EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0138

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19

COM/2020/138 final

V Bruseli2. 4. 2020

COM(2020) 138 final

2020/0054(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Všetky členské štáty čelia stále intenzívnejšie priamym a nepriamym dôsledkom šírenia ochorenia COVID-19. Súčasná situácia je bezprecedentná a vyžaduje si prijatie výnimočných opatrení prispôsobených týmto okolnostiam.

Prvý balík opatrení, ktorý Komisia navrhla 13. marca 2020, priniesol niekoľko dôležitých zmien, ktoré umožňujú na túto situáciu účinnejšie reagovať. Medzičasom sú účinky na naše hospodárstva a spoločnosti čoraz závažnejšie. V druhom súbore opatrení je preto potrebné ísť nad rámec toho, čo je už možné, a poskytnúť mimoriadnu dodatočnú flexibilitu s cieľom reagovať na súčasnú bezprecedentnú situáciu, ktorá viedla k aktivácii všeobecnej únikovej doložky v rámci Paktu stability a rastu.

Aby bolo možné mobilizovať všetku podporu z fondov s cieľom riešiť dôsledky šírenia ochorenia COVID-19 na naše hospodárstva a spoločnosti, je nutné ako dočasné a výnimočné opatrenia, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktoré by mali platiť za bežných okolností, umožniť jednak 100 % mieru spolufinancovania z rozpočtu EÚ pri implementácii programov politiky súdržnosti, jednak presuny medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Európskym sociálnym fondom (ESF) a Kohéznym fondom a medzi kategóriami regiónov. Okrem toho sa navrhuje oslobodiť členské štáty od povinnosti dodržiavať požiadavky tematického zamerania, aby sa umožnilo presmerovanie zdrojov do oblastí najviac zasiahnutých súčasnou krízou. Táto výnimka umožní mobilizáciu všetkých dostupných zdrojov z EFRR, Kohézneho fondu a ESF na prekonanie bezprecedentných výziev, ktorým členské štáty čelia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Členské štáty a regióny budú môcť mobilizovať viac zdrojov na rozšírenie a predĺženie režimov skráteného pracovného času, na podporu prevádzkového kapitálu MSP a na okamžité výdavky v sektore zdravotnej starostlivosti.

Okrem toho s cieľom odstrániť v súčasnej situácii zbytočnú administratívnu záťaž, ktorá pre vnútroštátne a európske orgány verejnej správy vyplýva z úpravy programov, je tiež nutné, aby sa upustilo od zmien partnerských dohôd a predĺžila sa lehota na predkladanie výročných správ o vykonávaní v roku 2020, ako aj lehota na správy Komisie nadväzujúce na uvedené správy. Okrem toho sa zjednodušia určité procedurálne požiadavky spojené s auditmi a finančnými nástrojmi. Vzhľadom na súčasné obmedzenia pri vykonávaní potrebnej audítorskej činnosti by sa malo v prípade EFRR, ESF, ENRF a Kohézneho fondu výslovne stanoviť rozšírenie možnosti využiť neštatistickú metódu výberu vzorky. V záujme rýchlej úpravy finančných nástrojov s cieľom účinne reagovať na šírenie ochorenia COVID-19 by sa už nemala vyžadovať revízia a aktualizácia ex ante posúdenia a podporných dokumentov preukazujúcich, že poskytnutá podpora bola použitá na jej plánovaný účel. Okrem toho by sa možnosť podporiť prevádzkový kapitál prostredníctvom finančných nástrojov mala rozšíriť aj na EPFRV.

Napokon sa navrhuje, aby sa vzhľadom na tieto mimoriadne okolnosti poskytovala podpora z EFRR podnikom v ťažkostiach, čím sa zabezpečí súlad s prístupom prijatým na základe Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v čase aktuálnej pandémie COVID-19 a s pravidlami poskytovania pomoci de minimis.

