje podrobiť určité kategórie výrobkov dohľadu nad vývozom do krajín mimo EÚ alebo vývozným licenciám do týchto krajín. Komisia na základe toho podrobovala určité vakcínyúčinné látky používané na výrobu takýchto vakcín dohľadu nad vývozom 10 .

Medzi ostatné hospodárske opatrenia patrí rokovacie konaniepríležitostné spoločné verejné obstarávanie Komisiemene členských štátov 11 .

Súhra so sektorovými krízovými opatreniami

V určitých rámcoch EÚ sa stanovujú cielenejšie opatrenia, ktoré sa zameriavajú len na určité konkrétne aspekty krízového riadenia alebo sa týkajú len určitých konkrétnych sektorov.

Oznámenie Komisienázvom Plán pre nepredvídané udalosti na zabezpečenie dodávok potravínpotravinovej bezpečnosti 12 čerpá zo skúsenosti získaných počas pandémie COVID-19predchádzajúcich krízových situáciícieľom zintenzívniť koordináciukrízové riadenie vrátane pripravenosti.pláne sa na tento účel stanovujú kľúčové zásady, ktorými sa treba riadiť na zabezpečenie dodávok potravínpotravinovej bezpečnostiprípade budúcich kríz. Aby sa zabezpečilo vykonávanie plánu pre nepredvídané udalostikľúčových zásadňom, Komisia súbežne vytvorila Európsky mechanizmus pripravenostireakcie na krízu potravinovej bezpečnosti (EFSCM), skupinu, ktorej predsedá Komisia, zloženú zo zástupcov členských štátovkrajín mimo EÚ, ako aj zainteresovaných strán potravinového dodávateľského reťazca,tocieľom posilniť koordináciu, výmenu údajovpostupov. EFSCM sa po prvýkrát zvolalmarci 2022, aby diskutovalvplyvoch zvýšenia cien energiívstupovdôsledkoch ruskej invázie na Ukrajinu na potravinovú bezpečnosťdodávky. Strediská na monitorovanie trhuskupiny pre občiansky dialóg sú ďalšími fórami, ktorými sa zabezpečuje transparentnosťtok informáciípotravinárskom sektore.

Cieľom oznámenia Komisienázvom Pohotovostný plán pre dopravu 13 je zabezpečiť pripravenosť na krízykontinuitu činnostíodvetví dopravy.rámci plánu sa stanovuje „krízová príručka“, ktorá obsahuje súbor nástrojov pozostávajúcidesiatich opatrení na zmiernenie akéhokoľvek negatívneho vplyvu na odvetvie dopravy, cestujúcichvnútorný trhprípade krízy. Okrem iných medzi ne patria opatrenia na prispôsobenie právnych predpisov EÚoblasti dopravy krízovým situáciám, zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy, zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služiebosôb, výmena informáciídoprave, testovanie nepredvídaných udalostídopravereálnych situáciách atď. 14

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhovpoľnohospodárskymi výrobkami 15 (nariadeniespoločnej organizácii trhov), ako aj sesterské nariadeniespoločnej organizácii trhu pre rybolov 16 poskytujú právny základ na zhromažďovanie relevantných informáciíčlenských štátovcieľom zlepšiť transparentnosť trhu 17 .

Nariadenie (EÚ) 2021/1139 1308/2013, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovnýakvakultúrny fond 18 (nariadenieENRAF) poskytuje právny základ pre podporu odvetví rybolovuakvakultúryprípade mimoriadnych udalostí spôsobujúcich závažné narušenia trhu.

Nariadením (EÚ) 2021/953, ktorým sa zavádza digitálny COVID preukaz EÚ, 19 sa stanovuje spoločný rámec pre vydávanie, overovanieuznávanie interoperabilných potvrdeníočkovaní proti ochoreniu COVID-19,vykonaní testu alebo prekonaní tohto ochoreniacieľom uľahčiť voľný pohyb občanov EÚich rodinných príslušníkov počas pandémie COVID-19. Rada na základe návrhov Komisie okrem toho prijala konkrétne odporúčaniakoordinovanom prístupeobmedzeniu voľného pohybureakcii na pandémiu COVID-19 20 . Komisia zároveňspráveobčianstve za rok 2020 21 oznámila, že plánuje preskúmať usmerneniavoľnému pohyburoku 2009cieľom zvýšiť právnu istotu občanov EÚ, ktorí si uplatňujú právo na voľný pohyb,zabezpečiť účinnejšiejednotné uplatňovanie právnych predpisovoblasti voľného pohyburámci celej EÚ. Revidované usmernenia by sa mali okrem iného zamerať na uplatňovanie reštriktívnych opatrení na voľný pohyb, predovšetkým tých, ktoré boli zavedené pre obavyhľadiska verejného zdravia.

Nariadením (EÚ) 2022/123posilnenej úlohe Európskej agentúry pre liekyhľadiska pripravenosti na krízykrízového riadeniaoblasti liekovzdravotníckych pomôcok sa vytvára rámec na monitorovaniezmierňovanie potenciálneho alebo skutočného nedostatku ústrednevnútroštátne povolených liekov na humánne použitie považovaných za kritické pri riešení danej „núdzovej situácieoblasti verejného zdravia“ alebo „závažnej udalosti“ 22 .

Napokon, rozhodnutím Komisie zo 16. septembra 2021 bol zriadený Úrad EÚ pre pripravenosťreakcie na núdzové zdravotné situácie 23 záujme koordinovaných opatrení na úrovni Úniereakcii na núdzové situácieoblasti zdravia,to vrátane monitorovania potrieb, rýchleho vývoja, výroby, obstarávaniaspravodlivej distribúcie zdravotníckych protiopatrení.

Súhra s prebiehajúcimi iniciatívami

Aspektov relevantných pre reakciu a pripravenosť na krízu sa súbežne týka viacero iniciatív, ktoré boli nedávno navrhnuté a o ktorých sa v súčasnosti rokuje. Tieto iniciatívy však majú obmedzený rozsah pôsobnosti, ktorý sa vzťahuje na osobitné druhy krízových scenárov, a nie sú určené na vytvorenie všeobecného horizontálneho rámca krízového riadenia, ani na zavedenie núdzových postupov v príslušnom odvetvovom rámci Únie, ktorým sa reguluje navrhovanie, posudzovanie zhody, uvádzanie tovaru na trh a dohľad nad trhom. Keďže tieto iniciatívy zahŕňajú reakciu odvetvia na krízu a rámec pripravenosti, odvetvové rámce zvažované v kontexte tejto iniciatívy, ktorými sa stanovujú harmonizované pravidlá na úrovni Únie pre navrhovanie, posudzovanie zhody, uvádzanie tovaru na trh a dohľad nad trhom, sú maximálne harmonizačné rámce a nedôjde k prekrývaniu so žiadnou z prebiehajúcich iniciatív.

Žiadna z príslušných prebiehajúcich iniciatív nestanovuje sektorové núdzové postupy, ktoré sa majú začleniť do príslušných sektorových harmonizovaných rámcov upravujúcich voľný pohyb tovaru.

Cieľom návrhu nariadenia Komisiezávažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1082/2013/EÚ (tzv. rozhodnutiecezhraničných ohrozeniach zdravia) 24 , je posilnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosťposilnenie úlohy kľúčových agentúr EÚoblasti pripravenostireakcie na krízysúvislosti so závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia 25 . Jeho prijatím sa posilní plánovanie pripravenostireakcie, ako aj epidemiologický dohľadmonitorovanie, zlepší sa nahlasovanie údajovposilnia sa intervencie EÚ.

Návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentuRadyzmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciukontrolu chorôb 26 .

V návrhu Komisie na nariadenie Radyrámci opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotníckych protiopatrení dôležitýchkrízovej situáciiprípade núdzovej situácieoblasti verejného zdravia na úrovni Únie 27 sa stanovujú nástroje reakcie na krízu, ako je spoločné obstarávanie, záväzné žiadostiinformácie hospodárskych subjektovich výrobných kapacitáchreprofilácii výrobných liniek po vyhlásení núdzovej situácieoblasti verejného zdraviaprípade krízyoblasti verejného zdravia. Vyhlásenie núdzovej situácie na úrovni EÚ podnieti vyššiu koordináciuumožní vývoj výrobkov dôležitýchkrízovej situácii, vytváranie zásob takýchto výrobkovich obstarávanie. Návrh sa vzťahuje na zdravotnícke protiopatrenia, ktoré saňom vymedzujú ako lieky na humánne použitie, zdravotnícke pomôckyiný tovar alebo služby potrebné na účely pripravenostireakcie na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia.

Cieľom návrhu Komisie na európsky aktčipoch 28 je posilniť ekosystém polovodičovEurópe. Jednýmdôležitých pilierov tejto stratégie je vytvoriť mechanizmus koordinovaného monitorovaniareakcie na nedostatok polovodičov, ktorého cieľom jespoluprácičlenskými štátmimedzinárodnými partnermi predvídaťrýchlo reagovať na akékoľvek budúce narušenia dodávateľského reťazca,to prostredníctvom osobitného súboru nástrojov pre núdzové situácie. Plánovaný mechanizmus je špecifický pre možnú polovodičovú krízuak sa aktivuje krízový režim, uplatní sa výlučne tento mechanizmus.

Návrhom Komisie na aktúdajoch 29 sa orgánom verejného sektora umožní prístupúdajom vo vlastníctve súkromného sektora, ktoré sú za mimoriadnych okolností nevyhnutné,to najmä na vykonávanie zákonného mandátu, ak údaje nie sú dostupné iným spôsobom aleboprípade núdzového stavu (t. j. mimoriadnej situácie, ktorá negatívne ovplyvňuje obyvateľstvo Únie, členského štátu alebo jeho častipri ktorej existuje riziko závažnýchdlhotrvajúcich následkov na životné podmienky alebo hospodársku stabilitu alebo riziko podstatného zhoršenia hospodárskych aktívÚnii alebo príslušných členských štátoch).

Cieľom návrhu Komisie na zmenu Kódexu schengenských hraníc 30 je stanoviť spoločnú reakciu na vnútorných hraniciachsituáciách ohrozenia, ktoré sa dotýkajú väčšiny členských štátov. Navrhovanou zmenou sa zároveň zavedú procesné zárukyprípade jednostranného obnovenia kontroly vnútorných hranícuplatňovanie zmierňujúcich opatreníosobitných záruk pre cezhraničné regiónyprípadoch obnovenia kontrol vnútorných hraníc. Takéto kontroly majú vplyv najmä na osoby, ktorébežnom živote prekračujú hranice (práca, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, návšteva príbuzných), ako sa ukázalo počas pandémie ochorenia COVID-19.návrhu sa podporuje zvýšené využívanie účinných alternatívnych opatrení na riešenie identifikovaných hrozieb pre vnútornú bezpečnosť alebo verejný poriadok namiesto kontrol vnútorných hraníc, napríklad zvýšené kontroly policajnými orgánmi alebo inými orgánmipohraničných regiónoch, ktoré podliehajú určitým podmienkam. Súčasťou návrhu je aj možnosť Rady urýchlene prijať záväzné pravidlá, ktorými sa stanovujú dočasné cestovné obmedzenia pre štátnych príslušníkov tretej krajiny na vonkajších hraniciachprípade ohrozenia verejného zdravia. Zároveň saňom objasňuje, ktoré opatrenia môžu členské štáty prijať na riadenie vonkajších hraníc EÚsituáciách, keď tretie krajiny využívajú migrantov na politické účely.

