EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0411

Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej vo vzťahu k Gibraltáru

COM/2021/411 final

V Bruseli20. 7. 2021

COM(2021) 411 final

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY

o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej vo vzťahu k Gibraltáru


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT ODPORÚČANIA

Komisia týmto odporúčaním Rade odporúča, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi Úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej vo vzťahu k britskému zámorskému územiu Gibraltár, aby vymenovala Komisiu za vyjednávača Únie a aby adresovala vyjednávačovi smernice [a určila osobitný výbor, po porade s ktorým sa rokovania musia viesť].

2.KONTEXT

Dňa 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).

Úpravy týkajúce sa vystúpenia sú stanovené v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“) 1 vrátane protokolu o osobitných dojednaniach vo vzťahu k britskému zámorskému územiu Gibraltár (ďalej len „Gibraltár“). Dohoda o vystúpení nadobudla platnosť 1. februára 2020 a stanovuje sa v nej prechodné obdobie, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve uplatňovalo právo Únie 2 v súlade s uvedenou dohodou. Toto obdobie sa skončilo 31. decembra 2020. Dohoda a protokol sa uplatňovali na Gibraltár podľa článku 3 ods. 1 písm. a) dohody o vystúpení. Dohľad nad vykonávaním protokolu o Gibraltári vykonával osobitný výbor pre protokol o Gibraltári, v ktorom Španielsko zohrávalo aktívnu úlohu. Protokol sa s výnimkou článku 1 prestal po skončení prechodného obdobia v Gibraltári uplatňovať.

Európska únia, Euratom a Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia uzavreli dohodu o obchode a spolupráci, ktorá bola uzatvorená zo strany Únie na základe rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/689 3 a predbežne sa vykonávala od 1. januára 2021 4 . Platnosť nadobudla 1. mája 2021. Táto dohoda sa v Gibraltári, ktorý je vyňatý z jej územnej pôsobnosti, neuplatňuje a ani nemá účinky.

Euratom a Spojené kráľovstvo okrem toho uzavreli Dohodu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá sa predbežne uplatňovala od 1. januára 2021 5 a platnosť nadobudla 1. mája 2021 6 . Táto dohoda sa nevzťahuje na Gibraltár.

3. DOHODA MEDZI EÚ A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM O GIBRALTÁRI

Vo vyhláseniach uvedených v zápisnici zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 25. novembra 2018, bolo zahrnuté toto vyhlásenie Európskej rady a Komisie: „Po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie, sa na Gibraltár nebude vzťahovať územná pôsobnosť dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. To však nevylučuje možnosť, aby sa medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom uzatvárali samostatné dohody vo vzťahu k Gibraltáru. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Únie, a pri úplnom rešpektovaní územnej celistvosti jej členských štátov, ako je to zaručené v článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, si tieto samostatné dohody budú vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.“

Okrem toho bolo k rozhodnutiu Rady o uzavretí dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou, Euratomom a Spojeným kráľovstvom pripojené toho vyhlásenie Komisie: „V nadväznosti na spoločné vyhlásenie Európskej rady a Európskej komisie z 25. novembra 2018 o územnej pôsobnosti dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, sa dohoda, ktorá sa má podpísať medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom 30. decembra 2020, nevzťahuje na Gibraltár. To nevylučuje možnosť, aby sa medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom uzatvárali samostatné dohody vo vzťahu ku Gibraltáru. Komisia je pripravená preskúmať po dohode so Spojeným kráľovstvom každú žiadosť Španielska o začatie postupu rokovaní o takýchto samostatných dohodách, ak by boli v súlade s právom Únie a jej záujmami.“

Španielske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo sa zhodli na možnom rámci pre dohodu o Gibraltári a Španielske kráľovstvo vyzvalo 31. decembra 2020 Komisiu, aby začala na základe tejto zhody postup rokovaní o takejto dohode na úrovni Únie.

V súlade s vyhlásením uvedeným v zápisnici zo zasadnutia Európskej rady z 25. novembra 2018 o územnej pôsobnosti dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, si pripravovaná dohoda „bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.“ Vzhľadom na to, že Španielsko, ako susedný členský štát a ako členský štát, ktorý bude poverený uplatňovaním a vykonávaním určitých ustanovení budúcej dohody, bude osobitne dotknuté ustanoveniami tejto dohody, Komisia bude počas celého procesu rokovaní v úzkom kontakte s orgánmi Španielska a náležite zohľadní ich názory.

V pripravovanej dohode by sa mali zohľadniť osobitné politické, právne a geografické okolnosti Gibraltáru podľa medzinárodného práva.

Uzavretie tejto dohody by bolo prospešné vzhľadom na geografickú blízkosť Gibraltáru a vzájomnú hospodársku prepojenosť s Úniou.

Cieľom pripravovanej dohody je vytvoriť nový vzťah medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru, ktorým sa odstránia fyzické prekážky pohybu osôb a tovaru s cieľom prispieť k spoločnej prosperite v regióne.

Pokiaľ ide o pohyb osôb, cieľom dohody je odstrániť súčasné fyzické štruktúry, pričom bude stále platiť, že Gibraltár sa nestane súčasťou schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach ani súčasťou colnej únie.

S cieľom zabezpečiť úplnú ochranu schengenského priestoru by kontrolu vonkajších hraníc a dozor na vonkajších hraniciach vykonávalo v gibraltárskom prístave, na gibraltárskom letisku a v gibraltárskych vodách Španielsko na základe príslušných pravidiel EÚ. Hraničné priechody, ktoré sa majú zriadiť v prístave a na letisku, by umožňovali uplatňovanie príslušných právnych predpisov EÚ vrátane zavedenia a používania databáz potrebných na hraničné kontroly. 7 Španielski príslušníci pohraničnej stráže by mali všetky právomoci potrebné na vykonávanie kontroly hraníc a hraničného dozoru a súvisiacich povinností, a to aj pokiaľ ide o činnosti na základe zápisov v databázach (napríklad odopretie vstupu). Španielsko by v prípade zápisov, vrátane odopretia vstupu a zadržania, prijalo následné opatrenia a orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru by v prípade potreby orgánom Španielska pomáhali zápis implementovať a uľahčovali jeho implementáciu, napríklad odovzdaním dotknutej osoby alebo predmetu orgánom Španielska.

Výkon týchto funkcií zo strany Španielska by podliehal pravidelnému overovaniu v podobe schengenských hodnotení.

Čas strávený v Gibraltári by sa na účely výpočtu oprávneného pobytu počítal ako čas strávený v schengenskom priestore. Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva iní ako tí s pobytom v Gibraltári v čase podpísania dohody by sa na účely vstupu do Gibraltáru a pobytu v ňom považovali za štátnych príslušníkov tretej krajiny. Osoby s pobytom v Gibraltári by sa na účely práva Únie naďalej považovali za štátnych príslušníkov tretej krajiny, mali by však v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie právo na bezvízový vstup na územie schengenského priestoru na najviac 90 dní v rámci každého 180-dňového obdobia. Oslobodení by boli od označovania cestovných dokladov 8 , systému vstup/výstup 9 a systému ETIAS. 10 Okrem toho by sa osobám s oprávnením na pobyt v Gibraltári neodoprel vstup na jeho územie.

Keďže prevažná väčšina prekročení hraníc sa bude aj naďalej uskutočňovať cez vonkajšiu pozemnú hranicu, vykonávanie hraničných kontrol a dozoru zo strany Španielska by dopĺňali ďalšie osobitné dojednania o spolupráci (ďalej len „ochranné opatrenia“) navrhnuté s cieľom zaistiť bezpečnosť schengenského priestoru bez kontroly vnútorných hraníc rovnocenným spôsobom. Tieto opatrenia by umožnili zmierňovať neregulárnu migráciu a bezpečnostné riziká vrátane akýchkoľvek rizík vyplývajúcich z uľahčení toku tovaru alebo z menej prísnych colných postupov, a zároveň zabezpečiť rovnocennú ochranu uvedenej vonkajšej pozemnej hranice a schengenského priestoru ako celku. Ochranné opatrenia by sa okrem iného vzťahovali na policajnú a justičnú spoluprácu, ochranu osobných údajov, navrátenie neregulárnych migrantov a predchádzanie neregulárnej migrácii, úpravy týkajúce sa zodpovednosti za žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako aj zosúlaďovania politiky v oblasti víz a povolení na pobyt.