Takisto je pravdepodobné, že šírenie ochorenia COVID-19 bude mať vážny vplyv na implementáciu prebiehajúcich operácií. Vnútroštátne orgány môžu preto v súlade so svojimi vnútroštátnymi pravidlami v prípade potreby a v odôvodnených prípadoch zvážiť úpravu operácií (napr. požadovaných výsledkov, lehoty na vykonanie atď.), a to tak, aby sa minimalizoval vplyv šírenia ochorenia COVID-19 na programy. Vnútroštátne orgány by mohli zvážiť aj možnosť vybrať si nové operácie alebo vyhlásiť nové alebo dodatočné výzvy na predkladanie návrhov, ak je to potrebné.

Môže dôjsť k prípadom, keď možno okolnosti vyplývajúce zo šírenia ochorenia COVID-19 považovať podľa vnútroštátneho práva za zásah vyššej moci, a preto sú platným odôvodnením neschopnosti plniť určitý záväzok. Komisia sa domnieva, že k riešeniu prípadov, keď prijímatelia včas nesplnia svoje povinnosti z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 (napríklad nedostupnosť zamestnancov), by sa malo pristupovať čo najflexibilnejšie. Rovnako pružne bude Komisia posudzovať aj plnenie povinností zo strany členských štátov. S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty a regióny mohli v plnej miere využiť podporu z fondov, by sa pri stanovovaní výšky konečného zostatku, ktorý sa má zaplatiť pre operačné programy, mali povoliť obmedzené úpravy maximálnej výšky príspevku z fondov na každú prioritu a kategóriu regiónov.

Týmito opatreniami sa dopĺňajú legislatívne úpravy navrhnuté 13. marca 2020. Sú výsledkom úzkej spolupráce s členskými štátmi prostredníctvom osobitnej skupiny pre investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus, ktorej už bolo adresovaných viac ako 200 otázok.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Návrh je v súlade s celkovým právnym rámcom pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a je obmedzený na cielené zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1301/2013. Návrhom sa dopĺňa návrh Komisie COM(2020) 113 z 13. marca 2020, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus), ako aj všetky ostatné opatrenia zamerané na riešenie súčasnej bezprecedentnej situácie.

Súlad s inými politikami Únie

Návrh sa obmedzuje na cielené zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a zachováva súlad s ostatnými politikami Únie.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Návrh vychádza z článkov 177, 178 a 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Stanovuje možnosť miery spolufinancovania vo výške 100 % a finančnú flexibilitu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti medzi EFRR, ESF a Kohéznym fondom a medzi kategóriami regiónov. Objasňuje oprávnenosť výdavkov dotknutých opatreniami, ktoré boli zavedené v reakcii na túto krízu v oblasti verejného zdravia. A napokon zmierňuje niektoré povinnosti členských štátov, pokiaľ z nich vyplýva administratívna záťaž, ktorá by mohla oddialiť implementáciu opatrení, ktorými sa reaguje na šírenie ochorenia COVID-19. Týmito výnimočnými zmenami nie sú dotknuté pravidlá, ktoré by sa mali uplatňovať za bežných okolností.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Cieľom návrhu je umožniť výnimky z určitých obmedzení v súlade s aktuálne platnými predpismi Únie, aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita pri mobilizácii existujúcich investičných zdrojov na riešenie priamych a nepriamych dôsledkov tejto bezprecedentnej krízy v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Proporcionalita

Návrh predstavuje obmedzenú a cielenú zmenu, ktorá nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa spočívajúceho v poskytnutí dodatočnej flexibility a právnej istoty na mobilizáciu investícií v reakcii na rozsiahle krízy verejného zdravia, ktoré majú vplyv na rastový potenciál regiónov a podnikov a dobré životné podmienky širokej verejnosti.

