EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0023

Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

COM/2020/23 final

V Bruseli14. 1. 2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Zmenený návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.    KONTEXT NÁVRHU

Komisia 28. novembra 2018 predstavila svoju strategickú dlhodobú víziu prosperujúceho, moderného, konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050 1 . V stratégii sa ukazuje, ako môže Európa zohrávať vedúcu úlohu v úsilí o klimatickú neutralitu investíciami do realistických technologických riešení, posilňovaním postavenia občanov a zosúlaďovaním činností v kľúčových oblastiach, ako je priemyselná politika, financie či výskum, a zároveň sa postarať o sociálne spravodlivú transformáciu.

Ako sa uvádza v oznámení o európskom ekologickom dohovore 2 , Komisia navrhuje Mechanizmus spravodlivej transformácie na doplnenie rozpočtových a právnych návrhov, ktoré už boli predložené na roky 2021 – 2027. Súčasťou Mechanizmu spravodlivej transformácie je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý sa uplatňuje v rámci politiky súdržnosti. Fond na spravodlivú transformáciu sa zriaďuje osobitným nariadením, v ktorom sa stanovuje špecifický cieľ tohto fondu, jeho geografické pokrytie, metodika alokácie rozpočtových prostriedkov a obsah plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré sú potrebné na podporu programovania.

Fond na spravodlivú transformáciu doplní navrhované fondy politiky súdržnosti, ku ktorým patrí Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“) a Kohézny fond, a bude sa teda implementovať v rámci politiky súdržnosti. Jeho celkové fungovanie sa bude riadiť ustanoveniami uvedenými v návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (ďalej len „všeobecné nariadenie“). Preto je potrebné tento návrh zmeniť tak, aby sa Fond na spravodlivú transformáciu stal novým fondom v rámci politiky súdržnosti.

2.    PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

   Právny základ

Činnosti EÚ sú odôvodnené článkom 174 ods. 1 ZFEÚ: „Únia rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Únia sa predovšetkým zameriava na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch“.

   Subsidiarita a proporcionalita

V súlade s článkom 4 ods. 2 ZFEÚ má Únia spoločnú právomoc s členskými štátmi v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj v určitých aspektoch sociálnej politiky. Takisto má právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj priemyslu (článok 6 ZFEÚ).

Cieľom zdieľaného riadenia je zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali na čo najbližšej úrovni k občanom a aby bola činnosť na úrovni EÚ opodstatnená vzhľadom na možnosti a špecifiká na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Zdieľané riadenie prináša Európu bližšie k jej občanom a prepája miestne potreby s európskymi cieľmi. Okrem toho zvyšuje zodpovednosť za ciele EÚ, keďže členské štáty a Komisia majú spoločnú rozhodovaciu právomoc a zodpovednosť a spoločne financujú programy.

   Výber nástroja

Týmto nariadením sa mení návrh všeobecného nariadenia 3 .

3.    VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

   Konzultácie so zainteresovanými stranami

Dôvodová správa pôvodného návrhu všeobecného nariadenia obsahuje podrobné informácie o uskutočnených verejných konzultáciách a konzultáciách so zainteresovanými stranami a o spôsobe, akým boli príslušné výstupy z konzultácií zohľadnené. Tento pozmeňujúci návrh si nevyžaduje dodatočné konzultácie.

   Hodnotenia a posúdenia vplyvu

Dôvodová správa pôvodného návrhu všeobecného nariadenia obsahuje podrobné informácie o výsledku hodnotení ex-post a predbežných hodnotení, ktoré boli vykonané na podporu tohto návrhu.

Zároveň sa v nej potvrdzuje, že toto nariadenie nie je predmetom posúdenia vplyvu, pretože sa ním stanovujú spoločné pravidlá a mechanizmus realizácie pre rôzne politiky a fondy v rámci zdieľaného riadenia. Naopak, k nariadeniam, ktoré sa týkajú jednotlivých fondov poskytujúcich podporu, sa posúdenia vplyvu prikladajú.

4.    VPLYV NA ROZPOČET

Komisia sa snaží splniť svoje priority stanovené v politických usmerneniach ako súčasť širších ambícií týkajúcich sa rozpočtu EÚ. Jednou z priorít v tomto kontexte je aj ambiciózny Fond na spravodlivú transformáciu. Z tohto dôvodu Komisia už v počiatočnej fáze svojho funkčného obdobia predkladá legislatívny návrh týkajúci sa Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý dopĺňa a zastrešuje súčasné návrhy týkajúce sa budúceho viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“). Tento návrh, ako aj zmena návrhu Komisie týkajúceho sa všeobecného nariadenia budú podkladom pre rokovania o budúcom VFR a budú pravdepodobne začlenené do celkovej dohody o budúcom VFR.

5.    ĎALŠIE PRVKY

   Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Právny rámec tvorí osobitný návrh nariadenia o Fonde na spravodlivú transformáciu a cielené úpravy návrhu Komisie týkajúceho sa všeobecného nariadenia.

Realizácia a implementácia Fondu na spravodlivú transformáciu sa bude riadiť všeobecným nariadením, ktoré sa musí zmeniť.

