EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0173

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Technická úprava v súvislosti s osobitnými nástrojmi na rok 2020 (Článok 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020)

COM/2020/173 final

V Bruseli2. 4. 2020

COM(2020) 173 final

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU

Technická úprava v súvislosti s osobitnými nástrojmi na rok 2020(Článok 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020)


1.Úvod

Nariadenie, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (ďalej len „nariadenie o VFR“), naposledy zmenené nariadením Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 z 20. júna 2017 1 a upravené v rámci oznámenia o technickej úprave na rok 2020 2 , obsahuje tabuľku finančného rámca s údajmi na roky 2014 – 2020 vyjadrenými v cenách roku 2011 (tabuľka 1).

V súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia o VFR Komisia každý rok ešte pred začatím rozpočtového postupu pre rok n + 1 vykoná technickú úpravu viacročného finančného rámca (VFR) v súlade s vývojom hrubého národného dôchodku (HND) EÚ a cien v EÚ a výsledky oznámi Rade a Európskemu parlamentu. Úprava stropov v súlade s článkom 6 ods. 1 sa vykonala v technickej úprave na rok 2020 v máji 2019 a podľa článku 6 ods. 4 sa neaktualizuje.

V oznámení o technickej úprave na rok 2020 sa uvádza, že na roky 2019 a 2020 sú k dispozícii prostriedky osobitných nástrojov, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia o VFR, pokiaľ ide o disponibilné prostriedky celkovej rezervy na záväzky a nástroja flexibility, ako boli známe na jar 2019. Účelom tohto oznámenia je informovať Radu a Európsky parlament o dodatočných disponibilných prostriedkoch osobitných nástrojov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia o VFR, pokiaľ ide o celkovú rezervu na záväzky a nástroj flexibility na rok 2020, ktoré sa stali disponibilnými na konci roku 2019.

V oznámení sa na informačné účely uvádzajú aj sumy, ktoré sú k dispozícii v rámci všetkých osobitných nástrojov a ich použitie od roku 2014.

2.Celková rezerva na platby

Podľa článku 5 nariadenia o VFR Komisia upraví strop platieb na roky 2015 – 2020 smerom nahor o sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi vykonanými platbami a stropom platieb viacročného finančného rámca na rok n – 1. Akákoľvek úprava smerom nahor sa v plnom rozsahu kompenzuje zodpovedajúcim znížením stropu platieb na rok n – 1 v stálych cenách roku 2011.

Pre rok 2020 sa nevykonáva žiadne prepočítanie celkovej rezervy na platby, pretože prahová hodnota stanovená v článku 5 ods. 2 nariadenia o VFR bola dosiahnutá v technickej úprave na rok 2020 prijatej v máji 2019.

3.Osobitné nástroje

Mimo výdavkových stropov schválených vo finančnom rámci na roky 2014 – 2020 je k dispozícii niekoľko ďalších nástrojov. Cieľom týchto nástrojov je umožniť rýchlo reagovať na výnimočné alebo nepredvídateľné udalosti a zaistiť tak v rámci určitých limitov istú flexibilitu nad rámec schválených výdavkových stropov.

3.1.Rezerva na núdzovú pomoc

Podľa článku 9 zmeneného nariadenia o VFR môže byť rezerva na núdzovú pomoc mobilizovaná do maximálnej výšky 300 mil. EUR ročne v cenách roku 2011 alebo do výšky 358,5 mil. EUR v bežných cenách v roku 2020 (2 301,4 mil. EUR v bežných cenách na celé obdobie). Nepoužitá časť sumy prostriedkov z predchádzajúceho roka sa môže preniesť do nasledujúceho roka. Prenos z roku 2019 do roku 2020 predstavuje 45,6 mil. EUR.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o ročných disponibilných a použitých prostriedkoch rezervy na núdzovú pomoc od roku 2014:

Rezerva na núdzovú pomoc

v mil. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Ročné sumy v cenách roku 2011

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Ročné sumy v bežných cenách

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Prenesené z predchádzajúceho roku

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Ročné použitie

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Prenesené do nasledujúceho roku

