EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC1018(02)

Uverejnenie podľa článku 179 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

OJ C 355, 18.10.2019, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 355/1


Uverejnenie podľa článku 179 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)

(2019/C 355/01)

Členský štát

Typ poistenia

Právny predpis/právne ustanovenie

Odkaz na úradný vestník

Podrobnosti, ktoré sa musia uviesť v osvedčení

BELGICKO

1.

Architekti a podnikatelia

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon z 26. júna 1963, ktorým sa vytvára združenie architektov, článok 8 § 2 ods. 2 (15. júla 1963)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 5. júla 1963

Článok 8, § 2 ods. 2, 3 a 4

Ak sa štátni príslušníci členských štátov na základe slobody poskytovať služby presťahujú do Belgicka, v ktorom budú prvýkrát dočasne a príležitostne vykonávať povolanie architekta, musia o tom vopred informovať Združenie architektov prostredníctvom písomného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať informácie o poistnom krytí a ďalších prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany, pokiaľ ide o zodpovednosť za škody spôsobené pri výkone povolania, a ktoré obsahuje najmä poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vrátane desaťročnej zodpovednosti. Toto osvedčenie môže vydať poskytovateľ poistenia v inom členskom štáte v prípade, ak sa v ňom uvádza, že poisťovateľ vyhovel belgickým zákonom a predpisom, pokiaľ ide o podrobné pravidlá a rozsah krytia. Združenie architektov týchto štátnych príslušníkov zaeviduje v registri poskytovateľov služieb. Vyhlásenie sa každý rok obnovuje, pokiaľ má poskytovateľ služieb v úmysle dočasne alebo príležitostne v Belgicku poskytovať služby v danom roku. Poskytovateľ služieb môže vyhlásenie predložiť akýmkoľvek spôsobom.

Pri prvom poskytnutí služieb alebo v prípade, ak došlo k významnej zmene, sa k vyhláseniu musí priložiť:

[…]

2)

osvedčenie potvrdzujúce, že držiteľ má jeden z diplomov, osvedčení alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii uvedených v článku 1 ods. 2 až 2/3 zákona z 20. februára 1939 o ochrane titulu a povolania architektov.

 

2.

Poľovníctvo

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 15. júla 1963 o povinnom poistení proti občianskoprávnej zodpovednosti na účely získania povolenia nosiť loveckú zbraň alebo poľovnícky lístok

(článok 1) (1. januára 1964)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 3. augusta 1963

Článok 4 ods. 1

Poisťovateľ, jeho právny zástupca alebo jeho kontaktné miesto v Belgicku vystaví poistenej osobe osvedčenie o poistení, v ktorom uvedie dátumy nadobudnutia účinnosti a uplynutia platnosti poistného krytia a v ktorom sa potvrdí, že bolo udelené v súlade s podmienkami stanovenými v tomto dekréte.

 

3.

Poľovníctvo

Právny predpis/právne ustanovenie: dekrét flámskej vlády z 25. apríla 2014 o správnej organizácii poľovníctva vo Flámsku (článok 19) (1. júla 2014)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 12. júna 2014

Článok 20

Poisťovateľ, jeho právny zástupca alebo jeho kontaktné miesto v Belgicku vystaví poistenej osobe osvedčenie o poistení, v ktorom uvedie dátumy nadobudnutia účinnosti a uplynutia platnosti poistného krytia a v ktorom sa potvrdí, že bolo udelené v súlade s podmienkami stanovenými v tomto dekréte.

 

4.

Životné prostredie

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon z 12. júla 2009 o prijatí Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 a jeho prílohy uzatvoreného v Londýne 23. marca 2001 (článok 7 ods. 1 dohovoru) (9. novembra 2009)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 3. októbra 2009, druhé vydanie

Článok 7 ods. 2

Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že poistenie alebo iné finančné zabezpečenie je platné v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru, sa vydáva pre každú loď po tom, ako príslušný orgán zmluvného štátu rozhodne, že požiadavky podľa odseku 1 boli splnené. Pokiaľ ide o loď registrovanú v niektorom štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, toto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje príslušný orgán štátu, v ktorom je táto loď registrovaná; pokiaľ ide o loď, ktorá nie je zaregistrovaná v zmluvnom štáte, môže ho vydať alebo potvrdiť príslušný orgán ktoréhokoľvek zmluvného štátu. Toto osvedčenie je vo formáte podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto dohovoru a obsahuje tieto údaje:

a)

názov lode, rozlišovacie číslo alebo znaky a prístav, v ktorom je loď zaregistrovaná;

b)

názov a hlavné miesto podnikania registrovaného vlastníka;

c)

identifikačné číslo lode IMO;

d)

typ a trvanie zabezpečenia;

e)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo zábezpeka;

f)

doba platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistky alebo inej formy zábezpeky.

 

5.

Prevádzkarne otvorené pre verejnosť

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 5. augusta 1991, ktorým sa vykonávajú články 8, 8bis a 9 zákona z 30. júla 1979 (1. marca 1992)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 30. augusta 1991

Článok 7

Pri uzatváraní poistnej zmluvy poisťovňa poistníkovi vystaví osvedčenie, ktorého vzor sa uvádza v prílohe.

Kópia osvedčenia sa pošle starostovi obce, v ktorej sa nachádza podnik prístupný pre verejnosť.

 

6.

Jadrové zariadenie

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon z 22. júla 1985 o občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie (článok 8 ods. 1 a článok 10 ods. 1) (10. septembra 1985)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 31. augusta 1985

Článok 15

Každý prepravca jadrových látok musí mať osvedčenie vystavené poisťovateľom alebo finančným ručiteľom, ktorý poskytol zábezpeku, alebo v ich mene, ktoré potvrdzuje, že boli dodržané ustanovenia článku 8. Toto osvedčenie musí spĺňať podmienky stanovené v článku [1 4 d (1)] Parížskeho dohovoru.

Podrobné pravidlá vykonávania tohto článku určí panovník.

Článok 4 písm. c) Parížskeho dohovoru

c)

Prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť v súlade s týmto dohovorom, poskytne prepravcovi osvedčenie vystavené poisťovateľom alebo iným finančným ručiteľom, ktorý poskytol zábezpeku požadovanú podľa článku 10, alebo v ich mene. Zmluvná strana však môže túto povinnosť vylúčiť v súvislosti s prepravou, ktorá sa celá uskutočňuje na jej území. V osvedčení sa uvedie názov a adresa prevádzkovateľa a výška, typ a trvanie zábezpeky, pričom proti týmto vyhláseniam nesmie mať námietky osoba, ktorá osvedčenie vystavila alebo v ktorej mene bolo vystavené. V osvedčení sa uvedú aj jadrové látky a preprava, na ktoré sa vzťahuje zábezpeka, a osvedčenie musí obsahovať vyhlásenie príslušného verejného orgánu, že osoba uvedená v osvedčení je prevádzkovateľ v zmysle tohto dohovoru.

 

7.

Mediácia

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 25. marca 1996, ktorým sa vykonáva zákon z 27. marca 1995 o sprostredkovaní poistenia a zaistenia a o distribúcii poistenia (článok 3 ods. 4 a 5) (3. apríla 1996)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 3. apríla 1996

Článok 3

V záujme podania platnej žiadosti o zápis do registra sprostredkovateľov poistenia a zaistenia žiadateľ, ak je fyzickou osobou, k žiadosti musí pripojiť tieto dokumenty:

[…]

4.

a)

osvedčenie vystavené poisťovňou alebo úverovou inštitúciou, ktoré v súlade s kapitolou VI tohto dekrétu poskytli zábezpeku alebo bankovú záruku;

b)

v prípade sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia, ktorí sú vyňatí z povinnosti predložiť zábezpeku alebo bankovú záruku, dokument potvrdzujúci, že poisťovňa, zaisťovňa, sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, za ktorého konajú, sa zaväzujú zasiahnuť v prípade, ak sa sprostredkovatelia poistenia a zaistenia ocitnú v stave zlyhania;

5.

a)

osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola v súlade s kapitolou VII tohto dekrétu uzatvorená zmluva o poistení hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania;

b)

v prípade sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia, ktorí sú vyňatí z povinnosti uzatvoriť zmluvu o poistení hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania, osvedčenie vystavené poisťovňami, zaisťovňami alebo inými sprostredkovateľmi poistenia alebo zaistenia vrátane úverových inštitúcií, za ktoré alebo v mene ktorých konajú, ktorým sa potvrdzuje, že preberajú zodpovednosť za sprostredkovateľov poistenia a zaistenia.

 

8.

Mediácia

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét zo 17. februára 2005, ktorým sa upravuje registrácia osôb vykonávajúcich činnosti týkajúce sa priateľského vymáhania dlhov a záruky, ktoré tieto osoby musia mať (článok 2 § 1 ods. 3) (1. apríla 2005)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge zo 16. marca 2005

Článok 3 § 2

Vymáhač pohľadávok musí spoločne so žiadosťou o registráciu predložiť číslo jeho spoločnosti alebo údaje, ktoré poskytujú informácie uvedené v článku 2 § 1 ods. 1 bode 2 dekrétu, ak vymáhač pohľadávok sídli v inom členskom štáte Európskej únie, ako aj osvedčenie od poisťovne, s ktorou vymáhač pohľadávok uzatvoril poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, keď sa výslovne uvádza, že poistná zmluva spĺňa podmienky stanovené v dekréte.

Na žiadosť príslušných úradníkov generálneho riaditeľstva pre reguláciu a organizáciu trhu hospodárstva federálnych verejných služieb, MSP, samostatne zárobkovo činných osôb a energetiky im vymáhač pohľadávok musí poskytnúť kópiu poistnej zmluvy a uviesť dôkaz o zaplatení poistného.

 

9.

Mediácia

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 1. júla 2006, ktorým sa vykonáva zákon z 22. marca 2006 o mediácii v oblasti bankových a investičných služieb a o rozdelení finančných nástrojov (článok 11) (1. júla 2006)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge zo 6. júla 2006

Článok 3 ods. 4

V záujme podania platnej žiadosti o zápis do registra sprostredkovateľov bankových a investičných služieb žiadateľ, ak je fyzickou osobou, k žiadosti musí pripojiť tieto dokumenty:

[…]

4.

osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola v súlade s ustanoveniami kapitoly V uzatvorená zmluva o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, z ktorého vyplýva, že poistenie spĺňa podmienky uvedené v článku 11; v prípade sprostredkovateľov bankových a investičných služieb, ktorí sú na základe článku 8 ods. 1 bodu 5 zákona vyňatí z povinnosti uzatvoriť zmluvu o poistení hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania, osvedčenie vystavené regulovaným podnikom alebo podnikmi, za ktoré konajú, v ktorom podnik alebo podniky uvedie (uvedú), že neodvolateľne a bezpodmienečne preberajú záväzky sprostredkovateľa, pokiaľ ide o zodpovednosť.

 

10.

Mediácia

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 8. júla 2014, ktorým sa vykonáva zákon z 25. apríla 2014 o postavení a kontrole nezávislých finančných poradcov a o poskytovaní konzultácií o finančnom plánovaní regulovanými podnikmi a ktorým sa mení zákonník o spoločnostiach a zákon z 2. augusta 2002 o dohľade nad finančným sektorom a finančnými službami (článok 9) (1. novembra 2014)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 18. augusta 2014

Článok 3 ods. 4

V záujme podania platnej žiadosti o povolenie nezávislého finančného poradcu žiadateľ, ak je fyzickou osobou, musí orgánu FSMA predložiť tieto dokumenty a informácie:

[…]

4.

osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola uzatvorená zmluva o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, z ktorého vyplýva, že poistenie spĺňa podmienky uvedené v článku IV;

Článok 4 ods. 6

V záujme podania platnej žiadosti o povolenie nezávislého finančného poradcu žiadateľ, ak je právnickou osobou, musí orgánu FSMA predložiť tieto dokumenty a informácie:

[…]

6.

osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola uzatvorená zmluva o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, z ktorého vyplýva, že poistenie spĺňa podmienky uvedené v článku IV.

 

11.

Mediácia

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 29. októbra 2015, ktorým sa vykonáva hlava 4 kapitola 4 knihy VII Hospodárskeho zákonníka (článok 11) (1. novembra 2015)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 5. novembra 2015

Článok 4 ods. 11

Bez toho, aby bolo dotknuté právo orgánu FSMA požiada o doplňujúce informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na posúdenie spisu, v záujme podania platnej žiadosti o schválenie úlohy veriteľa v nej žiadateľ uvedie tieto informácie a priloží tieto dokumenty:

[…]

11.

informácia o tom, či veriteľ bude vykonávať činnosť sprostredkovateľa úverov, a v prípade potreby osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola v súlade s článkom VII.180 § 2 ods. 1 bodom 4 a/alebo s článkom VII.184 § 1 ods. 2 bodom 4 Hospodárskeho zákonníka uzatvorená zmluva o poistení hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania, z ktorého vyplýva, že uvedené poistenie spĺňa podmienky uvedené v kapitole IV;

Článok 7 ods. 10

Bez toho, aby bolo dotknuté právo orgánu FSMA požiadať o doplňujúce informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na posúdenie spisu, v záujme podania platnej žiadosti o registráciu ako sprostredkovateľ úverov v kategórii úverových maklérov, viazaných sprostredkovateľov alebo obchodných zástupcov nižšieho radu v nej žiadateľ, ak je fyzickou osobou, musí uviesť tieto informácie a priložiť tieto dokumenty:

[…]

10.

s výhradou ustanovenia v článku 11, osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola v súlade s článkom VII.181 § 1 ods. 1 bodom 3 a/alebo s článkom VII.186 § 1 ods. 1 bodom 3 Hospodárskeho zákonníka uzatvorená zmluva o poistení hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania, z ktorého vyplýva, že uvedené poistenie spĺňa podmienky uvedené v kapitole IV;

Článok 9 ods. 7

Bez toho, aby bolo dotknuté právo orgánu FSMA požiadať o doplňujúce informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na posúdenie spisu, v záujme podania platnej žiadosti o registráciu ako sprostredkovateľ spotrebiteľských úverov v kategórii pomocných zástupcov v tejto žiadosti žiadateľ uvedie tieto informácie a priloží tieto dokumenty:

7.

osvedčenie vystavené poisťovňou, s ktorou bola [uzatvorená] zmluva o poistení hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania.

 

12.

Bezpečnosť a zabezpečenie

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 2. septembra 2013, ktorým sa určujú podmienky na získanie povolenia pre námornú bezpečnostnú službu (článok 3 ods. 3) (4. októbra 2013)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 30. januára 2013

Článok 3 ods. 3

Žiadosť o povolenie, ktorú doručí podnik s miestom podnikania v Belgicku, musí obsahovať tieto dokumenty a informácie:

[…]

3.

platné osvedčenie o poistení týkajúce sa poistenia občianskoprávnej a zmluvnej zodpovednosti námornej bezpečnostnej služby stanovené v článku 3 zákona, ktorého vzor sa uvádza v kráľovskom dekréte z 27. júna 1991, ktorým sa stanovujú pravidlá pre poistenie občianskoprávnej zodpovednosti bezpečnostných služieb, vnútorných bezpečnostných služieb a námorných bezpečnostných služieb.

 

13.