Ochranné opatrenia by konkrétnejšie obsahovali prinajmenšom:

Pravidlá, ktorými sa stanoví, že Španielsko by v spolupráci so Spojeným kráľovstvom bolo zodpovedné za preskúmanie žiadostí o medzinárodnú ochranu podaných v Gibraltári v súlade s uplatniteľným právom Únie, a to vrátane použitia systému Eurodac na odber odtlačkov prstov žiadateľov o azyl a tých osôb, ktoré boli zadržané pri pokuse o neoprávnené prekročenie hraníc. Orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru by v prípade potreby boli povinné pomáhať orgánom Španielska pri výkone ich úloh. V dôsledku tohto systému by pohyb žiadateľov o medzinárodnú ochranu medzi územím členských štátov a krajín pridružených k dublinského systému na jednej strane a Gibraltárom na strane druhej nemal mať za následok zánik zodpovednosti podľa dublinského nariadenia 11 .

Pravidlá, ktorými sa zabezpečí povinnosť Španielska v spolupráci so Spojeným kráľovstvom navrátiť neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretej krajiny z územia Gibraltáru vrátane jeho hraníc, ako aj prijať všetky potrebné opatrenia na presadzovanie takýchto návratov v súlade s uplatniteľným právom Únie. Orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru by v prípade potreby boli povinné pomáhať orgánom Španielska pri výkone ich úloh.

Pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že prevádzačstvo migrantov je podľa právnych predpisov Gibraltáru stíhané ako trestný čin.

Pravidlá, ktorými sa na gibraltárskom letisku zabezpečí uplatňovanie práva Únie o zodpovednosti dopravcov. 12

Pravidlá, ktorými sa zabezpečí uplatňovanie smernice o vopred poskytovaných informáciách o cestujúcich (API) 13 v gibraltárskom prístave a na gibraltárskom letisku.

Pravidlá, ktorými sa stanoví, že Španielsko bude vo vzťahu k Gibraltáru a na základe platných predpisov EÚ výhradne zodpovedné za vydávanie krátkodobých víz.

Pravidlá, ktorými sa stanoví, že Španielsko bude vo vzťahu k Gibraltáru výhradne zodpovedné za vydávanie dlhodobých víz a povolení na pobyt štátnym príslušníkom tretej krajiny. Zatiaľ čo by sa podmienky na udelenie dlhodobých víz a povolení na pobyt stanovili podľa práva Gibraltáru, Španielsko by tieto dokumenty vydávalo, uplatňujúc príslušné ustanovenia a postupy podľa práva EÚ a vo vhodnom formáte. Na povoleniach na pobyt by sa zreteľne uvádzala ich platnosť pre Gibraltár. 14 Španielsko by vykonalo potrebné kontroly v IT databázach a mohlo by vydanie dlhodobého víza alebo oprávnenia na pobyt odmietnuť na základe zápisu v Schengenskom informačnom systéme (SIS). Španielsko by konzultovalo s ďalšími členskými štátmi alebo krajinami pridruženými k schengenskému priestoru, ktoré do schengenského informačného systému vložili zápis a ktoré by mali právo postaviť sa proti vydaniu dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt. V prípade udelenia dlhodobého víza alebo povolenia na pobyt sa ďalšie členské štáty alebo krajiny pridružené k schengenskému priestoru nezaväzujú k tomu, aby zrušili zápis v schengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu.

Pravidlá pre výmenu operačných informácií, na požiadanie aj z vlastnej iniciatívy, medzi orgánmi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru a členskými štátmi, vrátane informácií o záznamoch vedených v registroch trestov a informácií o hľadaných a nezvestných osobách a predmetoch.

Pravidlá pre spoluprácu medzi orgánmi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru a agentúrami Europol a Eurojust v súlade s dojednaniami o spolupráci s tretími krajinami, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie.

Pravidlá, ktorými sa stanoví možnosť cezhraničnej operačnej policajnej spolupráce.

Pravidlá, ktorými sa stanoví povinnosť Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru požadovať osobné záznamy o cestujúcich (PNR), pokiaľ ide o všetky lety prichádzajúce na gibraltárske letisko, ktoré sa majú sprístupniť španielskym orgánom v súlade so smernicou o PNR 15 .

Pravidlá vyžadujúce výkon posilnených policajných kontrol v oblastiach v blízkosti vonkajšej pozemnej hranice medzi Španielskom a Gibraltárom, a to tak na účely presadzovania práva, ako aj na účely súvisiace s migráciou.

Pravidlá o strelných zbraniach, prekurzoroch výbušnín a drogách.

Povinnosť Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru zabezpečiť, že sa osobám, ktorým by bol inak odopretý vstup do schengenského priestoru, okrem iného z dôvodu, že sú považované za hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť, zabráni a zakáže opustiť územie Gibraltáru a vstúpiť do schengenského priestoru. V dohode by sa na tento účel pre osoby s pobytom v Gibraltári zaviedol systém predbežného oznámenia alebo predbežného povolenia s cieľom umožniť im cestovanie mimo Gibraltár do schengenského priestoru.

Právny rámec umožňujúci účinnú justičnú spoluprácu v trestných veciach v kľúčových oblastiach, ktorý by mal obsahovať prinajmenšom ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že príslušné dohovory Rady Európy o vydávaní, vzájomnej právnej pomoci a o zaistení a konfiškácií majetku, ako aj dodatkové protokoly k nim sa uplatňujú Gibraltár.

Súčasťou dohody by boli takisto špecifické pravidlá, ktoré vyžadujú, aby nadobudnutie a zachovanie práva na pobyt v Gibraltári bolo podmienené existenciou skutočnej väzby s Gibraltárom.

V dohode by sa stanovila povinnosť zmluvných strán zabezpečiť, že ich právne predpisy umožňujú prekračovať hranice medzi Úniou a Gibraltárom bez kontrol na hraničnom priechode. V neskoršom štádiu sa posúdi, či a prípadne do akej miery bude Únia potenciálne musieť zmeniť svoje príslušné právne predpisy, aby boli v súlade s uvedenou povinnosťou alebo na účely fungovania skôr uvedených ochranných opatrení.

V dohode by sa stanovil mechanizmus, na základe ktorého sa budúci relevantný vývoj práva Únie, pokiaľ ide o pohyb osôb, premietne v prípade potreby do úprav dohody. Súčasťou dohody by malo byť aj ustanovenie, podľa ktorého Únia môže dohodu vypovedať, ak sa takáto úprava nevykonáva. Zároveň by sa v nej stanovil mechanizmus na hodnotenie vykonávania časti dohody, ktorou sa upravuje pohyb osôb. Komisia by pri uplatňovaní tohto mechanizmu od členských štátov, najmä od Španielska ako od susedného členského štátu a členského štátu zodpovedného za vykonávanie schengenských kontrol, požadovala stanovisko týkajúce sa uskutočniteľnosti pokračovania vo vykonávaní dohody. Tieto stanoviská sa náležite zohľadnia. A napokon by dohoda obsahovala mechanizmus na hodnotenie vykonávania tejto časti dohody a možnosť pre každú zo zmluvných strán rozhodnúť, po počiatočných štyroch rokoch vykonávania a bez toho, aby boli dotknuté všeobecné ustanovenia o vypovedaní dohody, či bude vo vykonávaní dohody pokračovať alebo dohodu vypovie.

Pokiaľ ide o pohyb tovaru, cieľom pripravovanej dohody je odstránenie fyzických prekážok na účely voľného pohybu tovaru medzi Gibraltárom a Úniou, vrátane akejkoľvek fyzickej infraštruktúry alebo kontrolných miest a súvisiacich kontrol tovaru. S cieľom chrániť integritu jednotného trhu a colnej únie EÚ a finančné záujmy Únie by sa to mohlo dosiahnuť vytvorením colnej únie, v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru a zabezpečením úplného uplatňovania acquis Únie o jednotnom trhu pre tovar na Gibraltár a v Gibraltári, a to spolu s daňovou a colnou spoluprácou, zosúladením daňového systému Gibraltáru so systémom Španielska, primeranými kontrolami v Gibraltári, monitorovaním zo strany Únie a španielskych orgánov týkajúceho sa súvisiacich činností príslušných orgánov Gibraltáru, možnosťou Únie jednostranne prijímať primerané opatrenia, adekvátnym príspevkom do rozpočtu Únie z vybraných ciel, ako aj s opatreniami na boj proti podvodom a akémukoľvek protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie a na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Ustanovenia pripravovanej dohody by sa zároveň vzťahovali na oblasti dopravy, životného prostredia a klímy, koordinácie sociálneho zabezpečenia a práv občanov v rozsahu, ktorý je potrebný na dosahovanie cieľa spoločnej prosperity v regióne.