Cieľom návrhu smerniceodolnosti kritických subjektov, ktorý Komisia prijaladecembri 2020 31 , je zvýšiť odolnosť subjektov poskytujúcich služby, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie zásadných spoločenských funkcií alebo hospodárskych činností EÚ. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť komplexný rámec na podporu členských štátov pri zaistení toho, aby kritické subjekty poskytujúce základné služby boli schopné predchádzať zásadným rušivým incidentom (ako sú prírodné nebezpečenstvá, nehody alebo terorizmus), brániť sa voči týmto incidentom, reagovať na ne, odolávať im, zmierňovať ich, absorbovať ich, prispôsobiť sa imzotaviť sanich. Smernica sa bude vzťahovať na 11 kľúčových sektorov vrátane energetiky, dopravy, bankovníctvazdravotníctva.

V spoločnom oznámení z 18. mája 2022 o analýze nedostatku investícií do obrany a ďalšom postupe sa identifikovalo niekoľko problémov vrátane spôsobilosti obrannej technologickej a priemyselnej základne EÚ (ako aj globálnej obrannej technologickej a priemyselnej základne) riešiť nadchádzajúce potreby členských štátov súvisiace s obstarávaním v oblasti obrany, pričom sa v ňom uvádza niekoľko opatrení.

Komisia v súvislosti s revíziou smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov plánuje preskúmať otázky, či a do akej miery alebo akými spôsobmi by sa mohli v osobitnom kontexte neharmonizovaných výrobkov riešiť otázky výroby upravené súhrnnými pravidlami, pokiaľ ide o tovar, na ktorý sa vzťahujú harmonizované režimy.

Súlad s vonkajšou činnosťou EÚ

Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude podporovať vysokého predstaviteľa v jeho funkcii podpredsedu Komisie s cieľom koordinovať vonkajšiu činnosť Únie v rámci Komisie. Delegácie Únie pod vedením vysokého predstaviteľa budú vykonávať svoje funkcie ako externí zástupcovia EÚ a podľa potreby pomáhať pri vonkajších dialógoch.

Súhra s ďalšími nástrojmi

Komisia môže prostredníctvom Nástroja technickej podpory, ktorý sa zriaďuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/240, podporovať členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní reforiem s cieľom predvídať vplyvy prírodných kríz a kríz spôsobených ľudskou činnosťou na jednotný trh, pripravovať sa a reagovať na ne.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITAPROPORCIONALITA

Právny základ

Návrh vychádza z článkov 91 a 114 ZFEÚ, pričom článok 91 je pôvodným právnym základom pre prijatie smernice 2010/35/EÚ o prepravovateľných tlakových zariadeniach a článok 114 je pôvodným právnym základom pre zostávajúcich 13 odvetvových rámcov. Týmito 13 odvetvovými rámcami sú: smernica 2000/14/ES o emisiách hluku v prostredí pochádzajúcich zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve, smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach, smernica 2013/29/EÚ o pyrotechnických výrobkoch, smernica 2014/28/EÚ o výbušninách na civilné použitie, smernica 2014/29/EÚ o jednoduchých tlakových nádobách, smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernica 2014/31/EÚ o váhach s neautomatickou činnosťou, smernica 2014/32/EÚ o meradlách, smernica 2014/33/EÚ o výťahoch, smernica 2014/34/EÚ o zariadeniach pre potenciálne výbušnú atmosféru (ATEX), smernica 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach, smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a smernica 2014/68/EÚ o tlakových zariadeniach.

Odvetvové rámce EÚ, ktoré sa posudzujú v kontexte tohto návrhu sa týkajú tzv. harmonizovaných výrobkov. Spoločným znakom týchto odvetvových rámcov je, že sa v nich stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa navrhovania, výroby, posudzovania zhody a uvádzania takýchto výrobkov na trh. Tieto odvetvové rámce v podstate zavádzajú pre každé príslušné odvetvie/kategóriu výrobkov základné bezpečnostné požiadavky, ktoré by výrobky mali spĺňať, a postupy posudzovania súladu s týmito požiadavkami. Týmito pravidlami sa stanovuje úplná harmonizácia, a preto sa členské štáty nemôžu od týchto pravidiel odchýliť, a to ani v naliehavom prípade, pokiaľ sa takáto možnosť nestanovuje v príslušnom rámci.

Ďalšou spoločnou črtou týchto rámcov je, že sú viac-menej úzko zosúladené so všeobecnými zásadami stanovenýmirozhodnutí Európskeho parlamentuRady č. 768/2008/ES9. júla 2008spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh 32 ,ktorom sa stanovujú referenčné ustanovenia pre vypracúvanie právnych predpisov Spoločenstva harmonizujúcich podmienky uvádzania výrobkov na trh.

Iné harmonizované rámce EÚ, ktoré sa riadia rovnakým prístupom, ako napríklad nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach a nariadenie (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro, už obsahujú ustanovenia umožňujúce členským štátom odchýliť sa v určitých prípadoch od harmonizovaných postupov. Preto nie je potrebné tieto rámce meniť.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Cieľom návrhu je zmeniť harmonizované pravidlá stanovené vo viacerých odvetvových rámcoch EÚ. Tieto rámce neposkytujú členským štátom možnosť prijímať opatrenia reakcie na krízu odchylne od harmonizovaných pravidiel. Vzhľadom na to, že smernice, ktoré sa majú týmto návrhom zmeniť, predstavujú maximálne harmonizačné rámce, takéto zmeny sa môžu vykonať len na úrovni EÚ.

Proporcionalita

Hospodárske činnosti na jednotnom trhu sú dôsledne integrované. Čoraz bežnejšia je interakcia medzi spoločnosťami, poskytovateľmi služieb, klientmi, spotrebiteľmi a pracovníkmi nachádzajúcimi sa v rôznych členských štátoch, ktorí sa spoliehajú na svoje právo na voľný pohyb. Skúsenosti z minulej krízy ukázali, že rozloženie výrobných kapacít v rámci EÚ je často nerovnomerné (napr. výrobné linky na určité výrobky nachádzajúce sa hlavne v niekoľkých členských štátoch). Súbežne môže byť v prípade krízy nerovnomerný aj dopyt po tovare alebo službách dôležitých v krízovej situácii na území EÚ. Cieľ zabezpečiť bezproblémové a nerušené fungovanie jednotného trhu nemožno dosiahnuť prostredníctvom jednostranných vnútroštátnych opatrení. Navyše, aj keď opatreniami, ktoré členské štáty prijali jednotlivo, možno do určitej miery vyriešiť nedostatky vyplývajúce z krízy na vnútroštátnej úrovni, v skutočnosti je pravdepodobnejšie, že ešte viac zhoršia uvedenú krízu v celej EÚ tým, že pridajú ďalšie prekážky voľného pohybu a/alebo dodatočne zaťažia výrobky, na ktoré už má nedostatok vplyv.

Výber nástroja

Cieľom návrhu je zmeniť 14 smerníc Európskeho parlamentu a Rady. S cieľom dodržať zásadu paralelnosti má návrh formu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ a 2014/68/EÚ.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMIPOSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Nariadenie (ES) č. 2679/98, ktorým sa vytvára mechanizmus reakcie na riešenie prekážok voľného pohybu tovaru, ktoré možno pripísať členskému štátu, ktoré vedúzávažným narušeniamktoré si vyžadujú okamžité kroky (tzv. jahodové nariadenie), sa zruší. Podľa jeho hodnotenia, ktoré sa dokončilooktóbri 2019ktoré podporila externá štúdia, sa tento mechanizmus využíva zriedkavojeho systém na výmenu informácii je nepostačujúci, keďže je príliš pomalýzastaraný 33 .

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Ako sa uvádza v prílohe 2 k posúdeniu vplyvu priloženom k tomuto návrhu, činnosti týkajúce sa konzultácií so zainteresovanými stranami sa uskutočnili v čase od októbra 2021 do mája 2022. Konzultačné činnosti zahŕňali: výzvu na predloženie dôkazov, ktorá bola uverejnená na portáli „Vyjadrite svoj názor“ a ktorá prebiehala v čase od 13. apríla do 11. mája 2022, verejnú konzultáciu realizovanú prostredníctvom dotazníka uverejneného v tom istom čase na rovnakom portáli, seminár so zainteresovanými stranami, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2022, prieskum členských štátov v máji 2022 a cielené konzultácie, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom stretnutí s členskými štátmi a konkrétnymi zainteresovanými stranami.

Väčšina zainteresovaných strán súhlasí s potrebou zabezpečiť voľný pohyb, ako aj väčšiu transparentnosť a koordináciu v čase krízovej situácie. Väčšina skúseností, ktoré uviedli zainteresované strany, pochádzala z obdobia krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Pokiaľ ide o zabezpečenie dostupnosti tovaru dôležitého v krízovej situácii, členské štáty vyjadrili podporu opatreniam, ako je koordinácia verejného obstarávania, zrýchlené postupy posudzovania zhody a zlepšený dohľad nad trhom. Viacero členských štátov vyjadrilo obavy v súvislosti so zahrnutím rozsiahlych opatrení v oblasti pripravenosti na krízu, keď sa na obzore nečrtá žiadna kríza, a to bez určenia cieľových dodávateľských reťazcov. Hoci niektoré zainteresované podniky vyjadrili obavy týkajúce sa záväzných opatrení zacielených na hospodárske subjekty, iné vyjadrili podporu väčšej koordinácii a transparentnosti, opatreniam na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, zrýchleným oznámeniam vnútroštátnych opatrení, zrýchleným postupom vypracovávania a zverejňovania európskych noriem, jednotným informačným strediskám na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni, ako aj simuláciám núdzovej situácie pre expertov.

Získavanievyužívanie expertízy

Medzi dôkazy a údaje, ktoré sa použili na vypracovanie posúdenia vplyvu, patrí:

štúdia na požiadanie Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trhochranu spotrebiteľanázvom The impact of COVID-19 on the Internal Market (Vplyv ochorenia COVID-19 na vnútorný trh),

hodnotenie tzv. jahodového nariadenia (ES) č. 2679/98jeho podporná externá štúdia,

hodnotenie nového legislatívneho rámca,

relevantné informácie a/alebo dôkazy zhromaždenésúvislostiprípravou existujúcich alebo navrhovaných iniciatívmechanizmov EÚoblasti reakcie na krízu,to aj prostredníctvom konzultačných činností alebo štúdií posúdenia vplyvu [napr. aktúdajoch, informačný nástroj jednotného trhu (SMIT), rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť, Kódex schengenských hraníc, plán pre nepredvídané udalosti na zabezpečenie dodávok potravínpotravinovej bezpečnosti, mechanizmus integrovanej politickej reakcie na krízu (IPCR), pohotovostný plán pre dopravu, nariadeniedigitálnom COVID preukaze EÚ, odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475koordinovanom prístupeobmedzeniu voľného pohybureakcii na pandémiu COVID-19jeho zmeny],

akademické štúdieodborná literatúravplyve predchádzajúcich kríz na fungovanie jednotného trhu, ako aj existujúce pozičné dokumentyiné dokumenty vypracované príslušnými zainteresovanými stranami,

novinové článkytlačové materiály.

Posúdenie vplyvu okrem toho vychádzalo z informácií získaných z konzultačných činností, ako sa podrobne uvádza v súhrnnej správe, ktorá je súčasťou prílohy 2 k posúdeniu vplyvu.