Bezpečnosť a zabezpečenie

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 12. novembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá pre poistenie občianskoprávnej zodpovednosti bezpečnostných služieb, vnútorných bezpečnostných služieb a námorných bezpečnostných služieb (článok 3) (24. novembra 2017)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 24. novembra 2017

Článok 2

Ak je poistníkom bezpečnostná služba alebo právnická či fyzická osoba, ktorá zaisťuje vnútorné bezpečnostné služby alebo bezpečnostné služby, poistník pri uzatváraní poistnej zmluvy pošle správe osvedčenie o poistení vypracované podľa vzoru v prílohe 1.

Ak je poistníkom námorná bezpečnostná služba, pri uzatváraní poistnej zmluvy pošle správe osvedčenie o poistení vypracované podľa vzoru v prílohe 2.

 

14.

Odpadové haldy

Právny predpis/právne ustanovenie: ministerská vyhláška z 22. októbra 1985, ktorou sa prijíma forma žiadostí o povolenie na zhodnocovanie odpadových háld a stanovuje sa ich obsah (článok 6 ods. 1 posledný pododsek) (18. novembra 1985)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 8. novembra 1985

Článok 6 ods. 1 posledný pododsek

Vyhlásenie spoločnosti, že žiadateľ má poistenie občianskoprávnej zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na všetky prípady ujmy na zdraví a majetkových škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku plánovanej činnosti.

 

15.

Doprava

Právny predpis/právne ustanovenie: Medzinárodný dohovor z Nairobi o odstraňovaní vrakov (článok 12 ods. 1) (28. júla 2017)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 18. júla 2017

Článok 12 ods. 2 až 5

2.

Potom, ako príslušný orgán štátu, v ktorom je loď registrovaná, zistí, že sú splnené požiadavky odseku 1, vydá pre každú loď s hrubou priestornosťou 300 ton a viac osvedčenie potvrdzujúce platnosť poistenia alebo inej formy finančnej zábezpeky v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru. Pokiaľ ide o loď zaregistrovanú v zmluvnom štáte, takéto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje príslušný orgán štátu, v ktorom je loď registrovaná; pokiaľ ide o loď, ktorá nie je zaregistrovaná v zmluvnom štáte, môže ho vydať alebo potvrdiť príslušný orgán ktoréhokoľvek zmluvného štátu. Toto osvedčenie o povinnom poistení má formát podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto dohovoru a obsahuje tieto konkrétne údaje:

a)

meno lode, rozlišujúce číslo alebo písmená a prístav registrácie;

b)

hrubá priestornosť lode;

c)

názov a hlavné miesto podnikania registrovaného vlastníka;

d)

identifikačné číslo lode IMO;

e)

typ a trvanie zabezpečenia;

f)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo zábezpeka; a

g)

doba platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistky alebo inej formy zábezpeky.

 

16.

Doprava

Právny predpis/právne ustanovenie: dekrét valónskej vlády z 3. júna 2009, ktorým sa vykonáva dekrét z 18. októbra 2007 o taxislužbe a o službách prenájmu áut so šoférom (článok 4 § 1 ods. 3 a 127) (8. septembra 2009)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 8. septembra 2009

Článok 4 § 2 tretia zarážka

Žiadateľ doloží svoju platobnú schopnosť

[…]

na účely požiadavky uvedenej v § 1 ods. 3 osvedčením od dotknutej poisťovne.

Článok 27 ods. 4

Vo všetkých vozidlách sa musia nachádzať aspoň tieto dokumenty:

[…]

4.

osvedčenie vystavené poisťovateľom, v ktorom sa potvrdzuje, že vozidlo je poistené na účely prepravy cestujúcich za protihodnotu, podľa vzoru uvedeného v prílohe 3 k tomuto dekrétu.

 

17.

Doprava

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon z 30. januára 2012, ktorým sa upravujú záležitosti uvedené v článku 78 ústavy, pokiaľ ide o poistenie vlastníkov lodí v prípade námorných pohľadávok (článok 5) (12. marca 2012)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 2. marca 2012

Článok 7

Existencia poistenia uvedeného v článku 5 sa preukazuje jedným alebo viacerými osvedčeniami, ktoré vydal jeho poskytovateľ a ktoré sa nachádzajú na palube lode.

Osvedčenia vydané poskytovateľom poistenia obsahujú tieto informácie:

1.

meno lode, jej číslo IMO a prístav, v ktorom je registrovaná;

2.

meno vlastníka lode a hlavné miesto podnikania;

3.

druh a doba trvania poistenia;

4.

meno a hlavné miesto podnikania poskytovateľa poistenia a prípadne miesto podnikania, kde bolo poistenie uzavreté.

 

18.

Doprava

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon z 26. novembra 2012, ktorým sa prijíma protokol z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 prijatý v Londýne 1. novembra 2002 (článok 4a ods. 1 dohovoru z 13. decembra 1974) (21. apríla 2014)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 11. apríla 2014

Článok 4bis ods. 2

Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že poistenie alebo iné finančné zabezpečenie je platné v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru, sa vydáva pre každú loď po tom, ako príslušný orgán zmluvného štátu rozhodne, že požiadavky podľa odseku 1 boli splnené. Pokiaľ ide o loď zaregistrovanú v zmluvnom štáte, takéto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje príslušný orgán štátu, v ktorom je loď registrovaná; pokiaľ ide o loď, ktorá nie je zaregistrovaná v zmluvnom štáte, môže ho vydať alebo potvrdiť príslušný orgán ktoréhokoľvek zmluvného štátu. Toto osvedčenie je vo formáte podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto dohovoru a obsahuje tieto údaje:

a)

meno lode, rozlišujúce číslo alebo písmená a prístav registrácie;

b)

meno a hlavné miesto podnikania dopravcu, ktorý skutočne vykonáva celú prepravu alebo jej časť;

c)

identifikačné číslo lode IMO;

d)

typ a trvanie zabezpečenia;

e)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovateľa alebo inej osoby, ktorá poskytla finančné zabezpečenie, a v prípade potreby sídlo podniku, kde bolo uzatvorené poistenie alebo dohodnuté iné finančné zabezpečenie, a

f)

doba platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia ako doba platnosti poistenia alebo iného finančného zabezpečenia.

 

19.

Doprava

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét z 22. mája 2014, ktorý sa týka prepravy cestujúcich cestnou dopravou (článok 35 § 1 ods. 2) (1. septembra 2014)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 15. júla 2014

Článok 35 § 1 ods. 2

Finančná kapacita uvedená v článku 17 § 2 zákona sa preukazuje prostredníctvom osvedčenia jedného alebo viacerých z týchto orgánov, v ktorom sa uvedie, že dotknutý orgán podniku poskytol spoločnú a nerozdielnu záruku:

[…]

2.

poisťovňa povolená v súlade so zákonom z 9. júla 1975 o dohľade nad poisťovňami.

 

20.

Doprava

Právny predpis/právne ustanovenie: kráľovský dekrét zo 16. apríla 2018, ktorým sa stanovujú podmienky o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (12. mája 2018)

Odkaz na úradný vestník: Moniteur belge z 2. mája 2018

Článok 4

V osvedčení o poistení podľa článku 7 § 1 spomenutého zákona z 21. novembra 1989 sa musí uviesť, že záruka sa poskytuje prinajmenej na udalosti, ku ktorým dochádza na území:

1.

všetkých štátov uvedených v článku 3 ods. 1 kráľovského dekrétu z 13. februára 1991 o nadobudnutí účinnosti a vykonávaní zákona z 21. novembra 1989 o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a

2.

Maroka;

3.

Tuniska; a

4.

Turecka.

BULHARSKO

1.

Povinné úrazové poistenie cestujúcich vo vozidlách verejnej dopravy

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 35 nariadenia 49 zo 16.10.2014 г. o povinnom poistení podľa článku 461 bodu 2 zákonníka o poisťovníctve a o postupe urovnávania nárokov na úhradu škôd na motorových vozidlách.

Odkaz na úradný vestník: Zákonník o poistení (uverejnený, SG č. 102/29.12.2015, s. 195) (účinný od 1.1.2016; zmenený, SG č. 24/16.03.2018, SG č. 27/27.03.2018)

Obsah osvedčenia o poistení:

obchodné meno poisťovateľa,

sídlo a adresa sídla vedenia poisťovateľa, poisťovatelia z tretích krajín pôsobiaci v Bulharskej republike prostredníctvom pobočky takisto uvedú sídlo a adresu sídla vedenia poisťovateľa v tretej krajine a pobočky v Bulharskej republike,

číslo aktu príslušného orgánu, ktorým bola udelená licencia na výkon poisťovacích činností, poisťovatelia z tretích krajín pôsobiaci v Bulharskej republike prostredníctvom pobočky uvedú číslo aktu príslušného orgánu pre sídlo poisťovateľa v tretej krajine a číslo aktu príslušného orgánu v Bulharskej republike,

jednotný identifikačný kód (UIC) pre poisťovateľov so sídlom v Bulharskej republike, prípadne registračné číslo v obchodnom alebo podobnom registri poisťovateľov so sídlom v členskom štáte alebo tretej krajine,

názov a adresa, prípadne obchodné meno, sídlo, adresa sídla vedenia a jednotný identifikačný kód spoločnosti zabezpečujúcej osobnú dopravu prostriedkami verejnej dopravy,

názov a adresa, prípadne obchodné meno, sídlo, adresa sídla vedenia a jednotný identifikačný kód poistníka,

sériové číslo zmluvy,

predmet poistnej zmluvy,

kryté poistné riziká,

podmienky zmluvy vrátane dátumu začiatku a konca poistného obdobia a obdobia poistného krytia,

výška poistenia alebo spôsob jej určenia,

poistné alebo spôsob jeho určenia a zmluvné podmienky platieb poistného,

mená a adresa sprostredkovateľa poistenia v prípade uzatvorenia zmluvy sprostredkovateľom a v prípade poisťovacích agentov aj číslo dokladu totožnosti,

dátum a miesto uzatvorenia zmluvy,

podpisy zmluvných strán,

trvanie platnosti poistenia (článok 35 nariadenia 49).

 

2.

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestovnou kanceláriou

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 84 odsek 1 bod 3 zákona o cestovnom ruchu

Odkaz na úradný vestník: zákon o cestovnom ruchu, uverejnený, Štátny vestník č. 30/26.03.2013, s. 3 (účinný od 26.3.2013; zmenený a doplnený, SG č. 37/4.05.2018, účinný od 4.5.2018)

Obsah osvedčenia o poistení:

názov, sídlo a sídlo vedenia, adresa a telefónne číslo poisťovateľa,

poistné krytie,

poistná suma,

číslo poistnej zmluvy,

dátum uzatvorenia poistnej zmluvy.

 

3.

Povinné poistenie zodpovednosti za škody obchodníka, ktorý sprostredkúva poskytovanie spojených cestovných služieb

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 84 odsek 1 bod 3 zákona o cestovnom ruchu

Odkaz na úradný vestník: zákon o cestovnom ruchu, uverejnený, Štátny vestník č. 30/26.03.2013, s. 3 (účinný od 26.3.2013; zmenený a doplnený, SG č. 37/4.05.2018, účinný od 4.5.2018)

Obsah osvedčenia o poistení:

názov, sídlo a sídlo vedenia, adresa a telefónne číslo poisťovateľa,

poistné krytie,

poistná suma,

číslo poistnej zmluvy,

dátum uzatvorenia poistnej zmluvy.

 

4.

Povinné poistenie lodí týkajúce sa prenajatého plavidla

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 259 ods. 1 Zákonníka o obchodnom loďstve

Odkaz na úradný vestník: Zákonník o obchodnom loďstve, uverejnený, Štátny vestník č. 55/14.07.1970 a č. 56/17.07.1970 (účinný od 1.1.1971; zmenený, SG č. 28/29.03.2018)

Poistná zmluva (osvedčenie o poistení) musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa:

1.

predmetu poistenia (poistiteľného záujmu), v prípade prepravy tovaru názov plavidla;

2.

poistenej sumy;

3.

krytých rizík;

4.

obdobia poistenia;

5.

plavby a zastávok (prístavov), v ktorých sa plavidlo zastaví pred príchodom do cieľového prístavu;

6.

miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy;

7.

osoby, ktorá uzatvára poistnú zmluvu;

8.

označenia poisťovateľa a podpis jeho zástupcu.

 

5.

Povinné poistenie subjektov s hypotékou na plavidlo voči námorným rizikám

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 259 ods. 1 Zákonníka o obchodnom loďstve

Odkaz na úradný vestník: Zákonník o obchodnom loďstve, uverejnený, Štátny vestník č. 55/14.07.1970 a č. 56/17.07.1970 (účinný od 1.1.1971; zmenený, SG č. 28/29.03.2018)

Poistná zmluva (osvedčenie o poistení) musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa:

1.

predmetu poistenia (poistiteľného záujmu), v prípade prepravy tovaru názov plavidla;

2.

poistenej sumy;

3.

krytých rizík;

4.

obdobia poistenia;

5.

plavby a zastávok (prístavov), v ktorých sa plavidlo zastaví pred príchodom do cieľového prístavu;

6.

miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy;

7.

osoby, ktorá uzatvára poistnú zmluvu;

8.

označenia poisťovateľa a podpis jeho zástupcu.

 

6.

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou prenajatého plavidla

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 259 ods. 1 Zákonníka o obchodnom loďstve

Odkaz na úradný vestník: Zákonník o obchodnom loďstve, uverejnený, Štátny vestník č. 55/14.07.1970 a č. 56/17.07.1970 (účinný od 1.1.1971; zmenený, SG č. 28/29.03.2018)

Poistná zmluva (osvedčenie o poistení) musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa:

1.

predmetu poistenia (poistiteľného záujmu), v prípade prepravy tovaru názov plavidla;

2.

poistenej sumy;

3.

krytých rizík;

4.

obdobia poistenia;

5.

plavby a zastávok (prístavov), v ktorých sa plavidlo zastaví pred príchodom do cieľového prístavu;

6.

miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy;

7.

osoby, ktorá uzatvára poistnú zmluvu;

8.

označenia poisťovateľa a podpis jeho zástupcu.

 

7.

Povinné poistenie na účely námorných pohľadávok pre plavidlo

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 259 ods. 1 Zákonníka o obchodnom loďstve

Odkaz na úradný vestník: Zákonník o obchodnom loďstve, uverejnený, Štátny vestník č. 55/14.07.1970 a č. 56/17.07.1970 (účinný od 1.1.1971; zmenený, SG č. 28/29.03.2018)

Obsah poistnej zmluvy (osvedčenia o poistení):

poistná zmluva (osvedčenie o poistení) musí obsahovať ustanovenia týkajúce sa:

1.

predmetu poistenia (poistiteľného záujmu), v prípade prepravy tovaru názov plavidla;

2.

poistenej sumy;

3.

krytých rizík;

4.

obdobia poistenia;

5.

plavby a zastávok (prístavov), v ktorých sa plavidlo zastaví pred príchodom do cieľového prístavu;

6.

miesta a dátumu uzatvorenia zmluvy;

7.

osoby, ktorá uzatvára poistnú zmluvu;

8.

označenia poisťovateľa a podpis jeho zástupcu.

ČESKO

DÁNSKO

1.

