EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0326

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

Ú. v. EÚ C 99, 1.3.2022, p. 244–244 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 99/244


P9_TA(2021)0326

Fond pre azyl, migráciu a integráciu 2021 – 2027 ***II

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2021 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

(2022/C 99/35)

Európsky parlament,

so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06486/2/2021 – C9-0225/2021),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018 (1),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0471),

so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0224/2021),

1.

schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.

konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.

poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 184.

(2)  Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 356.


Top