Hlavné pozmeňujúce návrhy sa týkajú:

·Úpravy požiadaviek na obsah dohody o partnerstve a programov, ktoré dostávajú podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu. V nich sa stanovuje predovšetkým povinnosť predložiť plány spravodlivej transformácie územia vymedzené v návrhu nariadenia o Fonde na spravodlivú transformáciu ako prílohu k programom podporeným z Fondu na spravodlivú transformáciu.

·Opisu mechanizmu a pravidiel upravujúcich povinný prevod zdrojov z EFRR a ESF+ do Fondu na spravodlivú transformáciu na základe typu intervencií, ktoré sa majú podporiť.

·Uplatňovania ustanovení uvedených vo všeobecnom nariadení a v návrhu nariadenia o Fonde na spravodlivú transformáciu na doplnkové zdroje EFRR/ESF+ s cieľom zabezpečiť, aby sa na všetky zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu (jednotný súbor zdrojov s jednotným súborom pravidiel) vzťahoval jednotný súbor pravidiel.

·Vysvetlenia, že v základe pre výpočet požiadaviek tematickej koncentrácie pre EFRR a ESF+ nie sú zahrnuté sumy prevedené z EFRR a ESF+ ako doplnkové zdroje do Fondu na spravodlivú transformáciu.

2018/0196 (COD)

Zmenený návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza

Návrh Komisie COM(2018) 375 sa mení takto:

1.    Názov návrhu sa nahrádza takto:

„Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza“;

2.    Odôvodnenie 2 sa nahrádza takto:

„(2) S cieľom ďalej rozvíjať koordinovanú a harmonizovanú implementáciu fondov Únie, ktoré sa vykonávajú na základe zdieľaného riadenia, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ ide o Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Fond pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „IBMF“), by sa mali stanoviť rozpočtové pravidlá založené na článku 322 ZFEÚ pre všetky tieto fondy (ďalej len „fondy“), v ktorých sa jasne určí rozsah pôsobnosti príslušných ustanovení. Okrem toho by sa mali stanoviť spoločné ustanovenia na základe článku 177 ZFEÚ, ktoré sa budú vzťahovať na špecifické pravidlá pre jednotlivé politiky pre EFRR, ESF+, Kohézny fond, FST a ENRF.“;

3.    Odôvodnenie 8 sa nahrádza takto:

„(8) V záujme dosiahnutia priorít Únie by mali fondy sústrediť svoju podporu na obmedzený počet cieľov politiky v súlade so svojimi úlohami a cieľmi vychádzajúcimi zo zmluvy. Ciele politiky pre AMIF, ISF a BMVI by mali byť stanovené v príslušných špecifických nariadeniach pre jednotlivé fondy. FST a zdroje z EFRR a ESF+, ktoré sa prevádzajú do FST ako doplnková podpora, by mali prispievať k jednému špecifickému cieľu.“;

4.    V odôvodnení 19 sa prvá veta nahrádza takto:

„Členský štát by mal vykonať preskúmanie v polovici obdobia každého programu podporovaného z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST. “;

5.    Vkladá sa toto odôvodnenie 22a:

„(22a) S cieľom zvýšiť účinnosť FST by mali byť pre tento fond k dispozícii doplnkové zdroje z EFRR a ESF+. Tieto doplnkové zdroje by sa mali poskytovať prostredníctvom osobitného povinného prevodu z uvedených fondov do FST, pričom sa zohľadnia výzvy v oblasti transformácie stanovené v plánoch spravodlivej transformácie územia, ktoré je potrebné riešiť. Sumy, ktoré sa majú previesť, by sa mali poskytnúť zo zdrojov z kategórií regiónov, v ktorých sa nachádzajú územia identifikované v plánoch spravodlivej transformácie územia. Vzhľadom na tieto špecifické podmienky využívania zdrojov FST by sa na vytvorenie zdrojov FST mal uplatňovať len osobitný mechanizmus prevodu. Okrem toho by sa malo jasne stanoviť, že na FST a na zdroje z EFRR a ESF+ prevedené do FST, ktoré sa tiež stávajú podporou FST, by sa mali vzťahovať len ustanovenia tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST]. Na doplnkovú podporu by sa nemalo vzťahovať ani nariadenie (EÚ) [nariadenie o EFRR/Kohéznom fonde] ani nariadenie (EÚ) [nariadenie o ESF+]. Zdroje EFRR prevedené ako doplnková podpora pre FST by sa preto mali vylúčiť zo základu pre výpočet požiadaviek tematickej koncentrácie stanovených v článku 3 nariadenia (EÚ) [nariadenie o EFRR/Kohéznom fonde] a z výpočtu minimálnych alokácií na udržateľný rozvoj miest, ako sa stanovuje v článku 9 nariadenia (EÚ) [nariadenie o EFRR/Kohéznom fonde]. To isté platí pre zdroje ESF+ prevedené ako doplnková podpora do FST v súvislosti s požiadavkami tematickej koncentrácie stanovenými v článku 7 nariadenia (EÚ) [nariadenie o ESF+].“;

6.    Odôvodnenie 27 sa nahrádza takto:

„(27) Členské štáty by mali zriadiť monitorovacie výbory na preskúmanie výkonnosti programov. V prípade EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu by výročné správy o implementácii mali byť nahradené každoročným štruktúrovaným dialógom o politike na základe najnovších informácií a údajov o implementácii programov, ktoré sprístupní členský štát. Výročné hodnotiace zasadnutie by sa malo organizovať aj v súvislosti s programami pokrývajúcimi fond FST.“;