Poistenie zodpovednosti konzultantov za škodu: Audítori (revisorer)

Právny predpis/právne ustanovenie: § 3 ods. 1 bod 6 dánskeho zákona o autorizovaných audítoroch a audítorských spoločnostiach č. 1167 z 9. septembra 2016

Odkaz na úradný vestník: Offentliggørelsesdato (DÁTUM UVEREJNENIA): 17-09-2016

Audítorov musí schváliť dánsky orgán pre podnikanie, čo znamená dokumentáciu týkajúcu sa poistného krytia.

Dánsky orgán pre podnikanie uvádza ustanovenia týkajúce sa obsahu poistenia vrátane rozsahu a povahy poistenia a dĺžky jeho trvania.

 

2.

Poistenie zodpovednosti konzultantov za škodu: Sprostredkovatelia poistenia

Právny predpis/právne ustanovenie:§ 3 ods. 2 bod 3 dánskeho zákona o sprostredkovaní poistenia č. 41 z 22. januára 2018

Odkaz na úradný vestník: Offentliggørelsesdato: 23-01-2018

§ 2, pozri aj § 5 vykonávacieho nariadenia č. 481 z 3. mája 2018 o sprostredkovateľoch poistenia, sprostredkovateľoch zaistenia a o doplnkovom poistení zodpovednosti poskytovateľa poistenia za škodu, jeho zárukách a zaobchádzaní so zverenými prostriedkami.

Sprostredkovateľ poistenia musí predložiť vyhlásenie poisťovne alebo banky, ktoré musí obsahovať informácie o požadovanom poistení zodpovednosti za škodu. Formulár vyhlásenia vypracúva DFSA. Predložením vyhlásenia poisťovňa zaručuje, že poistenie zodpovednosti za škodu je v súlade s pravidlami uvedenými v § 2.

Podľa § 2 sa vo vyhlásení musí okrem iného uviesť, že:

poistením zodpovednosti za škodu alebo zárukou sa zabezpečuje, že poisťovateľ alebo banka sú priamo zodpovední za škody, ktoré spoločnosť spôsobí svojou nedbanlivosťou,

poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na činnosti spoločnosti vo všetkých krajinách v Európskej únii a v krajinách, s ktorými Spoločenstvo uzatvorilo dohodu vo finančnej oblasti,

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka musia obsahovať krytie voči zrušeniu sumy krytia v prípade, že dôjde k jej vyčerpaniu v dôsledku jednej alebo viacerých ujm počas poistného roka (obnovenie zaistené poistnou zmluvou),

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka sa vzťahujú na nároky na náhradu škody, ktoré boli vznesené a ohlásené do troch rokov od ukončenia poistenia alebo záruky, pokiaľ nedošlo k podpisu novej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu s inou poisťovňou alebo k poskytnutiu novej záruky za sprostredkovateľa v inej banke s úplným spätným krytím.

 

3.

Poistenie zodpovednosti konzultantov za škodu: Finančný poradca

Právny predpis/právne ustanovenie: § 3 ods. 2 bod 4 zákona o konsolidácii týkajúcej sa finančných poradcov a sprostredkovateľov úverov na bývanie č. 1079 z 5. júla 2016

Odkaz na úradný vestník: Offentliggørelsesdato: 13-07-2016

§ 2 vykonávacieho nariadenia č. 653 z 30. mája 2018 o poistnom krytí finančných poradcov, investičných poradcov a sprostredkovateľov úverov na bývanie, systémoch záruk a zaobchádzaní so zverenými prostriedkami.

Finančný poradca musí predložiť vyhlásenie poisťovne (formulár pripravený orgánom DFSA) s informáciami o požadovanom poistení zodpovednosti za škodu. Predložením tohto vyhlásenia poisťovňa zaručuje, že poistenie zodpovednosti za škodu je v súlade s pravidlami v § 2 – 5, pozri § 5.

Podľa § 2 – 3 sa vo vyhlásení musí okrem iného uviesť, že:

poistením zodpovednosti za škodu alebo zárukou sa zabezpečí, že poisťovňa alebo banka priamo zodpovedajú za škody spôsobené poškodenému za záväzky zo strany finančného poradcu, investičného poradcu alebo sprostredkovateľa úverov na bývanie v prípade zanedbania, ktoré vypovedala spoločnosť alebo akákoľvek iná zmluvná strana, voči ktorej má finančný poradca, investičný poradca alebo sprostredkovateľ úverov na bývanie záväzky,

poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na činnosti spoločnosti v Dánsku,

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka sa vzťahujú na nároky, ktoré boli vznesené a ohlásené do troch rokov od ukončenia poistenia zodpovednosti za škodu alebo záruky, pokiaľ nedošlo k podpisu novej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu s inou poisťovňou alebo k poskytnutiu novej záruky za spoločnosť v inej banke s úplným spätným krytím,

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka musia obsahovať krytie voči zrušeniu sumy krytia v prípade, že dôjde k jej vyčerpaniu v dôsledku jednej alebo viacerých ujm počas poistného roka (obnovenie zaistené poistnou zmluvou),

výška poistenia je aspoň 1 500 000 DKK na poistnú udalosť za poistný rok a aspoň 3 000 000 DKK na všetky poistné udalosti za poistný rok.

 

4.

Poistenie zodpovednosti konzultantov za škodu: Sprostredkovatelia úverov na bývanie (boligkreditformidler)

Právny predpis/právne ustanovenie: § 3 ods. 2 bod 4 zákona o konsolidácii týkajúcej sa finančných poradcov a sprostredkovateľov úverov na bývanie č. 1079 z 5. júla 2016

Odkaz na úradný vestník: Offentliggørelsesdato: 13-07-2016

§ 2 vykonávacieho nariadenia č. 653 z 30. mája 2018 o poistnom krytí finančných poradcov, investičných poradcov a sprostredkovateľov úverov na bývanie, systémoch záruk a zaobchádzaní so zverenými prostriedkami.

Sprostredkovateľ úverov na bývanie musí predložiť vyhlásenie poisťovne (formulár pripravený orgánom DFSA) s informáciami o požadovanom poistení zodpovednosti za škodu. Predložením tohto vyhlásenia poisťovňa zaručuje, že poistenie zodpovednosti za škodu je v súlade s pravidlami v § 2 – 5, pozri § 5.

Podľa § 2 – 3 sa vo vyhlásení musí okrem iného uviesť, že:

poistením zodpovednosti za škodu alebo zárukou sa zabezpečí, že poisťovňa alebo banka priamo zodpovedajú za škody spôsobené poškodenému za záväzky zo strany finančného poradcu, investičného poradcu alebo sprostredkovateľa úverov na bývanie v prípade zanedbania, ktoré vypovedala spoločnosť alebo akákoľvek iná zmluvná strana, voči ktorej má finančný poradca, investičný poradca alebo sprostredkovateľ úverov na bývanie záväzky,

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka sa vzťahujú na krajiny v Európskej únii a na krajiny, s ktorými Únia uzatvorila finančnú dohodu,

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka sa vzťahujú na nároky, ktoré boli vznesené a ohlásené do troch rokov od ukončenia poistenia zodpovednosti za škodu alebo záruky, pokiaľ nedošlo k podpisu novej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu s inou poisťovňou alebo k poskytnutiu novej záruky za spoločnosť v inej banke s úplným spätným krytím,

poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruka musia obsahovať krytie voči zrušeniu sumy krytia v prípade, že dôjde k jej vyčerpaniu v dôsledku jednej alebo viacerých ujm počas poistného roka (obnovenie zaistené poistnou zmluvou),

sprostredkovateľ úverov na bývanie musí mať poistenie zodpovednosti za škodu alebo záruku s výškou krytia najmenej 460 000 EUR na poistnú udalosť za poistný rok a aspoň 750 000 EUR na všetky poistné udalosti za poistný rok.

 

5.

Poistenie zodpovednosti konzultantov za škodu: Ejendomskreditselskab

Právny predpis/právne ustanovenie: § 3 ods. 1 bod 5 zákona o konsolidácii týkajúcej sa hypotekárnych spoločností č. 1023 z 30. augusta 2017

Odkaz na úradný vestník: Zákon o konsolidácii týkajúcej sa hypotekárnych spoločností č. 1023 z 30. augusta 2017

Offentliggørelsesdato: 01-09-2017

Vykonávacie nariadenie o požiadavkách na informácie v súvislosti s hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a so zaobchádzaním niektorých poskytovateľov hypoték so zverenými finančnými prostriedkami a o zárukách

Ide o požiadavku, aby spoločnosť (ejendomskreditselskabet), ktorá vybavuje spotrebiteľov, zriadila samostatný účet pre dohodnuté prostriedky a aby tieto prostriedky zabezpečila. Vyhlásenie autorizovaného audítora o bezpečnosti finančných prostriedkov sa musí každý rok predkladať orgánu DFSA, pozri § 3 ods. 5

Na to, aby hypotekárna spoločnosť mohla dostať zverené finančné prostriedky, pozri § 4 – 9 vykonávacieho nariadenia č. 1241 z 8. novembra 2010 (o požiadavkách na informácie v súvislosti s hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a o zaobchádzaní niektorých poskytovateľov hypoték so zverenými finančnými prostriedkami a ich zárukách), sa vyžaduje vyhlásenie poisťovne alebo banky, ktorá ručí za vyplatenie zverených finančných prostriedkov, pozri § 10.

Podľa § 10 sa vo vyhlásení musí okrem iného uviesť, že:

ručiteľ poskytuje záruku na právo spotrebiteľa, ktorý má v spoločnosti hypotéku, požadovať vyplatenie zverených finančných prostriedkov od spoločnosti,

záruka poistenej osobe poskytuje priamu pohľadávku voči ručiteľovi,

záruka musí kryť pohľadávky týkajúce sa zverených finančných prostriedkov počas obdobia záruky,

záruka musí kryť aspoň jeden rok,

záruka nepodlieha iným obmedzeniam, než sú obmedzenia stanovené v tomto vykonávacom nariadení.

NEMECKO

1.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 1, paragraf 4 ods. 2 zákona o povinnom poistení

Odkaz na úradný vestník: Zákon o povinnom poistení z 5. apríla 1965 (BGBl. I s. 213), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 nariadenia zo 6. februára 2017 (BGBl. I s. 147)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

2.

Zahraničné motorové vozidlá

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 1 zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane prevádzkou vozidiel a prípojných vozidiel evidovaných v zahraničí

Odkaz na úradný vestník: Zákon o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a prípojných vozidiel evidovaných v zahraničí uverejnený v BGBl, časť III, číslo zarážky 925-2, naposledy zmenený článkom 496 nariadenia z 31. augusta 2015 (BGBl. I s. 1474)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

3.

Preprava odpadu

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 7 ods. 2 nariadenia o prepravných licenciách, pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu (TGv) a o osobitné poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o prepravných licenciách, pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu (TGv) uverejnené 10. septembra 1996 v BGBl. I s. 1411 (1997, 2861), naposledy zmenené článkom 5 zákona z 19. júla 2007 (BGBl. I s. 1462)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

4.

Prevádzkovatelia leteckej dopravy a iní správcovia lietadiel

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 2 ods. 1 bod 3, paragraf 37 ods. 1, paragraf 43 ods. 1 a paragraf 50 LuftVG v spojení s paragrafmi 102 až 104 LuftVZO

Odkaz na úradný vestník: 1. Zákon o leteckej prevádzke v znení z 10. mája 2007 (BGBl. I s. 698), ktorý bol naposledy zmenený článkom 2 ods. 11 zákona z 20. júla 2017 (BGBl. I s. 2808; 2018 I 472), v spojení s

2. nariadením o udeľovaní licencií na účely leteckej prevádzky z 19. júna 1964 (BGBl. I s. 370), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 30. marca 2017 (BGBl. I s. 683)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

5.

Zodpovednosť za škody spôsobené ropnými látkami v námornej doprave

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 2 zákona o škodách vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, pozri aj zákon o zodpovednosti a náhrade škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami

Odkaz na úradný vestník: Zákon o škodách vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami z 30. septembra 1988 (BGBl. I s. 1770), ktorý bol naposledy zmenený článkom 4 ods. 23 zákona z 18. júla 2016 (BGBl. I s. 1666)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

6.

Poistenie zodpovednosti pre športové člny

Právny predpis/právne ustanovenie: bod 1 k paragrafu 9 ods. 2 bodu 2 prílohy 7 k nariadeniu o prenájme jazerných športových člnov: požiadavky pre vozidlá, ktoré sa môžu prevádzkovať na základe osvedčenia o prenájme

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o prenájme jazerných športových člnov z 18. apríla 2000 (BGBl. I s. 572), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 4 nariadenia z 3. mája 2017 (BGBl. I s. 1016)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

7.

Skúšky nebezpečného odpadového plynu a bezpečnostné inšpekcie vykonávané v štátom schválených dielňach

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 47b ods. 2 body 5 a 6 nariadenia, ktorým sa stanovujú predpisy pre udeľovanie povolení na používanie vozidiel na cestnú prevádzku a body 2.8 a 2.9 prílohy VIIIc k StVZO

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie, ktorým sa stanovujú predpisy pre udeľovanie povolení na používanie vozidiel na cestnú prevádzku z 26. apríla 2012 (BGBl. I s. 679), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 20. októbra 2017 (BGBl. I s. 3723)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

8.

Schválenie školení

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 33 ods. 2 bod 4 prvého nariadenia k zákonu o výbušných látkach

Odkaz na úradný vestník: Prvé nariadenie k zákonu o výbušných látkach v znení uverejnenom 31. januára 1991 (BGBl. I s. 169), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 11. júna 2017 (BGBl. I s. 1617)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

9.

Preprava odpadu

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 7 ods. 2 nariadenia o prepravných licenciách, pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu (TGv) a o osobitné poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o prepravných licenciách, pokiaľ ide o poistenie zodpovednosti za škodu (TGv) a o osobitné poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí uverejnené 10. septembra 1996 v BGBl. I s. 1411 (1997, 2861), naposledy zmenené článkom 5 zákona z 19. júla 2007 (BGBl. I s. 1462)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

10.

Preprava odpadu

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 7 ods. 1 zákona o preprave odpadu

Odkaz na úradný vestník: Zákon o preprave odpadu z 19. júla 2007 (BGBl. I s. 1462), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona z 1. novembra 2016 (BGBl. I s. 2452)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

11.

Zodpovednosť výrobcov liekov za výrobok

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 88 ods. 1 a paragraf 94 nemeckého zákona o liekoch (AMG)

Odkaz na úradný vestník: Nemecký zákon o liekoch oznámený 12. decembra 2005 BGBl. (BGBl.) I s. 3394, ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona z 18. júla 2017 (BGBl I s. 2757)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

12.

Preprava nebezpečného nákladu

Právny predpis/právne ustanovenie: štvrtá veta paragrafu 3 ods. 1 zákona o preprave nebezpečného nákladu

Odkaz na úradný vestník: Zákon o preprave nebezpečného nákladu zo 6. augusta 1975 (BGBl. I s. 2121), ktorý bol naposledy zmenený článkom 5 zákona z 26. júla 2016 (BGBl. I s. 1843)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

13.