Výber nástroja

Nariadenie je vhodným nástrojom na zavedenie dodatočnej flexibility potrebnej na riešenie týchto bezprecedentných okolností.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

neuvádza sa

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Neuskutočnili sa žiadne konzultácie s externými zainteresovanými stranami. Tento návrh však nadväzuje na rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a Európskym parlamentom v posledných týždňoch a zohľadňuje viac ako 200 otázok vnútroštátnych orgánov, v ktorých žiadali o objasnenie a informácie v súvislosti s ich riadením opatrení reakcie na krízu, adresovaných osobitnej skupine pre investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus.

Získavanie a využívanie expertízy

neuvádza sa

Posúdenie vplyvu

S cieľom pripraviť návrhy nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 sa vykonalo posúdenie vplyvu. Tieto obmedzené a cielené zmeny si nevyžadujú osobitné posúdenie vplyvu.

Vhodnosť právnych predpisov a ich zjednodušenie

neuvádza sa

Základné práva

neuvádza sa

4.VPLYV NA ROZPOČET

Navrhovaná úprava nemá za následok žiadne zmeny, pokiaľ ide o ročné stropy záväzkov a platieb vo viacročnom finančnom rámci podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1311/2013. Celkové ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zostáva nezmenené.

Návrh uľahčí urýchlenie implementácie programu a v dôsledku toho predsunutie platobných rozpočtových prostriedkov.

Komisia bude dôkladne monitorovať vplyv navrhovanej zmeny na platobné rozpočtové prostriedky v roku 2020, pričom zohľadní plnenie rozpočtu aj revidované prognózy členských štátov.

5.INÉ PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a predkladania správ

Implementácia týchto opatrení sa bude monitorovať a budú sa o ňom podávať správy v rámci všeobecných mechanizmov podávania správ stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013.

Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

neuvádza sa

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Navrhuje sa zmeniť nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach) s cieľom zabezpečiť pre členské štáty možnosť požiadať o zmeny operačných programov, aby bolo možné v účtovnom roku 2020 – 2021 uplatniť na príslušný operačný program mieru spolufinancovania vo výške 100 % (článok 25a ods. 1). Komisia vykoná posúdenie a na jeho základe môže navrhnúť predĺženie tohto opatrenia.

Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby sa v prípade zmien operačných programov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bez obmedzení umožnil presun rozpočtových prostriedkov na rok 2020 medzi EFRR a ESF, ako aj Kohéznym fondom, v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (článok 25a ods. 2). Týmito presunmi by nemali byť dotknuté zdroje v rámci cieľa Európska územná spolupráca, doplnkové rozpočtové prostriedky pre najvzdialenejšie regióny, ani prostriedky pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

S cieľom vyhovieť potrebám členských štátov pri riešení súčasných špecifických problémov by členské štáty mali mať možnosť požiadať o presun zo svojich rozpočtových prostriedkov na rok 2020 medzi kategóriami regiónov. Aby bola podpora aj naďalej zameraná na menej rozvinuté regióny, členské štáty by mali predtým, ako zvážia presun prostriedkov z rozpočtu pre menej rozvinuté regióny, najprv preskúmať iné možnosti presunu finančných prostriedkov, vzhľadom na možné negatívne dôsledky takýchto presunov na základné investície v regióne pôvodu alebo na dokončenie operácií vybraných pred žiadosťou o presun (článok 25a ods. 3 a 4). V prípade zmien operačných programov predložených po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia by sa nemali uplatňovať požiadavky tematického zamerania (článok 25a ods. 5).

Aby sa okrem toho členské štáty mohli sústrediť na potrebnú reakciu na šírenie ochorenia COVID-19 a aby sa znížila administratívna záťaž, mali by sa zjednodušiť určité procedurálne požiadavky spojené s implementáciou programu, ako aj audity. Konkrétne by sa už nemali meniť partnerské dohody (článok 25a ods. 6), lehota na predloženie výročnej správy o vykonávaní by sa mala odložiť (článok 25a ods. 8) a malo by sa výslovne stanoviť aj rozšírenie možnosti využiť v prípade fondov a ENRF neštatistickú metódu výberu vzorky (článok 25a ods. 12). Okrem toho v súvislosti so zrušením viazanosti sa stanovujú konkrétne spôsoby odvolania sa na vyššiu moc (článok 25a ods. 8).