7.    Odôvodnenie 39 sa nahrádza takto:

„(39) Podpora z Kohézneho fondu, FST a EFRR by sa v spoločných programoch v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu mohla kombinovať s podporou z ESF+, aby sa zlepšila komplementarita a zjednodušila implementácia.“;

8.    Článok 1 sa mení takto:

a)Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. V tomto nariadení sa stanovujú:

a)rozpočtové pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“), Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj na riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) (ďalej len „fondy“);

b)spoločné ustanovenia uplatniteľné na EFRR, ESF+, Kohézny fond, FST a ENRF.“;

b)V odseku 6 sa vkladá toto písmeno h):

„h) nariadenie (EÚ) [nariadenie o FST] (ďalej len „nariadenie o FST“)(*).

(*) Ú. v. EÚ L, , s. .“;

9.    Článok 4 sa mení takto:

a)V odseku 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„FST podporuje špecifický cieľ, ktorým je umožniť regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo“.

Prvý pododsek odseku 1 sa neuplatňuje na zdroje EFRR a ESF+, ktoré sa prevádzajú do FST v súlade s článkom 21a.“;

b)Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. EFRR, ESF+, Kohézny fond a FST prispievajú k činnostiam Únie vedúcim k posilneniu jej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ, a to plnením týchto cieľov:

a)Investovanie do zamestnanosti a rastu členských štátov a regiónov, ktorý má byť podporovaný z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST, a

b)Európska územná spolupráca (Interreg), ktorý má byť podporovaný z EFRR.“;

c)V odseku 3 sa posledná veta nahrádza takto:

„V prípade EFRR, ESF+ Kohézneho fondu a FST sú koeficienty priradené k dimenziám a kódom typov intervencií stanovených v prílohe I.“;

10.    Článok 8 sa mení takto:

a)Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) vybrané ciele politiky a špecifický cieľ FST spolu s uvedením a odôvodnením fondov a programov, ktoré budú sledovať tieto ciele politiky, a v prípade potreby aj odôvodnenie rozhodnutia použiť spôsob čerpania z Programu InvestEU, s prihliadnutím na príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny;“;

b)V písmene b) sa úvodná časť nahrádza takto:

„b) pre každý z vybraných cieľov politiky uvedených v písmene a) a špecifický cieľ FST;“;

c)Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) predbežnú finančnú alokáciu z každého z fondov podľa cieľa politiky na národnej úrovni, pričom sa rešpektujú pravidlá pre jednotlivé fondy, pokiaľ ide o tematickú koncentráciu, a predbežnú finančnú alokáciu na špecifický cieľ FST vrátane všetkých zdrojov z EFRR a ESF+, ktoré sa majú previesť do FST v súlade s článkom 21a;“;

11.    Článok 10 sa mení takto:

a)Názov článku sa nahrádza takto:

Článok 10    
Používanie EFRR, ESF+, Kohézneho fondu, FST a ENRF prostredníctvom Programu InvestEU“;

b)V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„1. Členské štáty môžu v partnerskej dohode alebo v žiadosti o zmenu programu alokovať sumu z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu, FST a ENRF, ktorou sa má prispieť do Programu InvestEU a ktorá sa má poskytnúť z rozpočtových záruk“;

12.    V článku 11 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7. Príloha IV sa neuplatňuje na programy podporované z ENRF.

„Príloha IV sa neuplatňuje ani na priority podporované z FST, ani na zdroje EFRR a ESF+, ktoré sa prevádzajú do FST v súlade s článkom 21a.“; “;

13.    V článku 14 sa odsek 1 mení takto:

a)Úvodná časť sa nahrádza takto:

„1. V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST preskúmajú členské štáty každý program, pričom zohľadnia tieto prvky:“;

b)Dopĺňa sa toto písmeno e):

„e) okrem toho, v prípade programov podporovaných z FST, posúdenie vykonané Komisiou podľa článku 29 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1999 (*).

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013.“;

14.    Článok 17 sa mení takto:

a)Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Pre každý program sa stanoví stratégia jeho príspevku k stanoveným cieľom politiky alebo k špecifickému cieľu FST a informovania o jeho výsledkoch.“;

b)V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2. Program musí zahŕňať priority. Každá priorita zodpovedá jednému cieľu politiky alebo špecifickému cieľu FST alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca cieľu politiky pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému cieľu politiky alebo špecifickému cieľu FST môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.“;

c)Odsek 3 sa mení takto:

i)V písmene a) sa dopĺňa tento bod viii):

„viii)okrem toho, v prípade programov podporovaných z FST, výzvy súvisiace s transformáciou identifikované v plánoch spravodlivej transformácie územia podľa článku [7] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST];“;

ii)Písmeno d) sa mení takto:

Bod i) sa nahrádza takto:

„i)súvisiace typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich očakávaného príspevku k splneniu týchto špecifických cieľov a v prípade potreby aj k realizácii makroregionálnych stratégií, stratégií pre morské oblasti a plánov spravodlivej transformácie územia podľa článku [7] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST];“;