Prevádzková zodpovednosť za určité projekty, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 19 ods. 1 a paragraf 19 ods. 2 bod 1 zákona o environmentálnej zodpovednosti v spojení s prílohou 2 (ustanovenia nariadenia týkajúce sa krytia ešte nenadobudli účinnosť, keďže sa stále čaká na vydanie príslušného nariadenia.)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o environmentálnej zodpovednosti z 10. decembra 1990 (BGBl. I s. 2634), ktorý bol naposledy zmenený článkom 6 zákona zo 17. júla 2017 (BGBl. I s. 2421)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

14.

Prevádzková zodpovednosť za zariadenia genetického inžinierstva a za uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 36 ods. 1 a paragraf 36 ods. 2 bod 1 zákona o genetickom inžinierstve. Keďže neexistuje nijaké nariadenie, ustanovenia týkajúce sa krytia zatiaľ nie sú povinné

Odkaz na úradný vestník: Zákon o genetickom inžinierstve v znení zo 16. decembra 1993 (BGBl. I s. 2066), ktorý bol naposledy zmenený článkom 3 zákona zo 17. júla 2017 (BGBl. I s. 2421)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

15.

Prevádzková zodpovednosť za strelnice

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 27 ods. 1 zákona o strelných zbraniach

Odkaz na úradný vestník: Zákon o strelných zbraniach z 11. októbra 2002 (BGBl. I s. 3970, 4592, 2003 I s. 1957), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona z 30. júna 2017 (BGBl. I s. 2133)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

16.

Sociálne združenia poverené úlohou vyhľadávať a zabezpečovať výcvik dobrovoľníkov ochotných stať sa opatrovníkom osoby so zdravotným postihnutím (tzv. Betreuer)

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 1908f ods. 1 bod 1 Občianskeho zákonníka (BGB)

Odkaz na úradný vestník: Občiansky zákonník v znení z 2. januára 2002 (BGBl. I s. 42, 2909; 2003 I s. 738), naposledy zmenený článkom 6 zákona z 12. júla 2018 (BGBl. I s. 1151)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

17.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci/kontrolné agentúry

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 21 ods. 2 bod 1 nariadenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z 3. februára 2015 (BGBl. I s. 49), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 5 ods. 7 nariadenia z 18. októbra 2017 (BGBl. I s. 3584)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

18.

Strážne služby

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 34a ods. 2 bod 3c živnostenského poriadku (GewO) v spojení s paragrafom 6 ods. 2 nariadenia o strážnych službách

Odkaz na úradný vestník: 1. Živnostenský poriadok v znení z 22. februára 1999 (BGBl. I s. 202), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona zo 17. októbra 2017 (BGBl. I s. 3562), v spojení s

2. nariadením o strážnych službách v znení z 10. júla 2003 (BGBl. I s. 1378), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 1. decembra 2016 (BGBl. I s. 2692)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

19.

Služby pozemnej obsluhy na letiskách

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 3 nariadenia o pozemnej obsluhe v spojení s bodom 2 B ods. 6 prílohy 3

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o službách pozemnej obsluhy z 10. decembra 1997 (BGBl. I s. 2885), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 6 ods. 16 zákona z 23. mája 2017 (BGBl. I s. 1228)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

20.

Skládky odpadov

Právny predpis/právne ustanovenie: podľa paragrafu 19 ods. 2 nariadenia o skládkach odpadov sa vyžaduje, aby vlastník skládky zložil „záruku“, ktorá však nemusí byť striktne vo forme poistenia zodpovednosti za škodu.

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o skládkach odpadov z 27. apríla 2009 (BGBl. I s. 900), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 2 nariadenia z 27. septembra 2017 (BGBl. I s. 3465)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

21.

Overovanie váh a mier/kontrolné orgány

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 44 nariadenia o metrológii a overovaní

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o metrológii a overovaní z 11. decembra 2014 (BGBl. I s. 2010, 2011), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 10. augusta 2017 (BGBl. I s. 3098)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

22.

Prevádzková zodpovednosť za špecializované spoločnosti na nakladanie s odpadmi

Právny predpis/právne ustanovenie: podľa paragrafu 6 nariadenia o špecializovaných spoločnostiach na nakladanie s odpadmi sa vyžaduje dôkaz o primeranom poistnom krytí

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o spoločnostiach špecializovaných na nakladanie s odpadmi z 2. decembra 2016 (BGBl. I s. 2770), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 2 ods. 2 zákona z 5. júla 2017 (BGBl. I s. 2234)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

23.

Zodpovednosť za škody týkajúca sa kontroly plynových systémov a ich inštalácie v štátom schválených dielňach

Právny predpis/právne ustanovenie: body 2.8 a 2.9 prílohy VIIa k nariadeniu, ktorým sa stanovujú predpisy pre udeľovanie povolení na používanie vozidiel na cestnú prevádzku (StVZO)

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie, ktorým sa stanovujú predpisy pre udeľovanie povolení na používanie vozidiel na cestnú prevádzku z 26. apríla 2012 (BGBl. I s. 679), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 20. októbra 2017 (BGBl. I s. 3723)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

24.

Občianskoprávna zodpovednosť poľovníkov

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 17 ods. 1 bod 4 spolkového zákona o poľovníctve

Odkaz na úradný vestník: Spolkový zákon o poľovníctve v znení z 29. septembra 1976 (BGBl. I s. 2849), ktorý bol naposledy zmenený článkom 3 zákona z 8. septembra 2017 (BGBl. I s. 3370)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

25.

Prevádzková zodpovednosť za jadrové elektrárne a zodpovednosť vlastníkov jadrových palív a iných rádioaktívnych látok, ako aj osôb využívajúcich ionizujúce žiarenie

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 13 zákona o jadrovej energii v spojení s nariadením o finančnom zabezpečení jadrovej energie, s paragrafom 24 ods. 1 bodom 5 nariadenia o ochrane pred žiarením a paragrafom 28b ods. 1 bod 5 nariadenia o röntgenovom žiarení

Odkaz na úradný vestník: 1. Zákon o jadrovej energii v znení z 15. júla 1985 (BGBl. I s. 1565), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona z 10. júla 2018 (BGBl. I s. 1122)

2. nariadenie o finančnom zabezpečení jadrovej energie z 25. januára 1977 (BGBl. I s. 220), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 20 zákona z 27. júna 2017 (BGBl. I s. 1966)

3. nariadenie o ochrane pred žiarením z 20. júla 2001 (BGBl. I s. 1714; 2002 I s. 1459), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 6 zákona z 27. januára 2017 (BGBl. I s. 114, 1222).

4. nariadenie o röntgenovom žiarení v znení oznámenia z 30. apríla 2003 (BGBl. I s. 604), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 6 nariadenia z 11. decembra 2014 (BGBl. I s. 2010)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

26.

Združenia na poskytovanie poradenských služieb vo veciach súvisiacich s daňou z príjmu (Lohnsteuerhilfe-vereine)

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 25 ods. 2 zákona o daňových poradcoch v spojení s paragrafom 2 nariadenia o vykonávaní ustanovení v súvislosti so združeniami na poskytovanie poradenských služieb vo veciach súvisiacich s daňou z príjmu

Odkaz na úradný vestník: 1. Zákon o daňových poradcoch v znení zo 4. novembra 1975 (BGBl. I s. 2735), ktorý bol naposledy zmenený článkom 8 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

2. Nariadenie o vykonávaní ustanovení v súvislosti so združeniami na poskytovanie poradenských služieb vo veciach súvisiacich s daňou z príjmu z 15. júla 1975 (BGBl. I s. 1906), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 6 nariadenia z 12. júla 2017 (BGBl. I s. 2360)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

27.

Makléri a zhotovitelia stavieb

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 2 nariadenia o makléroch a zhotoviteľoch stavieb

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o makléroch a zhotoviteľoch stavieb v znení zo 7. novembra 1990 (BGBl. I s. 2479), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 9. mája 2018 (BGBl. I s. 550)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

28.

Notári

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 19a, paragraf 67 ods. 3 bod 3 spolkového nariadenia o verejných notároch

Odkaz na úradný vestník: Spolkové nariadenie o verejných notároch uverejnené v BGBl. časti III oddiele 303-1, naposledy zmenené článkom 4 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

29.

Verejne vymenovaní a autorizovaní znalci

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 36 ods. 3 bod 3b živnostenského poriadku (GewO)

Odkaz na úradný vestník: Živnostenský poriadok v znení z 22. februára 1999 (BGBl. I s. 202), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona zo 17. októbra 2017 (BGBl. I s. 3562)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

30.

Patentoví zástupcovia

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 45 zákonník o patentových zástupcoch

Odkaz na úradný vestník: Zákon o patentových zástupcoch zo 7. septembra 1966 (BGBl. I s. 557), ktorý bol naposledy zmenený článkom 5 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

31.

Farmaceutickí podnikatelia

Právny predpis/právne ustanovenie: paragrafy 88 a 94 nemeckého zákona o liekoch (AMG)

Odkaz na úradný vestník: Nemecký zákon o liekoch (AMG) v znení z 12. decembra 2005 BGBl. (BGBl.) I s. 3394, ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona z 18. júla 2017 (BGBl I s. 2757)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

32.

Skúšobní technici (stavebné inžinierstvo)

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 15 ods. 2 bod 7 nariadenia o špecifikáciách budov, stavebných inšpekciách a skúškach

Poznámka: Toto nariadenie je súčasťou právnych predpisov bývalej NDR, ktoré sa stále uplatňujú v spolkových krajinách, ktoré sa zlúčili so Spolkovou republikou Nemecko v súlade s článkom 3 bodom 32a zákona o zmluve o zjednotení z 18. septembra 1990 (BGBl. II 1239) a s článkom 9 zmluvy o zjednotení z 31. augusta 1990 v spojení s článkom 1 G z 23. septembra 1990 (BGBl. II 885, 1239 účinný od 3. októbra 1990; porovnaj aj časť II tohto zoznamu)

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o špecifikáciách budov, stavebných inšpekciách a skúškach v znení z 13. augusta 1990 (GBl. NDR 1990 I s. 1400).

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

33.

Inšpekčné, kontrolné a certifikačné agentúry

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 7 ods. 1 nariadenia o inštalácii kotlov a zariadení ústredného kúrenia v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o inštalácii kotlov a zariadení ústredného kúrenia v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch (článok 1 nariadenia o vykonávaní smernice o účinnosti kotlov) z 28. apríla 1998 (BGBl. I s. 796), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 5 zákona z 5. decembra 2012 (BGBl. I s. 2449)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

34.

Právnici

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 51 spolkového zákona o právnych zástupcoch a paragraf 7 zákona, ktorým sa upravujú činnosti európskych právnikov v Nemecku

Odkaz na úradný vestník: 1. Spolkový zákon o právnych zástupcoch uverejnený v BGBl. časti III, číslo 303-8, ktorý bol naposledy zmenený článkom 3 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

2. Zákon, ktorým sa upravujú činnosti európskych právnikov v Nemecku, z 9. marca 2000 (BGBl. I s. 182, 1349), ktorý bol naposledy zmenený článkom 6 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

35.

Pracovníci zábavných parkov

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 55f živnostenského poriadku (GewO) v spojení s paragrafom 1 nariadenia o zodpovednosti pracovníkov zábavných parkov, pokiaľ ide o prepravu cestujúcich: vyhliadkové jazdy v motorových vozidlách, motodrómy typu Wall of Death, strelnice, manéže, vystúpenia s nebezpečnými zvieratami, činnosti zahŕňajúce jazdu na koni

Odkaz na úradný vestník: 1. Živnostenský poriadok v znení z 22. februára 1999 (BGBl. I s. 202), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona zo 17. októbra 2017 (BGBl. I s. 3562)

2. Nariadenie o zodpovednosti pracovníkov zábavných parkov zo 17. decembra 1984 (BGBl. I s. 1598), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 3 nariadenia z 9. marca 2010 (BGBl. I s. 264)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

36.

Agentúry a inštitúcie na kontrolu zariadení a vybavenia v zmysle paragrafu 14 ods. 1 zákona o bezpečnosti zariadení a výrobkov

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 13 ods. 8 zákona o bezpečnosti výrobkov

Odkaz na úradný vestník: Zákon o bezpečnosti výrobkov z 8. novembra 2011 (BGBl. I s. 2178, 2179, 2012 I s. 131), ktorý bol naposledy zmenený článkom 435 nariadenia z 31. augusta 2015 (BGBl. I s. 1474)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

37.

Daňoví poradcovia, daňoví agenti, služby daňového poradenstva

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 67 StBerG

Odkaz na úradný vestník: Zákon o daňových poradcoch v znení zo 4. novembra 1975 (BGBl. I s. 2735), ktorý bol naposledy zmenený článkom 8 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

38.

Technické vybavenie a spotrebný tovar

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 3 ods. 3 bod 4 zákona o bezpečnosti výrobkov (GPSG)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o bezpečnosti výrobkov z 8. novembra 2011 (BGBl. I s. 2178, 2179, 2012 I s. 131), ktorý bol naposledy zmenený článkom 435 nariadenia z 31. augusta 2015 (BGBl. I s. 1474)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

39.

Zodpovednosť inštitúcií rozvojovej pomoci za prospech pracovníkov v oblasti rozvojovej pomoci (v spojení s príslušným zdravotným poistením)

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 6 zákona o pracovníkoch v oblasti rozvojovej pomoci

Odkaz na úradný vestník: Zákon o pracovníkoch v oblasti rozvojovej pomoci z 18. júna 1969 (BGBl. I s. 549), ktorý bol naposledy zmenený článkom 6 ods. 13 zákona z 23. mája 2017 (BGBl. I s. 1228)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

40.

Kontrolné organizácie

Právny predpis/právne ustanovenie: bod 2.6 prílohy VIIIb k nariadeniu, ktorým sa stanovujú predpisy pre udeľovanie povolení na používanie vozidiel na cestnú prevádzku (StVZO)

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie, ktorým sa stanovujú predpisy pre udeľovanie povolení na používanie vozidiel na cestnú prevádzku z 26. apríla 2012 (BGBl. I s. 679), ktoré bolo naposledy zmenené článkom 1 nariadenia z 20. októbra 2017 (BGBl. I s. 3723)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

41.

Certifikáty pre strelné zbrane, strelnice

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 4 ods. 1 bod 5 zákona o strelných zbraniach (WaffG)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o strelných zbraniach z 11. októbra 2002 (BGBl. I s. 3970, 4592, 2003 I s. 1957), ktorý bol naposledy zmenený článkom 1 zákona z 30. júna 2017 (BGBl. I s. 2133)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

42.

Audítori a audítorské spoločnosti

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 54 zákona, ktorým sa upravuje povolanie audítora, v spojení s paragrafmi 1 a 2 nariadenia o zodpovednosti audítorov za škody spôsobené pri výkone povolania

Odkaz na úradný vestník: Zákon, ktorým sa upravuje povolanie audítora v znení z 5. novembra 1975 (BGBl. I s. 2803), ktorý bol naposledy zmenený článkom 9 zákona z 30. októbra 2017 (BGBl. I s. 3618)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

43.

Overovacie služby

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 24 Abs. 2c i.V.m., článok 13 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v spojení s § 10 zákona o dôveryhodných službách (VDG)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o dôveryhodných službách z 18. júla 2017 (BGBl. I s. 2745), ktorý bol naposledy zmenený článkom 2 zákona z 18. júla 2017 (BGBl. I s. 2745)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

 

44.