Dôkazová základňa správy je výrazne obmedzená v dôsledku pomerne nízkeho počtu reakcií na výzvu na predkladanie dôkazov a verejnú konzultáciu, ako aj z dôvodu chýbajúcej podpornej štúdie. Komisia s cieľom napraviť tento stav 6. mája 2022 zorganizovala seminár pre zainteresované strany, na ktorom sa zúčastnil vysoký počet zainteresovaných strán, a uskutočnila sériu cielených konzultácií, najmä s členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Posúdenie vplyvu

Komisia uskutočnila posúdenie vplyvu 34 súlade so svojou politikou lepšej právnej regulácie.posúdení vplyvu sa hodnotili tri možnosti politiky, ktorými sa vytvára riadiaci orgánrámec pre plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí, režim obozretného dohľadurežim núdzovej situácie. Režim obozretného dohľadu nad jednotným trhom aj režim núdzovej situácie na jednotnom trhu sa aktivujú podľa osobitných kritériíspúšťacích mechanizmov. Niektoré opatreniasúbore nástrojov si vyžiadajú dodatočnú aktiváciu.

Na základe analýzy príčin problémov a nedostatkov v príslušných odvetvových právnych predpisoch sa vymedzilo osem stavebných blokov opatrení, a to zoskupením opatrení do blokov, ktoré sa uplatňujú v rôznych časoch (vždy, v režime obozretného dohľadu a v režime núdzovej situácie). V rámci každého stavebného bloku sa analyzovali tri politické prístupy, od nelegislatívnych opatrení (prístup 1) cez hybridný prístup (prístup 2) až po komplexnejší legislatívny rámec (prístup 3). Na základe tejto analýzy sa v rámci každého stavebného bloku zachovali niektoré alebo všetky prístupy a skombinovali sa do troch realistických možností politiky, v ktorých sa zohľadňujú rôzne úrovne politických ambícií a podpory zainteresovaných strán:

Režim

Stavebné bloky

Možnosť politiky 1

TRANSPARENTNOSŤ

Možnosť politiky 2

SPOLUPRÁCA

Možnosť politiky 3

SOLIDARITA

Vždy

1. Riadenie, koordinácia a spolupráca

Prístup 2

Formálna poradná skupina ako fórum na technickej úrovni a povinnosť členských štátov vymieňať si informácia v skupine pri predvídaní krízy a počas nej

Vždy

2. Krízové plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí

Prístup 2

Odporúčanie členským štátom na vyhodnotenie rizika, odbornú prípravu a výcvik a prehľad opatrení reakcie na krízu

Prístup 3

– Odporúčanie členským štátom na vyhodnotenie rizika a prehľad opatrení reakcie na krízu a

– Povinnosť Komisie na vyhodnotenie rizika na úrovni Únie

– Povinnosť členských štátov pravidelne vykonávať odbornú prípravu svojich príslušných zamestnancov v oblasti krízového riadenia

Obozretný dohľad

3. Obozretný dohľad nad jednotným trhom

Prístup 2

– Odporúčanie členským štátom o zhromažďovaní informácií týkajúcich sa určených strategických dodávateľských reťazcov

– Odporúčania členským štátom na vytvorenie strategických rezerv tovarov strategického významu

Prístup 3

– Povinnosť členských štátov zhromažďovať informácie o určených strategických dodávateľských reťazcoch

– Povinnosť Komisie vypracovať a pravidelne aktualizovať zoznam cieľových hodnôt strategických rezerv

– Povinnosti členských štátov 35  vytvoriť strategické rezervy vybraných tovarov strategického významu, ak strategické rezervy členských štátov výrazne zaostávajú za cieľovými hodnotami

Núdzová situácia

4. Kľúčové zásady a podporné opatrenia na uľahčenie voľného pohybu počas núdzovej situácie

Prístup 2

Posilnenie kľúčových zásad voľného pohybu tovaru a služieb dôležitých v krízovej situácii v prípade potreby záväznými pravidlami v záujme účinného krízového riadenia

Núdzová situácia

5. Transparentnosť a administratívna pomoc počas núdzovej situácie

Prístup 3

Záväzný plnohodnotný mechanizmus zrýchleného oznamovania, bleskové partnerské hodnotenie a možnosť vyhlásiť oznámené opatrenia za nezlučiteľné s právom EÚ, kontaktné miesta a elektronická platforma

Núdzová situácia

6. Urýchlenie uvádzania výrobkov dôležitých v krízovej situácii na trh počas núdzovej situácie

Prístup 2

Cielené zmeny existujúcich právnych predpisov o harmonizácii jednotného trhu: rýchlejšie uvádzanie výrobkov dôležitých v krízovej situácii na trh, Komisia môže prijímať technické špecifikácie, členské štáty v prípade výrobkov dôležitých v krízovej situácii uprednostňujú dohľad nad trhom

Núdzová situácia

7. Verejné obstarávanie počas núdzovej situácie

Prístup 2

Nové ustanovenie o spoločnom obstarávaní/spoločnom nákupe Komisiou pre niektoré alebo všetky členské štáty

Núdzová situácia

8. Opatrenia s vplyvom na dodávateľské reťazce dôležité v krízovej situácii počas režimu núdzovej situácie

Prístup 1

Usmernenie k zvyšovaniu výrobnej kapacity, zrýchlenie povoľovacích konaní, prijímanie a uprednostňovanie objednávok tovaru dôležitého v krízovej situácii

Odporúčania podnikom na výmenu informácií dôležitých v krízovej situácii

Prístup 2

Odporúčania členským štátom na distribúciu výrobkov z rezerv, zrýchlenie povoľovacích konaní, podpora hospodárskych subjektov, aby prijímali a uprednostňovali objednávky

Splnomocnenie členských štátov 36 , aby hospodárskym subjektom uložili povinnosť zvýšiť výrobnú kapacituodosielali im žiadostiinformácie

Prístup 3

Povinnosti členských štátov 37 distribuovať výrobkyrezerv vytvorenýchminulosti, zrýchlenie povoľovacích konaní

Povinnosti podnikov prijímať a uprednostňovať objednávky, zvýšiť výrobnú kapacitu a poskytovať informácie dôležité v krízovej situácii

V posúdení vplyvu sa nepredkladá uprednostňovaná možnosť, namiesto toho sa ponecháva výber možností na politické rozhodnutie. Opatrenia vybrané v právnom návrhu zodpovedajú možnosti politiky 3 v prípade všetkých stavebných blokov s výnimkou stavebného bloku 8. Pokiaľ ide o stavebný blok 8, vybrala sa kombinácia možnosti politiky 1 (pokiaľ ide o zvýšenie výroby), možnosti politiky 2 (pokiaľ ide o distribúciu výrobkov zo zásob a zrýchlenie povoľovacích konaní) a možnosti politiky 3 (pokiaľ ide o povinnosť podnikov prijímať a uprednostňovať objednávky a poskytovať informácie dôležité v krízovej situácii).

Komisia 15. júna 2022 predložila posúdenie vplyvu výboru pre kontrolu regulácie. Výbor pre kontrolu regulácie vydal záporné stanovisko, pričom poukázal najmä 1) na potrebu poskytnúť jasné a podrobné informácie týkajúce sa predpokladanej núdzovej situácie na jednotnom trhu vrátane vymedzenia, kritérií a rozhodovacích mechanizmov na jej vyhlásenie a ukončenie, ako aj opatrení, ktoré by sa počas nej vykonali; 2) na potrebu poskytnúť dôkladné posúdenie vplyvov možností politiky a 3) na potrebu predložiť, okrem politických prístupov, alternatívne kombinácie príslušných možností politiky a prepojiť porovnanie s analýzou vplyvov. Komisia na riešenie týchto zistení poskytla jasné vymedzenie núdzovej situácie na jednotnom trhu, určila kritéria a rozhodovacie mechanizmy, vysvetlila tri režimy fungovania nástroja SMEI a stanovila, ktoré stavebné bloky nástroja SMEI sa aktivujú v závislosti od konkrétneho režimu. Okrem toho rozpracovala posúdenie vplyvov, aby sa vzťahovalo na väčší počet druhov vplyvov, t. j. hospodárske dôsledky na kľúčové zainteresované strany (podniky, členské štáty a Komisiu), vplyvy na MSP, vplyvy na konkurencieschopnosť, hospodársku súťaž, medzinárodný obchod, pričom rozlíšila, ktorý z vplyvov by sa vyskytol okamžite a ktorý by bolo možno očakávať v rámci režimu obozretného dohľadu a režimu núdzovej situácie. V posúdení vplyvu sa okrem toho vymedzili tri alternatívne možnosti politiky založené na kombinácii rôznych prístupov k stavebným blokom, poskytlo sa posúdenie vplyvov týchto možností a rozšírilo sa porovnanie možností, aby sa vzťahovalo na proporcionalitu a subsidiaritu.

Komisia 29. júla 2022 predložila revidované posúdenie vplyvu výboru pre kontrolu regulácie. Výbor pre kontrolu regulácie následne vydal kladné stanovisko s pripomienkami. Tieto pripomienky sa týkali potreby ďalej preskúmať rôzne druhy krízových situácií, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie jednotného trhu, jasnejšie stanoviť súhru s možnými opatreniami prijatými podľa článku 4 ods. 2 ZFEÚ a uspokojivo odôvodniť niektoré z navrhovaných opatrení z hľadiska subsidiarity a proporcionality. S cieľom reagovať na tieto pripomienky sa doplnili indikácie účinkov možných budúcich krízových situácií, lepšie sa vysvetlila súhra s možnými opatreniami podľa článku 4 ods. 2 ZFEÚ a doplnili sa ďalšie podrobnosti týkajúce sa povinných opatrení, ktoré sa predpokladajú v rámci režimu núdzovej situácie.

Ďalšie informácie o tom, ako sú odporúčania výboru pre kontrolu regulácie zohľadnené v správe o posúdení vplyvu, možno nájsť v bode 3 prílohy 1 k posúdeniu vplyvu.

Regulačná vhodnosťzjednodušenie

V súlade s Programom regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) Komisie by cieľom všetkých iniciatív zameraných na zmenu existujúcich právnych predpisov EÚ malo byť efektívnejšie zjednodušenie a dosiahnutie stanovených politických cieľov (t. j. zníženie zbytočných regulačných nákladov).

V balíku SMEI sa stanovuje súbor nástrojov pre opatrenia na riešenie núdzovej situácie na jednotnom trhu, ktorý tvorí súbor opatrení uplatniteľných za každých okolností, ako aj určité opatrenia uplatniteľné len v režime obozretného dohľadu alebo v režime núdzovej situácie, ktoré sa majú samostatne aktivovať. V predkladanom návrhu sa stanovujú núdzové postupy posudzovania zhody, uvádzania na trh, prijímania spoločných špecifikácií a dohľadu nad trhom. Podnikom a občanom nevznikajú žiadne administratívne náklady, ktoré by sa uplatňovali okamžite a počas bežného fungovania jednotného trhu.