Dopĺňa sa tento bod viii):

„viii) okrem toho, pokiaľ ide o špecifický cieľ FST, odôvodnenie súm prevedených zo zdrojov EFRR a ESF+ v súlade s článkom 21a, ako aj ich rozdelenie podľa kategórií regiónov, ktoré bude odrážať typy intervencií plánovaných v súlade s plánmi spravodlivej transformácie územia podľa článku [7] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST];“; “;

iii)V písmene f) sa bod i) nahrádza takto:

„i) tabuľku, v ktorej sa uvádzajú celkové finančné alokácie pre každý z fondov a pre každú kategóriu regiónov na celé programové obdobie a podľa jednotlivých rokov vrátane súm prevedených podľa článku 21 alebo článku 21a; “;

d)Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST predložených v súlade s článkom 16 obsahuje tabuľka uvedená v odseku 3 písm. f) bode ii) len sumy na roky 2021 až 2025.“;

e)Vkladá sa tento odsek 8:

„8. V prípade programov podporovaných z FST, členské štáty predkladajú Komisii plány spravodlivej transformácie územia podľa článku [7] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST] ako súčasť programu alebo žiadosti o jeho zmenu.“;

15.    V článku 19 ods. 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„5. Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 5 % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 3 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého fondu rovnakého programu. V prípade programov podporovaných z EFRR, ESF+ a FST sa prevod týka len alokácií pre rovnakú kategóriu regiónov.“;

16.    Článok 20 sa nahrádza takto:

Článok 20
Spoločná podpora z fondov EFRR, ESF+, FST a Kohézneho fondu

1.    Fondy EFRR, ESF+, FST a Kohézny fond môžu spoločne poskytovať podporu pre programy v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti.

2.    Fondy EFRR a ESF+ môžu komplementárnym spôsobom a najviac do výšky 10 % podpory z týchto fondov na každú prioritu programu financovať operáciu alebo jej časť, ktorej náklady sú oprávnené na podporu z iného fondu na základe pravidiel oprávnenosti platných pre daný fond za predpokladu, že tieto náklady sú potrebné na implementáciu. Táto možnosť sa neuplatňuje na zdroje EFRR a ESF+, ktoré sa prevádzajú do FST v súlade s článkom 21a.“;

17.    V článku 21 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6. Zdroje FST vrátane zdrojov prevedených z EFRR a ESF+ v súlade s článkom 21a, sa nesmú prevádzať do iných fondov či nástrojov podľa odsekov 1 až 5.

FST nesmie získavať prevody podľa odsekov 1 až 5.

Prevod zdrojov z EFRR a ESF+ do FST v súlade s článkom 21a sa vylúči zo základu pre výpočet na účely 5 % stropu stanoveného v odseku 1. “;

18.    Vkladá sa tento článok 21a:

Článok 21a    
Prevod zdrojov z fondov EFRR a ESF+ do fondu FST

1.Suma zdrojov dostupných pre FST v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti v súlade s článkom [3] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST] sa doplní o zdroje z EFRR, ESF+ alebo ich kombinácie z kategórie regiónov, v ktorých sa dané územie nachádza. Celková výška zdrojov z EFRR a ESF+ prevedených do FST je najmenej [jeden a pol násobok] výšky podpory pre FST, nesmie však presiahnuť [trojnásobok] výšky tejto podpory. V žiadnom prípade nesmú zdroje prevedené buď z EFRR alebo ESF+ presiahnuť úroveň 20 % príslušných alokácií z EFRR a ESF+ pre dotknutý členský štát.

Príslušné prevody zdrojov z EFRR a ESF+ na prioritu alebo priority podporované fondom FST odrážajú typy intervencií v súlade s informáciami stanovenými v programe podľa článku 17 ods. 3 písm. d) bodu viii). Tieto prevody sa považujú za konečné.

2.Zdroje FST vrátane zdrojov prevedených z EFRR a ESF+ sa implementujú v súlade pravidlami stanovenými v tomto nariadení a nariadení (EÚ) [nariadenie o FST]. Pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) [nariadenie o EFRR/Kohéznom fonde] a v nariadení (EÚ) [nariadenie o ESF+] sa neuplatňujú na zdroje z EFRR a ESF+ prevedené v súlade s odsekom 1.“;

19.    V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Miestny rozvoj vedený komunitou sa môže podporovať aj z fondov EFRR, ESF+, FST a ENRF.“;

20.    V článku 31 sa v odseku 2 dopĺňa toto písmeno e):

„e) podpora z fondu FST: 3,25 %.;“

21.    V článku 35 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) výročné správy o výkonnosti pre programy podporované z ENRF, AMF, ISF a BMVI a záverečnú správu o výkonnosti pre programy podporované z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST;“;

22.    V článku 36 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3. V prípade programov podporovaných z EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST musí členský štát najneskôr jeden mesiac pred výročným hodnotiacim zasadnutím poskytnúť Komisii informácie týkajúce sa prvkov uvedených v článku 35 ods. 1.“;

23.    V článku 38 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. V prípade programov podporovaných z fondov EFRR, ESF+, Kohézneho fondu a FST musí každý riadiaci orgán do 15. februára 2031 predložiť Komisii záverečnú správu o výkonnosti programu.“;