Nútení správcovia

Právny predpis/právne ustanovenie: paragraf 1 ods. 4 nariadenia o nútených správcoch

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o nútených správcoch z 19. decembra 2003 (BGBl. I s. 2804)

názov poisťovne,

poistná suma,

osvedčenie, že zmluva spĺňa povinnosť uzatvoriť poistenie.

ESTÓNSKO

1.

Poistenie zodpovednosti vlastníkov lodí za škodu na účely námorných pohľadávok

Právny predpis/právne ustanovenie: § 77 zákona o obchodnom loďstve Prijatý 5. júna 2002 Nadobudnutie účinnosti 1. októbra 2002

Odkaz na úradný vestník: RT I 2002, 55, 345

§ 773 Poistná zmluva

1.

Existencia zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu sa doloží poistnou zmluvou prevážanou na palube lode.

2.

Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu musí obsahovať tieto informácie:

1.

meno lode, jej číslo IMO a prístav, v ktorom je registrovaná;

2.

meno vlastníka lode a hlavné miesto jeho podnikania;

3.

druh a doba trvania poistenia zodpovednosti za škodu;

4.

názov poisťovne a hlavné miesto jej podnikania.

3.

Poistná zmluva súvisiaca s loďou, ktorá sa plaví pod estónskou národnou vlajkou, musí byť vystavená buď v anglickom jazyku, alebo v estónskom a anglickom jazyku.

§ 775 Osvedčenie o platnosti poistenia zodpovednosti za škodu v prípade spôsobenia straty života, ujmy na zdraví alebo telesnej ujmy cestujúceho

1.

V prípade medzinárodnej prepravy cestujúcich sa estónska námorná správa požiada o príslušné osvedčenie preukazujúce existenciu a platnosť poistenia zodpovednosti za škodu alebo inej finančnej zábezpeky spĺňajúcej požiadavky stanovené v pododdiele 774 ods. 1 tohto zákona. Ak zmluva o poistení zodpovednosti za škodu alebo zmluva o inej finančnej zábezpeke spĺňa požiadavky stanovené v pododdiele 774 ods. 1 tohto zákona, estónska námorná správa vystaví osvedčenie o existencii a platnosti poistenia zodpovednosti za škodu alebo inej finančnej zábezpeky (ďalej len „osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu alebo inej finančnej zábezpeke“). V prípade nesplnených požiadaviek estónska námorná správa osvedčenie nevydá.

2.

Osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu alebo inej finančnej zábezpeke sa vystaví na obdobie, ktoré neprekračuje obdobie platnosti zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu alebo zmluvy o inej finančnej zábezpeke, na základe ktorej bolo osvedčenie vystavené.

3.

Postup žiadosti o osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu alebo inej finančnej zábezpeke, jeho vystavenia, zrušenia a zachovania a formulár osvedčenia sa ustanovia prostredníctvom výnosu ministra hospodárstva a komunikácií.

4.

Za spracovanie žiadosti o osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu alebo inej finančnej zábezpeke sa účtuje štátny poplatok.

 

2.

Všeobecné – pre každého poistníka

Právny predpis/právne ustanovenie: estónsky zákon o občianskoprávnej zodpovednosti, oddiel 434

1.

meno a adresa poistníka a poistenej osoby, pokiaľ poistná zmluva nie je na doručiteľa,

2.

trieda poistenia, vymedzenie predmetu poistnej zmluvy, zoznam poistených rizík a lehota na oznámenie poistnej udalosti,

3.

poistná suma alebo základy na jej výpočet,

4.

dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy a trvanie každého jej prípadného predĺženia a trvanie poistného krytia,

5.

v prípade povinného poistenia právny predpis, na základe ktorého je uzatvorenie poistnej zmluvy povinné.

ÍRSKO

1.

Povinné poistenie pre vodičov/poistenie motorových vozidiel

Právny predpis/právne ustanovenie: Článok 56 zákona o cestnej premávke z roku 1961

Z osvedčenia musí vyplývať, že bola uzatvorená poistná zmluva, ako aj ďalšie údaje stanovené v článku 66 zákona o cestnej premávke z roku 1961

 

2.

Povinné poistenie lietadla

Právny predpis/právne ustanovenie: Zákon o letových navigačných službách a leteckej doprave z roku 1936

Osvedčenie musí obsahovať údaje, ktoré môže požadovať minister (článok 28)

 

3.

Povinné poistenie ľahkých železničných vozidiel/Luas

Právny predpis/právne ustanovenie: Článok 57 zákona o doprave (železničnej infraštruktúre) z roku 2001

Z osvedčenia musí vyplývať, že bola uzatvorená poistná zmluva, ako aj ďalšie údaje stanovené v článku 66 zákona o cestnej premávke z roku 1961

 

4.

Povinné poistenie lodí

Právny predpis/právne ustanovenie: Článok 9 zákona o morskom znečistení (rôzne ustanovenia) z roku 2006

a)

názov lode, rozlišovacie číslo alebo znaky a prístav, v ktorom je loď zaregistrovaná;

b)

názov a hlavné miesto podnikania registrovaného vlastníka;

c)

identifikačné číslo lode IMO;

d)

typ a trvanie zabezpečenia;

e)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo zábezpeka;

f)

doba platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistky alebo inej formy zábezpeky.

(Článok 7 ods. 2 medzinárodného dohovoru)

GRÉCKO

1.

Poistenie (alebo iná forma finančnej zábezpeky) občianskoprávnej zodpovednosti za odstránenie vrakov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 7 zákona 2881/2001 „Odstránenie vrakov a iné ustanovenia“

Článok 108 zákona 4504/2017 (s účinnosťou od 1.1.2018)

Odkaz na úradný vestník: Úradný vestník A 16/6.2.2001

Úradný vestník A 184/29.11.2017

Osvedčenie musí okrem názvu lode, jej registračného čísla a prístavu registrácie, mena jej vlastníka a jeho hlavného miesta podnikania, typu a trvania poistenia a adresy hlavného poskytovateľa poistenia obsahovať neodvolateľnú doložku, ktorá umožňuje vymáhať pohľadávku za náklady na odstránenie vraku priamo od poisťovateľa alebo inej osoby, ktorá poskytla finančné zabezpečenie, výlučne na základe oznámenia o vzniku takýchto nákladov bez toho, aby bolo potrebné oznamovať výskyt rizika, a bez ohľadu na príslušné vyhlásenie registrovaného vlastníka alebo na akt poisťovateľa, ktorým sa vzdal práva uplatniť ochranu vyplývajúcu z poistnej zmluvy voči štátu alebo organizácii.

 

2.

Poistenie zodpovednosti vlastníkov lodí za škodu na účely pokrytia námorných pohľadávok

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 4 prezidentského dekrétu 6/2012 „Transpozícia do vnútroštátneho práva smernice 2009/20/ES o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky“, s účinnosťou od 31.12.2011

Zákon 1923/1991 „Ratifikácia Medzinárodného dohovoru o obmedzení zodpovednosti za námorné pohľadávky podpísaného v Londýne 19. novembra 1976“ zmenený zákonom 3743/2009 „Ratifikácia protokolu z roku 1996, ktorým sa mení Dohovor z roku 1976 o obmedzení zodpovednosti za námorné pohľadávky“

Odkaz na úradný vestník: Úradný vestník A 7/20.1.2012;

Úradný vestník A 13/14.2.1991; Úradný vestník A 24/13.2.2009

a)

meno lode, identifikačné číslo IMO a prístav, v ktorom je registrovaná;

b)

názov a hlavné miesto podnikania vlastníka lode;

c)

typ a doba platnosti poistenia; a

d)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie.

 

3.

Poistenie zodpovednosti pre lode s hrubou priestornosťou menej ako 300 ton

Právny predpis/právne ustanovenie: články 1, 2 a 3 ministerského rozhodnutia č. 3332.10/04/2013, ktorým sa upravujú otázky občianskoprávnej zodpovednosti vlastníkov lodí v námornej doprave a ktorým sa nahradilo predchádzajúce ministerské rozhodnutie č. 3332.2/01/2012 s rovnakým obsahom

Odkaz na úradný vestník: Úradný vestník B 1505/20.6.2013; Úradný vestník B 2822/19.10.2012

a)

meno lode, identifikačné číslo IMO a prístav, v ktorom je registrovaná;

b)

názov a hlavné miesto podnikania vlastníka lode;

c)

typ a doba platnosti poistenia; a

d)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie.

 

4.

Poistenie (alebo iná forma finančnej zábezpeky) občianskoprávnej zodpovednosti registrovaného vlastníka lode s hrubou priestornosťou viac ako 1 000 ton za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 7 zákona 3393/2005 „Ratifikácia Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001“

Odkaz na úradný vestník: Úradný vestník 242/4.10.2005

a)

názov lode, rozlišovacie číslo alebo znaky a prístav, v ktorom je loď zaregistrovaná;

b)

názov a hlavné miesto podnikania registrovaného vlastníka;

c)

identifikačné číslo lode IMO;

d)

typ a trvanie zabezpečenia;

e)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo zábezpeka, a

f)

doba platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistky alebo inej formy zábezpeky.

ŠPANIELSKO

FRANCÚZSKO

1.

Motorové pozemné vozidlá

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 211-1 zákonníka o poisťovníctve (článok L. 324-1 zákonníka o diaľničnej doprave), článok 1 zákona č. 58-208 z 27. februára 1958

Odkaz na úradný vestník: JORF (Úradný vestník Francúzskej republiky) z 28. februára 1958, strana 2148

Článok R. 211-15 zákonníka o poisťovníctve:

Sprievodný doklad musí obsahovať tieto informácie:

a)

názov a adresu poisťovne;

b)

celé meno a adresu poistníka;

c)

číslo poistnej zmluvy;

d)

obdobie poistenia týkajúce sa zaplateného poistného alebo jeho časti;

e)

charakteristické vlastnosti vozidla, najmä jeho evidenčné číslo, alebo ak to nie je možné a v prípade potreby, číslo motora.

 

2.

Prevádzkovatelia výťahov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 220-1 zákonníka o poisťovníctve

Článok 1 zákona č. 63-708 z 18. júla 1963

Odkaz na úradný vestník: JORF z piatka 19. júla 1963, strana 6627

Článok A. 220-4 zákonníka o poisťovníctve:

V pravej hornej časti sa v dokumente musí uviesť „Osvedčenie o poistení (článok L. 220-1 zákonníka o poisťovníctve)“.

Tento dokument musí takisto obsahovať:

názov, adresu a pečiatku vydávajúcej poisťovne,

číslo poistnej zmluvy,

meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa krytého poistením,

zemepisné označenie, podľa ktorého je motor obyčajne známy,

údaj o dĺžke platnosti, ktorý sa musí zreteľne uviesť s použitím jedného z týchto výrazov:

a)

Platí od … do …

b)

Platí na obdobie … (dni alebo mesiace) od …

V sprievodnom doklade sa musia vymedziť dotknuté dopravné prostriedky, pričom sa určia všetky ich prvky, ako sa uvádza v článku R. 220-1. Spomenuté časti uvedie v sprievodnom doklade vydávajúca poisťovňa, alebo ak to nie je možné, prevádzkovateľ, a to ešte pred uvedením zariadenia do prevádzky. Osvedčenie o poistení musí obsahovať upozornenie, že podľa článku R. 220-8 jeho predloženie predstavuje iba predpoklad záruky, ktorú nesie poisťovateľ. Nesmie obsahovať žiadne informácie, okrem informácií, ktoré boli stanovené v tomto článku, s možnou výnimkou dokladu o zaplatení poistného.

 

3.

Architekti

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 16 zákona č. 77-2 z 3. januára 1977

Odkaz na úradný vestník: JORF zo 4. januára 1977, strana 71

Výnos z 15. júla 2003:

Osvedčenie o poistení:

Podpísaná poisťovňa týmto osvedčuje, že na meno:

pána/pani

Stav:

S domicilom v:

registračné číslo na nariadení:

Spoločnosť:

Sídlo:

registračné číslo na nariadení:

vystavili zmluvu č. týkajúcu sa občianskoprávnej zodpovednosti, ktorá môže vzniknúť v prípade konania, ktoré pán/pani vykonáva v rámci svojho povolania, alebo v prípade konania jeho/jej zamestnancov v roku (spresnite).

 

4.

Zememerači

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 8-1 a 9-1 zákona č. 46-942 zo 7. mája 1946

Odkaz na úradný vestník: JORF z 8. mája 1946, strana 3889

Článok 128 výnosu č. 96-478 z 31. mája 1996:

Doklad o poistnom krytí podľa článku xxx sa musí odovzdať regionálnej rade prostredníctvom predloženia osvedčenia obsahujúceho tieto informácie:

odkaz na právne predpisy a správne opatrenia,

obchodné meno poisťovne,

dĺžka platnosti zmluvy,

meno a adresa držiteľa zmluvy,

rozsah a výška záruk.

 

5.

Stavebné práce (desaťročná zodpovednosť)

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 241-1 zákonníka o poisťovníctve (článok L. 111-28 zákonníka o stavebníctve a bývaní)

zákon č. 78-12 zo 4. januára 1978

Článok A. 243-3 zákonníka o poisťovníctve:

1.

Vo všetkých prípadoch musí obsahovať tieto informácie:

a)

obchodné meno a adresu poistenej osoby;

b)

jedno identifikačné číslo poistenej osoby vydané v súlade s článkom D. 123-235 Obchodného zákonníka alebo identifikačné číslo vydané na základe článkov 214 a nasl. smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006;

c)

názov, adresa sídla a úplné kontaktné údaje poisťovateľa a v prípade potreby pobočky, ktorá poskytuje záruku;

d)

číslo zmluvy;

e)

obdobie platnosti;

f)

dátum vypracovania osvedčenia;

2.

A v závislosti od týchto scenárov:

a)

ak sa v osvedčení o poistení spomína počet stavebných činností, uvedú sa v ňom hraničné hodnoty záruky, a to v závislosti od týchto vlastností:

činnosť/činnosti alebo úloha/úlohy, ktoré vykonáva poistená osoba,

dátum/dátumy otvorenia staveniska/stavenísk,

zemepisný rozsah poistených stavebných činností,

náklady na stavebné činnosti,

v prípade potreby suma poistnej zmluvy poistenej osoby,

typ použitých techník,

v prípade potreby prítomnosť kolektívnej zmluvy o poistení zodpovednosti na obdobie desiatich rokov, ako aj výška maximálneho prekročenia.

 

6.

Vlastník stavby, predávajúci alebo splnomocnený zástupca vlastníka stavby (poškodenie stavby)

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 242-1 zákonníka o poisťovníctve

Článok 12 zákona č. 78-12 zo 4. januára 1978

Odkaz na úradný vestník: JORF z 5. januára 1978, strana 188

Článok A. 243-3 zákonníka o poisťovníctve:

1.

Vo všetkých prípadoch musí obsahovať tieto informácie:

a)

obchodné meno a adresu poistenej osoby;

b)

jedno identifikačné číslo poistenej osoby vydané v súlade s článkom D. 123-235 Obchodného zákonníka alebo identifikačné číslo vydané na základe článkov 214 a nasl. smernice 2006/112/ES;

c)

názov, adresa sídla a úplné kontaktné údaje poisťovateľa a v prípade potreby pobočky, ktorá poskytuje záruku;

d)

číslo zmluvy;

e)

obdobie platnosti;

f)

dátum vypracovania osvedčenia;

2.