Napokon by súčasťou pripravovanej dohody bola dobrá štruktúra riadenia, ktorou sa zabezpečí správne vykonávanie dohody a nezávislosť Európskej únie, vrátane doložiek o vypovedaní dohody a pozastavení vykonávania. V rámci pripravovanej dohody by sa mal zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za riadenie vykonávania a fungovania pripravovanej dohody, ako aj za dohľad nad ním a za uľahčovanie riešenia sporov. Riadiaci orgán by mal prijímať rozhodnutia a vydávať odporúčania týkajúce sa jeho vývoja. Súčasťou delegácie zastupujúcej Úniu v riadiacom orgáne by mali byť členské štáty, najmä Španielsko.

Komisia pri vykonávaní ustanovení dohody vrátane ustanovení o pozastavení a vypovedaní dohody náležite zohľadní osobitné postavenie Španielska ako susedného členského štátu a ako členského štátu zodpovedného za vykonávanie určitých častí dohody, pokiaľ ide o jej uplatňovanie, vykonávanie a vypovedanie. Španielsko a ktorýkoľvek iný členský štát môže v tejto súvislosti Komisiu požiadať, aby iniciovala uplatnenie doložiek dohody o pozastavení a vypovedaní.

Komisia bude viesť rokovania v súlade so smernicami na rokovania, ktoré sú stanovené v prílohe k rozhodnutiu, a po konzultácií s osobitným výborom, ktorý vymenovala Rada, ako aj v sústavnej a priamej spolupráci so španielskymi orgánmi.

Komisia bude včas a v plnom rozsahu informovať o rokovaniach Európsky parlament.

4.PRÁVNY ZÁKLAD

Procesnoprávnym základom rozhodnutia o poverení začať rokovania o dohode medzi Úniou a treťou krajinou a adresovaní smerníc vyjednávačovi je článok 218 ods. 3 a 4 ZFEÚ. Okrem toho, keďže o dohode by sa rokovalo aj v mene Euratomu, pretože príloha k rozhodnutiu obsahuje smernice na rokovania týkajúce sa záležitostí patriacich do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o Euratome, súčasťou právneho základu rozhodnutia by mal byť aj článok 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o ESAE“).

Právnym základom odporúčaného rozhodnutia by preto mali byť článok 218 ods. 3 a 4 ZFEÚ a článok 101 Zmluvy o ESAE. Hmotnoprávny základ pre podpis a uzavretie novej dohody je možné stanoviť až na konci rokovaní so zreteľom na jej obsah.

Odporúčanie

ROZHODNUTIE RADY

o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej vo vzťahu k Gibraltáru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218 ods. 3 a 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)Dňa 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpilo z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“).

(2)Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu obsahuje úpravy týkajúce sa riadeného vystúpenia Spojené kráľovstva, a to vrátane protokolu o osobitných dojednaniach vo vzťahu k Gibraltáru. Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) uvedenej dohody sa právo Únie uplatňovalo na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020. Po skončení prechodného obdobia sa protokol s výnimkou článku 1 v Gibraltári prestal uplatňovať.

(3)Európska únia a Euratom na jednej strane a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej uzavreli dohodu o obchode a spolupráci, ktorá bola uzavretá zo strany Únie na základe rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/689 a ktorá sa predbežne vykonávala od 1. januára 2021. Platnosť nadobudla 1. mája 2021. Táto dohoda sa v Gibraltári, ktorý je vyňatý z jej územnej pôsobnosti, neuplatňuje a ani nemá účinky.

(4)Na zasadnutí Európskej rady z 25. novembra 2018 bolo do zápisnice uvedené vyhlásenie, ktorým sa stanovuje možnosť, aby sa medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska uzatvárali samostatné dohody vo vzťahu k Gibraltáru, a to bez toho, aby boli dotknuté právomoci Únie, a pri úplnom rešpektovaní územnej celistvosti jej členských štátov, ako je to zaručené v článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ako aj to, že tieto samostatné dohody si budú vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.

(5)Španielske kráľovstvo vyjadrilo 31. decembra 2020 svoje želanie, aby Únia vo vzťahu k Gibraltáru vytvorila širokú a vyváženú dohodu, ktorá by vychádzala zo zhody dosiahnutej so Spojeným kráľovstvom o možnom rámci pre dohodu o Gibraltári.

(6)Zdá sa, že uzavretie takejto dohody by bolo prospešné vzhľadom na geografickú blízkosť Gibraltáru a vzájomnú hospodársku prepojenosť s Úniou.

(7)Mali by sa preto začať rokovania s cieľom uzavrieť dohodu medzi Úniou a Euratomom na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej vo vzťahu k Gibraltáru. Komisia by sa mala vymenovať za vyjednávača Únie.

(8)Dohodou by nemali byť dotknuté otázky zvrchovanosti a právomoci a nemala by mať vplyv na právne postavenie Španielskeho kráľovstva, pokiaľ ide o zvrchovanosť a právomoc vo vzťahu k Gibraltáru.

(9)Dohoda by mala rešpektovať územnú celistvosť členských štátov, ako je to zaručené v článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia sa týmto poveruje rokovať o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska vo vzťahu k britskému zámorskému územiu Gibraltár.

Rokovania sa povedú na základe smerníc Rady na rokovania uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Pri rokovaniach je konzultovaná pracovná skupina pre Spojené kráľovstvo.

Článok 2

Komisia sa týmto vymenováva za vyjednávača Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.
(2)    Podľa vymedzenia v článku 2 dohody o vystúpení.
(3)    Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 o uzavretí, v mene Únie, Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2021, s. 2).
(4)    Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z 29. decembra 2020 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020, s. 2).
(5)    Pozri poznámku pod čiarou č. 4.
(6)    Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2021, s. 1. Korigendum Ú. v. EÚ L 178, 20.5.2021.
(7)    Napríklad Schengenský informačný systém (SIS) v súlade s nariadením (ES) č. 1986/2006, nariadením (ES) č. 1987/2006, rozhodnutím Rady 2007/533/SVV, vízový informačný systém (VIS) v súlade nariadením (ES) č. 767/2008, systém vstup/výstup (EES) v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2226, Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1240. Relevantné sú aj nariadenia o interoperabilite [konkrétne nariadenie (EÚ) 2019/817 a nariadenie (EÚ) 2019/818].
(8)    Článok 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).
(9)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).
(10)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).
(11)    Nariadenie (EÚ) č. 604/2013.
(12)    Článok 26 Dohovoru ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a smernica 2001/51/ES.
(13)    Článok 26 Dohovoru ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a smernica 2004/82/ES.
(14)    Takéto povolenia na pobyt by nepatrili do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, alebo iných smerníc EÚ týkajúcich sa legálnej migrácie.
(15)    Smernica (EÚ) 2016/681.
Top

V Bruseli20. 7. 2021

COM(2021) 411 final

PRÍLOHA

k

odporúčaniu na rozhodnutie Rady

o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej vo vzťahu k Gibraltáru


PRÍLOHA

SMERNICE NA ROKOVANIA O DOHODE SO SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA 
VO VZŤAHU K GIBRATÁRU

I. VŠEOBECNÝ KONTEXT

1.    Dňa 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).

2.    Úpravy týkajúce sa vystúpenia sú stanovené v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“) 1 vrátane protokolu o osobitných dojednaniach vo vzťahu k britskému zámorskému územiu Gibraltár (ďalej len „Gibraltár“). Dohoda o vystúpení nadobudla platnosť 1. februára 2020 a stanovuje sa v nej prechodné obdobie, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve uplatňovalo právo Únie 2 v súlade s uvedenou dohodou. Toto obdobie sa skončilo 31. decembra 2020. Prechodné úpravy sa uplatňovali na Gibraltár podľa článku 3 ods. 1 písm. b) dohody o vystúpení.