Takisto sa výnimočne povoľuje oprávnenosť výdavkov pre ukončené alebo plne implementované operácie na podporu kapacity reakcie na krízu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (článok 25a ods. 7). Takéto operácie možno vybrať ešte pred tým, ako Komisia schváli potrebnú zmenu programu.

Okrem toho, ak sú potrebné úpravy finančných nástrojov v záujme účinnej reakcie na krízu v oblasti verejného zdravia, nemala by sa vyžadovať revízia a aktualizácia ex ante posúdenia a podporných dokumentov preukazujúcich, že poskytnutá podpora bola použitá na jej plánovaný účel. Tiež by sa mali rozšíriť možnosti podpory prevádzkového kapitálu v rámci EPFRV (článok 25a ods. 10 a 11).

A navrhuje sa aj umožnenie dodatočnej flexibility pri ukončovaní programov s cieľom zabezpečiť, aby sa dostupné zdroje využili v najväčšej možnej miere (článok 1 ods. 3).

Napokon sa navrhuje zmena nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, aby sa vzhľadom na tieto osobitné okolnosti umožnilo poskytnutie podpory z EFRR podnikom v ťažkostiach, čím sa zabezpečí súlad s prístupom prijatým na základe Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 a s pravidlami poskytovania pomoci de minimis (článok 2).

2020/0054 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177, 178 a článok 322 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 1 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 2 ,

so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Členské štáty boli bezprecedentným spôsobom zasiahnuté dôsledkami krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Kríza brzdí rast v členských štátoch, čo zase zhoršuje závažný nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a významného zvýšenia verejných investícií potrebných v ich systémoch zdravotnej starostlivosti a iných odvetviach ich hospodárstiev. To vyvolalo výnimočnú situáciu, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom špecifických opatrení.

(2)V záujme riešenia dôsledkov krízy sa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013 už zmenili s cieľom umožniť väčšiu flexibilitu pri implementácii programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) a z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). S cieľom prispieť k účinnej reakcii na súčasnú krízu sa výrazne rozšíril rozsah podpory z EFRR.

(3)Vážne negatívne účinky na hospodárstva a spoločnosti v EÚ sa však stále zhoršujú. Preto je potrebné poskytnúť členským štátom mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, aby mohli reagovať na túto bezprecedentnú krízu, a to tým, že sa posilní možnosť mobilizovať akúkoľvek nevyužitú podporu z fondov.

(4)V záujme zníženia záťaže verejných rozpočtov reagujúcich na krízovú situáciu by členské štáty mali dostať výnimočnú možnosť požiadať o mieru spolufinancovania programov politiky súdržnosti vo výške 100 %, ktorá sa použije na účtovný rok 2020 – 2021 v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. Na základe posúdenia uplatňovania tejto výnimočnej miery spolufinancovania môže Komisia navrhnúť rozšírenie tohto opatrenia.

(5)S cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri prerozdeľovaní zdrojov, aby mohli cielene reagovať na krízu v oblasti verejného zdravia, by sa mala zaviesť alebo posilniť možnosť uskutočňovať v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti finančné presuny medzi EFRR, ESF a Kohéznym fondom. Okrem toho by sa vzhľadom na rozsiahly vplyv krízy v oblasti verejného zdravia mala výnimočne zvýšiť aj možnosť členských štátov uskutočňovať presuny medzi kategóriami regiónov, pričom sa zároveň musia dodržať ciele zmluvy v oblasti politiky súdržnosti. Týmito presunmi by nemali byť dotknuté zdroje v rámci cieľa Európska územná spolupráca, doplnkové rozpočtové prostriedky pre najvzdialenejšie regióny, ani prostriedky pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. 