A v závislosti od týchto scenárov:

a)

ak sa v osvedčení o poistení spomína počet stavebných činností, uvedú sa v ňom hraničné hodnoty záruky, a to v závislosti od týchto vlastností:

činnosť/činnosti alebo úloha/úlohy, ktoré vykonáva poistená osoba,

dátum/dátumy otvorenia staveniska/stavenísk,

zemepisný rozsah poistených stavebných činností,

náklady na stavebné činnosti,

v prípade potreby suma poistnej zmluvy poistenej osoby,

typ použitých techník,

v prípade potreby, prítomnosť kolektívnej zmluvy o poistení zodpovednosti na obdobie desiatich rokov, ako aj výška maximálneho prekročenia.

 

7.

Realitní makléri pre oblasť nehnuteľností určených na podnikanie

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 49 výnosu č. 72-678 z 20. júla 1972

Odkaz na úradný vestník: JORF z 22. júla 1972, strana 7773

Výnos z 1. júla 2015:

Poisťovateľ:

Názov poisťovne:

Adresa:

Vyššie uvedený poisťovateľ osvedčuje, že poisťovateľ uvedený ďalej uzatvoril poistnú zmluvu v jeho mene a že táto zmluva zahŕňa záruky, ktoré sú aspoň rovnocenné so zárukami, ktoré zabezpečuje výnos z

Poistená osoba:

Priezvisko:

Meno/mená:

Obchodná adresa:

Z poverenia:

pána/pani

alebo spoločnosti:

zastupovanej:

Priezvisko:

Meno/mená:

Funkcia zástupcu:

Držiteľ profesijného preukazu č., ktorý vydal:

Zaručená profesionálna činnosť:

Číslo poistnej zmluvy:

Dátum, keď zmluva nadobúda účinnosť:

Toto osvedčenie predstavuje iba predpoklad záruky, ktorú nesie poisťovateľ.

 

8.

Maloleté osoby žijúce mimo domu rodičov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 227-5 zákonníka o sociálnych opatreniach a rodine

Článok 13 zákona č. 2001-624 zo 17. júla 2001

Odkaz na úradný vestník: JORF č. 164 z 18. júla 2001, strana 11496, text č. 1

Článok R. 227-29 zákonníka o sociálnych opatreniach a rodine

Uzatváranie zmlúv je oprávnené na základe osvedčenia vystaveného poisťovateľom a musí obsahovať tieto náležitosti:

1.

odkaz na právne predpisy a správne opatrenia;

2.

obchodné meno dotknutej poisťovne/poisťovní;

3.

číslo uzatvorenej poistnej zmluvy;

4.

dĺžka platnosti zmluvy;

5.

meno a adresa poistníka;

6.

rozsah a výška záruk;

7.

povaha dotknutých činností.

 

9.

Poľovníctvo

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 423-16 zákonníka o životnom prostredí

Článok 2 zákona č. 75-347 zo 14. mája 1975

Odkaz na úradný vestník: JORF č. 0112 z 15. mája 1975, strana 4899

Príloha k článku A. 230-6 zákonníka o poisťovníctve:

(Názov a ústredie podniku a záväzné ustanovenia)

Osvedčenie o poistení občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri love

Uvedená poisťovňa … osvedčuje, že pán …, s bydliskom na adrese … je v nej poistený na obdobie od … do 30. júna … na základe poistnej zmluvy č. …, ktorú s ním uzatvoril/uzatvorila … Podľa minimálnych podmienok stanovených článkom L. 223-13 nového zákonníka o vidieku a námornom rybárstve sa táto zmluva vzťahuje na všetku občianskoprávnu zodpovednosť lovca v neobmedzenej výške, ktorá vznikla v dôsledku úrazov spôsobených pri love alebo škodou zo strany škodcov a psami, ktoré poľovník chová.

Voči obetiam nehôd alebo ich závislým osobám sa nevymáha výkon konfiškácie.

Fait à (dátum) ….

Za spoločnosť

 

10.

Lov na mori

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 423-3 zákonníka o životnom prostredí

Zákon č. 68-918 zo štvrtka 24. októbra 1968

Odkaz na úradný vestník: JORF zo soboty 26. októbra 1968, strana 10069

Príloha k článku A. 230-6 zákonníka o poisťovníctve:

(Názov a ústredie podniku a záväzné ustanovenia)

Osvedčenie o poistení občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri love

Uvedená poisťovňa … osvedčuje, že pán …, s bydliskom na adrese … je v nej poistený na obdobie od … do 30. júna … na základe poistnej zmluvy č. …, ktorú s ním uzatvoril/uzatvorila … Podľa minimálnych podmienok stanovených článkom L. 223-13 nového zákonníka o vidieku a námornom rybárstve sa táto zmluva vzťahuje na všetku občianskoprávnu zodpovednosť lovca v neobmedzenej výške, ktorá vznikla v dôsledku úrazov spôsobených pri love alebo škodou zo strany škodcov a psami, ktoré poľovník chová.

Voči obetiam nehôd alebo ich závislým osobám sa nevymáha výkon konfiškácie.

Fait à (dátum) ….

Za spoločnosť

 

11.

Organizácia a predaj zájazdových a pobytových programov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok L. 211-18 zákonníka o cestovnom ruchu

Článok 4 zákona č. 92-645 z 13. júla 1992

Odkaz na úradný vestník: JORF č. 162 zo 14. júla 1992, strana 9457

Článok L. 211-40 zákonníka o cestovnom ruchu:

a)

odkaz na právne predpisy a správne opatrenia;

b)

obchodné meno povolenej poisťovne;

c)

číslo uzatvorenej poistnej zmluvy;

d)

dĺžka platnosti zmluvy;

e)

meno a adresa, pri ktorých sa v prípade potreby spresní obchodné meno a adresa sprostredkovateľa zájazdu so zárukou;

f)

rozsah záruk.

Poistená osoba musí registračnému výboru uvedenému v článku L. 141-2 každý rok preukázať platnosť zmluvy.

 

12.

Majitelia nebezpečných psích plemien

Právny predpis/právne ustanovenie: zákonník o vidieku a námornom rybárstve: článok L921-3

Článok 2 zákona č. 99-5 zo 6. januára 1999

Odkaz na úradný vestník: JORF č. 5 zo 7. januára 1999, strana 327

Výnos č. 99-1164 z 29. decembra 1999:

článok 4 – Predloženie špeciálneho osvedčenia vypracovaného poisťovateľom sa považuje za splnenie povinnosti uzavrieť zákonné poistenie ustanovené v článku 211-3 bode II zákonníka o vidieku.

Ak poistník nie je vlastníkom ani ošetrovateľom zvieraťa, v osvedčení sa uvedie meno majiteľa alebo ošetrovateľa psa.

CHORVÁTSKO

1.

Zodpovednosť za škody spôsobené jadrovou udalosťou

Právny predpis/právne ustanovenie: články 2, 8 a 16 zákona o zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (Chorvátsky úradný vestník č. 143/98), ktorý nadobudol účinnosť 7. 11. 1998

Odkaz na úradný vestník: Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou [Chorvátsky úradný vestník č. 143/98 (1760), 30.10.1998]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

2.

Poistenie zodpovednosti za škodu na životnom prostredí

Právny predpis/právne ustanovenie: články 4, 117, 205 zákona o ochrane životného prostredia (Chorvátsky úradný vestník č. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), ktorý nadobudol účinnosť 6.7.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o ochrane životného prostredia [Chorvátsky úradný vestník č. 80/2013, (1659), 28.6.2013; 153/2013, (3221), 18.12.2013; 78/2015, (1498), 17.7.2015; 12/2018, (264), 7.2.2018]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

3.

Poistenie voči chybám v projekte

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 90 odsek 4, články 91 a 124 zákona o udržateľnom nakladaní s odpadmi (Úradný vestník č. 94/2013, 73/2017), ktorý nadobudol účinnosť 22.7.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o udržateľnom nakladaní s odpadmi [Úradný vestník č. 94/2013, (2123), 22.7.2013; 73/2017, (1767), 26.7.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

4.

Poistenie zodpovednosti autorizovaných architektov a stavebných inžinierov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 54 zákona o komore architektov a komore stavebných inžinierov a o priestorovom plánovaní (Úradný vestník č. 78/15), ktorý nadobudol účinnosť 25.7.2015.

Odkaz na úradný vestník: Zákon o komore architektov a komore stavebných inžinierov a o priestorovom plánovaní [Úradný vestník č. 78/2015, (1490), 17.7.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

5.

Poistenie zodpovednosti inžinierov v oblasti lesného hospodárstva a drevárskych technológií za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 32 zákona o Chorvátskej komore inžinierov v oblasti lesného hospodárstva a drevárskych technológií (Úradný vestník č. 22/06), ktorý nadobudol účinnosť 4.3.2006

Odkaz na úradný vestník: Zákon o Chorvátskej komore inžinierov v oblasti lesného hospodárstva a drevárskych technológií [Úradný vestník č. 22/2006, (528), 24.2.2006]

Zákon o Chorvátskej komore inžinierov v oblasti lesného hospodárstva a drevárskych technológií [Úradný vestník č. 22/2006, (528), 24.2.2006]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

6.

Zodpovednosť spoločnosti CROATIA CONTROL

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 9 zákona o zriadení CROATIA CONTROL (Úradný vestník č. 19/1998, 20/2000, 51A/2013), ktorý nadobudol účinnosť 21.2.1998

Odkaz na úradný vestník: Zákon o zriadení CROATIA CONTROL [Úradný vestník č. 19/1998, (2270), 13.2.1998; 20/2000, (285), 16.2.2000; 51A/2013, (1052), 30.4.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

7.

Zodpovednosť zadávateľa klinického skúšania veterinárnych liekov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 19 zákona o liekoch na veterinárne použitie (Úradný vestník č. 84/2008, 56/2013, 94/2013, 15/2015), ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2009

Odkaz na úradný vestník: Zákon o liekoch na veterinárne použitie [Úradný vestník č. 84/2008, (2718), 18.7.2008; 56/2013, (1151), 10.5.2013; 94/2013, (2126), 22.7.2013; 15/2015, (276), 6.2.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

8.

Poistenie zodpovednosti za škodu v oblasti sprostredkovania poistenia a zaistenia

Právny predpis/právne ustanovenie: články 403 a 410 zákona o poistení (Úradný vestník č. 30/15), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016

Odkaz na úradný vestník: Zákon o poistení [Úradný vestník č. 30/2015, (611), 17.3.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

9.

Zodpovednosť realitných maklérov za škody

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 5 zákona o službách realitných maklérov (Úradný vestník č. 107/2007, 144/2012, 14/2014), ktorý nadobudol účinnosť 27.10.2007 (článok 5 odsek 3 nadobudol účinnosť 1.7.2013)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o službách realitných maklérov [Úradný vestník č. 107/2007, (3128), 19.10.2007; 144/2012, (3084), 21.12.2012; 14/2014, (289), 5.2.2014]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

10.

Poistenie zodpovednosti cestovných kancelárií za škodu v prípade balíkov cestovných služieb

Právny predpis/právne ustanovenie: články 50, 53, 93, 95, 97 zákona o poskytovaní služieb cestovného ruchu (Úradný vestník č. 130/2017), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2018. (články 50 a 53 nadobudli účinnosť 1.7.2018)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o poskytovaní služieb cestovného ruchu [Úradný vestník č. 130/2017, (2982), 27.12.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

Podľa článku 50 odseku 5 zákona o poskytovaní služieb cestovného ruchu (Úradný vestník č. 130/2017) organizátor musí cestujúcemu umožniť priamo využívať jeho právo na vyplatenie náhrady zo záruky, a ako dôkaz uvedeného práva mu musí odovzdať zmluvu alebo osvedčenie o zmluve o balíku cestovných služieb uvedené v článku 31 tohto zákona, pričom táto zmluva alebo osvedčenie o zmluve musia obsahovať vyhlásenie o možnosti cestujúceho na základe zmluvy alebo osvedčenia o zmluve priamo využívať práva na vyplatenie náhrady podľa odseku 1 tohto článku od poisťovne alebo od banky a musia obsahovať aj informácie o poisťovateľovi – poisťovni alebo banke – s jeho identifikačným číslom, elektronickou adresou, telefónnym číslom, referenčným číslom poskytnutej záruky (číslo poistnej zmluvy alebo bankovej záruky) a ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné na aktiváciu záruky.

Podľa článku 53 odseku 2 zákona o poskytovaní služieb cestovného ruchu (Úradný vestník č. 130/2017) má organizátor povinnosť poskytnúť informácie o poistení zodpovednosti za škody, o poistených rizikách uvedených v odseku 1 tohto článku, o poisťovateľovi – poisťovni – s jeho identifikátorom právneho subjektu, elektronickou adresou a telefónnym číslom, informácie o čísle poistnej zmluvy a ďalšie informácie potrebné na aktiváciu záruky a na výkon práva na náhradu, a to v zmluve alebo v osvedčení o zmluve o balíku cestovných služieb uvedených v článku 31 tohto zákona, ktoré má organizátor povinnosť odovzdať cestujúcemu.

 

11.

Poistenie zodpovednosti právnych zástupcov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 44 zákona o právnickej profesii (Úradný vestník č. 9/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011), ktorý nadobudol účinnosť 18.2.1994.

Odkaz na úradný vestník: Zákon o právnickej profesii [Úradný vestník č. 9/1994, (157), 10.2.1994; 117/2008, (3374), 13.10.2008; 50/2009, (1196), 22.4.2009; 75/2009, (1786), 30.6.2009; 18/2011, (313), 9.2.2011]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

12.

Poistenie zodpovednosti verejných notárov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 17 zákona o verejných notároch (Úradný vestník č. 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009, 120/2016), ktorý nadobudol účinnosť 1.10.1994

Odkaz na úradný vestník: Zákon o verejných notároch [Úradný vestník č. 78/1993, (1599), 25.8.1993; 29/1994, (513), 11.4.1994; 162/1998, (1993), 22.12.1998; 16/2007, (652), 9.2.2007; 75/2009, (1787), 30.6.2009; 120/2016, (2613), 21.12.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

13.

Poistenie zodpovednosti audítorov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: články 60 a 61 zákona o audite (Úradný vestník č. 127/2017), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2018

Odkaz na úradný vestník: Zákon o audite [Úradný vestník č. 127/2017, (2873), 20.12.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

14.

Poistenie zodpovednosti daňových poradcov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 23 zákona o službách daňového poradenstva (Úradný vestník č. 127/2000, 76/2013, 115/2016), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2001

Odkaz na úradný vestník: Zákon o službách daňového poradenstva [Úradný vestník č. 127/2000, (2354), 20.12.2000; 76/2013, (1529), 21.6.2013; 115/2016, (2533), 9.12.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

15.

Poistenie zodpovednosti psychológov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 34 zákona o povolaní psychológov (Úradný vestník č. 47/2003), ktorý nadobudol účinnosť 2.4.2003

Odkaz na úradný vestník: Zákon o povolaní psychológov [Úradný vestník č. 47/2003, (582), 25.3.2003]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

16.