3.    Európska únia a Euratom na jednej strane a Spojené kráľovstvo na strane druhej počas prechodného obdobia dojednali dohodu o obchode a spolupráci, ktorá sa predbežne vykonávala od 1. januára 2021 3 a ktorá bola uzavretá zo strany Únie na základe rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/689 4 . Platnosť nadobudla 1. mája 2021. V súlade s vyhlásením uvedeným v zápisnici zo zasadnutia Európskej rady z 25. novembra 2018 o územnej pôsobnosti dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom 5 , sa v článku 774 ods. 3 dohody o obchode a spolupráci stanovuje, že sa táto dohoda v Gibraltári neuplatňuje a ani nie je účinná. Plánovaná dohoda si v súlade s uvedeným vyhlásením rovnako „bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.“

4.    Euratom a Spojené kráľovstvo uzavreli Dohodu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá sa predbežne uplatňovala od 1. januára 2021 a platnosť nadobudla 1. mája 2021. 6 Táto dohoda sa nevzťahuje na Gibraltár.

5.    Komisia vo svojom vyhlásení, ktoré je pripojené k rozhodnutiu o podpise dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou, Euratomom a Spojeným kráľovstvom, uviedla, že bude pripravená, po dohode so Spojeným kráľovstvom, preskúmať každú žiadosť Španielska o začatie postupu rokovaní o samostatnej dohode týkajúcej sa Gibraltáru, a to za predpokladu, že je v súlade s právom Únie a jej záujmami.

6.    Španielske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo sa zhodli na možnom rámci pre dohodu o Gibraltári a Spojené kráľovstvo vyzvalo 31. decembra 2020 Komisiu, aby začala na základe tejto zhody rokovania o takejto dohode na úrovni Únie.

II. ÚČEL A ROZSAH PRIPRAVOVANEJ DOHODY

7.    Cieľom rokovaní je uzavrieť širokú a vyváženú dohodu medzi Úniou a Euratomom na jednej strane a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru na strane druhej, so zreteľom na osobitnú geografickú situáciu Gibraltáru, pričom sa zohľadní jeho postavenie podľa medzinárodného práva, ako aj na osobitosti Gibraltáru a jeho osobitný vzťah so Španielskom.

8.    Cieľom pripravovanej dohody by malo byť dosiahnutie vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Gibraltáru a okolitého územia, a to najmä územia obcí, ktoré tvoria Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar v Španielskom kráľovstve.

9.    Pripravovanou dohodou by sa mala zabezpečiť rovnováha práv a povinností, ako aj rovnaké podmienky, ktoré obstoja v skúške času. Touto rovnováhou sa musí zabezpečiť nezávislosť právneho poriadku a rozhodovania Únie, ako aj ochrana finančných záujmov Únie, pričom táto rovnováha musí byť v súlade so základnými zásadami Únie.

III. OBSAH PRIPRAVOVANEJ DOHODY

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

10.    Pripravovanou dohodou medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom by nemali byť dotknuté otázky zvrchovanosti a právomoci. Nemala by mať vplyv na právne postavenie Španielskeho kráľovstva, pokiaľ ide o zvrchovanosť a právomoc vo vzťahu k Gibraltáru.

11.    O pripravovanej dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom by sa malo rokovať pri úplnom rešpektovaní územnej celistvosti jej členských štátov, ako je to zaručené v článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

12.    Pripravovaná dohoda by nemala brániť uzatváraniu správnych dojednaní medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru o záležitostiach, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, pokiaľ sú ich ustanovenia zlučiteľné s ustanoveniami dohody a s právom Únie.

ZÁKLAD SPOLUPRÁCE

13.    Dodržiavanie a ochrana ľudských práv a základných slobôd, demokratických zásad, zásad právneho štátu vrátane pokračujúceho záväzku Spojeného kráľovstva dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a podpora nešírenia zbraní by mali predstavovať základné prvky pripravovaného vzťahu. Boj proti zmene klímy, ako bol vymedzený v rámci procesu UNFCCC, a najmä v Parížskej dohode, by mal tiež tvoriť jeden zo základných prvkov tohto vzťahu. Rovnako by ním mal byť program dôstojnej práce MOP vrátane vytvárania kvalitných pracovných miest, práv pri práci, bezpečných pracovných podmienok, sociálnou ochranou a sociálnym dialógom, s rodovou rovnosťou ako prierezovým cieľom. Týmto vzťahom by mali zmluvné strany opätovne potvrdiť svoj záväzok, že budú podporovať účinný multilateralizmus založený na pravidlách.    

14.    Vzhľadom na význam tokov údajov by sa v pripravovanej dohode mal potvrdiť záväzok zmluvných strán, že zabezpečia vysokú úroveň ochrany osobných údajov a že budú v plnej miere a na základe plne dynamického zosúlaďovania dodržiavať pravidlá Únie v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovsmernice (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj ich výklad a dohľad nad nimi zo strany Európskeho výboru pre ochranu údajov a Súdneho dvora Európskej únie.

POHYB OSÔB

15.    Cieľom pripravovanej dohody by malo byť odstránenie všetkých súčasných fyzických prekážok v pohybe osôb medzi Gibraltárom a schengenským priestorom. V dohode by sa nemala stanovovať účasť Gibraltáru na schengenskom acquis ani pridruženie Gibraltáru k jeho vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju. Orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru by nemali mať prístup k databázam vyhradeným podľa práva Únie pre členské štáty alebo krajiny pridružené k schengenskému alebo dublinskému acquis.

16.    V pripravovanej dohode by sa malo stanoviť, že kontroly hraníc má vykonávať v plnom súlade so schengenským acquis Španielsko; takéto kontroly hraníc by mali pozostávať z vykonávania hraničných kontrol zo strany Španielska pri vstupe a výstupe na novozriadených hraničných priechodoch na gibraltárskom letisku a v gibraltárskom prístave a z vykonávania hraničného dozoru v priľahlých vodách.

17.    V pripravovanej dohode by sa malo stanoviť, že príslušníci španielskej pohraničnej stráže majú všetky právomoci a povinnosti potrebné na vykonávanie kontrol hraníc a hraničného dozoru v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie, a to aj pokiaľ ide o odopretie vstupu, prijímanie žiadostí o medzinárodnú ochranu, zadržanie osôb a majetku, ako aj o uplatňovanie a využívanie IT systémov. V prípade potreby prijať následné opatrenia by mala byť v dohode stanovená povinnosť orgánov Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru pomáhať pri odovzdaní dotknutej osoby alebo veci orgánom Španielska a uľahčovať ho.

18.    V dohode by sa malo stanoviť, že čas strávený v Gibraltári sa bude na účely výpočtu oprávneného pobytu počítať ako čas strávený v schengenskom priestore.

19.    Odstránenie fyzických prekážok medzi územím Gibraltáru a schengenským priestorom, vrátane fyzickej infraštruktúry a súvisiacich kontrol osôb, si vyžaduje ako podmienku komplexné záruky s cieľom chrániť bezpečnosť a integritu schengenského priestoru.

20.    Tieto záruky by mali zahŕňať prinajmenšom:

[Osobitné pravidlá pre osoby s pobytom v Gibraltári]

a)V dohode by sa malo stanoviť, že osoby s oprávnením na pobyt v Gibraltári majú bezvízový vstup na územie schengenskému priestoru na najviac 90 dní v rámci každého 180-dňového obdobia v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie. Cestovné pasy týchto osôb nebudú označené pri vstupe do schengenského priestoru ani pri výstupe z neho, pričom sa na ne nebudú vzťahovať požiadavky podľa nariadenia o systéme vstup/výstup (EES) 7 a nariadenia o systéme EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) 8 .

b)V dohode by sa malo stanoviť, že sa osobám s oprávnením na pobyt v Gibraltári nesmie odoprieť vstup na územie Gibraltáru.

c)V dohode by sa malo stanoviť, že nadobudnutie a zachovanie práva na pobyt v Gibraltári by bolo podmienené existenciou skutočnej väzby s Gibraltárom, ktorá sa stanoví na základe skutočnej a pravidelnej fyzickej prítomnosti počas primeraného časového obdobia a ďalších objektívnych a overiteľných kritérií, ktoré nebudú zahŕňať investície v hospodárstve a v sektore nehnuteľností v Gibraltári ani vopred stanovené finančné platby pre orgány Gibraltáru; v dohode by sa malo stanoviť, že štátni príslušníci Spojeného kráľovstva iní ako tí s oprávnením na pobyt v Gibraltári v čase podpísania dohody by sa na účely žiadostí o povolenie na pobyt v Gibraltári a jeho získania po podpísaní dohody mali považovať za štátnych príslušníkov tretej krajiny.

d)Štátni príslušníci Spojeného kráľovstva iní ako tí s oprávnením na pobyt v Gibraltári v čase podpísania dohody sa majú na účely vstupu do Gibraltáru a pobytu v Gibraltári považovať za štátnych príslušníkov tretej krajiny.

