EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10558

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10558 – COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 467/06

PUB/2021/922

OJ C 467, 19.11.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 467/8


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10558 – COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 467/06)

1.   

Komisii bolo 12. novembra 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Cogenio (Taliansko) patriaci do skupiny M&G,

Avio (Taliansko),

Termica Colleferro (Taliansko).

Podniky Cogenio a Avio získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Termica Colleferro.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Cogenio pôsobí v oblasti projektovania zariadení a služieb súvisiacich s výrobou, distribúciou a využívaním elektrickej energie, vykurovania, parných a chladiacich systémov a systémov zvyšovania energetickej účinnosti. Rozvíja projekty energetickej účinnosti pre talianske obchodné a priemyselné skupiny prostredníctvom projektov kogenerácie, trigenerácie, fotovoltiky a uskladňovania energie,

Avio pôsobí v leteckom a kozmickom priemysle. Vyvíja a predáva odpaľovacie systémy a taktické rakety a pôsobí v oblasti výskumu a vývoja nových materiálov a zariadení pre vesmírne aplikácie,

Termica Colleferro pôsobí v odvetví energetiky, konkrétne v oblasti výroby elektrickej a tepelnej energie. Vlastní a prevádzkuje kogeneračné zariadenie v Taliansku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top