Poistenie zodpovednosti konkurzných správcov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 81 zákona o konkurzoch (Úradný vestník č. 71/2015, 104/2017), ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2015

Odkaz na úradný vestník: Zákon o konkurzoch [Úradný vestník č. 71/2015, (1365), 29.6.2015; 104/2017, (2383), 25.10.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

17.

Poistenie zodpovednosti súdnych vykonávateľov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 156 zákona o nútenom výkone (Úradný vestník č. 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017), ktorý nadobudol účinnosť 15.10.2012

Odkaz na úradný vestník: Zákon o nútenom výkone [Úradný vestník č. 112/2012, (2421), 11.10.2012; 25/2013, (405), 28.2.2013; 93/2014, (1877), 30.7.2014; 55/2016, (1440), 15.6.2016; 73/2017, (1770), 26.7.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

18.

Poistenie zodpovednosti stálych súdnych znalcov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 2 odsek 1, článok 4 odsek 1, článok 9 odseky 1, 2 a 6 nariadenia o stálych súdnych znalcoch (Úradný vestník č. 38/2014, 123/2015, 29/2016), ktoré nadobudlo účinnosť 3.4.2014.

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o stálych súdnych znalcoch [Úradný vestník č. 38/2014, (677), 26.3.2014; 123/2015, (2336), 11.11.2015; 29/2016, (822), 1.4.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

19.

Nehody väzňov na pracovisku

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 152d zákona o priestupkoch (Úradný vestník č. 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, 70/2017), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2008

Odkaz na úradný vestník: Zákon o priestupkoch [Úradný vestník č. 107/2007, (3125), 19.10.2007; 39/2013, (728), 3.4.2013; 157/2013, (3294), 24.12.2013; 110/2015, (2131), 13.10.2015; 70/2017 (1663), 19.7.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

20.

Povinné zdravotné poistenie

Právny predpis/právne ustanovenie: články 4 a 5 zákona o povinnom zdravotnom poistení (Úradný vestník č. 80/2013, 137/2013), ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2013.

Odkaz na úradný vestník: Zákon o povinnom zdravotnom poistení [Úradný vestník č. 80/2013, (1666), 28.6.2013; 137/2013, (2944), 15.11.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

21.

Povinné zdravotné poistenie pre cudzincov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 4 zákona o povinnom zdravotnom poistení a zdravotnej starostlivosti o cudzích štátnych príslušníkov v Chorvátskej republike (Úradný vestník č. 80/2013, 15/2018), ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2013.

Odkaz na úradný vestník: Zákon o povinnom zdravotnom poistení a zdravotnej starostlivosti o cudzích štátnych príslušníkov v Chorvátskej republike [Úradný vestník č. 80/2013, (1667), 28.6.2013; 15/2018, (318), 14.2.2018]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

22.

Občianskoprávna zodpovednosť veterinárnych lekárov

Právny predpis/právne ustanovenie: články 4 a 126 zákona o veterinárnej starostlivosti (Úradný vestník č. 82/2013, 148/2013), ktorý nadobudol účinnosť 30.6.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o veterinárnej starostlivosti [Úradný vestník č. 82/2013, (1734), 30.6.2013; 148/2013, (3151), 11.12.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

23.

Zodpovednosť za škody spôsobené pri výkone povolania týkajúca sa osôb s odbornou kvalifikáciou získanou v zahraničí

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 7 zákona o regulovaných povolaniach a uznávaní odborných kvalifikácií získaných v zahraničí (Úradný vestník č. 82/2015), ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2015

Odkaz na úradný vestník: Zákon o regulovaných povolaniach a uznávaní odborných kvalifikácií získaných v zahraničí [Úradný vestník č. 82/2015, (1569), 24.7.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

24.

Poistenie majetku pre budovy múzeí a dokumentáciu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 12 zákona o múzeách (Úradný vestník č. 61/2018), ktorý nadobudol účinnosť 19.7.2018.

Odkaz na úradný vestník: Zákon o múzeách [Úradný vestník č. 61/2018, (1267), 11.7.2018]

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 11 odsek 1 a článok 12 odsek 3 nariadenia o podmienkach a spôsobe prístupu do budov múzeí a o múzejnej dokumentácii (Úradný vestník č. 115/2001), ktoré nadobudlo účinnosť 29.12.2001

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o podmienkach a spôsobe prístupu do budov múzeí a o múzejnej dokumentácii [Úradný vestník č. 115/2001, (1913), 21.12.2001]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

25.

Poistenie kultúrnych hodnôt

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 33 odsek a 4 a článok 68 odsek 2 zákona o ochrane a zachovaní kultúrnych hodnôt (69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 44/2017), ktorý nadobudol účinnosť 13.7.1999

Odkaz na úradný vestník: Zákon o ochrane a zachovaní kultúrnych hodnôt [69/1999, (1284), 5.7.1999; 151/2003, (2180), 24.9.2003; 157/2003, (2256), 6.10.2003; 100/2004, (1898), 20.7.2004; 87/2009, (2130), 21.7.2009; 88/2010, (2464), 14.7.2010; 61/2011, (1366), 3.6.2011; 25/2012, (636), 28.2.2012; 136/2012, (2883), 7.12.2012; 157/2013, (3296), 24.12.2013; 152/2014, (2865), 22.12.2014; 98/2015, (1897), 14.9.2015; 44/2017, (1000), 5.5.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

26.

Poistenie archívov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 24 odsek 1 a článok 27 odsek 2 nariadenia o využívaní archívov (Úradný vestník č. 67/99), ktoré nadobudlo účinnosť 8.7.1999

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o využívaní archívov [Úradný vestník č. 67/99, (1260), 30.6.1999]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

27.

Poistenie pre choroby z povolania a poistenie pre nehody na pracovisku určené pre dobrovoľníkov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 32 zákona o dobrovoľníkoch (Úradný vestník č. 58/2007 a 22/2013), ktorý nadobudol účinnosť 14.6.2007

Odkaz na úradný vestník: Zákon o dobrovoľníkoch [Úradný vestník č. 58/2007, (1863), 6.6.2007; 22/2013, (361), 22.2.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

28.

Zodpovednosť pestúnok za škodu pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 13 zákona o pestúnkach (Úradný vestník č. 37/2013), ktorý nadobudol účinnosť 5.4.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o pestúnkach [Úradný vestník č. 37/2013, (668), 28.3.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

29.

Zdravotné poistenie a poistenie majetku pre investorov a tretie strany

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 121 zákona o prieskume a ťažbe uhľovodíkov (Úradný vestník č. 52/2018)

Odkaz na úradný vestník: Zákon o prieskume a ťažbe uhľovodíkov [Úradný vestník č. 52/2018, (1024), 6.6.2018]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

30.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú používaním výrobkov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 12 odsek 1 pododsek 5 zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (Úradný vestník č. 80/2013, 14/2014), ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody [Úradný vestník č. 80/2013, (1657), 28.6.2013; 14/2014, (290), 5.2.2014]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

31.

Poistenie zodpovednosti subjektov vydávajúcich kvalifikované certifikáty a časové pečiatky za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 19 nariadenia o elektronickom podpise, používaní finančných prostriedkov na vystavenie elektronického podpisu, všeobecných a osobitných podmienkach pre poskytovateľov služieb vydávajúcich časové pečiatky a osvedčenia (Úradný vestník č. 107/2010 a 89/2013), ktoré nadobudlo účinnosť 21.9.2010

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o elektronickom podpise, používaní finančných prostriedkov na vystavenie elektronického podpisu, všeobecných a osobitných podmienkach pre poskytovateľov služieb vydávajúcich časové pečiatky a osvedčenia [Úradný vestník č. 107/2010, (2864), 13.9.2010; 89/2013, (1956), 10.7.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

32.

Poistenie zodpovednosti agentúry za škodu spôsobenú subjektom vykonávajúcim skúšky bezpečnosti strojových zariadení

Právny predpis/právne ustanovenie: bod 6 prílohy XI k nariadeniu o bezpečnosti strojových zariadení (Úradný vestník č. 28/2011), ktoré nadobudlo účinnosť 16.3.2011

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení [Úradný vestník č. 28/2011, (576), 8.3.2011]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

33.

Poistenie zodpovednosti agentúry za škodu spôsobenú subjektom vykonávajúcim skúšky bezpečnosti výťahov

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 23 nariadenia o bezpečnosti výťahov (Úradný vestník č. 20/2016), ktoré nadobudlo účinnosť 20.4.2016

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o bezpečnosti výťahov [Úradný vestník č. 20/2016, (583), 4.3.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

34.

Poistenie zodpovednosti orgánu vykonávajúceho skúšky tlakových zariadení za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: články 23 a 24 nariadenia o tlakových zariadeniach (Úradný vestník č. 79/2016), ktoré nadobudlo účinnosť 2.9.2016

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o tlakových zariadeniach [Úradný vestník č. 79/2016, (1804), 2.9.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

35.

Poistenie zodpovednosti orgánu vykonávajúceho skúšky jednoduchých tlakových nádob za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 20 nariadenia o jednoduchých tlakových nádobách (Úradný vestník č. 27/2016), ktoré nadobudlo účinnosť 20.4.2016

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o jednoduchých tlakových nádobách [Úradný vestník č. 27/2016, (791), 25.3.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

36.

Poistenie zodpovednosti orgánu vykonávajúceho skúšky plynových spotrebičov za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: bod 5 prílohy V k nariadeniu o plynových spotrebičoch (Úradný vestník č. 91/2013), ktoré nadobudlo účinnosť 17.7.2013

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o plynových spotrebičoch [Úradný vestník č. 91/2013, (2050), 17.7.2013]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

37.

Poistenie zodpovednosti za škodu orgánu vykonávajúceho skúšky požiadaviek na účinnosť nových kotlov na ohrev teplej vody využívajúcich kvapalné alebo plynné palivá

Právny predpis/právne ustanovenie: bod 6 prílohy V k nariadeniu o požiadavkách na účinnosť nových kotlov na ohrev teplej vody využívajúcich kvapalné alebo plynné palivá (Úradný vestník č. 135/2005, 140/2012), ktoré nadobudlo účinnosť 31.3.2006

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o požiadavkách na účinnosť nových kotlov na ohrev teplej vody využívajúcich kvapalné alebo plynné palivá [Úradný vestník č. 135/2005, (2525), 14.11.2005; 140/2012, (2962), 17.12.2012]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

38.

Osobné úrazové poistenie hostí v ubytovacích zariadeniach

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 10 odsek 1 bod 9 zákona o pohostinskom odvetví a odvetví cateringu (Úradný vestník č. 85/2015, 121/2016), ktorý nadobudol účinnosť 9.8.2015

Odkaz na úradný vestník: Zákon o pohostinskom odvetví a odvetví cateringu [Úradný vestník č. 85/2015, (1648), 1.8.2015; 121/2016, (2626), 23.12.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

39.

Poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie súvisiace s cestujúcimi, batožinou, nákladom, poštou a tretími stranami

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 52 odsek 3 pododsek 7 zákona o železnici (Úradný vestník č. 94/2013, 148/2013, 73/2017), ktorý nadobudol účinnosť 22.7.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o železnici [Úradný vestník č. 94/2013 (2127), 22.7.2013; 148/2013, (3155), 11.12.2013; 73/2017, (1771), 26.7.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

40.

Poistenie zodpovednosti orgánu vykonávajúceho skúšky bezpečnosti a interoperability železničného systému za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 38 odsek 1 písmeno g),

článok 39 odsek 1 písmeno g)

zákona o bezpečnosti a interoperabilite železničného systému (Úradný vestník č. 82/2013, 18/2015, 110/2015, 70/2017), ktorý nadobudol účinnosť 30.6.2013

Odkaz na úradný vestník: Zákon o bezpečnosti a interoperabilite železničného systému [Úradný vestník č. 82/2013, (1733), 30.6.2013; 18/2015, (355), 18.2.2015; 110/2015, (2126), 13.10.2015; 70/2017, (1668), 19.7.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

41.

Zodpovednosť vlastníkov člnov za nemajetkovú ujmu, zodpovednosť za prepravu osôb člnmi

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 27 odsek 1 pododsek 5 a 9 nariadenia o člnoch (Úradný vestník č. 72/2015, 81/2015, 91/2016), ktoré nadobudlo účinnosť 8.7.2015

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o člnoch [Úradný vestník č. 72/2015, (1387), 30.6.2015; 81/2015, (1556), 22.7.2015; 91/2016, (1936), 12.10.2016]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

42.

Povinné dôchodkové poistenie a povinné zdravotné poistenie členov posádok, zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom, zodpovednosť námornej dopravy cestujúcich, poistenie na krytie nákladov na vyhľadávanie, označovanie a odstraňovanie vrakov lodí, poistný záväzok voči námorným pohľadávkam

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 129 odsek 1,

článok 62, odseky 1 – 7,

Článok 747a

zákonníka o námornej doprave (Úradný vestník č. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 a 26/2015), ktorý nadobudol účinnosť 5.1.2005

Odkaz na úradný vestník: Zákonník o námornej doprave [Úradný vestník č. 181/2004, (3142), 21.12.2004; 76/2007, (2408), 23.7.2007; 146/2008, (4018), 17.12.2008; 61/2011, (1352), 3.6.2011; 56/2013, (1141), 10.5.2013; 26/2015, (540), 9.3.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

43.

Poistenie zodpovednosti námorníkov za škodu pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 3 odsek 1,

článok 4 odsek 1 pododsek 5

nariadenia o mediácii v oblasti zamestnávania námorníkov (Úradný vestník č. 55/2018), ktoré nadobudlo účinnosť 23.6.2018

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o mediácii v oblasti zamestnávania námorníkov [Úradný vestník č. 55/2018, (1097), 15.6.2018]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

44.

Poistenie hmotnej zodpovednosti vlastníka člnu za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 8

nariadenia o člnoch a jachtách (Úradný vestník č. 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012, 137/2013, 18/2016, 72/2017), ktoré nadobudlo účinnosť 5.3.2005

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o člnoch a jachtách [Úradný vestník č. 27/2005, (472), 25.2.2005; 57/2006, (1361), 24.5.2006; 80/2007, (2510), 1.8.2007; 3/2008, (68), 7.1.2008; 18/2009, (389), 11.2.2009; 56/2010, (1356), 7.5.2010; 97/2012, (2172), 24.8.2012; 137/2013, (2948), 15.11.2013; 18/2016, (490), 26.2.2016; 72/2017, (1755), 21.7.2017]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

45.

Poistenie zodpovednosti za škodu osôb vykonávajúcich inžinierske činnosti v oblasti priestorového plánovania a stavebníctva

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 61, 62, 66, 69 zákona o činnostiach v oblasti priestorového plánovania a stavebníctva (Úradný vestník č. 78/2015), ktorý nadobudol účinnosť 25.7.2015

Odkaz na úradný vestník: Zákon o činnostiach v oblasti priestorového plánovania a stavebníctva [Úradný vestník č. 78/2015, (1489), 17.7.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

46.

Poistenie hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 20 odsek 2 pododsek 7 nariadenia o posudzovaní zhody, dokumentoch posudzovania zhody a označovaní stavebných výrobkov (Úradný vestník č. 103/2008, 147/2009, 87/2010, 129/2011), ktoré nadobudlo účinnosť 18.9.2008

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o posudzovaní zhody, dokumentoch posudzovania zhody a označovaní stavebných výrobkov [Úradný vestník č. 103/2008, (3136), 10.9.2008; 147/2009, (3587), 10.12.2009; 87/2010, (2458), 13.7.2010; 129/2011, (2596), 14.11.2011]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

47.