24.    V článku 45 ods. 1 písm. c) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii) operácie podporované z ESF+, FST, ENRF, ISF, AMIF a BMVI, ktorých celkové náklady presahujú 100 000 EUR;“;

25.    V článku 48 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak celkové náklady na operáciu nepresahujú 200 000 EUR, príspevok poskytnutý prijímateľovi z EFRR, ESF+, FST, AMIF, ISF a BMVI je vo forme jednotkových nákladov, jednorazových platieb alebo paušálnych sadzieb s výnimkou operácií, v prípade ktorých podpora predstavuje štátnu pomoc. Ak sa použije paušálne financovanie, iba kategórie nákladov, na ktoré sa uplatňuje paušálna sadzba, môžu byť refundované v súlade s prvým pododsekom písm. a).“;

26.    V článku 51 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Pri operáciách podporovaných z AMIF, ISF, BMVI, ESF+ a EFRR sa platy a príspevky vyplatené účastníkom považujú za dodatočné oprávnené náklady nezahrnuté do paušálnej sadzby.“;

27.    Článok 57 sa mení takto:

a)V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade FST výdavky spojené s operáciami prispievajú k vykonávaniu príslušného plánu spravodlivej transformácie územia stanoveného podľa článku [7] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST].“;

b)V odseku 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade EFRR, Kohézneho fondu a FST je to vtedy, keď sa do programu pridá nový typ intervencie podľa tabuľky 1 prílohy I, alebo v prípade AMIF, ISF a BMVI podľa špecifických nariadení pre jednotlivé fondy.“;

28.    V článku 59 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. V prípade operácií podporovaných z ESF+ alebo z FST v súlade s [článkom [4 ods. 2)] písm. h), i) a j)] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST] sa podpora vráti späť vtedy, ak tieto operácie podliehajú povinnosti zachovať investíciu podľa pravidiel štátnej pomoci.“;

29.    V článku 73 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Štatistická metóda výberu vzorky sa môže uplatniť na jeden alebo viac programov, ktoré dostávajú podporu z EFRR, Kohézneho fondu, FST a ESF+, a v prípade potreby na základe stratifikácie pokrýva jedno alebo viaceré programové obdobia, a to podľa odborného posúdenia orgánu auditu.“;

30.    V článku 74 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3. Operácie, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresahujú 400 000 EUR v prípade EFRR a Kohézneho fondu, 300 000 EUR v prípade ESF+ a FST alebo 200 000 EUR v prípade ENRF, AMIF, ISF a BMVI sa pred predložením účtov za účtovný rok, v ktorom sa daná operácia dokončí, nesmú podrobiť viac ako jednému auditu vykonanému buď orgánom auditu alebo Komisiou.“;

31.    V článku 96 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5. Pokiaľ ide o záverečný účtovný rok, Komisia vyplatí alebo vymôže ročný zostatok účtov pre programy podporované z EFRR, ESF+, FST a Kohézneho fondu najneskôr dva mesiace po dátume prijatia záverečnej správy o výkonnosti, ako sa uvádza v článku 38.“;

32.    V článku 98 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6. V pravidlách pre jednotlivé fondy sa môžu v prípade FST stanoviť osobitné dôvody na finančné opravy zo strany Komisie, ktoré sa týkajú nedostatočného plnenia cieľových hodnôt stanovených pre FST.“;

33.    V článku 99 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Časti viazaných výdavkov, ktoré budú k 31. decembru 2029 stále otvorené, sa zruší viazanosť, ak do lehoty uvedenej v článku 38 ods. 1 Komisii nebude predložený balík uisťujúcich dokumentov a záverečná správa o výkonnosti programov podporovaných z ESF+, EFRR, Kohézneho fondu a FST.“;

34.    V článku 106 ods. 3 sa vkladá tento pododsek:

„Miera spolufinancovania pre prioritu podporenú z fondu FST nesmie byť vyššia ako miery spolufinancovania stanovené v písmenách a), b) a c) prvého pododseku, ktoré sa uplatňujú na región, kde sa nachádza územie alebo územia uvedené v plánoch spravodlivej transformácie územia podľa článku [7] nariadenia (EÚ) [nariadenie o FST].“;

35. Prílohy I, II, V a VII sa menia v súlade s prílohou k tomuto návrhu.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1)    Čistá planéta pre všetkých. Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – COM(2018) 773 final.
(2)    Pozri COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.
Top

V Bruseli14. 1. 2020

COM(2020) 23 final

PRÍLOHA

k

zmenenému návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza


PRÍLOHA

Prílohy I, II, V a VII k návrhu Komisie COM(2018) 375 sa menia takto:

PRÍLOHA I

1. Názov sa nahrádza takto:

„Dimenzie a kódy pre typy intervencie pre ERFF, ESF+, Kohézny fond a FST – článok 17 ods. 5“

2. K názvu tabuľky 1 sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

* V prípade špecifického cieľa „umožniť regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo“ podporovaného z FST možno použiť oblasti intervencie v rámci ktoréhokoľvek cieľa politiky, za predpokladu, že budú v súlade s článkom [4] a [5] nariadenia (EÚ) [nové nariadenie o FST] a s príslušným plánom spravodlivej transformácie územia. V prípade tohto špecifického cieľa sa koeficient na výpočet podpory poskytovanej na ciele v oblasti zmeny klímy stanovuje na 100 % pre všetky použité oblasti intervencie.“