(6)S cieľom umožniť členským štátom rýchlo nasadiť dostupné zdroje, aby mohli reagovať na šírenie ochorenia COVID-19 a vzhľadom na to, že z dôvodu pokročilej fázy implementácie programového obdobia 2014 – 2020 sa prerozdelenie zdrojov môže týkať len zdrojov dostupných na programovanie na rok 2020, je odôvodnené výnimočne udeliť členským štátom výnimku z povinnosti spĺňať požiadavky tematického zamerania do konca programového obdobia.

(7)Aby sa členské štáty mohli sústrediť na potrebnú reakciu na šírenie ochorenia COVID-19 a aby sa znížila administratívna záťaž, zjednodušia sa určité procedurálne požiadavky spojené s implementáciou programu, ako aj audity. V prvom rade by sa partnerské dohody až do konca programového obdobia nemali meniť, či už s cieľom zohľadniť predchádzajúce zmeny operačných programov alebo zaviesť akékoľvek iné zmeny. Lehota na predloženie výročných správ o vykonávaní za rok 2019 by sa mala posunúť, ako aj zaslanie súhrnnej správy Komisie na základe týchto výročných správ o vykonávaní. Pokiaľ ide o fondy a ENRF, malo by sa v súvislosti s účtovným rokom 2019 – 2020 výslovne stanoviť aj rozšírenie možnosti orgánov auditu využiť neštatistickú metódu výberu vzorky.

(8)Bolo by takisto vhodné uviesť, že výnimočne sa povoľujú ako oprávnené výdavky na ukončené alebo plne implementované operácie na podporu kapacity reakcie na krízu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Takéto operácie možno vybrať ešte pred tým, ako Komisia schváli potrebnú zmenu programu. Okrem toho by sa mali stanoviť osobitné postupy pre uplatnenie odvolania sa na vyššiu moc v súvislosti so zrušením viazanosti.

(9)Aby sa znížila administratívna záťaž a nedochádzalo k oneskoreniam v implementácii, keď sú v záujme zabezpečenia účinnej reakcie na krízu v oblasti verejného zdravia potrebné úpravy finančných nástrojov, do konca programového obdobia by sa navyše už nemala vyžadovať revízia a aktualizácia ex ante posúdenia ani aktualizované podnikateľské plány alebo rovnocenné dokumenty ako súčasť podporných dokumentov preukazujúcich, že poskytnutá podpora bola využitá na jej plánovaný účel. Okrem toho by sa mali rozšíriť možnosti podporiť prevádzkový kapitál prostredníctvom finančných nástrojov v rámci EPFRV.

(10)S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli v plnej miere využiť podporu z fondov alebo z ENRF, by sa mala poskytnúť dodatočná flexibilita pri výpočte konečného zostatku na konci programového obdobia.

(11)Na uľahčenie presunov povolených na základe tohto nariadenia by sa podmienka stanovená v článku 30 ods. 1 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá sa týka použitia rozpočtových prostriedkov na ten istý cieľ, nemala vzťahovať na presuny navrhované podľa tohto nariadenia.

(12)S cieľom zabezpečiť súlad medzi prístupom prijatým na základe Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 a pomoci de minimis na jednej strane a podmienkami poskytovania podpory pre podniky v ťažkostiach z EFRR na strane druhej, by sa nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 malo zmeniť tak, aby umožňovalo poskytovanie podpory takýmto podnikom v tejto špecifickej situácii.

(13)Keďže ciele tohto nariadenia, a to reagovať na dôsledky krízy v oblasti verejného zdravia zavedením flexibilných opatrení pri poskytovaní podpory z EŠIF, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(14)Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)Vzhľadom na naliehavosť situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia sa považuje za potrebné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:

1.V hlave II druhej časti sa vkladá táto nová kapitola: 

„KAPITOLA V

Výnimočné opatrenia na využitie EŠIF v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19“;

„Článok [25a]
Výnimočné opatrenia na využitie EŠIF v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19

1.Odchylne od článku 60 ods. 1 a článku 120 ods. 3 prvého a štvrtého pododseku sa na žiadosť členského štátu môže na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu počas účtovného roka, ktorý sa začína 1. júla 2020 a končí 30. júna 2021, na jednu alebo viaceré prioritné osi v rámci programu podporovaného z EFRR, ESF alebo Kohézneho fondu uplatniť miera spolufinancovania vo výške 100 %.

