EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1218(02)

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 2020/C 437/12

PUB/2020/782

OJ C 437, 18.12.2020, p. 26–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/26


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2020/C 437/12)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O ŠTANDARDNEJ ZMENE JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„ARLANZA“

PDO-ES-A0613-AM02

Dátum oznámenia: 25. septembra 2020

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Zmena organoleptických vlastností: zmeny senzorických deskriptorov

ZMENA:

Došlo k revízii organoleptických vlastností chránených vín. Zmenil sa bod 2 písm. b) špecifikácie výrobku a bod 4 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, pretože neznamená podstatnú zmenu vlastností výrobku. Namiesto toho poskytuje presnejší opis v súlade s novými technikami senzorickej analýzy. Vlastnosti a profil v opise súvislostí, ktoré sú dôsledkom vzájomného pôsobenia medzi prírodnými a ľudskými faktormi, sa zachovávajú. Preto sa usudzuje, že táto zmena nepatrí do žiadnej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Zmena je potrebná na prepojenie týchto vlastností s deskriptormi, ktoré môže posúdiť degustačná komisia spĺňajúca kritériá stanovené v norme UNE-EN-ISO 17025.

2.   Aktualizácia osobitných enologických postupov: pestovanie, spracovanie a zrenie

ZMENA:

Znenie oddielov o pestovateľských postupoch, podmienkach výroby vína a zrení sa revidovalo. Zmenil sa bod 3 písm. a) a b) špecifikácie výrobku a bod 5 písm. a) jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, pretože neznamená podstatnú zmenu vlastností výrobku. Nepatrí do žiadnej z kategórií zmien na úrovni Únie stanovených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Cieľom je odstrániť niektoré otázky, ktoré sa ukázali ako zbytočné alebo ktoré v skutočnosti nepredstavovali technické špecifikácie výrobku, ako napríklad zákaz výsadby neschválených odrôd, nahrádzania vyhnutých krov a preštepovania, keďže v oddiele 6 špecifikácie výrobku sa už uvádza, ktoré odrody sú schválené na výrobu vín, na ktoré sa vzťahuje CHOP.

Takisto sa zistilo, že povinnosť natierať kade alebo nádrže epoxidovými živicami je zastaraná.

Napokon sa jasnejšie preformuloval oddiel o podmienkach zrenia, keďže požiadavky na zrenie sú stanovené vo vymedzení príslušných tradičných pojmov a označení, ako aj v uplatniteľných právnych predpisoch.

3.   Zmena obmedzení výroby vín

ZMENA:

Obmedzenia týkajúce sa výroby vína sa aktualizovali zmenou minimálnych percentuálnych podielov odrôd v rôznych typoch vína.

Bod 3 písm. c) špecifikácie výrobku a bod 5 písm. a) jednotného dokumentu boli zmenené.

Ide o štandardnú zmenu, keďže zmeny nespôsobujú žiadnu zmenu podstatných vlastností výrobku (víno s CHOP „Arlanza“), ktoré sú výsledkom vzájomného pôsobenia environmentálnych a ľudských faktorov. Nezrušujú súvislosť, a preto sa táto zmena nepovažuje za zmenu patriacu do niektorej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Cieľom tejto zmeny je prispôsobiť sa novým výrobným technikám a chuťovým preferenciám spotrebiteľov. Táto úprava množstva každej odrody však nemení podstatné vlastnosti chránených vín.

4.   Aktualizácia oddielu o maximálnych povolených výnosoch

ZMENA:

Maximálne hektárové výnosy sa nezmenili. Navrhovaná zmena sa týka zavedenia pojmu „vinohradnícka plocha“ a vypustenia bodov 3 a 4 z tohto oddielu (nesmie sa použiť mušt ani hrozno z akéhokoľvek nadmerného výnosu).

Týmto sa mení oddiel 5 špecifikácie výrobku. Zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

Ide o štandardnú zmenu, keďže zmeny nemajú za následok žiadnu zmenu základných vlastností výrobku. Tento oddiel bol jednoducho sformulovaný jasnejšie. Túto zmenu preto nemožno zaradiť do žiadnej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Pojem „vinohradnícka plocha“ je potrebný na uplatňovanie týchto limitov na výnos.