PRÍLOHA II

1.    Bod 1 sa nahrádza takto:

„1. Výber cieľov politiky a prípadne aj špecifického cieľa FST

Ref.: článok 8 písm. a) VN, článok 3 nariadení o AMIF, ISF, BMVI

Tabuľka 1: Výber cieľa politiky (a špecifického cieľa FST) s odôvodnením

Vybraný cieľ

Program

Fond

Odôvodnenie výberu cieľa politiky (alebo špecifického cieľa FST)

[3 500 znakov na cieľ]2.    Bod 5 sa nahrádza takto:

„5. Predbežná finančná alokácia podľa cieľa politiky a špecifického cieľa FST

Ref.: článok 8 písm. c) VN

Tabuľka 4: Predbežná finančná alokácia z EFRR, ESF+, FST, KF a ENRF podľa cieľa politiky*

Cieľ politiky/špecifický cieľ FST

EFRR

ESF+

FST

Kohézny fond

ENRF

Spolu

Cieľ politiky 1

Cieľ politiky 2

Cieľ politiky 3

Cieľ politiky 4

Cieľ politiky 5

Špecifický cieľ FST**

Technická pomoc

Alokácia na obdobie 2026 – 2027

Spolu

* Ciele politiky a špecifický cieľ FST podľa článku 4 ods. 1 VN. Pre EFRR, ESF+, KF a FST obdobie 2021 – 2025; pre ENRF obdobie 2021 – 2027.

** V tomto riadku uveďte aj plánovanú doplnkovú podporu z fondov EFRR a ESF+, ktorá sa má previesť do FST.3.    V bode 6 sa tabuľka 6 nahrádza takto:

Tabuľka 6: Zoznam programov s predbežnými finančnými alokáciami*

Názov [255]

Fond

Kategória regiónov*

Príspevok EÚ

Vnútroštátny príspevok**

Spolu

Program 1

EFRR

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Program 1

KF

Program 1

ESF+

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Program 1

FST – alokácia***

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Program 1

FST – doplnková podpora z ESF+, ktorá sa má previesť do FST

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Program 1

FST – doplnková podpora z EFRR, ktorá sa má previesť do FST

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Spolu

EFRR, KF, ESF+, FST

Program 2

ENRF

Program 3

AMIF

Program 4

ISF

Program 5

BMVI

Spolu

Všetky fondy

* Ciele politiky a špecifický cieľ FST podľa článku 4 ods. 1 VN. Pre EFRR, ESF+, KF a FST obdobie 2021 – 2025; pre ENRF obdobie 2021 – 2027.

** V súlade s článkom 106 ods. 2 o stanovení miery spolufinancovania.

*** Plánovaná predbežná alokácia pre FST – s osobitným uvedením počiatočnej alokácie pre FST a doplnkovej podpory z ESF+ a EFRR pre príslušnú kategóriu regiónov, ak sú už známe.PRÍLOHA V

1.    Názov a prvá tabuľka sa nahrádzajú takto:

Vzor pre programy podporované z EFRR (cieľ „Investovanie do zamestnanosti a rastu“), ESF+, FST, Kohézneho fondu a ENRF – článok 16 ods. 3

CCI

Názov v anglickom jazyku

[255 znakov*]

Názov v úradnom jazyku/úradných jazykoch členského štátu

[255]

Verzia

Prvý rok

[4]

Posledný rok

[4]

Oprávnenie od

Oprávnenie do

Číslo rozhodnutia Komisie

Dátum rozhodnutia Komisie

Číslo pozmeňujúceho rozhodnutia členského štátu

Dátum nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho rozhodnutia členského štátu

Prevod, ktorý sa nepovažuje za zásadný (čl. 19 ods. 5)

Áno/Nie

Regióny NUTS, na ktoré sa program vzťahuje (nevzťahuje sa na ENRF)

Príslušný fond

EFRR

Kohézny fond

ESF+

FST

ENRF

* Čísla v hranatých zátvorkách označujú počet znakov.2.    V bode 2 sa tabuľka 1 T nahrádza takto:

Identif. kód

Názov [300]

Technická pomoc

Základ pre výpočet

Fond

Kategória podporovaného regiónu

Vybraný špecifický cieľ

1.

Priorita 1

Nie

EFRR

Rozvinutejšie

ŠC 1

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 2

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Rozvinutejšie

ŠC 3

2.

Priorita 2

Nie

ESF+

Rozvinutejšie

ŠC 4

Prechodné

Menej rozvinuté

ŠC 5

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

3.

Priorita 3

Nie

KF

Nevzťahuje sa

ŠC 6

4.

Priorita 4

Nie

FST*

Rozvinutejšie

ŠC FST

Prechodné

Menej rozvinuté

5.

Priorita „Technická pomoc“

Áno

Nevzťahuje sa

..

Vyhradená priorita „Zamestnanosť mladých ľudí“

Nie

ESF+

..

Vyhradená priorita „Odporúčania pre jednotlivé krajiny“

Nie

ESF+

..