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Prepadnuté

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

Podľa článku 10 nariadenia o VFR môže byť Fond solidarity Európskej únie mobilizovaný do maximálnej výšky 500 mil. EUR ročne v cenách roku 2011 alebo do výšky 597,5 mil. EUR v bežných cenách v roku 2020 (3 944,7 mil. EUR v bežných cenách na celé obdobie). Nepoužitá časť sumy prostriedkov z predchádzajúceho roka sa môže preniesť do nasledujúceho roka. Prenos z roku 2019 do roku 2020 predstavuje 553,0 mil. EUR. Na konci roku 2019 žiadna suma neprepadla.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o ročných disponibilných a použitých prostriedkoch Fondu solidarity Európskej únie od roku 2014:

Fond solidarity Európskej únie

v mil. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Ročné sumy v cenách roku 2011

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Ročné sumy v bežných cenách

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Prenesené z predchádzajúceho roku

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Predsunuté z nasledujúceho roku

0,0

0,0

0,0

294,0

-294,0

0,0

0,0

 

Ročné použitie

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Prenesené do nasledujúceho roku

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Prepadnuté

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Nástroj flexibility

Podľa článku 11 zmeneného nariadenia o VFR môže byť nástroj flexibility mobilizovaný do maximálnej výšky 600 mil. EUR ročne v cenách roku 2011 alebo do výšky 717 mil. EUR v bežných cenách v roku 2020 (4 315 mil. EUR v bežných cenách na celé obdobie). Časť nepoužitých ročných súm z predchádzajúcich troch rokov sa môže preniesť.

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) odkazujúcim na článok 11 ods. 1 druhý pododsek sa každý rok, počnúc rokom 2017, ročná suma, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, zvýši o sumy zodpovedajúce časti ročnej sumy prostriedkov pre Fond solidarity Európskej únie a pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré prepadli v predchádzajúcom roku.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o ročných disponibilných a použitých prostriedkoch nástroja flexibility od roku 2014:

Nástroj flexibility

v mil. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Ročné sumy v cenách roku 2011

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Ročné sumy v bežných cenách

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Prenesené z predchádzajúceho roku

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Zvýšené o prepadnutú sumu z EGF

 

 

 

138

151

144

175

608

Zvýšené o prepadnutú sumu z FSEÚ

 

 

 

508

0

0

0

508

Ročné použitie

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Prenesené do nasledujúceho roku

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Disponibilné

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Prepadnuté

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Podľa článku 12 nariadenia o VFR môže byť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii mobilizovaný do maximálnej výšky 150 mil. EUR ročne v cenách roku 2011 alebo do výšky 179,3 mil. EUR v bežných cenách v roku 2020 (1 183,4 mil. EUR v bežných cenách na celé obdobie). Nepoužité sumy z predchádzajúceho roka nemožno preniesť. Suma 175,1 mil. EUR prepadnutá na konci roka 2019 sa použije na zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre nástroj flexibility v roku 2020.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o ročných disponibilných a použitých prostriedkoch EGF od roku 2014:

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

v mil. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Ročné sumy v cenách roku 2011

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Ročné sumy v bežných cenách

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Ročné použitie

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Prepadnuté

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Rezerva na nepredvídané udalosti

Podľa článku 13 nariadenia o VFR sa mimo stropov finančného rámca na roky 2014 – 2020 vytvorí rezerva na nepredvídané udalosti do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

Absolútna výška rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 predstavuje 5 096,8 mil. EUR, ako sa stanovuje v technickej úprave VFR na rok 2020 prijatej v máji 2019.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o ročných disponibilných a použitých prostriedkoch rezervy na nepredvídané udalosti od roku 2014:

Rezerva na nepredvídané udalosti

v mil. EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Disponibilné ročné sumy

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Ročné použitie

 

 

 

 

 

 

 

 

V záväzkoch

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

V platbách

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Ročná kompenzácia

 

 

 

 

 

 

 

 

V záväzkoch

0,0

0,0

-240,1

-1 082,3

-318,0

-253,9

-252,0

-2 146,3

V platbách

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

0,0

0,0

0,0

-2 818,2

3.6.Celková rezerva na záväzky pre rast a zamestnanosť, najmä zamestnanosť mladých ľudí, a pre migráciu a bezpečnostné opatrenia

Podľa článku 14 nariadenia o VFR, zmeneného nariadením Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123, rezervy ponechané ako dostupné v rámci stropov VFR na viazané rozpočtové prostriedky tvoria celkovú rezervu VFR na záväzky, ktorá sa má sprístupniť nad rámec stropov stanovených vo VFR na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí, a migráciou a bezpečnosťou.