[Zodpovednosť za žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Dublin a Eurodac)]

e)Pravidlá, ktorými sa stanoví, že Španielsko by v spolupráci so Spojeným kráľovstvom bolo zodpovedné za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v Gibraltári, a to v súlade s uplatniteľnými právom Únie. Orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru by boli v prípade potreby povinné pomáhať orgánom Španielska pri výkone ich úloh a uľahčovať ich, a to aj pokiaľ ide o odber odtlačkov prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu a tých osôb, ktoré boli zadržané pri pokuse o neoprávnené prekročenie hraníc, na účely systému Eurodac. V dôsledku tohto systému by pohyb žiadateľov o medzinárodnú ochranu medzi územím členských štátov a krajín pridružených k dublinského systému na jednej strane a Gibraltárom na strane druhej nemal mať za následok zánik zodpovednosti podľa dublinského nariadenia.

[Návrat/neregulárna migrácia]

f)Pravidlá, ktorými sa stanoví povinnosť Španielska v spolupráci so Spojeným kráľovstvom navrátiť neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Gibraltáru vrátane jeho hraníc, ako aj prijať všetky potrebné opatrenia na presadzovanie takýchto návratov v súlade s uplatniteľným právom Únie. Orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru by v prípade potreby boli povinné pomáhať orgánom Španielska pri výkone ich úloh.

g)Pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že prevádzačstvo migrantov je podľa právnych predpisov Gibraltáru stíhané ako trestný čin.

[Zodpovednosť dopravcov]

h)Pravidlá, ktorými sa na hraničných priechodoch v gibraltárskom prístave a na gibraltárskom letisku zabezpečí uplatňovanie práva Únie o zodpovednosti dopravcov [článok 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a smernica 2001/51/ES] za námornú alebo leteckú dopravu štátnych príslušníkov tretej krajiny do Gibraltáru z krajiny mimo EÚ, ktorí nemajú potrebné cestovné doklady na vstup do schengenského priestoru, ako aj o povinnosti týchto dopravcov navrátiť dotknutých štátnych príslušníkov tretej krajiny do ich krajiny odchodu; v dohode by sa malo zároveň spresniť, že Gibraltár sa na účely uplatňovania uvedených pravidiel o zodpovednosti dopravcov nebude členskými štátmi Únie považovať za územie tretej krajiny.

[Vopred poskytované informácie o cestujúcich]

i)Pravidlá, ktorými sa zabezpečí uplatňovanie smernice o vopred poskytovaných informáciách o cestujúcich (API) v Gibraltári [článok 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a smernica 2004/82/ES]; Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru by malo stanoviť, že pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru prichádzajúcich na gibraltárske letisko by sa vopred poskytované informácie o cestujúcich (API) mali postúpiť španielskym orgánom, ktoré vykonávajú hraničné kontroly.

[Víza a povolenia na pobyt]

j)V pripravovanej dohode by sa malo stanoviť, že Španielsko bude výhradne kompetentné vydávať na základe práva Únie krátkodobé víza vo vzťahu k Gibraltáru.

k)Pravidlá, ktorými sa stanoví, že jedine Španielsko bude kompetentné vydávať alebo obnovovať dlhodobé víza platné pre Gibraltár. Takéto dlhodobé víza sa budú môcť vydať alebo obnoviť len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky podľa právnych predpisov uplatniteľných na území Gibraltáru, ktoré určia orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru; Španielsko môže odmietnuť vydať alebo obnoviť vízum na základe zápisu v schengenskom informačnom systéme; v dohode by sa stanovilo, že vydanie dlhodobého víza platného pre Gibraltár by nemalo zaväzovať členský štát k tomu, aby zrušil zápis v schengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu.

l)Pravidlá, ktorými sa stanoví kompetencia Španielska vydávať alebo obnovovať na žiadosť orgánov Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín platné pre Gibraltár osobám, ktoré spĺňajú príslušné podmienky podľa právnych predpisov uplatniteľných na území Gibraltáru, a za predpokladu, že sú splnené pravidlá podľa bodu 20 písm. c). Španielsko môže vydanie alebo obnovenie povolenia na pobyt odmietnuť na základe zápisu v schengenskom informačnom systéme; v dohode by sa stanovilo, že vydanie alebo obnovenie povolenia na pobyt platného pre Gibraltár by nemalo zaväzovať členský štát k tomu, aby zrušil zápis v schengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu. V dohode by sa malo spresniť, že na povoleniach na pobyt sa zreteľne uvádza ich platnosť pre Gibraltár. Orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru môžu byť oprávnené za určitých podmienok vydávať tieto povolenia na pobyt.

m)Pravidlá, na základe ktorých sa vyžaduje nahradiť povolenia na pobyt a dlhodobé víza, ktoré Gibraltár v čase nadobudnutia platnosti dohody už vydal štátnym príslušníkom tretích krajín s oprávnením na pobyt v Gibraltári, povoleniami na pobyt vydanými v súlade s dohodou, a to do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti dohody. V dohode by sa malo stanoviť, že sa existujúce povolenia na pobyt oznámia Španielsku, ktoré môže vykonať kontroly v príslušných databázach a môže požiadať príslušné orgány v Gibraltári o zrušenie týchto povolení z dôvodu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.

[Bezpečnosť]

n)Pravidlá o výmene operačných informácií, na požiadanie aj z vlastnej iniciatívy, medzi orgánmi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru a členskými štátmi, vrátane informácií o záznamoch vedených v registroch trestov a informácií o hľadaných a nezvestných osobách a predmetoch, ak je to relevantné na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania závažnej trestnej činnosti v Gibraltári alebo členských štátoch, výkonu trestu alebo ochranného opatrenia, ako aj na účely ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a predchádzania takémuto ohrozeniu; orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru nebudú mať prístup k databázam zriadeným na základe práva Únie.

o)Pravidlá o spolupráci medzi orgánmi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru a agentúrami Europol a Eurojust v súlade s mechanizmami na spoluprácu s tretími krajinami, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch Únie, vrátane pravidiel o výmene osobných údajov medzi týmito agentúrami a príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru.

p)Pravidlá, ktorými sa stanoví možnosť cezhraničnej operačnej spolupráce, napríklad možnosť cezhraničného sledovania, cezhraničného prenasledovania osôb podozrivých z trestnej činnosti, organizovanie spoločnej hliadkovej činnosti a iné spoločné operácie.

q)Pravidlá, ktorými sa stanoví povinnosť Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru požadovať osobné záznamy o cestujúcich (PNR), pokiaľ ide o všetky lety prichádzajúce na gibraltárske letisko, ktoré sa majú sprístupniť španielskym orgánom v súlade so smernicou o PNR [smernica (EÚ) 2016/681]; na tento účel by sa malo v dohode stanoviť, že Gibraltár by sa na účely uplatňovania smernice o PNR nepovažoval za územie tretej krajiny.

r)Pravidlá vyžadujúce výkon posilnených policajných kontrol v oblastiach v blízkosti pozemnej hranice medzi Španielskom a územím Gibraltáru, tak na účely presadzovania práva, ako aj na účely migrácie.

s)Pravidlá, ktorými sa stanoví uplatňovanie pravidiel Únie o strelných zbraniach v Gibraltári [smernica (EÚ) 2021/555 o strelných zbraniach]; v dohode by sa malo stanoviť, že orgány Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru zavedú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu, ktorými sa vykonáva článok 10 Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

t)Pravidlá, ktorými sa stanoví uplatňovanie pravidiel Únie o prekurzoroch výbušnín v Gibraltári [nariadenie (EÚ) 2019/1148].

u)Pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že nezákonné obchodovanie s nelegálnymi drogami stíhané podľa práva Únie je takisto stíhané podľa práva Gibraltáru ako trestný čin, a pravidlá týkajúce sa omamných a psychotropných látok.

v)Pravidlo, ktorým sa od Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru požaduje, aby zabezpečilo, že sa osobám, ktorým by bol inak odopretý vstup do schengenského priestoru, okrem iného z dôvodu, že sú považované za hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť, zabráni a zakáže opustiť územie Gibraltáru a vstúpiť do schengenského priestoru; v dohode by sa na tento účel pre osoby s pobytom na území Gibraltáru zaviedol systém predbežného oznámenia alebo predbežného povolenia s cieľom umožniť im cestovanie do schengenského priestoru.