Vyhradená priorita „Inovatívne činnosti“

Nie

ESF+

ŠC 8

Vyhradená priorita „Materiálna deprivácia“

Nie

ESF+

ŠC 9

* Zahŕňa alokáciu z fondu FST a doplnkovú podporu prevedenú z fondov EFRR a ESF+.3.    V bode 3.A sa tabuľka 15 nahrádza takto:

Kategória regiónov*

Okno 1

Okno 2

Okno 3

Okno 4

Okno 5

Suma

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e)

EFRR

Rozvinutejšie

Menej rozvinuté

Prechodné

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

ESF+

Rozvinutejšie

Menej rozvinuté

Prechodné

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

FST*

Rozvinutejšie

Menej rozvinuté

Prechodné

KF

ENRF

Spolu

* Počiatočná alokácia z FST (bez prevedených doplnkových zdrojov) v rámci obmedzení stanovených v článku 21.“4.    Do bodu 3.A sa vkladá nová tabuľka 18:

„Tabuľka 18: Počiatočná alokácia z FST na program1

Ref.: Článok 21a

Počiatočná alokácia z FST na program* podľa kategórie regiónov

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Počiatočná alokácia z FST v programe*

* Program s alokáciou z fondu FST.

1 Ak je „dotknutým fondom“ FST (základné údaje o programe, s. 1 vzoru programu).

5.    Do bodu 3.A sa za tabuľku 18 vkladá nové zaškrtávacie políčko:

„Povinný prevod zdrojov z EFRR a ESF + ako doplnkovej podpory do Fondu na spravodlivú transformáciu2

Prevod do FST

týka sa vnútorných prevodov v rámci programu s alokáciou z FST (tabuľka 18A)

týka sa prevodov z iných programov do programu s alokáciou z FST (tabuľka 18B)

nevzťahuje sa (t. j. uvedený program nie je podporený z FST)

2 V prípade, že program podporovaný z fondu FST získa doplnkovú podporu (pozri článok 21a) v rámci daného programu a z iných programov, je potrebné vyplniť tabuľku 18A aj tabuľku 18B.6.    Do bodu 3.A sa vkladá nová tabuľka 18A:

„Tabuľka 18A: Prevod zdrojov z EFRR a ESF + do Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) v rámci daného programu

Alokácia z FST na program* podľa kategórie regiónov

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Prevod v rámci daného programu* (doplnková podpora) podľa kategórie regiónov

EFRR

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

ESF+

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Spolu

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

* Program s alokáciou z fondu FST.“7.    Do bodu 3.A sa vkladá nová tabuľka 18B:

„Tabuľka 18B: Prevod zdrojov z EFRR a ESF+ z iného programu/iných programov do Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) v tomto programe

Doplnková podpora do FST v tomto programe (číslo CCI)* podľa kategórie regiónov

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Prevod(-y) z iného programu/iných programov** podľa kategórie regiónov

Program 1 (číslo CCI)

EFRR

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

ESF+

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Program 2 (číslo CCI)

Program 3 (číslo CCI)

EFRR spolu

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

ESF+ spolu

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie

Spolu

* program s alokáciou z FST, ktorý získa doplnkovú podporu z EFRR a ESF+.

** program, ktorý poskytuje doplnkovú podporu z EFRR a ESF+ (zdroj).

Odôvodnenie povinného prevodu z EFRR a ESF+ na základe plánovaných typov intervencií – článok 17 ods. 3 písm. d) bod viii)

Textové pole [3 000]

8.    V bode 3.1 sa tabuľka 10 nahrádza takto:

Tabuľka 10: Finančné prostriedky podľa roku

Fond

Kategória regiónov

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

EFRR*

Menej rozvinuté

Rozvinutejšie

Prechodné

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Spolu

ESF+*

Menej rozvinuté

Rozvinutejšie

Prechodné

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené

Spolu

FST**

Menej rozvinuté

Rozvinutejšie

Prechodné

Spolu

Kohézny fond

Nevzťahuje sa

ENRF

Nevzťahuje sa

Spolu

* Sumy po povinnom prevode, t. j. ak je povinný prevod z EFRR a ESF+ z tohto programu, v sumách z EFRR a ESF+ nie sú tieto prevedené sumy zahrnuté.

** Uvádzajú sa celkové zdroje FST ako výsledok tabuľky 18 (t. j. alokácia z FST a doplnková podpora prevedená z EFRR a ESF+).

9.    Bod 3.2 sa nahrádza takto:

3.2. Celkové finančné prostriedky podľa fondu a národného spolufinancovania*

Ref.: článok 17 ods. 3 písm. f) bod ii), článok 17 ods. 6

Pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu:

Tabuľka 11: Celkové finančné prostriedky podľa fondu a spolufinancovania z národných zdrojov

Cieľ politiky/špecifický cieľ FST alebo technická pomoc

Priorita

Základ pre výpočet podpory EÚ (celkovej alebo verejnej)

Fond

Kategória regiónov**

Príspevok EÚ

Národný príspevok

Orientačné rozdelenie národných príspevkov

Spolu

Miera spolufinancovania

verejné

súkromné

(a)

(b) = (c) + (d)