V konečnom rozpočte na rok 2019 rezerva zostávajúca k dispozícii v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov predstavovala 1 291,1 mil. EUR. Záväzky týkajúce sa osobitných nástrojov (vrátane použitia celkovej rezervy na záväzky a rezervy na nepredvídané udalosti) sa nezohľadňujú, pretože sa vykonávajú nad rámec stropov VFR.

Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia o VFR sa na výpočet celkovej rezervy na záväzky použije ročný deflátor vo výške 2 %. Výška zostávajúcej rezervy z roku 2019, ktorá sa sprístupní v roku 2020, predstavuje 1 316,9 mil. EUR v bežných cenách. Výška celkovej rezervy na záväzky v cenách roku 2011 predstavuje 1 101,9 mil. EUR.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o výpočte celkovej rezervy na záväzky pre rok 2019:

Celková rezerva na záväzky – 2019

 v mil. EUR

Strop záväzkov – 2019

164 123,0

Rozpočtové prostriedky schválené v rozpočte na rok 2019 spolu

166 189,2

Z toho osobitné nástroje:

3 357,3

Fond solidarity Európskej únie

343,6

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

175,7

Rezerva na núdzovú pomoc

351,5

Nástroj flexibility

1 164,3

Rezerva na nepredvídané udalosti

-253,9

Celková rezerva na záväzky mobilizovaná v roku 2019

1 576,0

Celková rezerva na záväzky v roku 2019 (v bežných cenách)

1 291,1

Celková rezerva na záväzky v roku 2019 (v cenách roku 2011)

1 101,9

Celková rezerva na záväzky na rok 2019 k dispozícii v roku 2020 (v bežných cenách)

1 316,9

Časť celkovej rezervy na záväzky na rok 2018 (1 075,5 mil. EUR v cenách roku 2020) zostáva v súčasnosti k dispozícii. Celkové disponibilné prostriedky celkovej rezervy na záväzky v roku 2020 teda predstavujú 2 392,4 mil. EUR (v cenách roku 2020).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné údaje o disponibilných a použitých prostriedkoch celkovej rezervy na záväzky od roku 2014:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rezerva na záväzky disponibilná na konci roka (potvrdená ročnou technickou úpravou)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Disponibilná ročná celková rezerva na záväzky

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2014

-

-

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2015

-

-

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2016

-

-

-

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2017

-

-

-

-

1 137,8

1 160,6

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2018

-

-

-

-

-

1 418,7

1 345,1

Celková rezerva na záväzky na rok 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

Ročné použitie celkovej rezervy na záväzky

0,0

0,0

-543,0

-1 939,1

-1 355,6

-1 576,0

-269,6

Celková rezerva na záväzky na rok 2014

-

-

-543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2015

-

-

0,0

-1 439,1

0,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2016

-

-

-

-500,0

-1 355,6

-315,4

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2017

-

-

-

-

0,0

-1 160,6

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2018

-

-

-

-

-

-100,0

-269,6

Celková rezerva na záväzky na rok 2019

-

-

-

-

-

-

Zostávajúca celková rezerva na záväzky na konci roka

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

Celková rezerva na záväzky na rok 2014

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2015

-

-

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2016

-

-

-

1 632,0

309,0

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2017

-

-

-

-

1 137,8

0,0

0,0

Celková rezerva na záväzky na rok 2018

-

-

-

-

-

1 318,7

1 075,5

Celková rezerva na záväzky na rok 2019

-

-

-

-

-

-

1 316,9

(1)    Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s.1.
(2)      COM(2019) 310 final, 15.5. 2019.
Top