[Právny rámec pre účinnú justičnú spoluprácu v trestných veciach v kľúčových oblastiach]

w)Dohodou by sa malo zabezpečiť zavedenie právneho rámca, ktorý umožňuje účinnú justičnú spoluprácu v trestných veciach v kľúčových oblastiach a ktorý by mal obsahovať prinajmenšom:

-ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že Dohovor Rady Európy o vydávaní a dodatkové protokoly k nemu sa uplatňujú na Gibraltár,

-ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že príslušné dohovory Rady Európy o vzájomnej právnej pomoci a dodatkové protokoly k nim sa uplatňujú na Gibraltár,

-ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že príslušné dohovory Rady Európy o zaistení a konfiškácií majetku sa uplatňujú na Gibraltár.

21.    Na základe pripravovanej dohody by mali zmluvné strany zabezpečiť, že ich právne predpisy umožňujú prekračovať hranice medzi Úniou a Gibraltárom bez kontrol na hraničnom priechode.

22.    V pripravovanej dohode by sa mal stanoviť mechanizmus, na základe ktorého sa budúci relevantný vývoj práva Únie v prípade potreby premietne do úprav dohody; súčasťou dohody by malo byť aj ustanovenie, podľa ktorého Únia vypovie časť dohody, ktorá sa týka pohybu osôb, v prípade, že nedôjde k uskutočneniu uvedenej úpravy.

23.    V pripravovanej dohode by sa mala stanoviť povinnosť umožniť na území Gibraltáru akékoľvek činnosti inštitúcií Únie a členských štátov, ktoré sa týkajú schengenského hodnotenia.

24.    Pre prípad nedodržania zavedených záruk by sa v pripravovanej dohode mala stanoviť možnosť, že Únia jednostranne pozastaví všetky ustanovenia týkajúce sa pohybu osôb medzi Úniou a Gibraltárom.

25.    Pripravovaná dohoda by mala obsahovať mechanizmus na hodnotenie vykonávania tejto časti dohody. V dohode by sa malo stanoviť, že každá zmluvná strana môže, po počiatočných štyroch rokoch vykonávania a bez toho, aby bol dotknutý bod 57, rozhodnúť o tom, či bude pokračovať vo vykonávaní dohody alebo ju vypovie.

HOSPODÁRSTVO A OBCHOD

ROVNAKÉ PODMIENKY    

26.    Vzhľadom na geografickú blízkosť Únie a Gibraltáru a ich vzájomnú hospodársku závislosť by sa pripravovanou dohodou mala zabezpečiť otvorená a spravodlivá hospodárska súťaž, pričom súčasťou dohody majú byť solídne záväzky, že sa zabezpečia rovnaké podmienky a prispeje sa k udržateľnému rozvoju. Tieto záväzky by mali zodpovedať rozsahu a hĺbke pripravovanej dohody, celkového vzťahu a hospodárskeho prepojenia. Pripravovanou dohodou by sa mali dlhodobo zachovať prísne normy, pričom normy Únie a medzinárodné normy uplatňované v rámci EÚ 9 majú slúžiť ako referenčný bod, a to najmä v oblastiach štátnej pomoci, pracovných a sociálnych noriem, životného prostredia a klímy, daňových záležitostí, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj iné regulačné opatrenia a postupy v týchto oblastiach. Pripravovanou dohodou by sa mala zabezpečiť spravodlivá súťaž gibraltárskeho prístavu s inými európskymi prístavmi, najmä s prístavom Algeciras, a to aj pokiaľ ide o služby tankovania paliva.

27.    Bez toho, aby boli dotknuté body 62 a 65, by dohoda mala obsahovať primerané mechanizmy, ktorými sa zabezpečí účinné vykonávanie, presadzovanie práva a urovnávanie sporov, vrátane primeraných prostriedkov nápravy. Pripravovaná dohoda by mala obsahovať aj nezávislé opatrenia na rýchlu reakciu na narušenia rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v príslušných oblastiach, pričom referenčným bodom by mali byť normy Únie.

28.    Riadiaci orgán by mal byť splnomocnený zaoberať sa vývojom v úrovniach ochrany a upravovať záväzky v súvislosti s rovnakými podmienkami s cieľom doplniť ďalšie oblasti alebo postupom času stanoviť prísnejšie normy.

Štátna pomoc

29.    Pokiaľ ide o štátnu pomoc, pripravovanou dohodou by sa malo zabezpečiť uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na Gibraltár a v Gibraltári, a to na základe pravidiel Únie, ktoré budú slúžiť ako referenčný bod, pričom dohoda by mala obsahovať mechanizmy, ktoré reagujú na postupný vývoj takýchto pravidiel v čase s cieľom zabrániť narušeniu obchodu alebo hospodárskej súťaže. Únia a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru by sa mali takisto zaviazať k účinnému presadzovaniu právnych predpisov, a to aj prostredníctvom správnych a súdnych konaní, ako aj k účinným prostriedkom nápravy.Pracovné a sociálne normy

30.    Pokiaľ ide o pracovné a sociálne normy, pripravovanou dohodou by sa malo zabezpečiť, že Únia a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru si v priebehu času zachovajú vysoké úrovne ochrany, pričom normy Únie budú slúžiť ako referenčný bod, a to aspoň v týchto oblastiach: základné práva pri práci; normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; spravodlivé pracovné podmienky a pracovné normy; práva na informácie a konzultácie na úrovni spoločnosti a reštrukturalizácia podnikov. Zabezpečiť by sa ňou malo aj účinné vnútroštátne presadzovanie právnych predpisov.

Životné prostredie a klíma

31.    Pokiaľ ide o životné prostredie a klímu, pripravovanou dohodou by sa malo zabezpečiť, že Únia a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru si v priebehu času zachovajú vysoké úrovne ochrany, pričom normy Únie budú slúžiť ako referenčný bod, a to vo vzťahu k aspoň týmto oblastiam týkajúcim sa geografických súvislostí Gibraltáru:

prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí; účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia; posudzovanie vplyvov na životné prostredie a strategické environmentálne hodnotenie; emisie do ovzdušia a kvalita ovzdušia; ochrana prírody a zachovanie biodiverzity; nakladanie s odpadom, a to aj v gibraltárskom prístave; emisie hluku; ochrana a zachovanie vodného a morského prostredia, a to aj v prístavných zberných zariadeniach v gibraltárskom prístave; predchádzanie rizikám pre ľudské zdravie a zdravie zvierat alebo životné prostredie vyplývajúcim z výroby, používania, uvoľňovania a zneškodňovania chemických látok, znižovanie týchto rizík a ich odstraňovanie; zmena klímy, najmä emisie a odstraňovanie emisií skleníkových plynov, vrátane účinných systémov stanovovania cien uhlíka.

32.    Plánovanou dohodou by sa malo zabezpečiť, aby Únia a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru dodržiavali zásadu predbežnej opatrnosti a zásady, podľa ktorých by sa mali prijať preventívne opatrenia, ekologická škoda by sa prednostne mala napraviť pri zdroji, ochrana životného prostredia by sa mala začleniť do tvorby politík a znečisťovateľ by mal platiť. Zabezpečiť by sa ňou malo aj účinné vnútroštátne presadzovanie právnych predpisov.

Priame dane

33.    Pokiaľ ide o priame dane, v rámci pripravovanej dohody by sa mali uznať zásady dobrej správy v daňových záležitostiach vrátane globálnych štandardov pre transparentnosť a výmenu informácií, zásad spravodlivého zdaňovania a noriem OECD proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS), pričom Únia a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru by sa mali zaviazať k dodržiavaniu uvedených zásad. Pripravovanou dohodou by sa malo zabezpečiť, aby Gibraltár v priebehu času uplatňoval príslušné kľúčové daňové normy uplatniteľné v rámci Únie v súvislosti s výmenou informácií na požiadanie, z vlastnej iniciatívy a automaticky. Malo by sa ňou takisto zabezpečiť, aby Gibraltár uplatňoval normy uplatniteľné v rámci Únie v súvislosti s bojom proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam a v súvislosti s verejným podávaním správ podľa jednotlivých krajín úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. V rámci pripravovanej dohody by sa mal opätovne potvrdiť záväzok Únie a Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru, že obmedzia škodlivé daňové opatrenia berúc do úvahy akčný plán G20-OECD proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS), a zabezpečiť, aby sa Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru zaviazalo dodržiavať kódex správania pri zdaňovaní podnikov.Ďalšie nástroje pre obchod a udržateľný rozvoj

34.    Pripravovaná dohoda by mala prostredníctvom obchodu a investícií podporovať udržateľný rozvoj pri zohľadnení najnovšieho prístupu EÚ, pričom by mala byť primeraná vzťahu so Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

35.    Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť záväzky podporovať medzinárodné úsilie o predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim a zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru uplatňovalo normy na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu uplatniteľné v Únii.

