EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0174

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

COM/2020/174 final

V Bruseli2. 4. 2020

COM(2020) 174 final

2020/0055(APP)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Epidémia COVID-19 má dramatický vplyv na spoločnosť a hospodárstvo v Európskej únii a prinútila členské štáty prijať výnimočné opatrenia. Epidémia predstavuje závažné ohrozenie verejného zdravia s dosahom na občanov, spoločnosti a hospodárstva. Hospodárske činnosti sú narušené, čo spôsobuje problémy s likviditou a vážne zhoršenie finančnej situácie hospodárskych subjektov (podnikov, najmä MSP). Členské štáty tiež čelia zvýšenému zaťaženiu štátnych zdrojov, pokiaľ ide o financovanie systémov verejného zdravotníctva a ďalšie vykonávanie verejných služieb.

S cieľom pomôcť členským štátom pri riešení všetkých týchto výziev a reagovať na vplyv epidémie Komisia navrhla širokú škálu opatrení v rámci Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus 1 vrátane využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov 2 . Navrhlo sa posilnenie mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU na účely koordinácie spoločného obstarávania, zvýšenia zásob liekov, osobných ochranných prostriedkov a zdravotníckych výrobkov, a na účely repatriácie európskych občanov uviaznutých mimo EÚ 3 . Navrhlo sa aj posilnenie pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

S cieľom primerane reagovať na potreby vyplývajúce z epidémie COVID-19 Komisia teraz navrhuje, aby sa aktivoval nástroj núdzovej podpory vo výške 2,7 mld. EUR, ktorý bol vytvorený v roku 2016, keď vrcholila utečenecká kríza, a to s cieľom poskytnúť pomoc členským štátom v súvislosti s epidémiou COVID-19 4 . Vzhľadom na rýchly vývoj krízy Komisia navrhuje aj ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s dodatočným rozpočtom 300 mil. EUR s cieľom uľahčiť vytváranie zásob vo väčšom rozsahu a koordináciu distribúcie základných zdrojov v celej Európe 5 . 

Vyžaduje si to mobilizáciu osobitných nástrojov, keďže v rámci okruhu 3 viacročného finančného rámca (VFR) nie sú k dispozícii žiadne rezervy ani priestor na prerozdelenie. Disponibilita osobitných nástrojov na rok 2020 je prezentovaná v technickej úprave VFR na rok 2020 6 .Na základe súčasného vymedzenia a rozsahu pôsobnosti osobitných nástrojov v nariadení o VFR možno na tento účel využiť len nástroj flexibility a rezervu na nepredvídané udalosti, keďže použitie celkovej rezervy na záväzky je obmedzené na mladých ľudí a zamestnanosť, ako aj na migráciu a bezpečnosť. Kombinované prostriedky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v rámci nástroja flexibility a rezervy na nepredvídané udalosti, nestačia na pokrytie potrieb financovania nástroja núdzovej podpory a na značné posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU.

Vzhľadom na to, že ide o posledný rok VFR na roky 2014 – 2020 a Európska únia čelí bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze, Komisia navrhuje zmeniť nariadenie o VFR s cieľom odstrániť obmedzenie rozsahu pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky (článok 14) tak, aby sa umožnilo plné financovanie sumy 3,0 mld. EUR na reakciu na epidémiu COVID-19, ako je navrhované v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2020, ktorý sa predkladá samostatne.

Komisia navrhuje vypustiť odkazy na „mladých ľudí a zamestnanosť“ a spojenie slov „pre migráciu a bezpečnostné opatrenia„ zo znenia príslušných článkov.

V článku 135 ods. 2 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 7 sa stanovuje, že zmeny nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktoré sú prijaté k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume, sa na Spojené kráľovstvo nevzťahujú, pokiaľ majú tieto zmeny vplyv na finančné záväzky Spojeného kráľovstva. Zmeny stanovené v tomto nariadení sú obmedzené na zmenu účelu použitia celkovej rezervy na záväzky a nezvyšujú finančné záväzky. Článok 135 ods. 2 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa preto na tento pozmeňujúci návrh neuplatňuje.

