EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10548

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2022/C 9/05

PUB/2021/1046

OJ C 9, 10.1.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 9/6


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 9/05)

1.   

Komisii bolo 22. decembra 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Telekom Deutschland GmbH („TDG“, Nemecko) pod kontrolou podniku Deutsche Telekom AG („DT“, Nemecko),

IFM Investors Pty Ltd. („IFM“, Austrália),

GlasfaserPlus GmbH („JV“, Nemecko).

Podniky TDG a IFM získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom JV.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií vytvárajúc tak spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

TDG: ponuka širokopásmových sietí, mobilných telekomunikácií a iných telekomunikačných služieb pre domácnosti a komerčných zákazníkov,

IFM: celosvetový správca investícií vlastnený investormi, ktorý spravuje aktíva v oblasti infraštruktúry, kótovaných kapitálových cenných papierov, súkromného kapitálu a dlhových investícií,

JV: plánovanie, výstavba a následná prevádzka telekomunikačnej siete z optického vlákna v niektorých vidieckych a menej osídlených oblastiach Nemecka.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top