OBCHOD S TOVAROM    

36.    Cieľom pripravovanej dohody by malo byť odstránenie všetkých súčasných fyzických prekážok pre voľný pohyb tovaru medzi Gibraltárom a Úniou. Odstránenie fyzických prekážok medzi Gibraltárom a Úniou vrátane akejkoľvek fyzickej infraštruktúry alebo kontrolných miest a súvisiacich kontrol tovaru si vyžaduje ako podmienku komplexnú úpravu s cieľom chrániť integritu jednotného trhu Únie a colnej únie a finančné záujmy Únie.

37.    Cieľom pripravovanej dohody by preto malo byť ustanovenie colnej únie medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, pričom jej súčasťou by mala byť úprava, ktorou sa zabezpečí, že sa príslušné ustanovenia práva Únie, najmä v oblasti tovaru, uplatňujú na Gibraltár a v Gibraltári, a to vrátane:

-colných predpisov stanovených v Colnom kódexe Únie vrátane zákazov a obmedzení, bezpečnostných opatrení a kontrol týkajúcich sa fyzického pohybu hotovosti, a to s výnimkou dohôd Únie o voľnom obchode,

-spoločných vonkajších colných sadzieb, ciel a opatrení obchodnej politiky Únie vrátane nástrojov na ochranu obchodu a štatistík o obchode,

-právnych predpisov týkajúcich sa spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty (DPH), a to aj vo vzťahu k službám, s cieľom začleniť Gibraltár do územia DPH a spotrebnej dane EÚ,

-právnych predpisov o administratívnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci medzi členskými štátmi Únie, a to aj v daňových a colných záležitostiach a na účely vymáhania pohľadávok vyplývajúcich z daní a ciel,

-systémov na udeľovanie licencií relevantných pre dovoz a vývoz, a

-požiadaviek na výrobky a noriem uplatniteľných na jednotnom trhu, a to vrátane tabaku a podobných výrobkov, a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.

38.    Táto úprava by mala obsahovať najmä ustanovenia o spolupráci v colnej a daňovej oblasti a o výmene informácií na predchádzanie podvodom a pašovaniu, najmä výrobkov podliehajúcich spotrebným alebo osobitným daniam ako tabakové výrobky, ako aj obchodovaniu s drogami, zbraňami a prekurzormi výbušnín a o boji proti nim, a to vrátane pohybov hotovosti a prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vo vzťahu k uvedeným činnostiam. Súčasťou colnej spolupráce by mala byť koordinácia v oblasti colných kontrol, spolupráca v rámci spoločných operácií, ako aj osobitné formy spolupráce platné v Únii.

39.    Ak právo Únie uplatniteľné v Gibraltári ponecháva určitú diskrečnú právomoc členským štátom Únie, Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Gibraltáru by sa malo zosúladiť s opatreniami prijatými Španielskom pri výkone tejto diskrečnej právomoci, a to aj pokiaľ ide o úroveň zdanenia tovaru. Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť najmä ustanovenia, ktorými sa v Gibraltári zabezpečí uplatňovanie daňového systému pre tovar, ktorý je v súlade s daňovým systémom Španielska. Týmto zosúladením by sa minimalizoval rozdiel maloobchodných cien oproti Španielsku týkajúci sa výrobkov podliehajúcich spotrebným a osobitným daniam, ako sú najmä alkohol, pohonné hmoty a tabakové výrobky, aby sa zabránilo odkloneniu obchodu alebo pašovaniu.

40.    Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že na územie colnej únie z Gibraltáru nevstúpi žiaden tovar bez toho, aby bol vopred deklarovaný a podrobený potrebným kontrolám, ktoré sú povinné v akomkoľvek inom mieste vstupu do colnej únie, a to na základe príslušných ustanovení práva Únie uplatniteľných na Gibraltár a v Gibraltári. Potrebné kontroly sa môžu vykonávať v Gibraltári alebo v iných miestach vstupu na územie colnej únie, na ktorých existuje primeraná infraštruktúra. Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že všetky colné, sanitárne a fytosanitárne kontroly a akékoľvek iné kontroly na hraničných priechodoch alebo colných úradoch v Gibraltári vykonávajú buď orgány Španielska, alebo, ako povinné minimum, spoločne španielske orgány a príslušné orgány v Gibraltári. Na účely kontrol by sa museli zriadiť hraničné kontrolné stanice a colné úrady v gibraltárskom prístave a na gibraltárskom letisku, pričom by bolo povinné používanie predovšetkým systému TRACES. Španielske orgány by na účely kontrol mali mať úplný, nepretržitý a plynulý elektronický prístup v reálnom čase k príslušným IT systémom príslušných orgánov v Gibraltári pre oblasti ciel/sanitárnych a fytosanitárnych opatrení/nepriamych daní.

41.    Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť aj ustanovenia, ktorými sa umožní monitorovanie akýchkoľvek ďalších činností príslušných orgánov v Gibraltári, najmä orgánov dohľadu nad trhom, týkajúcich sa vykonávania a uplatňovania ustanovení práva Únie, ktoré sú uplatniteľné podľa pripravovanej dohody, a to vrátane práva zástupcov Únie byť prítomní v Gibraltári a mať prístup k relevantným IT systémom príslušných orgánov v Gibraltári.

42.    Súčasťou pripravovanej dohody by zároveň mala byť možnosť Únie jednostranne prijímať primerané opatrenia vrátane obnovy už odstránenej fyzickej infraštruktúry a súvisiacich kontrol tovaru, ako aj zrušenia udelených obchodných preferencií, a to v prípade nedostatočného alebo chybného uplatňovania ustanovení pripravovanej dohody, v prípade chýb, nesprávnych úradných postupov alebo zneužitia zo strany orgánov Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru, v prípade nedostatočnej spolupráce, nezrovnalostí alebo podvodov alebo v prípade závažných hospodárskych, sociálnych alebo environmentálnych ťažkostí alebo narušení obchodu.

43.    Pripravovanou dohodou by sa mal stanoviť mechanizmus, podľa ktorého sa budúci relevantný vývoj práva Únie, ako napríklad mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, môže v prípade potreby premietnuť do úprav dohody, pričom v dohode by sa mali stanoviť primerané opatrenia v prípade, že nedôjde k uskutočneniu potrebnej úpravy.

44.    V pripravovanej dohode by sa mal stanoviť adekvátny príspevok do rozpočtu Únie z ciel vybraných v Gibraltári alebo v mene orgánov Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru. Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť aj opatrenia na boj proti podvodom a akémukoľvek protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie alebo finančné záujmy Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Gibraltáru.

DOPRAVA

45.    Na základe predchádzajúcej zhody medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom o gibraltárskom letisku by pripravovaná dohoda mala:

a) zabezpečiť, aby služby leteckej dopravy medzi Gibraltárom a miestami na území Únie poskytovali výlučne leteckí dopravcovia Únie, a

b) zahŕňať primerané ustanovenia o bezpečnej, zabezpečenej a environmentálne vhodnej prevádzke gibraltárskeho letiska, ako aj o spravodlivej hospodárskej súťaži medzi gibraltárskym letiskom a letiskami Únie.

46.    Pripravovanou dohodou by sa mala umožniť cestná nákladná a osobná doprava medzi zmluvnými stranami za predpokladu, že tieto dopravné operácie sú obmedzené na priľahlú pohraničnú zónu.

ŠPECIFICKÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

47.    V pripravovanej dohode by sa mali stanoviť opatrenia na účely posilnenej spolupráce medzi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o životné prostredie, vrátane uľahčovania vedeckého výskumu v oblasti morského prostredia. V dohode by sa mala stanoviť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je rovnocenná s normami Únie. Do praxe by sa mohla uviesť prostredníctvom správnych dojednaní medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom vo vzťahu k Gibraltáru, a to vo všetkých relevantných oblastiach vrátane rekultivácie pôdy.