Vypustené body sa nepovažujú za potrebné, pretože sú zrejmé.

5.   Preklasifikovanie odrôd na výrobu vína

ZMENA:

Odrody boli preklasifikované, pričom len „Tinta del País“ sa ponechala ako hlavná odroda a zvyšok ako doplnkové odrody.

Oddiel 6 špecifikácie výrobku a bod 7 jednotného dokumentu sa zodpovedajúcim spôsobom zmenili.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nezahŕňa žiadnu zmenu základných vlastností výrobku, vína s CHOP „Arlanza“, ktoré sú výsledkom vzájomného pôsobenia environmentálnych a ľudských faktorov a v ktorých bude odroda „Tinta del País“ aj naďalej základom vín s CHOP. Nezrušujú súvislosť, a preto sa táto zmena nepovažuje za zmenu patriacu do niektorej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

V tejto oblasti prevláda odroda „Tinta del País“, ktorá predstavuje viac ako 90 % plochy vysadenej viničom, a preto tvorí základ vín s CHOP „Arlanza“. Cieľom tejto zmeny je len prispôsobiť špecifikáciu výrobku skutočnej situácii vín, na ktoré sa vzťahuje toto CHOP.

6.   Zmeny niektorých výnimiek

ZMENA:

Začlenenie možnosti znížiť potenciálny obsah alkoholu v hrozne najviac na jeden percentuálny bod, ak existuje technické odôvodnenie, že to neovplyvní kvalitu suroviny. Toto zníženie nesmie byť v žiadnom prípade spojené so zvýšením maximálnych výnosov.

Týmto sa mení bod 8 písm. b) podbod 1 špecifikácie výrobku. Zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

Ide o nepodstatnú zmenu, ktorá poskytuje prostriedky na kontrolu kvality konečného výrobku. Nielenže nedochádza k žiadnej zmene vlastností chráneného výrobku, ale umožňuje sa tým aj zaručiť, že sa tieto vlastnosti dosiahnu v každom roku. Preto sa usudzuje, že táto zmena nepatrí do žiadnej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Skúsenosti ukázali, že žiadne dva vinárske roky nie sú rovnaké a že vinič ovplyvňujú rôzne prírodné faktory (teplota, zrážky, neočakávané mrazy, škodce a choroby atď.), ktoré majú vplyv na množstvo a kvalitu hrozna.

Preto sa považovalo za potrebné zaviesť túto možnosť na zníženie potenciálneho obsahu alkoholu v hrozne.

7.   Odôvodnenie fľašovania na mieste pôvodu

ZMENA:

Nové znenie s cieľom odôvodniť, prečo sa balenie (fľašovanie) musí uskutočňovať vo vymedzenej oblasti v súlade s článkom 4 ods. 2 nového delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33. Vypustil sa aj bod, ktorým sa zakazuje používanie obalov, ktoré ovplyvňujú kvalitu alebo prestíž CHOP.

Bod 8 písm. b) podbod 2 špecifikácie výrobku a bod 9 jednotného dokumentu boli zmenené.

Tento postup bol už povinný, a preto táto zmena neobsahuje žiadne dodatočné obmedzenia obchodu. Preto sa táto zmena považuje za štandardnú, keďže nepatrí do žiadnej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Prvá zmena je len zmenou znenia s cieľom zabezpečiť súlad s platnými právnymi predpismi.

Pokiaľ ide o druhú zmenu, vína s CHOP „Arlanza“ sa spravidla uvádzajú na trh vo fľašiach. Iba vo výnimočných prípadoch sa môžu uvádzať na trh v iných obaloch za predpokladu, že to neovplyvní ich kvalitatívne vlastnosti. To umožňuje lepšie reagovať na požiadavky na uvádzanie výrobku na trh, ktoré sa týkajú určitých vonkajších trhov.

8.   Aktualizácia ustanovení o označovaní

ZMENA:

Zavedenie pojmov „vino de pueblo“ (obecné víno) a „fermentado en barrica“ (kvasené v sude) a nového znenia požiadaviek na označovanie.