Pokiaľ ide o opatrenia zahrnuté do balíka SMEI, ktoré by pravdepodobne viedli k výrazným vplyvom a možným nákladom pre MSP, najmä opatrenia, ako sú záväzné žiadosti o informácie, žiadosti o zvýšenie výroby a prijatie prioritných objednávok, počas dodatočnej aktivácie takýchto opatrení Komisia vykoná osobitnú analýzu a posúdenie ich vplyvu a proporcionality, najmä ich vplyvu na MSP. Toto posúdenie bude súčasťou postupu dodatočnej aktivácie týchto osobitných opatrení vykonávacím aktom Komisie (dodatočná k všeobecnej aktivácii režimu núdzovej situácie). V závislosti od charakteru krízovej situácie a dotknutých strategických dodávateľských reťazcov a výrobkov dôležitých v krízovej situácii sa pre MSP stanovia osobitné úpravy. Hoci nie je možné v plnej miere vyňať mikropodniky z rozsahu pôsobnosti opatrení, ako sú záväzné žiadosti o informácie, keďže tieto podniky môžu disponovať jedinečným know-how alebo patentmi, ktoré majú počas krízy mimoriadny význam, osobitné úpravy budú zahŕňať zjednodušené návrhy zisťovania, menej náročné požiadavky na podávanie správ a dlhšie lehoty na odpovede, a to čo najviac so zreteľom na potrebu naliehavosti v súvislosti s konkrétnou krízovou situáciou.

V súvislosti s balíkom SMEI sa zruší nariadenie (ES) č. 2679/98, ktorým sa vytvára mechanizmus reakcie na riešenie prekážok voľného pohybu tovaru, ktoré možno pripísať členskému štátu, ktoré vedú k závažným narušeniam a ktoré si vyžadujú okamžité kroky (tzv. jahodové nariadenie). Povedie to k zjednodušeniu právneho rámca.

Základné práva

Návrh nemá vplyv na uplatňovanie základných práv občanov ani podnikov.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Opatrenia v tomto právnom predpise sa týkajú cielených zmien existujúcich právnych predpisov o výrobkoch. Za jeho vykonávanie a uplatňovanie sú zodpovedné členské štáty. Preto nebudú mať vplyv na rozpočet Únie.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnoteniapodávania správ

Tento návrh neobsahuje žiadny osobitný monitorovací mechanizmus. Osobitné požiadavky na monitorovanie sú už obsiahnuté v odvetvových rámcoch EÚ, ktoré sa týmto návrhom menia, a príslušné zmeny nemajú vplyv na tieto existujúce mechanizmy monitorovania, hodnotenia a podávania správ.

Európsky hospodársky priestor

Navrhovaný právny predpis má význam pre EHP, a teda by sa mal naň rozšíriť.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Zmeny, ktoré sa majú týmto návrhom zaviesť, sa týkajú týchto aspektov:

1.uprednostnenie posudzovania zhody výrobkov označených ako výrobky dôležitékrízovej situácii zo strany notifikovaných osôb;

2.možnosť príslušných vnútroštátnych orgánov vydávať dočasné povolenia pre výrobky dôležitékrízovej situácii, ktoré neboli predmetom štandardného postupu posudzovania zhody, za predpokladu, že výrobky spĺňajú všetky uplatniteľné základné požiadavkypovolenie je obmedzené na trvanie núdzovej situácie na jednotnom trhuna územie vydávajúceho členského štátu;

3.možnosť, aby sa výrobcovia počas núdzovej situácie spoľahli na príslušné medzinárodnévnútroštátne normy, ak nie súdispozícii harmonizované normyak alternatívne normy zabezpečujú rovnocennú úroveň bezpečnosti;

4.možnosť, aby Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijala dobrovoľné alebo povinné spoločné technické špecifikácie pre výrobky dôležitékrízovej situácii;

5.uprednostnenie činností dohľadu nad trhomprípade tovaru dôležitéhokrízovej situácii.2022/0280 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa menia smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ a 2014/68/EÚ, pokiaľ ide o núdzové postupy posudzovania zhody, prijímanie spoločných špecifikácií a dohľad nad trhom v dôsledku núdzovej situácie na jednotnom trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 91 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskehosociálneho výboru 38 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 39 ,

konajúcsúladeriadnym legislatívnym postupom 40 ,

keďže:

(1) Cieľom [vložiť odkaz na nariadenieSMEI] je zabezpečiť normálne fungovanie jednotného trhu vrátane voľného pohybu tovaru, služiebosôbzaručiť dostupnosť tovaruslužieb dôležitýchkrízovej situácii, ako aj tovaruslužieb strategického významu pre občanov, podnikyverejné orgány počas krízy.

(2)V rámci stanovenom[vložiť odkaz na nariadenieSMEI] sa stanovujú opatrenia, ktoré by sa mali zaviesť koherentným, transparentným, účinným, primeranýmvčasným spôsobomcieľom predchádzať potenciálnemu vplyvu krízy na fungovanie jednotného trhu, zmierňovať hominimalizovať ho.

(3)[vložiť odkaz na nariadenieSMEI] sa stanovuje viacvrstvový mechanizmus pozostávajúciplánovania pre prípad nepredvídaných udalostí, režimu obozretného dohľadurežimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

(4)[vložiť odkaz na nariadenieSMEI] sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je chrániť voľný pohyb tovaru, služiebosôb na jednotnom trhuzabezpečiť dostupnosť tovaruslužieb, ktoré sú obzvlášť dôležité, ajčase krízy. [vložiť odkaz na nariadenieSMEI] sa vzťahuje na tovar aj na služby.

(5)S cieľom doplniť tieto opatrenia, zaistiť ich konzistentnosťďalej zvýšiť ich účinnosť je vhodné zabezpečiť, aby sa tovar dôležitýkrízovej situácii uvedený[vložiť odkaz na nariadenieSMEI] mohol rýchlo uviesť na trh Úniecieľom prispieťriešeniuzmierneniu narušení.

(6)Vo viacerých odvetvových právnych aktoch EÚ sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa navrhovania, výroby, posudzovania zhodyuvádzania určitých výrobkov na trh. Medzi takéto právne akty patria aj smernice Európskeho parlamentuRady 2000/14/ES 41 , 2006/42/ES 42 , 2010/35/EÚ 43 , 2013/29/EÚ 44 , 2014/28/EÚ 45 , 2014/29/EÚ 46 , 2014/30/EÚ 47 , 2014/31/EÚ 48 , 2014/32/EÚ 49 , 2014/33/EÚ 50 , 2014/34/EÚ 51 , 2014/35/EÚ 52 , 2014/53/EÚ 53 2014/68/EÚ 54 . Väčšina týchto právnych aktov navyše vychádza zo zásad nového prístuputechnickej harmonizáciije zosúladenáreferenčnými ustanoveniami stanovenýmirozhodnutí Európskeho parlamentuRady č. 768/2008/ES 55 .

(7)V referenčných ustanoveniach stanovenýchrozhodnutí č. 768/2008/ES, aniosobitných ustanoveniach stanovenýchodvetvových harmonizačných právnych predpisoch EÚ sa neuvádzajú postupy, ktoré sa majú uplatniťkrízových situáciách. Je vhodné zaviesť cielené úpravy uvedených smerníccieľom reagovať na dôsledky kríz ovplyvňujúcich výrobky, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situáciina ktoré sa vzťahujú uvedené smernice.

(8)Skúsenostiminulých kríz, ktoré ovplyvnili jednotný trh, ukázali, že postupy stanovenéodvetvových právnych aktoch nie sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám scenárov krízovej reakcieneponúkajú potrebnú regulačnú flexibilitu. Je preto vhodné stanoviť právny základ pre takéto postupy krízovej reakcie ako doplnokopatreniam prijatým podľa [vložiť odkaz na nariadenieSMEI].

(9)S cieľom prekonať potenciálne účinky narušení jednotného trhuzabezpečiť rýchle uvedenie tovaru dôležitéhokrízovej situácii na trh je vhodné stanoviť požiadavku, aby orgány posudzovania zhody uprednostňovali žiadostiposudzovanie zhody takýchto výrobkov pred všetkými nevybavenými žiadosťami týkajúcimi sa výrobkov, ktoré neboli označené ako dôležitékrízovej situácii.

(10)V smerniciach 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ2014/68/EÚ by sa mali na tento účel stanoviť núdzové postupy. Tieto postupy by mali byťdispozícii len po aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhulen po tom, ako sa konkrétny tovar, na ktorý sa dané smernice vzťahujú, označí ako tovar dôležitýkrízovej situáciisúladenariadením [vložiť odkaz na nariadenieSMEI].

(11)Okrem toho pre prípady, keď by narušenia mohli postihnúť orgány posudzovania zhody, alebo pre prípady nepostačujúcich testovacích kapacít pre takéto výrobky dôležitékrízovej situácii je vhodné stanoviť možnosť, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli výnimočnedočasne povoliť uvedenie na trh tých výrobkov, ktoré neprešli obvyklými postupmi posudzovania zhody vyžadovanýmipríslušných odvetvových právnych predpisoch EÚ.

(12)Pokiaľ idevýrobky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedených smernícktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, by príslušné vnútroštátne orgány mali maťsúvislostiprebiehajúcou núdzovou situáciou na jednotnom trhu možnosť odchýliť sa od povinnosti vykonávať dané postupy posudzovania zhody stanovenéuvedených smerniciachprípadoch, keď je zapojenie notifikovanej osoby povinné,za predpokladu, že tieto výrobky spĺňajú uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky, by mali mať možnosť vydávať pre ne povolenia. Súladtýmito vecnými požiadavkami možno preukázať rôznymi prostriedkami, medzi ktoré môže patriť testovanie vzoriek poskytnutých výrobcom, ktorý požiadalpovolenie, vykonávané vnútroštátnymi orgánmi.povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom by mali byť jasne opísané osobitné postupy, ktoré sa dodržali na preukázanie súladu,ich výsledky.

(13)Ak núdzová situácia na jednotnom trhu zahŕňa exponenciálny nárast dopytu po určitých výrobkoch a s cieľom podporiť úsilie hospodárskych subjektov uspokojiť takýto dopyt je vhodné poskytnúť technické referencie, podľa ktorých môžu výrobcovia navrhovaťvyrábať tovar dôležitýkrízovej situácii, ktorý spĺňa uplatniteľné základné požiadavky na bezpečnosťochranu zdravia.

(14)Vo viacerých odvetvových harmonizovaných rámcoch EÚ sa výrobcovi poskytuje možnosť využiť predpoklad zhody, ak je jeho výroboksúladeharmonizovanou európskou normou. Ak však takéto normy neexistujú alebo ich dodržiavanie môže byť nadmerne sťažené narušeniami spôsobenými krízou, je vhodné stanoviť alternatívne mechanizmy.

(15)Pokiaľ idesmernicu 2006/42/ES, smernice 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/53/EÚ2014/68/EÚ, príslušné vnútroštátne orgány by mali mať možnosť predpokladať, že výrobky vyrobenésúladevnútroštátnymi alebo medzinárodnými normamizmysle nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 56 , ktoré zaručujú úroveň ochrany, ktorá je rovnocenná úrovni ochrany poskytovanej harmonizovanými európskymi normami, spĺňajú príslušné základné požiadavky na bezpečnosťochranu zdravia.

(16)Okrem toho, pokiaľ idesmernice 2006/42/ES, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ2014/68/EÚ, Komisia by mala mať možnosť prijať prostredníctvom vykonávacích aktov spoločné špecifikácie,ktorých môžu výrobcovia vychádzať, aby mohli využiť predpoklad zhodyuplatniteľnými základnými požiadavkami. Vykonávací akt, ktorým sa stanovia takéto spoločné špecifikácie, by sa mal uplatňovať počas celého trvania núdzovej situácie na jednotnom trhu.