PRÁVA PRACOVNÍKOV (vrátane koordinácie sociálneho zabezpečenia)    

48.    Pripravovanou dohodou by sa malo zabezpečiť, aby občania Únie s oprávnením na pobyt v Španielsku a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva s oprávnením na pobyt v Gibraltári, s výnimkou osôb, ktoré získali právo na pobyt po podpise pripravovanej dohody v súlade s bodom 20 písm. c) a m), mali na území Gibraltáru, resp. Španielska právo na prístup k zamestnaniu a právo vykonávať ho v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v Gibraltári a občanov Európskej únie v Španielsku. Aby sa toto právo mohlo naplno uplatňovať, mali by mať zároveň všetky následné práva, ktoré právo EÚ priznáva mobilným pracovníkom vrátane práva na vstup do Gibraltáru a Španielska a výstup z nich, práva zdržiavať sa na ich území počas svojej práce, nadobudnúť právo na trvalý pobyt a byť schopní využiť záruky, ak by sa Spojené kráľovstvo alebo Španielsko snažili obmedziť ich práva v Gibraltári, resp. Španielsku.

49.    Pripravovanou dohodou by sa mala vo vzťahu k osobám oprávneným podľa dohody zakázať akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti v Gibraltári a v Španielsku, ako sa stanovuje v príslušnom acquis Únie, najmä pokiaľ ide o životné podmienky, podmienky zamestnania a pracovné podmienky.

50.    Zodpovedajúce práva by sa mali priznať aj členom rodiny osôb oprávnených podľa dohody, ako stanovujú príslušné pravidlá Únie, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

51.    Vzhľadom na to, že ochrana práv sociálneho zabezpečenia je nevyhnutná na zaručenie účinného vykonávania cezhraničnej práce, ustanovenia o právach pracovníkov v pripravovanej dohode by mali byť doplnené ustanoveniami o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Dohodou by sa malo zabezpečiť najmä to, aby osoby oprávnené podľa dohody, ktoré pracujú alebo pracovali v Gibraltári, mali vysokú úroveň ochrany sociálneho zabezpečenia, pričom by sa mala rešpektovať základná zásada rovnakého zaobchádzania.

52.    Osoby oprávnené podľa dohody, ktoré sú pracovníkmi vyslanými v sektore poskytovania služieb v režime 4, majú mať práva uvedené v bodoch 48 až 51, ak sú pre ne relevantné, len vo vzťahu k službám, ktoré sú lokálne produkované aj spotrebúvané v priľahlom pohraničnom pásme.

ZÁLEŽITOSTI EURATOMU

53.    Pripravovaná dohoda môže zahŕňať relevantné záležitosti podľa Zmluvy o Euratome a jej sekundárnej legislatívy, najmä, ale nie výlučne, ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, spoločného jadrového trhu a jadrových bezpečnostných záruk.

FINANČNÝ MECHANIZMUS

54.    Mal by sa zaviesť finančný mechanizmus na podporu súdržnosti medzi Gibraltárom a oblasťou Campo de Gibraltar, napríklad pre záležitosti odbornej prípravy a zamestnanosti. Na financovanie tohto mechanizmu by mali prispievať obe zmluvné strany. Súčasťou mechanizmu by mali byť opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie proti podvodom a iným nezákonným činnostiam a nezrovnalostiam.

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

ŠTRUKTÚRA

55.    Pripravovaná dohoda by mala byť začlenená do celkového rámca riadenia zahŕňajúceho všetky oblasti spolupráce a prípadne aj dohody a dojednania, ktorými sa dopĺňa pripravovaná dohoda.

56.    Pripravovaná dohoda by mala umožniť jej pravidelné preskúmanie.

57.    Pripravovaná dohoda by sa mala uzavrieť na neurčité časové obdobie a mohla by sa vypovedať na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom lehota na oznámenie druhej zmluvnej strane sú tri mesiace.

RIADENIE

58.    S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie pripravovanej dohody by sa ňou mali zaviesť účinné a efektívne opatrenia na jej riadenie, dohľad nad ňou, jej vykonávanie a preskúmanie, ako aj na riešenie sporov a presadzovanie, pričom sa bude v plnej miere rešpektovať nezávislosť právnych poriadkov zmluvných strán.

59.    V rámci pripravovanej dohody by sa malo umožniť prijatie autonómnych opatrení vrátane úplného alebo čiastočného pozastavenia uplatňovania dohody, ako aj prípadných dodatočných dohôd v prípade porušenia základných prvkov.

60.    V rámci pripravovanej dohody by sa mal zriadiť riadiaci orgán zodpovedný za riadenie vykonávania a fungovania pripravovanej dohody, ako aj za dohľad nad ním a za uľahčovanie riešenia sporov. Tento riadiaci orgán by mal prijímať rozhodnutia a vydávať odporúčania týkajúce sa jeho vývoja. Súčasťou delegácie zastupujúcej Úniu v riadiacom orgáne by mali byť členské štáty vrátane Španielska.

61.    Riadiaci orgán by mal pozostávať zo zástupcov zmluvných strán na vhodnej úrovni, prijímať rozhodnutia konsenzom a mal by sa stretávať tak často, ako to bude potrebné na plnenie jeho úloh. Ak je to potrebné, tento orgán môže zriadiť aj osobitné podvýbory, ktoré by mu pomáhali pri plnení jeho úloh.

62.    V súvislosti s ustanoveniami práva Únie, ktoré sa uplatňujú na Gibraltár, by inštitúcie, najmä Súdny dvor Európskej únie, ako aj orgány, úrady a agentúry Únie mali mať vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu (Gibraltáru) a k fyzickým a právnickým osobám s pobytom alebo so sídlom na území Gibraltáru právomoci, ktoré im udeľuje právo Únie. Predovšetkým Súdny dvor Európskej únie by mal mať v tejto súvislosti právomoc stanovenú v zmluvách.

63.    Súčasťou pripravovanej dohody by mali byť vhodné opatrenia na urovnávanie sporov nezávislým rozhodcovským súdom, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre zmluvné strany, a presadzovanie práva vrátane ustanovení umožňujúcich urýchlené riešenie problémov.

64.    Ak by sa v rámci sporu nastolila otázka výkladu práva Únie, na čo môže poukázať aj ktorákoľvek zo zmluvných strán, rozhodcovský súd by mal danú otázku postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie ako jedinému rozhodcovi o práve Únie, aby vydal záväzné rozhodnutie. Rozhodcovský súd by mal rozhodnúť o spore v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie.

65.    Ak jedna zo zmluvných strán neprijme opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so záväzným vyriešením sporu v primeranej lehote, druhá zmluvná strana bude oprávnená požadovať finančnú náhradu alebo prijať primerané a dočasné opatrenia vrátane pozastavenia plnenia svojich povinností v rámci pôsobnosti pripravovanej dohody.

66.    V prípade údajného neplnenia záväzkov vyplývajúcich z dohody jednou zo zmluvných strán by druhá zmluvná strana bola oprávnená vykonať predbežné nápravné opatrenia, vrátane úplného alebo čiastočného pozastavenia vykonávania dohody, ktoré sú úmerné údajnému neplneniu záväzkov a jeho hospodárskemu a sociálnemu vplyvu, a to za predpokladu, že táto zmluvná strana začne v súvislosti s údajným porušením konanie na urovnanie sporu.

VÝNIMKY A ZÁRUKY

67.    V rámci pripravovanej dohody by sa mali stanoviť primerané výnimky. Malo by to zahŕňať zverejňovanie informácií týkajúcich sa bezpečnostných záujmov zmluvných strán.

AUTENTICKÉ JAZYKY

68.    Plánované partnerstvo, ktoré by malo byť rovnako autentické vo všetkých úradných jazykoch EÚ, by malo obsahovať jazykovú doložku v tomto zmysle.

(1)      Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.
(2)      Podľa vymedzenia v článku 2 dohody o vystúpení.
(3)

     Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z 29. decembra 2020 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020, s. 2).

(4)      Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 o uzavretí, v mene Únie, Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2021, s. 2).
(5)      „Po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie, sa na Gibraltár nebude vzťahovať územná pôsobnosť dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. To však nevylučuje možnosť, aby sa medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom uzatvárali samostatné dohody vo vzťahu k Gibraltáru. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Únie, a pri úplnom rešpektovaní územnej celistvosti jej členských štátov, ako je to zaručené v článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, tieto samostatné dohody si budú vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.“
(6)    Pozri poznámku pod čiarou č. 4.
(7)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(8)         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1).
(9)      Vrátane všetkých základných dohovorov MOP.
Top