Bod 8 písm. b) podbod 3 špecifikácie výrobku a bod 9 jednotného dokumentu boli zmenené.

Ide o štandardnú zmenu, keďže tieto nepovinné údaje v rámci označovania poskytujú spotrebiteľom viac informácií o tom, odkiaľ výrobok pochádza a ako sa vyrába, ale v žiadnom prípade nepredstavujú obmedzenie obchodu. Preto sa usudzuje, že táto zmena nepatrí do žiadnej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Príslušný orgán nedávno upravil výrazy súvisiace s používaním menšej zemepisnej jednotky vrátane „vino de pueblo“ (obecné víno), ak aspoň 85 % hrozna použitého na výrobu vína bolo zozbieraných z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v rámci danej obce alebo „menšieho miestneho subjektu“. Táto zmena je odôvodnená rastúcim dopytom spotrebiteľov po informáciách, v ktorých sa uvádza presný pôvod spomedzi obcí a miest, na ktoré sa CHOP vzťahuje.

V súlade s článkom 55 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 sa názov menšej zemepisnej jednotky môže uvádzať na etikete, ak sa upravuje v špecifikácii výrobku a v jednotnom dokumente.

Pokiaľ ide o vína „fermentado en barrica“, tieto vína sa vyrábajú v danej oblasti a predtým sa v ich prípade nemohol použiť tento odkaz.

Nové znenie neobsahuje žiadne nové požiadavky, ale celý oddiel bol jednoducho upravený tak, aby bol zrozumiteľnejší.

9.   Úprava oddielu o overovaní špecifikácie výrobku

ZMENA:

Preformulovanie oddielu 9 špecifikácie výrobku. Zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

Ide o štandardnú zmenu, keďže ju nemožno zaradiť do žiadnej z kategórií stanovených v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33.

DÔVODY:

Zosúladenie s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, najmä s jeho článkom 19, v ktorom sa stanovuje, ako má príslušný orgán alebo kontrolný orgán vykonávať každoročné overovanie na účely kontroly súladu so špecifikáciou výrobku. Táto zmena je súčasťou potrebnej aktualizácie špecifikácie výrobku, aby sa zabezpečilo, že spĺňa kritériá stanovené v norme UNE-EN-ISO 17065.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov výrobku

Arlanza

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych produktov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

VÍNO – biele vína

Biele vína: Pokiaľ ide o vzhľad, ich tóny siahajú od striebristej žltej po zlatožltú, sú číre a/alebo brilantné bez nerozpustných látok. Vo vôni sa vyznačujú ovocnými arómami. Pokiaľ ide o chuť, sú vyvážené a svieže.

Vyzreté biele vína: Pokiaľ ide o vzhľad, ich tóny siahajú od striebristej žltej po zlatožltú, sú číre a/alebo brilantné bez nerozpustných látok. Vo vôni sa vyznačujú ovocnými arómami a môžu mať aj drevité arómy. Pokiaľ ide o chuť, sú to vyvážené a svieže vína, ktoré môžu pripomínať vína dozrievané v drevených sudoch.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

10,5

Minimálna celková kyslosť

4 gramy na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

13,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

150

VÍNO – ružové vína

Ružové vína: Pokiaľ ide o vzhľad, ich tóny siahajú od farby šupiek cibule po jahodovočervenú; sú číre a/alebo brilantné bez nerozpustných látok.

Vo vôni sa vyznačujú arómami červeného a/alebo čierneho ovocia. Chuť je svieža a vyvážená.

Vyzreté ružové vína: Pokiaľ ide o vzhľad, ich tóny siahajú od farby šupiek cibule po malinovoružovú s odtienkami po dozrievaní, sú číre a/alebo brilantné bez nerozpustných látok. Vo vôni sa vyznačujú arómami čerstvého ovocia a/alebo červených kompótov a prítomnosťou aróm z dreva. Chuť je svieža a vyvážená.