(17)Pokiaľ idesmernice 2006/42/ES, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ2014/68/EÚ, Komisia by mala mať možnosť prijať prostredníctvom vykonávacích aktov – za výnimočnýchriadne odôvodnených okolností, najmäcieľom zabezpečiť interoperabilitu medzi výrobkami alebo systémami – spoločné špecifikácie, ktorými sa stanovia povinné technické špecifikácie, ktoré budú výrobcovia musieť dodržiavať. Vykonávací akt, ktorým sa stanovia takéto spoločné špecifikácie, by sa mal uplatňovať počas celého trvania núdzovej situácie na jednotnom trhu.

(18)S cieľom zabezpečiť, aby sa neohrozila úroveň bezpečnosti, ktorú poskytujú harmonizované výrobky, je potrebné stanoviť pravidlá sprísneného dohľadu nad trhom, najmä pokiaľ idetovar označený ako dôležitýkrízovej situácii,to aj umožnením užšej spoluprácevzájomnej podpory medzi orgánmi dohľadu nad trhom.

(19)V počiatočných fázach prípravy všetkých návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie, a v súlade so zaužívanou praxou by Komisia systematicky konzultovalapríslušnými odvetvovými expertmi.

(20)Smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ2014/68/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1
Zmeny smernice 2000/14/ES

Smernica 2000/14/ES sa mení takto:

Vkladajú sa tieto články:

Článok 17a 
Uplatňovanie núdzových postupov

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 17b, 17c17d tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 226 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 17b, 17c17d uplatňovali výlučne na zariadenia, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 17b, 17c17d uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 17c ods. 2 druhý pododsek a článok 17c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislosti so zariadeniami uvedenými na trhsúladečlánkom 17c. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 19a ods. 2.

Článok 17b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody zariadení dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na zariadenia vyznačené vo vykonávacom akte uvedenomčlánku 17a ods. 1, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 14vyžadujú si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 17a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody zariadení podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idezariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 17c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 14 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho zariadenia, ktoré bolo uvedenéčlánku 12vyznačené vo vykonávacom akte uvedenomčlánku 17a ods. 1, ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 14 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými požiadavkami týkajúcimi sa emisie hlukuprostredí podľa tejto smernice.

2.Výrobca zariadenia, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté zariadenie spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky týkajúce sa emisie hlukuprostredí podľa tejto smernice,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby zariadenie, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustilo územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa zariadenie môže uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými požiadavkami týkajúcimi sa emisie hlukuprostredí podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého zariadenia;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté zariadenie;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým zariadením po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté zariadenie opäť spĺňalo všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 17a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 611 sa na zariadenia, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nevzťahuje voľný pohybrámci Únietieto zariadenia nesmú mať označenie CE. Orgány dohľadu nad trhom nie sú povinné uznať platnosť povolení vydaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi iného členského štátu.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito zariadeniami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie zariadení na trh alebo do prevádzkysúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 17a až 17dpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 14 na území dotknutého členského štátu.

Článok 17d 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idezariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

2. Článok 18 sa mení takto:

a)V odseku 1 sa za prvú vetu vkladá táto veta: „Uvedený výbor je výboromzmysle nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) č. 182/2011*.“ „Výbor uvedenýčlánku 18:“;; „Výbor uvedenýčlánku 18:“;

b)Za odsek 1 sa pridáva tento odsek:

„2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

Článok 2
Zmeny smernice 2006/42/ES

Do smernice 2006/42/ES sa vkladajú tieto články:

Článok 21b 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 21c až 21h tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 21c až 21h uplatňovali výlučne na strojové zariadenia, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 21c až 21h uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 21d ods. 2 druhý pododsek a článok 21d ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislosti so strojovými zariadeniami uvedenými na trhsúladečlánkami 21d až 21g. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 22 ods. 3.

Článok 21c
Uprednostňovanie posudzovania zhody strojových zariadení dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky strojové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 12vyžadujú si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody strojových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody strojových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody strojových zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody strojových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 21b alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody strojových zariadení podľa odsekov 23 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idestrojové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 21d
Výnimkapostupov posudzovania zhody treťou stranou vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 12 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho strojového zariadenia, ktoré bolo označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 12 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť.

2.Výrobca strojového zariadenia, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté strojové zariadenie spĺňa všetky uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby strojové zariadenie, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustilo územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa strojové zariadenie môže uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého strojového zariadenia;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté strojové zariadenie;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým strojovým zariadením po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté strojové zariadenie opäť spĺňalo všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 21d ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 616 strojové zariadenia, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito strojovými zariadeniami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice 57 .

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie strojových zariadení na trh alebo do prevádzkysúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 21b až 21hpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 12 na území dotknutého členského štátu.

Článok 21e 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky ich príslušné orgány považovali strojové zariadenia, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v prílohe I, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosť, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 21f 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli strojové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto strojové zariadenia stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 22 ods. 3. Uplatňujú sa na strojové zariadenia uvedené na trh do posledného dňa obdobia aktivovaného režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI].rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, sa strojové zariadenia, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za strojové zariadenia, ktoré súzhode so základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 21b ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že strojové zariadenia, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, strojové zariadeniasúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za strojové zariadeniasúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 21g 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre strojové zariadenia vyznačené vo vykonávacom akte uvedenomčlánku 21b ods. 1 stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom uvedenýmčlánku 22 ods. 3. Uplatňujú sa na strojové zariadenia uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 21b ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že strojové zariadenia, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, strojové zariadeniasúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za strojové zariadeniasúladetouto smernicou.

Článok 21h 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa strojových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idestrojové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 3
Zmeny smernice 2010/35/EÚ

Smernica 2010/35/EÚ sa mení takto:

Vkladá sa táto kapitola 5a:

KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 33a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 33b, 33c33d tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 33b, 33c33d uplatňovali výlučne na prepravovateľné tlakové zariadenia, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 33b, 33c33d uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

4.Článok 33c ods. 2 druhý pododsekčlánok 33c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

5.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostiprepravovateľnými tlakovými zariadeniami uvedenými na trhsúladečlánkom 33c. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 38a ods. 2.

Článok 33b 
Uprednostňovanie posudzovania 
zhody prepravovateľných tlakových zariadení dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky prepravovateľné tlakové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 12vyžadujú si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody prepravovateľných tlakových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody prepravovateľných tlakových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 33a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody prepravovateľných tlakových zariadení podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ ideprepravovateľné tlakové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 33c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 12 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh konkrétneho prepravovateľného tlakového zariadenia označeného ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 12 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými požiadavkami stanovenýmipríloháchsmernici 2008/68/ES a v tejto smernici.

2.Výrobca, dovozca, distribútorpoužívateľ prepravovateľného tlakového zariadenia, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1 tohto článku, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté prepravovateľné tlakové zariadenie spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky stanovenépríloháchsmernici 2008/68/ES a v tejto smernici,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca, dovozca, distribútor a používateľ takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby prepravovateľné tlakové zariadenie, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustilo územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa prepravovateľné tlakové zariadenie môže uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými požiadavkami stanovenýmipríloháchsmernici 2008/68/ES a v tejto smernici;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého prepravovateľného tlakového zariadenia;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté prepravovateľné tlakové zariadenie;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým prepravovateľným tlakovým zariadením po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté prepravovateľné tlakové zariadenie opäť spĺňalo všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 33a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 1416 prepravovateľné tlakové zariadenia, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito prepravovateľnými tlakovými zariadeniami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie prepravovateľných tlakových zariadení na trhsúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 33a až 33dpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 12 na území dotknutého členského štátu.

Článok 33d 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa prepravovateľných tlakových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

Orgány dohľadu nad trhom z členských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom, a to aj mobilizáciou a vyslaním tímov odborníkov s cieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcich o pomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ ide o prepravovateľné tlakové zariadenia označené ako tovar dôležitý v krízovej situácii.“

2.Vkladá sa tento článok:

„Článok 38a

Postup výboru

1.Komisii pomáha Výbor pre prepravu nebezpečného tovaru zriadený článkom 9 smernice 2008/68/ES. Uvedený výbor je výboromzmysle nariadenia Európskeho parlamentuRady (EÚ) č. 182/2011 *.

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

Článok 4
Zmeny smernice 2013/29/EÚ

V smernici 2013/29/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

„KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 42a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 42b až 42g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 42b až 42g uplatňovali výlučne na pyrotechnické výrobky, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 42b až 42g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostipyrotechnickými výrobkami uvedenými na trhsúladečlánkami 42c až 42f. Tieto vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 44 ods. 3.

Článok 42b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody pyrotechnických výrobkov dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky pyrotechnické výrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 17 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody pyrotechnických výrobkov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody pyrotechnických výrobkov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 42a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody pyrotechnických výrobkov podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idepyrotechnické výrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

1.Článok 42c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody treťou stranou vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby Odchylne od článku 17 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh konkrétneho pyrotechnického výrobku, ktorý bol označený ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 17 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.

2.Výrobca pyrotechnického výrobku, na ktorý sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknutý pyrotechnický výrobok spĺňa všetky uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

3.Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby pyrotechnický výrobok, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustil územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

4.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa pyrotechnický výrobok môže uviesť na trh, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého pyrotechnického výrobku;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknutý pyrotechnický výrobok;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým pyrotechnickým výrobkom po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknutý pyrotechnický výrobok opäť spĺňal všetky požiadavky tejto smernice.

5.Odchylne od článku 42a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

6.Odchylne od článkov 420 sa na pyrotechnické výrobky, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nevzťahuje voľný pohybrámci Únietieto zariadenia nesmú mať označenie CE. Orgány dohľadu nad trhom nie sú povinné uznať platnosť povolení vydaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi iného členského štátu.

7.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito pyrotechnickými výrobkami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

8.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie pyrotechnického výrobku na trhsúladeodsekom 1.

9.Uplatňovanie článkov 42a až 42gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 17 na území dotknutého členského štátu.

Článok 42d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh ich príslušné orgány považovali pyrotechnické výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby, ak tieto normy zabezpečujú úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, za vyhovujúce týmto základným bezpečnostným požiadavkám, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 42e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli pyrotechnické výrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto pyrotechnické výrobky stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 44 ods. 3. Uplatňujú sa na pyrotechnické výrobky uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, sa pyrotechnické výrobky, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za pyrotechnické výrobky, ktoré súzhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 42a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že pyrotechnické výrobky, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, pyrotechnické výrobkysúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za pyrotechnické výrobkysúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné bezpečnostné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 42f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia jeriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre pyrotechnické výrobky, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 44 ods. 3uplatňujú sa na pyrotechnické výrobky uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívna núdzová situácia na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 42a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že pyrotechnické výrobky, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, pyrotechnické výrobkysúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za pyrotechnické výrobkysúladetouto smernicou.

Článok 42g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa pyrotechnických výrobkov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idepyrotechnické výrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 5
Zmeny smernice 2014/28/EÚ

V smernici 2014/28/EÚ sa vkladá táto kapitola 6a:

„KAPITOLA 6a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 45a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 45b až 45g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 45b až 45g uplatňovali výlučne na výbušniny, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 45b až 45g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 45c ods. 2 druhý pododsek a článok 45c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostivýbušninami uvedenými na trhsúladečlánkami 45c až 45f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 49 ods. 3.

Článok 45b
Uprednostňovanie posudzovania zhody výbušnín dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na výbušniny označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 20 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody výbušnín označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto výbušnín označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťami týkajúcimi sa zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody výbušnín označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 45a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody výbušnín podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idevýbušniny označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 45c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 20 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh konkrétnej výbušniny, ktorá bola označená ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenédanom článku 20 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jej súlad so všetkými uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.