2.VPLYV NA ROZPOČET

Tento návrh nemá žiadny priamy vplyv na rozpočet. Mobilizuje sa celková rezerva na záväzky a do ročného rozpočtu sú zahrnuté rozpočtové prostriedky, na ktoré sa vzťahujú postupy stanovené v nariadení o VFR a v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

2020/0055 (APP)

Návrh

NARIADENIE RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 312,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu 8 ,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)COVID-19 a súvisiaca kríza v oblasti verejného zdravia, ktorá si vyžaduje prijatie mimoriadnych opatrení, vyvíjajú veľký tlak na disponibilné finančné zdroje v rámci a mimo stropov VFR.

(2)Aby Únia mohla financovať primeranú reakciu na epidémiu COVID-19 a na súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia a hospodársku krízu v rámci nástroja núdzovej podpory 9 , navrhuje sa upraviť účel, na ktorý možno použiť disponibilné rozpočtové prostriedky v rámci celkovej rezervy na záväzky, ktorá je zameraná na rast a zamestnanosť, najmä zamestnanosť mladých ľudí, a na migráciu a bezpečnostné opatrenia.

(3)Navrhuje sa, aby sa čo najskôr mobilizovala celková rezerva na záväzky s cieľom umožniť jej rýchle využitie v roku 2020, ako sa uvádza v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2020 10 . Táto zmena nariadenia č. 1311/2013 by mala nadobudnúť účinnosť najneskôr v ten istý deň ako konečné prijatie uvedeného návrhu opravného rozpočtu.

(4)V článku 135 ods. 2 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 11 sa stanovuje, že zmeny nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktoré sú prijaté k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume, sa na Spojené kráľovstvo nevzťahujú, pokiaľ majú tieto zmeny vplyv na finančné záväzky Spojeného kráľovstva. Zmeny stanovené v tomto nariadení sú obmedzené na zmenu účelu použitia celkovej rezervy na záväzky a nezvyšujú finančné záväzky. Preto je vhodné ozrejmiť, že článok 135 ods. 2 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa na túto zmenu neuplatňuje.

(5)Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa mení takto:

1.    V článku 3 ods. 2 sa druhá veta nahrádza takto:

„Do rozpočtu je možné zahrnúť viazané rozpočtové prostriedky nad rámec stropov príslušných okruhov stanovených vo viacročnom finančnom rámci, ak je potrebné využiť zdroje z rezervy na núdzovú pomoc, Fondu solidarity Európskej únie, nástroja flexibility, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, rezervy na nepredvídané udalosti, osobitného nástroja flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie výskumu a celkovej rezervy na záväzky v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2012/2002 (*), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 (**) a medziinštitucionálnou dohodou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (***).

_____________________________

(*)Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie ( Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3 ).

(**)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).

(***)Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).“

2.    Článok 14 sa mení takto:

a)    Názov sa nahrádza takto:

„Celková rezerva na záväzky“;

b)    Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.    Rezervy, ktoré sú k dispozícii pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca pre viazané rozpočtové prostriedky, predstavujú celkovú rezervu na záväzky, ktorá sa sprístupní nad rámec stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci na roky 2016 až 2020.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

   Za Radu

   predsedníčka

(1)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, ECB, EIB a Euroskupine: Koordinovaná hospodárska reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19; COM(2020) 112 final, 13.3.2020.
(2)    Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus], z 13. marca 2020, COM(2020) 113 final, 13.3.2020.
(3)    Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020, COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)    Návrh nariadenia Rady, ktorým sa aktivuje núdzová podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2016/369 z 15. marca 2016 a ktorým sa menia jeho ustanovenia v súvislosti s epidémiou COVID-19, COM(2020) 175, 2.4.2020.
(5)    Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020, COM(2020) 170, 2.4.2020.
(6)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o technickej úprave v súvislosti s osobitnými nástrojmi na rok 2020 (článok 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020). COM(2020) 173, 2.4.2020.
(7)    Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.
(8)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(9)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(10)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(11)    Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.
Top