(*)

Vína staršie ako jeden rok nesmú prekročiť hornú hranicu obsahu prchavých kyselín vypočítanú takto: 1 gram na liter do 10 obj. % plus 0,06 gramu na liter na každý percentuálny bod nad 10 %. Obsah prchavých kyselín nesmie v žiadnom prípade prekročiť 1,08 g/l, čo je vyjadrené ako kyselina octová.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11

Minimálna celková kyslosť

4 gramy na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

13,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

150

VÍNO – červené vína

Pokiaľ ide o vzhľad, ich odtiene siahajú od fialovočervenej po purpurovočervenú a farba na menisku naznačuje, že ide o mladé vína; vína sú číre bez nerozpustných látok.

Vo vôni sa vyznačujú arómami červeného a/alebo čierneho ovocia so strednou alebo vysokou intenzitou. Chuť je vyvážená a svieža.

(*)

Vína staršie ako jeden rok nesmú prekročiť hornú hranicu obsahu prchavých kyselín vypočítanú takto: 1 gram na liter do 10 obj. % plus 0,06 gramu na liter na každý percentuálny bod nad 10 %. Obsah prchavých kyselín nesmie v žiadnom prípade prekročiť 1,2 g/l, čo je vyjadrené ako kyselina octová.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11,5

Minimálna celková kyslosť

4 gramy na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

13,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

150

VÍNO – vyzreté červené vína

Pokiaľ ide o vzhľad, ich tóny siahajú od granátovočervenej po tehlovočervenú s odtienkami po dozrievaní; sú číre bez nerozpustných látok. Vo vôni sa vyznačujú vyváženou arómou dreva a ovocia v závislosti od dĺžky zrenia. Chuť je suchá s vyváženou kyslosťou.

(*)

Vína staršie ako jeden rok nesmú prekročiť hornú hranicu obsahu prchavých kyselín vypočítanú takto: 1 gram na liter do 10 obj. % plus 0,06 gramu na liter na každý percentuálny bod nad 10 %. Obsah prchavých kyselín nesmie v žiadnom prípade prekročiť 1,2 g/l, čo je vyjadrené ako kyselina octová.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

12

Minimálna celková kyslosť

4 gramy na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

16,67

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

150

5.   Vinárske výrobné postupy

a)   Osobitné enologické postupy

Osobitný enologický postup

Minimálny potenciálny obsah alkoholu v hrozne: 10,5 % v prípade bielych odrôd a 11,5 % v prípade modrých odrôd.

Maximálna výlisnosť: 72 litrov na 100 kg hrozna.

Obdobia dozrievania vín, pre ktoré sa používajú pojmy „Crianza“, „Reserva“ a „Gran Reserva“, sa počítajú od 1. novembra roku zberu.

Relevantné obmedzenie týkajúce sa výroby vín

Biele vína sa musia vyrábať výlučne z bielych odrôd Albillo a Viura.

Ružové vína musia byť vyrobené z odrôd: Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Albillo Mayor a Viura, pričom modré odrody predstavujú minimálne 50 %.

Červené vína sa musia vyrábať výlučne z modrých odrôd Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot a Petit Verdot.

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby: 2 000 krov na hektár.

b)   Maximálne výnosy

Biele muštové odrody

10 000 kilogramov hrozna na hektár

72 hektolitrov na hektár

Modré muštové odrody

7 000 kilogramov hrozna na hektár

50,40 hektolitra na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Provincia Burgos:

Avellanosa de Muñó a „menšie miestne subjekty“: Pinedillo, Paules del Agua a Torrecítores del Enebral; Ciruelos de Cervera (katastrálne územie 518) a „menší miestny subjekt“ Briongos de Cervera; Cebrecos, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias a „menší miestny subjekt“ Ura; Fontioso, Iglesiarrubia, Lerma a „menšie miestne subjekty“: Revilla Cabriada, Castrillo Solarana, Rabé de los Escuderos, Santillán del Agua, Ruyales del Agua a Villoviado; Los Balbases (katastrálne územie 523), Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte a „menší miestny subjekt“ Montuenga; Mahamud, Nebreda, Peral de Arlanza, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Puentedura, Quintanilla del Agua, Tordueles, Quintanilla del Coco a „menší miestny subjekt“ Castroceniza; Quintanilla de la Mata, Retuerta, Revilla Vallejera, Royuela de Riofranco, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa María del Campo, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Solarana, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Valles de Palenzuela, Villafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Montes, Villangómez a „menší miestny subjekt“ Villafuertes; Villaverde del Monte a Zael.