2.Výrobca výbušniny, na ktorú sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknutá výbušnina spĺňa všetky uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby výbušnina, pre ktorú bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustila územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa výbušnina môže uviesť na trh, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutej výbušniny;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknutú výbušninu;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutou výbušninou po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknutá výbušnina opäť spĺňala všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 45a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 323 výbušniny, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito výbušninami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie výbušniny na trhsúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 45a až 45gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 20 na území dotknutého členského štátu.

Článok 45d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

(a)Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh ich príslušné orgány považovali výbušniny, ktoré súsúladepríslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnýmičlenskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenýmiprílohe II, za vyhovujúce týmto základným bezpečnostným požiadavkám,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 45e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli výbušniny označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto výbušniny stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe II,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IIktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 49 ods. 3. Uplatňujú sa na výbušniny uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého sa uplatňuje režim núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI].rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, sa výbušniny, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za výbušniny, ktoré súzhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami uvedenýmiprílohe II, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 45a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že výbušniny, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, výbušninysúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2po uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za výbušninysúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné bezpečnostné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe II, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 45f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre výbušniny, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe II.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 49 ods. 3uplatňujú sa na výbušniny uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 45a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že výbušniny, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, výbušninysúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za výbušninysúladetouto smernicou.

Článok 45g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa výbušnín označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idevýbušniny označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 6
Zmeny smernice 2014/29/EÚ

V smernici 2014/29/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 38a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 38b až 38g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 38b až 38g uplatňovali výlučne na nádoby, ktoré boli vo vykonávacom akte Komisie uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 38b až 38g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 38c ods. 2 druhý pododsek a článok 38c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostinádobami uvedenými na trhsúladečlánkami 38c až 38f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 39 ods. 3.

Článok 38b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody nádob dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na nádoby označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 13 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody nádob označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody nádob označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody nádob označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 38a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody nádob podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idenádoby označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 38c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 13 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétnej nádoby, ktorá bola označená ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 13 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jej súlad so všetkými uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.

2.Výrobca nádoby, na ktorú sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknutá nádoba spĺňa všetky uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby nádoba, pre ktorú bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustila územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa nádoba môže uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutej nádoby;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknutú nádobu;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutou nádobou po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknutá nádoba opäť spĺňala všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 38a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 516 nádoby, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CEnápisy.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito nádobami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie nádob na trh alebo do prevádzkysúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 38a až 38gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 13 na území dotknutého členského štátu.

Článok 38d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky ich príslušné orgány považovali nádoby, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, za vyhovujúce týmto základným bezpečnostným požiadavkám, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 38e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli nádoby označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto nádoby stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 39 ods. 3. Uplatňujú sa na nádoby uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI].rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, sa nádoby, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za nádoby, ktoré súzhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 38a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že nádoby, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, nádobysúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za nádobysúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné bezpečnostné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 38f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre nádoby, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 39 ods. 3uplatňujú sa na nádoby uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 38a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že nádoby, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, nádobysúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za nádobysúladetouto smernicou.

Článok 38g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa nádob označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idenádoby označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 7
Zmeny smernice 2014/30/EÚ

Smernica 2014/30/EÚ sa mení takto:

Vkladá sa táto kapitola 5a:

„KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 40a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 40b až 40g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 40b až 40g uplatňovali výlučne na prístroje, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 40b až 40g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostiprístrojmi uvedenými na trhsúladečlánkami 40c až 40f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 41 ods. 2a.

Článok 40b
Uprednostňovanie posudzovania zhody prístrojov dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na prístroje označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 14 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody prístrojov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody prístrojov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťami týkajúcimi sa zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody prístrojov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 40a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody prístrojov podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ ideprístroje označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 40c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 14 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho prístroja, ktorý bol označený ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 14 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.

2.Výrobca prístroja, na ktorý sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknutý prístroj spĺňa všetky uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby prístroj, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustil územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa prístroj môže uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého prístroja;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknutý prístroj;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým prístrojom po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknutý prístroj opäť spĺňal všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 40a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 517 prístroje, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito prístrojmi oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie prístrojov na trh alebo do prevádzkysúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 40a až 40gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 14 na území dotknutého členského štátu.

Článok 40d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky ich príslušné orgány považovali prístroje, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v prílohe I, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosť, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smernici alebo

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 40e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli prístroje označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto prístroje stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 41 ods. 2a. Uplatňujú sa na prístroje uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 13, sa prístroje, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za prístroje, ktoré súzhode so základnými požiadavkami uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 40a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že prístroje, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, prístrojesúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za prístrojesúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné bezpečnostné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 40f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre prístroje, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 41 ods. 2a. Uplatňujú sa na prístroje uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 40a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že prístroje, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, prístrojesúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za prístrojesúladetouto smernicou.

Článok 40g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa prístrojov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ ideprístroje označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

3.V článku 41 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

Článok 8
Zmeny smernice 2014/31/EÚ

V smernici 2014/31/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

„KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 40a 
Uplatňovanie núdzových postupov 
a ich deaktivácia

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 40b až 40g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 40b až 40g uplatňovali výlučne na váhy, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 40b až 40g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 40c ods. 2 druhý pododsek a článok 40c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostiváhami uvedenými na trhsúladečlánkami 40c až 40f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 41 ods. 3.

Článok 40b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody váh dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na váhy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 13 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody váh označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto váh označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody váh, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody váh označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 40a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody váh podľa odsekov 23 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ ideváhy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 40c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 13 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh konkrétnych váh, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 13 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa ich súlad so všetkými uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.

2.Výrobca váh, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté váhy spĺňajú všetky uplatniteľné základné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby váhy, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustili územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa váhy môžu uviesť na trh, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutých váh;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté váhy;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutými váhami po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté váhy opäť spĺňali všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 40a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 516 váhy, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE ani doplnkové metrologické označenie.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito váhami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie váh na trhsúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 40a až 40gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 13 na území dotknutého členského štátu.

Článok 40d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh ich príslušné orgány považovali váhy, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti rovnocennú tej, ktorú vyžadujú základné požiadavky stanovené v prílohe I, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici alebo

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 40e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli váhy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie aktysúvislostitakýmito váhami, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 41 ods. 3. Uplatňujú sa na váhy uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovujú spoločné špecifikácie, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, sa váhy, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za váhy, ktoré súzhode so základnými požiadavkami uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 40a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že váhy, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, váhysúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za váhysúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 40f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre váhy, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 41 ods. 3. Uplatňujú sa na váhy uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 40a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že váhy, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, váhysúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za váhysúladetouto smernicou.

Článok 40g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa váh označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ ideváhy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 9
Zmeny smernice 2014/32/EÚ

V smernici 2014/32/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

„KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 45a 
Uplatňovanie núdzových postupov 
a ich deaktivácia

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 45b až 45g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 45b až 45g uplatňovali výlučne na meradlá, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 45b až 45g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 45c ods. 2 druhý pododsek a článok 45c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostimeradlami uvedenými na trhsúladečlánkami 45c až 45f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 46 ods. 3.

Článok 45b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody meradiel dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky meradlá označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 17 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody meradiel označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto meradiel sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody meradiel, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody meradiel označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 45a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody meradiel podľa odsekov 23 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idemeradlá označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 45c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 17 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do používania konkrétneho meradla, ktoré bolo označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenéčlánku 17 neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými požiadavkami.

2.Výrobca meradla, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté meradlo spĺňa všetky uplatniteľné základné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby meradlo, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustilo územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa meradlo môže uviesť na trh alebo uviesť do používania, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého meradla;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté meradlo;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým meradlom po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté meradlo opäť spĺňalo všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článkov 720 meradlá, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE ani doplnkové metrologické označenie.

5.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito meradlami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

6.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie meradla na trh a/alebo do používaniasúladeodsekom 1.

7.Uplatňovanie článkov 45a až 45gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 17 na území dotknutého členského štátu.

Článok 45d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Keď:

členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh alebo uvedenia do používania ich príslušné orgány považovali meradlá, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými požiadavkami stanovenými v osobitných prílohách pre druhy meradiel, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I a v osobitných príloháchtejto smernici pre druhy meradiel alebo

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I a osobitných príloháchtejto smernici pre druhy meradielktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 45e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli meradlá označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto meradlá stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéprílohe I a osobitných prílohách pre druhy meradiel,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I a v osobitných prílohách pre druhy meradiel alebo

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchprílohe I a osobitných príloháchtejto smernici pre druhy meradielktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 46 ods. 3. Uplatňujú sa na meradlá uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, sa meradlá, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2, považujú za meradlá, ktoré súzhode so základnými požiadavkami uvedenýmiprílohe I a osobitných prílohách pre druhy meradiel, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 45a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že meradlá, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, meradlásúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za meradlásúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I a osobitných prílohách pre druhy meradiel, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 45f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre meradlá, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéprílohe I a osobitných prílohách pre druhy meradiel.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie, uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 46 ods. 3. Uplatňujú sa na meradlá uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 45a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že meradlá, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, meradlásúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za meradlásúladetouto smernicou.

Článok 45g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa meradiel označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idemeradlá označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 10
Zmeny smernice 2014/33/EÚ

V smernici 2014/33/EÚ sa vkladá táto kapitola Va:

„KAPITOLA Va 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 41a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 41b až 41g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 41b až 41g uplatňovali výlučne na výťahybezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 41b až 41g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 41c ods. 3 druhý pododsek a článok 41c ods. 6 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostivýťahmibezpečnostnými komponentmi do výťahov uvedenými na trhsúladečlánkami 41c až 41f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 42 ods. 3.

Článok 41b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky výťahybezpečnostné komponenty do výťahov označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článkov 1516 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 41a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idevýťahybezpečnostné komponenty do výťahov označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 41c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody treťou stranou vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 15 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho bezpečnostného komponentu do výťahov, ktorý bol označený ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenédanom článku neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť.

2.Odchylne od článku 16 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho výťahu, ktorý bol označený ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody treťou stranou vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenédanom článku neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť.

3.Výrobca výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov, na ktoré sa vzťahujú postupy udeľovania povolení uvedenéodseku 1 alebo 2, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknutý výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov spĺňa všetky uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1 alebo 2, neopustili územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

4.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 alebo 2 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov môže uviesť na trh, resp. sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknutý výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým výťahom alebo bezpečnostným komponentom do výťahov po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknutý výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov opäť spĺňal všetky požiadavky tejto smernice.

5.Odchylne od článku 41a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 4 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

6.Odchylne od článkov 319 výťahy ani bezpečnostné komponenty do výťahov, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 alebo 2 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

7.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

8.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov na trh, resp. ich sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzkysúladeodsekom 1 alebo 2.

9.Uplatňovanie článkov 41a až 41gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 15 alebo 16 na území dotknutého členského štátu.