Žiadosti o úpravu miery spolufinancovania sa podávajú na základe postupu na zmenu programov stanoveného v článku 30 a je k nim priložený revidovaný program alebo programy. Miera spolufinancovania vo výške 100 % sa uplatňuje len vtedy, ak Komisia schváli príslušnú zmenu programu najneskôr pred predložením konečnej žiadosti o priebežnú platbu v súlade s článkom 135 ods. 2 NSU.

Pred predložením prvej žiadosti o platbu za účtovný rok, ktorý sa začína 1. júla 2021, členské štáty oznámia tabuľku uvedenú v článku 96 ods. 2 písm. d) bode ii), v ktorej potvrdia mieru spolufinancovania uplatňovanú počas účtovného roka, ktorý sa končí 30. júna 2020, na priority, na ktoré sa vzťahuje dočasné zvýšenie na 100 %.

2.V reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 sa zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie na rok 2020 na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti, môžu na žiadosť členských štátov presunúť medzi EFRR, ESF a Kohéznym fondom bez ohľadu na percentuálne podiely uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a) až d).

Na účely týchto presunov sa neuplatňujú požiadavky stanovené v článku 92 ods. 4.

Presuny nemajú vplyv na zdroje pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súlade s článkom 92 ods. 5 a na pomoc pre najodkázanejšie osoby v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti v súlade s článkom 92 ods. 7.

Presuny zdrojov medzi EFRR, ESF a Kohéznym fondom podľa tohto odseku sa vykonajú v súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa zdroje presúvajú.

3.Odchylne od článku 93 ods. 1 a popri možnosti stanovenej v článku 93 ods. 2 sa zdroje, ktoré sú k dispozícii na programovanie na rok 2020, na žiadosť členských štátov môžu v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 presunúť medzi kategóriami regiónov.

4.Žiadosti o presuny podľa odsekov 2 a 3 sa podávajú na základe postupu na zmenu programov stanoveného v článku 30, musia byť riadne odôvodnené a musí k nim byť priložený revidovaný program alebo programy, v ktorom/ktorých sa uvedú presunuté sumy podľa fondu, prípadne kategórie regiónu.

5.Odchylne od článku 18 a nariadení pre jednotlivé fondy sa na pridelené finančné prostriedky uvedené v žiadostiach o zmenu programu, ktoré boli predložené ku dňu [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] alebo po tomto dátume, alebo v presunoch oznámených podľa článku 30 ods. 5 nevzťahujú požiadavky na tematické zameranie stanovené v tomto nariadení alebo v nariadeniach pre jednotlivé fondy.

6.Odchylne od článku 16 sa od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] partnerské dohody nemenia a zmeny programu nevedú k zmene partnerských dohôd.

Odchylne od článku 26 ods. 1, článku 27 ods. 1, článku 30 ods. 1 a článku 30 ods. 2 sa od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] neoveruje súlad programov a ich implementácie s partnerskou dohodou.

7.Na operácie na podporu kapacít reakcie na krízu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 uvedené v článku 65 ods. 10 druhom pododseku sa neuplatňuje článok 65 ods. 6.

Odchylne od článku 125 ods. 3 písm. b) môžu byť takéto operácie vybrané na podporu z EFRR alebo ESF pred schválením zmeneného programu.

8.Na účely článku 87 ods. 1 písm. b) sa v prípade, že sa uvedie ako dôvod vyššej moci šírenie ochorenia COVID-19, informácie o sumách, pri ktorých nebolo možné podať žiadosť o platbu, sa poskytnú súhrnne podľa priorít, a to v prípade operácií, ktorých celkové oprávnené náklady predstavujú menej ako 1 000 000 EUR.