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)***

(f) = (a) / (e)***

Priorita 1

C/V

EFRR

Menej rozvinuté

Rozvinutejšie

Prechodné

Špeciálna alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny

Priorita 2

ESF+

Menej rozvinuté

Rozvinutejšie

Prechodné

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny

Priorita 3

FST****

Menej rozvinuté

Rozvinutejšie

Prechodné

Priorita 4

KF

Technická pomoc

Technická pomoc, čl. 29 VN

EFRR alebo ESF+ alebo KF alebo FST

Technická pomoc, čl. 30 VN

EFRR alebo ESF+ alebo KF alebo FST

EFRR spolu

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Špeciálna alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny

ESF+ spolu

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny

FST spolu

Rozvinutejšie

Prechodné

Menej rozvinuté

KF spolu

Nevzťahuje sa

Celkový súčet

* Pred preskúmaním v polovici obdobia v roku 2025 pre EFRR, ESF+, KF a FST, finančné prostriedky iba na roky od 2021 do 2025.

** Pre EFRR: menej rozvinuté, prechodné, rozvinutejšie, a prípadne špeciálna alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny. Pre ESF+: menej rozvinuté, prechodné, rozvinutejšie, a prípadne dodatočná alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny. Pre KF: nevzťahuje sa. Pokiaľ ide o technickú pomoc, uplatňovanie kategórií regiónov závisí od výberu fondu.

*** V prípade potreby pre všetky kategórie regiónov.

**** Uvádzajú sa celkové zdroje FST ako výsledok tabuľky 18 (t. j. alokácia z FST a doplnková podpora prevedená z EFRR a ESF+).10.    V bode 8 sa tabuľka 14 nahrádza takto:

Uvedenie uplatňovania článkov 88 a 89 VN*

Číslo priority

Fond

Špecifický cieľ (cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu) alebo oblasť podpory (ENRF)

Využívanie refundácie oprávnených výdavkov na základe jednotkových nákladov, jednorazových platieb a paušálnych sadzieb v rámci priority podľa článku 88 VN

Priorita 1

EFRR

ŠC 1

ŠC 2

Priorita 2

ESF+

ŠC 3

ŠC 4

Priorita 3

KF

ŠC 5

ŠC 6

Priorita 4

FST

ŠC FST

Využívanie financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa článku 89 VN

Priorita 1

EFRR

ŠC 7

ŠC 8

Priorita 2

ESF+

ŠC 9

ŠC 10

Priorita 3

KF

ŠC 11

ŠC 12

Priorita 4

FST

ŠC FST

* Úplné informácie sa poskytnú podľa vzorov v prílohe k VN.PRÍLOHA VII

1.    Tabuľka 1 sa nahrádza takto:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Finančné prostriedky priority na základe programu

Kumulatívne údaje o finančnom pokroku programu

Priorita

Špecifický cieľ

Fond

Kategória regiónov

Základ pre výpočet príspevku Únie*

(Celkový príspevok alebo verejný príspevok)

Celkové finančné prostriedky

(v EUR)

Miera spolufinancovania

(%)

Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)

Príspevky z fondov na operácie vybrané na podporu (v EUR)

Podiel celkovej alokácie na vybrané operácie (v %)

[stĺpec 7/stĺpec 5 x 100]

Celková výška oprávnených výdavkov, ktoré prijímatelia vynaložili a zaplatili pri vykonávaní operácií

Podiel celkovej alokácie na oprávnené výdavky, ktoré prijímatelia vynaložili a zaplatili pri vykonávaní operácií (v %)

[stĺpec 10/stĺpec 5 x 100]

Počet vybraných operácií

Výpočet

Výpočet

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Priorita 1

ŠC 1

EFRR

Priorita 2

ŠC 2

ESF+

Priorita 3

ŠC 3

Kohézny fond

Nevzťahuje sa

Priorita 4

ŠC FST

FST*

Spolu

EFRR

Menej rozvinuté

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

EFRR

Prechodné

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

EFRR

Rozvinutejšie

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

EFRR

Špeciálna alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

ESF+

Menej rozvinuté

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

ESF+

Prechodné

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

ESF+

Rozvinutejšie

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

ESF+

Špeciálna alokácia pre najvzdialenejšie a severné riedko osídlené regióny

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

Kohézny fond

Nevzťahuje sa

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

FST*

Menej rozvinuté

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

FST*

Prechodné

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Spolu

FST*

Rozvinutejšie

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Sumy vrátane doplnkovej podpory prevedenej z EFRR a ESF+.

2.    Tabuľka 7 sa nahrádza takto:

Fond

Kategória regiónov

Príspevok Únie

[bežný kalendárny rok]

[nasledujúci kalendárny rok]

január – október

november – december

január – december

EFRR

Menej rozvinuté

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prechodné

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Rozvinutejšie

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

EÚS

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ESF+

Menej rozvinuté

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prechodné

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Rozvinutejšie

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Najvzdialenejšie a severné riedko osídlené*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FST**

Menej rozvinuté

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Prechodné

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Rozvinutejšie

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ISF

BMVI

       * Mala by sa uvádzať len osobitná alokácia pre najvzdialenejšie regióny/severné riedko osídlené regióny.

** Sumy vrátane doplnkového financovania prevedeného z EFRR a ESF+ podľa potreby.

Top