Článok 41d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh, resp. sprístupnenia na trhu alebo uvedenia do prevádzky ich príslušné orgány považovali výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v prílohe I, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosť, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 41e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli výťahybezpečnostné komponenty do výťahov označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto výťahybezpečnostné komponenty do výťahov stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 42 ods. 3. Uplatňujú sa na výťahybezpečnostné komponenty do výťahov uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, sa výťahybezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za výťahybezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré súzhode so základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 41a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že výťahybezpečnostné komponenty do výťahov, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, výťahybezpečnostné komponenty do výťahovsúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za výťahybezpečnostné komponenty do výťahovsúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 41f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre výťahybezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie, uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 42 ods. 3uplatňujú sa na výťahybezpečnostné komponenty do výťahov uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 41a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že výťahybezpečnostné komponenty do výťahov, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, výťahybezpečnostné komponenty do výťahovsúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za výťahybezpečnostné komponenty do výťahovsúladetouto smernicou.

Článok 41g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idevýťahybezpečnostné komponenty do výťahov označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 11
Zmeny smernice 2014/34/EÚ

V smernici 2014/34/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

„KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 38a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 38b až 38g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 38b až 38g uplatňovali výlučne na výrobky, ktoré boli vo vykonávacom akte Komisie uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 38b až 38g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 38c ods. 2 druhý pododsek a článok 38c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostivýrobkami uvedenými na trhsúladečlánkami 38c až 38f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 39 ods. 3.

Článok 38b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody výrobkov dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky výrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 13 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody výrobkov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto výrobkov sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody výrobkov, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody výrobkov označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 38a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody výrobkov podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idevýrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 38c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 13 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho výrobku, ktorý bol označený ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenédanom článku neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť.

2.Výrobca výrobku, na ktorý sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknutý výrobok spĺňa všetky uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby výrobok, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustil územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa výrobok môže uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého výrobku;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknutý výrobok;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým výrobkom po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknutý výrobok opäť spĺňal všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 38a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 516 výrobky, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito výrobkami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie výrobku na trh alebo do prevádzkysúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 38a až 38gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 13 na území dotknutého členského štátu.

Článok 38d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky ich príslušné orgány považovali výrobky, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť stanovenými v prílohe II, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám na ochranu zdravia a bezpečnosť, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

(a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe IItejto smernici;

(b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe IItejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 38e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli výrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto výrobky stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe II,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe IItejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenýchprílohe IItejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 39 ods. 3. Uplatňujú sa na výrobky uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, sa výrobky, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za výrobky, ktoré súzhode so základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť uvedenýmiprílohe II, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 38a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, výrobkysúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za výrobkysúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe II, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 38f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre výrobky, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky na ochranu zdraviabezpečnosť stanovenéprílohe II.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 39 ods. 3. Uplatňujú sa na výrobky uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 38a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, výrobkysúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za výrobkysúladetouto smernicou.

Článok 38g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa výrobkov označených ako tovar dôležitý v krízovej situácii.

1.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idevýrobky označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 12
Zmeny smernice 2014/35/EÚ

V smernici 2014/35/EÚ sa vkladá táto kapitola 4a:

„KAPITOLA 4a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 22a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 22b až 22c22d tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 22b, 22c22d uplatňovali výlučne na elektrické zariadenia, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 22b, 22c22d uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostielektrickými zariadeniami uvedenými na trhsúladečlánkami 22b22c. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 23 ods. 2.

Článok 22b 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli elektrické zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto elektrické zariadenia stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce bezpečnostné ciele uvedenéčlánku 3stanovenéprílohe I,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa bezpečnostných cieľov stanovenýchprílohe I k tejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú bezpečnostných cieľov uvedenýchčlánku 3stanovenýchprílohe I k tejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 23 ods. 2. Uplatňujú sa na elektrické zariadenia uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby boli dotknuté články 12, 1314, sa elektrické zariadenia, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za elektrické zariadenia, ktoré súzhodebezpečnostnými cieľmi uvedenýmičlánku 3uvedenýmiprílohe I, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 22a ods. 3 pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že elektrické zariadenia, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, elektrické zariadeniasúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za elektrické zariadeniasúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne bezpečnostné ciele uvedenéčlánku 3stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 22c 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre elektrické zariadenia, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce bezpečnostné ciele uvedenéčlánku 3stanovenéprílohe I.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 23 ods. 2. Uplatňujú sa na elektrické zariadenia uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhu vykonávacieho aktu, ktorým sa stanovuje spoločná špecifikácia, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 22a ods. 3 pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že elektrické zariadenia, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, elektrické zariadeniasúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za elektrické zariadeniasúladetouto smernicou.

Článok 22d 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa elektrických zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ ideelektrické zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 13
Zmeny smernice 2014/53/EÚ

V smernici 2014/53/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

„KAPITOLA Va 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 43a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 43b až 43g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 43b až 43g uplatňovali výlučne na rádiové zariadenia, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 43b až 43g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 43c ods. 2 druhý pododsek a článok 43c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostirádiovými zariadeniami uvedenými na trhsúladečlánkami 43c až 43f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 45 ods. 3.

Článok 43b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody rádiových zariadení dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na všetky rádiové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 17 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody rádiových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto rádiových zariadení sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody rádiových zariadení, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody rádiových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 43a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody rádiových zariadení podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ iderádiové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 43c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 17 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh konkrétneho rádiového zariadenia, ktoré bolo označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody vyžadujúce si povinné zapojenie notifikovanej osoby uvedenédanom článku neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa jeho súlad so všetkými uplatniteľnými základnými požiadavkami.

2.Výrobca rádiového zariadenia, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté rádiové zariadenie spĺňa všetky uplatniteľné základné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca, dovozca a distribútor takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby rádiové zariadenie, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustilo územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa rádiové zariadenie môže uviesť na trh, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého rádiového zariadenia;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté rádiové zariadenie;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým rádiovým zariadením po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté rádiové zariadenie opäť spĺňalo všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článkov 920 rádiové zariadenia, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

5.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito rádiovými zariadeniami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

6.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie rádiového zariadenia na trhsúladeodsekom 1.

7.Uplatňovanie článkov 43a až 43gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 17 na území dotknutého členského štátu.

Článok 43d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh ich príslušné orgány považovali rádiové zariadenia, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými požiadavkami stanovenými v článku 3, za vyhovujúce týmto základným požiadavkám, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek stanovenýchčlánku 3 tejto smernice;

keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchčlánku 3 tejto smernicektoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 025/2012. Článok 43e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli rádiové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto rádiové zariadenia stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéčlánku 3,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných požiadaviek stanovenýchčlánku 3;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných požiadaviek stanovenýchčlánku 3 tejto smernicektoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 45 ods. 3. Uplatňujú sa na rádiové zariadenia uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívna núdzová situácia na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, sa rádiové zariadenia, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za rádiové zariadenia, ktoré súzhode so základnými požiadavkami uvedenýmičlánku 3, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 43a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenia, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, rádiové zariadeniasúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za rádiové zariadeniasúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéčlánku 3, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 43f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre rádiové zariadenia, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné požiadavky stanovenéčlánku 3.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie, uvedenéodseku 1 tohto článku sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 45 ods. 3uplatňujú sa na rádiové zariadenia uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 43a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenia, na ktoré sa vzťahujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, rádiové zariadeniasúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za rádiové zariadeniasúladetouto smernicou.

Článok 43g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa rádiových zariadení označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ iderádiové zariadenia označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 15
Zmeny smernice 2014/68/EÚ

V smernici 2014/68/EÚ sa vkladá táto kapitola 5a:

KAPITOLA 5a 
NÚDZOVÉ POSTUPY

Článok 43a 
Uplatňovanie núdzových postupov 

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 43b až 43g tejto smernice uplatňovali len vtedy, ak Komisia prijala vykonávací akt podľa článku 23 [nariadeniaSMEI], ktorým sa aktivuje článok 26 [nariadeniaSMEI], pokiaľ idetúto smernicu.

2.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 43b až 43g uplatňovali výlučne na tlakové zariadeniazostavy, ktoré boli vo vykonávacom akte uvedenomodseku 1 tohto článku označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 43b až 43g uplatňovali počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

Článok 43c ods. 2 druhý pododsek a článok 17c ods. 5 sa však uplatňujú počas režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, ako aj po jeho deaktivácii alebo uplynutí jeho platnosti.

4.Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa následných opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostitlakovými zariadeniamizostavami uvedenými na trhsúladečlánkami 43c až 43f. Uvedené vykonávacie akty sa prijmúsúladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 44 ods. 3.

Článok 43b 
Uprednostňovanie posudzovania zhody tlakových zariadenízostáv dôležitýchkrízovej situácii

1.Tento článok sa vzťahuje na tlakové zariadenia alebo zostavy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, ktoré sú predmetom postupov posudzovania zhody podľa článku 14 vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby.

2.Notifikované osoby spracujú prednostne všetky žiadostiposudzovanie zhody tlakových zariadenízostáv označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

3.Všetky nevybavené žiadostiposudzovanie zhody takýchto zariadenísúladečlánkom 14 sa vybavujú prednostne, t. j. pred akýmikoľvek inými žiadosťamiposudzovanie zhody tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré neboli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky žiadostiposudzovanie zhody tlakových zariadenízostáv označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii bez ohľadu na to, či boli podané pred aktiváciou núdzových postupov podľa článku 43a alebo po nej.

4.Uprednostňovanie žiadostíposudzovanie zhody tlakových zariadenízostáv podľa odseku 3 nevedievzniku žiadnych dodatočných nákladov pre výrobcov, ktorí tieto žiadosti podali.

5.Notifikované osoby vynaložia maximálne úsilie na to, aby zvýšili svoje testovacie kapacity, pokiaľ idetlakové zariadeniazostavy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii,súvislostiktorými boli notifikované.

Článok 43c 
Výnimkapostupov posudzovania zhody vyžadujúcich si povinné zapojenie notifikovanej osoby

1.Odchylne od článku 14 môže každý príslušný vnútroštátny orgán na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť na území dotknutého členského štátu uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky konkrétneho tlakového zariadenia alebo zostavy označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii ajprípade, že postupy posudzovania zhody uvedenédanom článku neboli uskutočnené notifikovanou osobou, avšak preukázal sa ich súlad so všetkými uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.

2.Výrobca tlakového zariadenia alebo zostavy, na ktoré sa vzťahuje postup udeľovania povolení uvedenýodseku 1 tohto článku, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlási, že dotknuté tlakové zariadenie alebo zostava spĺňajú všetky uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,je zodpovedný za splnenie všetkých postupov posudzovania zhody, ktoré uviedol príslušný vnútroštátny orgán.

Výrobca takisto zavedie všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby tlakové zariadenie alebo zostava, pre ktoré bolo udelené povolenie podľa odseku 1, neopustilo územie členského štátu, ktorý povolenie vydal.

3.V každom povolení vydanom príslušným vnútroštátnym orgánom podľa odseku 1 sa stanovujú podmienkypožiadavky, za ktorých sa tlakové zariadenie alebo zostava môžu uviesť na trh alebo uviesť do prevádzky, vrátane:

a)opisu postupov, prostredníctvom ktorých sa úspešne preukázal súladuplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdraviabezpečnosť podľa tejto smernice;

b)osobitných požiadaviek týkajúcich sa vysledovateľnosti dotknutého tlakového zariadenia alebo zostavy;

c)dátumu skončenia platnosti povolenia, ktorý nemôže prekročiť posledný deň obdobia, počas ktorého bol aktivovaný režim núdzovej situácie na jednotnom trhu;

d)všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa potreby zabezpečiť nepretržité posudzovanie zhody, pokiaľ idedotknuté tlakové zariadenie alebo zostavu;

e)opatrení, ktoré sa majú prijaťsúvislostidotknutým tlakovým zariadením alebo zostavou po uplynutí platnosti povoleniacieľom zabezpečiť, aby dotknuté tlakové zariadenie alebo zostava opäť spĺňali všetky požiadavky tejto smernice.