Provincia Palencia:

Baltanás a „menší miestny subjekt“ Valdecañas de Cerrato, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán a Villodrigo.

V obci Los Balbases je na pestovanie viniča vhodná len oblasť v rámci katastrálneho územia 523. V obci Ciruelos de Cervera je na pestovanie viniča vhodná len oblasť v rámci katastrálneho územia 518.

7.   Hlavné muštové odrody

TEMPRANILLO – TINTA DEL PAIS

8.   Opis súvislostí

Extrémne kontinentálne podnebie (výrazné rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami) a nadmorská výška sú najdôležitejšími fyzikálnymi faktormi, najmä počas procesu zrenia (pomalé a oneskorené). Rovnako dôležitým faktorom sú aj nízke výnosy oblasti dosiahnuté nízkou hustotou výsadby a prerieďovaním strapcov. Za týchto podmienok získava odroda „Tinta del País“ veľmi osobité vlastnosti, ktoré odlišujú túto oblasť od iných oblastí (hromadenie polyfenolov a aromatických prekurzorov a ideálna rovnováha medzi alkoholom a výraznou kyslosťou). Vína sú bohaté na polyfenoly, majú plné telo a vysokú kyslosť, vďaka čomu sú výnimočne vhodné na zrenie.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

Právny rámec:

vo vnútroštátnych právnych predpisoch

Druh ďalšej podmienky:

fľašovanie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Postup výroby vína zahŕňa fľašovanie a čistenie vín. Organoleptické, fyzikálne a chemické vlastnosti opísané v tejto špecifikácii výrobku teda možno zaručiť len vtedy, ak sa všetky jednotlivé kroky manipulácie s vínom uskutočňujú v oblasti výroby. Fľašovanie vín je jedným z rozhodujúcich faktorov na dosiahnutie vlastností stanovených v špecifikácii výrobku. V dôsledku toho a s cieľom zabezpečiť kvalitu a poskytnúť záruku, pokiaľ ide o pôvod a kontrolu, sa plnenie fľašovanie musí uskutočňovať na fľašovacích linkách vo vinárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú vo výrobnej oblasti.

Právny rámec:

vo vnútroštátnych právnych predpisoch

Druh ďalšej podmienky:

ďalšie ustanovenia týkajúce sa označovania

Opis podmienky:

Na etiketách chránených vín musí byť zreteľne uvedený zemepisný názov CHOP „Arlanza“. Tradičný pojem uvedený v článku 112 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je Denominación de Origen („označenie pôvodu“).

Na etikete musí byť uvedený ročník vína, aj keď vína nie sú vyzreté.

V prípade červených a ružových vín sa na etikete môžu používať tieto tradičné pojmy: „Crianza“, „Reserva“, „Gran Reserva“ a „Roble“ za predpokladu, že sú v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

V prípade červených a ružových vín s CHOP „Arlanza“ sa môže na etikete používať výraz „Roble“, ak sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Na hlavnej etikete vín sa môže používať výraz „Fermentado en barrica“ za podmienok stanovených v platných právnych predpisoch.

Podľa článku 120 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 sa názov inej zemepisnej jednotky, ktorá je menšia ako oblasť, ktorú ohraničuje vymedzená zemepisná oblasť v bode 5 tohto jednotného dokumentu (obce a „menšie miestne subjekty“), môže používať spolu s pojmom „Vino de Pueblo“ za predpokladu, že aspoň 85 % hrozna použitého na výrobu vína pochádza z pozemkov nachádzajúcich sa v uvedenej menšej zemepisnej jednotke.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+ARLANZA+Rev+1.docx/6c7b99b4-7da4-273d-cab8-a8a11e3df07d


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top