9.Odchylne od lehôt stanovených v nariadeniach pre jednotlivé fondy sa výročná správa o vykonávaní programu podľa článku 50 ods. 1 na rok 2019 pre všetky EŠIF predkladá do 30. septembra 2020. Zaslanie súhrnnej správy pripravenej Komisiou v roku 2020 v súlade s článkom 53 ods. 1 sa môže zodpovedajúcim spôsobom odložiť.

10.Odchylne od článku 37 ods. 2 písm. g) sa nevyžaduje revízia alebo aktualizácia ex ante posúdení, ak sú zmeny finančných nástrojov potrebné na zabezpečenie účinnej reakcie na šírenie ochorenia COVID-19.

11.Ak finančné nástroje poskytujú podporu vo forme prevádzkového kapitálu pre MSP podľa článku 37 ods. 4 druhého pododseku [vloženého na základe zmeny vyplývajúcej z investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus], nevyžadujú sa ako súčasť podporných dokumentov nové alebo aktualizované podnikateľské plány alebo rovnocenné dokumenty a dôkazy umožňujúce overenie, že podpora poskytovaná prostredníctvom finančných nástrojov sa využila na jej plánovaný účel.

Odchylne od nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa takáto podpora môže poskytovať aj z EPFRV v rámci opatrení uvedených v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a súvisiacich s implementáciou finančných nástrojov. Takéto oprávnené výdavky nesmú presiahnuť 200 000 EUR.

12.Na účely článku 127 ods. 1 druhého pododseku predstavuje šírenie ochorenia COVID-19 riadne odôvodnený prípad, v ktorom orgány auditu môžu na základe svojho odborného úsudku použiť neštatistickú metódu výberu vzorky za účtovný rok, ktorý sa začína 1. júla 2019 a končí 30. júna 2020.

13.Na účely uplatňovania článku 30 ods. 1 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa podmienka, aby rozpočtové prostriedky boli určené na ten istý cieľ, nevzťahuje na presuny podľa odsekov 2 a 3.“;

2.V článku 130 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.    Odchylne od odseku 2 nesmie príspevok z fondov alebo z ENRF prostredníctvom platieb konečného zostatku na každú prioritu za jednotlivé fondy a kategórie regiónov v poslednom účtovnom roku presiahnuť o viac ako 10 % príspevok z fondov alebo z ENRF na každú prioritu za jednotlivé fondy a kategórie regiónov, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie o schválení operačného programu.

Príspevok z fondov alebo z EFNR prostredníctvom platieb konečného zostatku v poslednom účtovnom roku nesmie presiahnuť vykázané oprávnené verejné výdavky a príspevok z každého fondu a kategórie regiónov na každý operačný program, ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.“.

Článok 2
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1301/2013

Článok 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 sa nahrádza takto:

„podniky v ťažkostiach vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci; podniky, ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci 3 alebo s nariadeniami Komisie (EÚ) č. 1407/2013 4 , (EÚ) č. 1408/2013 5 a (EÚ) č. 717/2014 6 , sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach.“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 7  

4 Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

13 Regionálna a mestská politika

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie 

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 8  

 Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie 

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu 

1.4.Ciele

1.4.1.Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

neuvádza sa

1.4.2.Špecifické ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Špecifický cieľ č.

neuvádza sa

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

neuvádza sa

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na prijímateľov/cieľové skupiny.

neuvádza sa

1.4.4.Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné monitorovať realizáciu návrhu/iniciatívy.

neuvádza sa

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

neuvádza sa

1.5.2.Prínos zapojenia Európskej únie

neuvádza sa

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

neuvádza sa

1.5.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

neuvádza sa

1.6.Trvanie a finančný vplyv

 Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

   Návrh/iniciatíva bude v platnosti od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

   Finančný vplyv od roku 2020 do roku 2025.

 Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob riadenia 9

 Priame riadenie na úrovni Komisie

prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané riadenie s členskými štátmi

 Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

 subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

neuvádza sa

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

neuvádza sa

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Zistené riziká

neuvádza sa

2.2.2.Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly.

neuvádza sa

2.2.3.Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby

neuvádza sa

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

neuvádza sa

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

·Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo
[Okruh…………………...…………]

DRP/NRP 10 .

krajín EZVO 11

kandidátskych krajín 12

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

1b Inteligentný a inkluzívny rast:

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond

4 Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

13 Regionálna a mestská politika

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

·Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo
[Okruh………………………...……………]

DRP/NRP

krajín EZVO

kandidátskych krajín

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[XX YY YY]

NIE

NIE

NIE

NIE

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

Navrhovaná úprava nemá za následok žiadne zmeny, pokiaľ ide o ročné stropy záväzkov a platieb vo viacročnom finančnom rámci podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1311/2013.

Ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond zostáva nezmenené.

Výsledkom návrhu bude prednostné čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok, ktorý sa začína 1. júla 2020 a končí 30. júna 2021, ako sa uvádza ďalej.

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavkyv mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného
rámca

Číslo

1b

Inteligentný a inkluzívny rast

GR: EMPL, REGIO

2020

2021

2022

2023

2024

2025

SPOLU

• Operačné rozpočtové prostriedky

1b: Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond

Záväzky

(1)

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000

Platby

 

(2)

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov 13  

neuvádza sa

(3)

Rozpočtové prostriedky
pre GR EMPL, REGIO SPOLU 

Záväzky

= 1 + 1a + 3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Platby

= 2 + 2a

+3

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Platby

(5)

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHU
1b viacročného finančného rámca
SPOLU

Záväzky

= 4 + 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Platby

= 5 + 6

8 500,000

6 100,000

0,000

–7 300,000

–7 300,000

0,000

0,000Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:

• Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

Platby

(5)

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z finančného krytia na vykonávanie osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV
1 až 4 viacročného finančného rámca
SPOLU
(referenčná suma)

Záväzky

= 4 + 6

Platby

= 5 + 6Okruh viacročného finančného
rámca

5

„Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

GR: <…….>

• Ľudské zdroje

• Ostatné administratívne výdavky

GR <…….> SPOLU

Rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky
OKRUHU 5 viacročného finančného rámca
SPOLU

(Záväzky spolu = Platby spolu)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 14

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 5 viacročného finančného rámca
SPOLU

Záväzky

Platby

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie existujúcich operačných prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke (bez zmien):

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

VÝSTUPY

Druh 15

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet spolu

Náklady spolu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 1 16

‒ Výstup

‒ Výstup

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 1 medzisúčet

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 2…

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 2 medzisúčet

NÁKLADY SPOLU

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1.Zhrnutie

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N 17

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

OKRUH 5
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

Mimo OKRUHU 5 18
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné
administratívne výdavky

Medzisúčet
mimo OKRUHU 5
viacročného finančného rámca

SPOLU

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.    

3.2.3.2.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Rok
N

Rok
N + 1

Rok N + 2

Rok N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

• Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01 (nepriamy výskum)

10 01 05 01 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času) 19

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy  20

‒ ústredie

– delegácie

XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Externí zamestnanci

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

   Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

vplyv na vlastné zdroje

vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v bežnom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 21

Rok
N

Rok
N + 1

Rok
N + 2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

(1)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(2)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(3)    Ú. v. EÚ C 91, 20.3.2020, s. 1.
(4)    Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).
(5)    Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 9).
(6)    Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014, s. 45).
(7)    ABM: riadenie podľa činností; ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
(8)    Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(9)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovom sídle BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(11)    EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(12)    Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(13)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(14)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať.
(15)    Výstupy sú produkty, ktoré sa majú dodať, a služby, ktoré sa majú poskytnúť (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(16)    Ako je uvedené v bode 1.4.2. „Špecifické ciele...“.
(17)    Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína vykonávať.
(18)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(19)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
(20)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(21)    Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % na náklady na výber.
Top