4.Odchylne od článku 43a ods. 3 prvého pododseku príslušný vnútroštátny orgán môžeprípade potreby zmeniť podmienky povolenia uvedenéhoodseku 3 tohto článku aj po deaktivácii alebo uplynutí platnosti režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu.

5.Odchylne od článkov 519 tlakové zariadenia alebo zostavy, pre ktoré bolo udelené povoleniesúladeodsekom 1 tohto článku, nesmú opustiť územie členského štátu, ktorý povolenie vydal,nesmú mať označenie CE.

6.Orgány dohľadu nad trhomčlenského štátu, ktorého príslušný orgán udelil povolenie podľa odseku 1, súsúvislostitakýmito tlakovými zariadeniami alebo zostavami oprávnené prijať na vnútroštátnej úrovni všetky nápravnéreštriktívne opatrenia stanovené podľa tejto smernice.

7.Členské štáty informujú Komisiuostatné členské štátykaždom rozhodnutí povoliť uvedenie tlakového zariadenia alebo zostavy na trhsúladeodsekom 1.

8.Uplatňovanie článkov 43a až 43gpoužitie postupu udeľovania povolení stanovenéhoodseku 1 tohto článku nemá vplyv na uplatňovanie príslušných postupov posudzovania zhody stanovenýchčlánku 14 na území dotknutého členského štátu.

Článok 43d 
Predpoklad zhody založený na vnútroštátnychmedzinárodných normách

Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby na účely uvedenia na trh ich príslušné orgány považovali tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo akýmikoľvek vnútroštátnymi normami platnými v členskom štáte výroby zabezpečujúcimi úroveň bezpečnosti vyžadovanú základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, za vyhovujúce týmto základným bezpečnostným požiadavkám, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré sa zohľadnili pri aktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúladečlánkom 15 ods. 4 [nariadeniaSMEI], výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 43e 
Prijatie spoločných špecifikácií, na základe ktorých platí predpoklad zhody

1.Ak boli tlakové zariadeniazostavy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre takéto tlakové zariadeniazostavy stanovia spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe II,toktoromkoľvektýchto prípadov:

a)keďÚradnom vestníku Európskej únie nie súsúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012 uverejnené žiadne odkazy na harmonizované normy týkajúce sa príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smernici;

b)keď vážne narušenia fungovania jednotného trhu, ktoré viedliaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhu, výrazne obmedzujú možnosti výrobcov využívať harmonizované normy, ktoré sa týkajú príslušných základných bezpečnostných požiadaviek stanovenýchprílohe IItejto smerniciktoré už boli uverejnenéÚradnom vestníku Európskej úniesúladenariadením (EÚ) č. 1025/2012.

2.Vykonávacie akty uvedenéodseku 1 tejto smernice sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 44 ods. 3. Uplatňujú sa na tlakové zariadeniazostavy uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Bez toho, aby bol dotknutý článok 12, sa tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré súzhode so spoločnými špecifikáciami prijatými podľa odseku 2 tohto článku, považujú za tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré súzhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami uvedenýmiprílohe II, na ktoré sa tieto spoločné špecifikácie alebo ich časti vzťahujú.

4.Odchylne od článku 43a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že tlakové zariadeniazostavy, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, tlakové zariadeniazostavysúladetýmito spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za tlakové zariadeniazostavysúladetouto smernicou.

5.Ak sa členský štát domnieva, že spoločná špecifikácia uvedenáodseku 1 nespĺňa úplne základné bezpečnostné požiadavky, ktorých sa má týkaťktoré sú stanovenéprílohe I, informujetom Komisiuuvedením podrobného vysvetleniaKomisia tieto informácie posúdi a v prípade potreby zmení alebo stiahne vykonávací akt, ktorým sa stanovuje príslušná spoločná špecifikácia.

Článok 43f 
Prijatie povinných spoločných špecifikácií

1.Komisia je vo výnimočnýchriadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa pre tlakové zariadeniazostavy, ktoré boli označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii, stanovia povinné spoločné špecifikácie zahŕňajúce základné bezpečnostné požiadavky stanovenéprílohe II.

2.Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú povinné spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, sa prijmú po konzultáciiodborníkmiodvetvia a v súladepostupom preskúmania uvedenýmčlánku 44 ods. 3. Uplatňujú sa na tlakové zariadeniazostavy uvedené na trh do posledného dňa obdobia, počas ktorého je aktívny režim núdzovej situácie na jednotnom trhu.rannej fáze prípravy návrhov vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia spoločné špecifikácie, Komisia zhromaždí názory príslušných orgánov alebo expertných skupín zriadených podľa príslušných odvetvových právnych predpisov Únie. Na základe tejto konzultácie Komisia pripraví návrh vykonávacieho aktu.

3.Odchylne od článku 43a ods. 3 prvého pododseku pokiaľ neexistuje dostatočný dôvod domnievať sa, že tlakové zariadeniazostavy, na ktoré sa vzťahujú spoločné špecifikácie uvedenéodseku 1 tohto článku, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, tlakové zariadeniazostavysúladeuvedenými spoločnými špecifikáciami, ktoré boli uvedené na trh, sa po uplynutí platnosti alebo zrušení vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 2 tohto článkupo uplynutí platnosti alebo deaktivácii režimu núdzovej situácie na jednotnom trhusúlade[nariadenímSMEI] považujú za tlakové zariadeniazostavysúladetouto smernicou.

Článok 43g 
Uprednostňovanie činností dohľadu nad trhomvzájomná pomoc medzi orgánmi

1.Členské štáty uprednostnia činnosti dohľadu nad trhom týkajúce sa tlakových zariadenízostáv označených ako tovar dôležitýkrízovej situácii.

2.Orgány dohľadu nad trhomčlenských štátov vynaložia maximálne úsilie na to, aby počas núdzovej situácie na jednotnom trhu poskytli pomoc ostatným orgánom dohľadu nad trhom,to aj mobilizáciouvyslaním tímov odborníkovcieľom dočasne posilniť počet zamestnancov orgánov dohľadu nad trhom žiadajúcichpomoc, alebo poskytovaním logistickej podpory, ako je posilnenie testovacích kapacít, pokiaľ idetlakové zariadeniazostavy označené ako tovar dôležitýkrízovej situácii.“

Článok 15

Transpozícia

1.Členské štáty prijmúuverejnia najneskôr do [Úrad pre publikácie – vložte dátum šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisysprávne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladutouto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

2.Uvedené ustanovenia uplatňujú od [Úrad pre publikácie – doplňte dátum – šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmúoblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda/predsedníčka    predseda/predsedníčka

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf .

(2)

   COM(2021) 350 final.

(3)

    https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en .

(4)

    Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. februára 2022riešení necolnýchnedaňových prekážok na jednotnom trhu [2021/2043(INI)] .

(5)

    https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/ipcr-response-to-crises/ .

(6)

   Formálne sa zriadil vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/199311. decembra 2018integrovanej politickej reakcii EÚ na krízu,to na základe už existujúcich dojednaní.

(7)

   Zriadené rozhodnutím č. 1313/2013/EÚ, ktorým sa upravuje fungovanie mechanizmu Únieoblasti civilnej ochrany.

(8)

   Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998fungovaní vnútorného trhu vo vzťahuvoľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 8).

(9)

   Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2015/47911. marca 2015.

(10)

   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/207125. novembra 2021.

(11)

   Môžu sa prijať na základe smernice Európskeho parlamentuRady 2014/24/EÚ26. februára 2014verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

(12)

   COM(2021) 689 final.

(13)

   COM(2022) 211 final.

(14)

   Ďalšie opatrenia zahŕňajú: riadenie tokov utečencovrepatriácia uviaznutých cestujúcichpracovníkovdoprave, zabezpečenie minimálnej prepojenostiochrany cestujúcich, posilnenie koordinácie dopravnej politiky prostredníctvom siete národných dopravných kontaktných miest, posilnenie kybernetickej bezpečnostispoluprácamedzinárodnými partnermi.

(15)

   Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhovpoľnohospodárskymi výrobkami,ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001(ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(16)

   Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021rámci pre vydávanie, overovanieuznávanie interoperabilných potvrdeníočkovaní proti ochoreniu COVID-19,vykonaní testuprekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ)cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1).

(17)

   Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/147513. októbra 2020koordinovanom prístupeobmedzeniu voľného pohybureakcii na pandémiu COVID-19 (Ú. v. EÚ L 337, 14.10.2020, s. 3)jeho následné aktualizácie. 

(18)    COM(2020) 730 final.
(19)    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2022/12325. januára 2022posilnenej úlohe Európskej agentúry pre liekyhľadiska pripravenosti na krízykrízového riadeniaoblasti liekovzdravotníckych pomôcok (Ú. v. EÚ L 20, 31.1.2022, s. 1).
(20)

   C(2021) 6712 final. 

(21)

   COM(2020) 727 final.

(22)    Pojmom „cezhraničný“ sa rozumie situácia postihujúca viac ako jeden členský štát („cez hranice“), ako ajužšom slova zmysle situácia postihujúca regiónydvoch alebo viacerých členských štátoch, ktoré majú spoločnú hranicu („pohraničné regióny“).
(23)    COM(2020) 726 final.
(24)

   COM(2021) 577 final.

(25)

   COM(2022) 46 final.

(26)

   COM(2022) 68 final.

(27)

   COM(2021) 891 final.

(28)

   COM(2020) 829 final.

(29)    Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.
(30)

   Ako sa uvádzaštúdii na podporu hodnotenia a v hodnotiacom pracovnom dokumente útvarov Komisie SWD(2019) 371 final8. októbra 2019.

(31)    Pozri sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie.
(32)    Podlieha dodatočnému spusteniu.
(33)

   Podlieha dodatočnému spusteniu.

(34)    Podlieha dodatočnému spusteniu.
(35)    Ú. v. EÚ C …, …, s. ….
(36)    Ú. v. EÚ C …, …, s. ….
(37)    Pozícia Európskeho parlamentuxxx (zatiaľ neuverejnenáúradnom vestníku)rozhodnutie Radyxxx.
(38)    Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentuRady8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hlukuprostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1).
(39)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2006/42/ES zo 17. mája 2006strojových zariadeniach a o zmenedoplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).    
(40)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).    
(41)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2013/29/EÚ12. júna 2013harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27).    
(42)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/28/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhuich kontroly (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 1).    
(43)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/29/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 45).    
(44)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/30/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).    
(45)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/31/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váhneautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 107).
(46)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/32/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 149).    
(47)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/33/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahovbezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).    
(48)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/34/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadeníochranných systémov určených na použitiepotenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309).    
(49)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/35/EÚ26. februára 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanierámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357).    
(50)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).    
(51)    Smernica Európskeho parlamentuRady 2014/68/EÚ15. mája 2014harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 164).    
(52)    Rozhodnutie Európskeho parlamentuRady č. 768/2008/ES9. júla 2008spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
(53)    Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.
(54)    Nariadenie Európskeho parlamentuRady (EÚ) 2019/102020. júna 2019dohľade nad trhomsúlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ESnariadení (ES) č. 765/2008(EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
Top