 

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 6 odsek 4 pododsek 4 nariadenia o podmienkach a kritériách týkajúcich sa osôb vykonávajúcich energetické audity a energetickú certifikáciu budov a o správach o pravidelných energetických auditoch vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách (Úradný vestník č. 73/2015), ktoré nadobudlo účinnosť 9.7.2015

Odkaz na úradný vestník: Nariadenie o podmienkach a kritériách týkajúcich sa osôb vykonávajúcich energetické audity a energetickú certifikáciu budov a o správach o pravidelných energetických auditoch vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách [Úradný vestník č. 73/2015, (1391), 1.7.2015]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

48.

Úrazové poistenie cestujúcich verejnou dopravou, poistenie vlastníka alebo používateľa vozidla voči zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám, poistenie leteckého prepravcu alebo prevádzkovateľa lietadla voči zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám a cestujúcim, poistenie vlastníka alebo používateľa motorového člna alebo jachty voči zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 2 odsek 1 zákona o povinnom poistení v odvetví dopravy (Úradný vestník č. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014), ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2006

Odkaz na úradný vestník: Zákon o povinnom poistení v odvetví dopravy [Úradný vestník č. 151/2005, (2921), 23.12.2005; 36/2009, (797), 23.3.2009; 75/2009, (1793), 30.6.2009; 76/2013, (1526), 21.6.2013; 152/2014, (2870), 22.12.2014]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

49.

Poistenie hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 10 odsek 2 pododsek 3, článok 10 odsek 3,

článok 132 odsek 2 pododsek 5

zákona o kapitálovom trhu (Úradný vestník č. 65/2018), ktorý nadobudol účinnosť 27.7.2018

Odkaz na úradný vestník: Zákon o kapitálovom trhu [Úradný vestník č. 65/2018, (1329), 19.7.2018]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

 

50.

Poistenie hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 24 zákona o alternatívnych investičných fondoch (Úradný vestník č. 21/2018), ktorý nadobudol účinnosť 10.3.2018

Odkaz na úradný vestník: Zákon o alternatívnych investičných fondoch [Úradný vestník č. 21/2018, (419), 2.3.2018]

Podľa spoločných ustanovení týkajúcich sa majetkového a osobného poistenia (článok 926 odsek 1) zákona o občianskoprávnej zodpovednosti (Úradný vestník č. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018) musí poistná zmluva obsahovať tieto údaje:

zmluvné strany,

poistená osoba alebo vec či iný predmet poistenia,

riziko kryté poistením,

trvanie zmluvy a trvanie poistného krytia,

poistná suma alebo údaj o tom, že poistná suma nie je obmedzená,

poistné alebo príspevok (hmotný záujem),

dátum vystavenia poistnej zmluvy a

podpis zmluvných strán.

TALIANSKO

1.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 127 (osvedčenie o poistení a značenie) legislatívneho dekrétu č. 209 zo 7. septembra 2005 (zákonník o súkromnom poistení)

Odkaz na úradný vestník: riadny doplnok č. 163 k Úradnému vestníku č. 239 z 13. októbra 2005

Pri vydávaní osvedčenia o poistení poisťovňa vystaví označenie, na ktorom bude uvedené identifikačné číslo vozidla a rok, mesiac a deň uplynutia platnosti obdobia poistenia, počas ktorého osvedčenie platí. Označenie sa do piatich dní od uhradenia poistného alebo od splátky poistného vystaví na vozidle, ktorého sa poistenie týka.

 

2.

Povinné poistenie týkajúce sa súkromného používania plavidiel

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 9 (Osvedčenie potvrdzujúce existenciu poistenia) výnosu ministra pre hospodársky rozvoj č. 86 z 1. apríla 2008, v ktorom sa uvádzajú ustanovenia súvisiace s povinnosťou uzatvoriť poistenie občianskoprávnej zodpovednosti na používanie motorových vozidiel a plavidiel uvedených v hlave X kapitole I a v hlave XII kapitole II legislatívneho dekrétu č. 209 zo 7. septembra 2005 (zákonník o súkromnom poistení)

Odkaz na úradný vestník: riadny doplnok č. 163 k Úradnému vestníku č. 239 z 13. októbra 2005

Osvedčenie o poistení uvedené v odseku 1, vystavené v talianskom jazyku na hlavičkovom papieri spoločnosti:

a)

identifikačné údaje týkajúce sa zmluvy a dátumu schválenia Orgánu pre dohľad nad poisťovníctvom (ISVAP);

b)

celé meno/názov a adresa poistenej osoby;

c)

číslo zmluvy;

d)

identifikácia plavidla, najmä výkon motora, dátum registrácie alebo značka a číslo motora;

e)

maximálna záruka krytá zmluvou;

f)

názov a adresa poisťovne, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a jej povinnosti:

1.

vyplatiť náhradu škôd spôsobených tretím stranám prevádzkou plavidla uvedeného v osvedčení o poistení v pobrežných vodách Talianskej republiky spôsobom a v zákonných limitoch stanovených zákonom alebo do výšky stanovenej v poistnej zmluve, ak je táto suma vyššia;

2.

súdne sa domáhať odškodnenia, pokiaľ ide o uvedené škody;

g)

dĺžka platnosti osvedčenia;

h)

názov poisťovne s povolením vydaným v štáte registrácie plavidla a podpis jej právneho zástupcu.

 

3.

Povinné úrazové poistenie, poistenie občianskoprávnej zodpovednosti prevádzkovateľov leteckej dopravy za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 1010 (Oznámenie potvrdzujúce existenciu poistenia) zákona o letových navigačných službách (schváleného kráľovským dekrétom č. 327 z 30. marca 1942), ktorý bol naposledy zmenený legislatívnym dekrétom č. 21 z 1. marca 2018

Úradný vestník č. 93 z 18. apríla 1942/Úradný vestník č. 68 z 22. marca 2018

Odkaz na úradný vestník: riadny doplnok č. 197 k Úradnému vestníku č. 193 z 19. augusta 2010

V prípade poistenia zodpovednosti za škodu voči vonkajšiemu poškodeniu poisťovateľ musí prevádzkovateľovi okrem zmluvy vystaviť správu obsahujúcu podrobné údaje o poistení na účely uvedené v článku 798.

 

4.

Povinné poistenie Blue Card Bunker Oil podľa Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom z roku 2001 („dohovor CLC z roku 1992“)

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 5 (Vlastnosti a obsah poistnej záruky Blue Card Bunker Oil) výnosu ministra pre hospodársky rozvoj z 20. decembra 2012

Odkaz na úradný vestník: Úradný vestník č. 40 zo 16. februára 2013

1.

Žiadateľ pošle poistnú záruku Blue Card Bunker Oil, vypracovanú podľa vzoru uvedeného v článku 13 ods. 1 písm. d), Orgánu pre udeľovanie licencií na poskytovanie služieb verejného poistenia (Consap) v elektronickom formáte ako prílohu k žiadosti uvedenej v článku 4. Poistná záruka musí obsahovať tieto informácie:

a)

meno plavidla, jeho registračné číslo, identifikačné písmená alebo číslice a prístav, v ktorom je zaregistrovaná;

b)

meno oprávnenej osoby uvedenej v článku 3 a jej hlavné miesto podnikania;

c)

identifikačné číslo lode IMO;

d)

typ a doba platnosti zábezpeky;

e)

názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej fyzickej alebo právnickej, súkromnej alebo verejnej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bola podpísaná poistná zmluva alebo kde bola poskytnutá zábezpeka;

f)

doba platnosti poistnej záruky Blue Card Bunker Oil, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistky alebo inej finančnej záruky.

g)

podpis osoby oprávnenej na zastupovanie osoby uvedenej v písmene e).

2.

Poistná záruka Blue Card Bunker Oil musí byť vystavená v talianskom alebo anglickom jazyku.

CYPRUS

1.

Poistenie zodpovednosti zamestnávateľov za škodu a poistenie občianskoprávnej zodpovednosti

Právny predpis/právne ustanovenie: oddiel 5(1) zákona 192(I)/2004 o vydávaní tachografových kariet

Odkaz na úradný vestník: Zákon 192(I)/2004, OG 30/4/2004, príloha I(I), č. 3852

V prípade poistenia zodpovednosti zamestnávateľov:

číslo osvedčenia,

meno/názov a adresa zamestnávateľa (poistená osoba) a registračné číslo poistenej osoby (zamestnávateľa),

číslo poistnej zmluvy,

dátum začatia a ukončenia poistenia,

druhy podnikateľskej činnosti,

odhadovaný počet zamestnancov.

 

2.

Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami mimo lode kontamináciou, ktorá je výsledkom úniku alebo vypúšťania týchto látok z lode

Právny predpis/právne ustanovenie: Medzinárodný dohovor z roku 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropnými látkami a súvisiace protokoly z rokov 1976 a 1992 a iné súvisiace zákony z rokov 1989 – 2005 [medzinárodný dohovor o CLC, zákon 63/1989 zmenený zákonom 185/1991 a zákonom 47(III)/2005]

Odkaz na úradný vestník: zákon 63(I)/1989 OG, 19/5/1989 príloha (I), č. 2411, s. 2267

zákon 185(Ι)/1991 OG, 1/11/1991 príloha I (I) č. 2643, s. 1839

zákon 47(ΙΙΙ)/2005 OG, 23/12/2005, príloha I (III) č. 4060, s. 2430

Modrá karta vydaná poisťovňou (P & I Club)

vyhlásenie, že sa uplatňuje poistná zmluva v súlade s požiadavkami medzinárodného dohovoru o CLC (článok VII),

podrobné údaje o lodi a vlastníkovi lode,

obdobie poistenia.

 

3.

Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie spôsobené na mori únikom alebo vypúšťaním ropných látok zo zásobníkov lodí

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon z roku 2004 o Medzinárodnom dohovore o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 a o súvisiacich otázkach [zákon o dohovore o ropných látkach zo zásobníkov 19 (III)/2004]

Odkaz na úradný vestník: zákon 19(III)/2004 OG, príloha I (III), č. 3850, 30/4/2004, s. 2574

Modrá karta vydaná poisťovňou (P & I Club)

vyhlásenie, že sa uplatňuje poistná zmluva v súlade s požiadavkami medzinárodného dohovoru o ropných látkach zo zásobníkov (článok 7),

podrobné údaje o lodi a vlastníkovi lode,

obdobie poistenia.

 

4.

Poistenie zodpovednosti pre lode (vrátane zodpovednosti prepravcu) [v záujme dosiahnutia súladu s požiadavkami medzinárodného dohovoru z Atén (článok 4a)]

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o obchodnom loďstve (zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd) č. 5(I)/2014 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009

Odkaz na úradný vestník: zákon 5(I)/2014 OG, príloha I(I), 31/1/2014, č. 4425, s. 16

Nariadenie (ES) č. 392/2009, Úradný vestník Európskej únie, L 131, 28.5.2009, s. 24.

Modré karty vydané poisťovňou na krytie rizík v prípade vojny a mieru

vyhlásenie, že sa uplatňuje poistná zmluva v súlade s požiadavkami medzinárodného dohovoru z Atén (článok 4a),

podrobné údaje o lodi a vlastníkovi lode,

obdobie poistenia.

 

5.

Záväzok z poistnej zmluvy týkajúci sa odstraňovania vrakov

Právny predpis/právne ustanovenie: Zákon o (ratifikácii dohovoru o) odstraňovaní vrakov a o súvisiacich otázkach [zákon 12(III)/2015]

Odkaz na úradný vestník: zákon 12(III)/2015 OG, 29/5/2015, príloha I(III), č. 4207, s. 3780

Modré karty vydané poisťovňou na krytie rizík v prípade vojny a mieru –

vyhlásenie, že sa uplatňuje poistná zmluva v súlade s požiadavkami medzinárodného dohovoru o odstraňovaní vrakov (článok 12),

podrobné údaje o lodi a vlastníkovi lode,

obdobie poistenia.

 

6.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Právny predpis/právne ustanovenie: predpisy 3(1) a 5 – tabuľka A predpisov z roku 2000 týkajúcich sa motorových vozidiel a premávky (predpisy 187/2000)

Odkaz na úradný vestník: Predpisy 187/2000 OG, 7/7/2000, príloha III(I) č. 3417, s. 737

meno a adresa majiteľa poisteného vozidla a ďalších vodičov,

dátum vystavenia a konca platnosti osvedčenia,

číslo osvedčenia a číslo poistnej zmluvy,

evidenčné číslo vozidla,

názov a adresa poisťovateľa,

typ a značka vozidla.

 

7.

Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti alebo poistenie zodpovednosti zamestnávateľov za zamestnávanie osôb, ktoré sú v opatrovníctve sociálnych služieb

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon 46(I)/1996

Odkaz na úradný vestník: zákon 146(I)/1996 OG, 11/4/1996, príloha I(I), č. 3051, s. 175

číslo osvedčenia,

meno/názov a adresa zamestnávateľa (poistená osoba) a registračné číslo poistenej osoby (zamestnávateľa),

číslo poistnej zmluvy,

dátum začatia a ukončenia poistenia,

druhy podnikateľskej činnosti,

odhadovaný počet zamestnancov.

 

8.

Poistenie zodpovednosti zamestnávateľov

Právny predpis/právne ustanovenie: zákony o poistení zodpovednosti zamestnávateľov z rokov 1989 – 2014

Odkaz na úradný vestník: zákon 174/1989 OG, 10/11/1989, príloha I(I), č. 2456, s. 3639

zákon 63(I)/1997 OG, 18/7/1994, príloha I(I), č. 3168, s. 1251

zákon 15(I)/2001 OG, 16/2/2001, príloha I(I), č. 3475

zákon 140(I)/2003 OG, 3/10/2003, príloha I(I), č. 3758

zákon 86(I)/2010 OG, 23/7/2010, príloha I(I), č. 4253

zákon 79(I)/2011 OG, 29/4/2011, príloha I(I), č. 4282

zákon 198(I)/2014 OG, 23/12/2014, príloha I(I), č. 4482

číslo osvedčenia,

meno/názov a adresa zamestnávateľa (poistená osoba) a registračné číslo poistenej osoby (zamestnávateľa),

číslo poistnej zmluvy,

dátum začatia a ukončenia poistenia,

druhy podnikateľskej činnosti,

odhadovaný počet zamestnancov.

 

9.

Poistenie dodávateľov voči všetkým rizikám, poistenie zodpovednosti zamestnávateľov a občianskoprávnej zodpovednosti v prípade stavebných projektov

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o verejnom obstarávaní 73(I)/2016

Odkaz na úradný vestník: zákon 73(I)/2016 OG, 24/4/2016, príloha I(I), č. 4565, s. 835

číslo osvedčenia,

meno/názov a adresa zamestnávateľa (poistená osoba) a registračné číslo poistenej osoby (zamestnávateľa),

číslo poistnej zmluvy,

dátum začatia a ukončenia poistenia,

druhy podnikateľskej činnosti,

odhadovaný počet zamestnancov.

LOTYŠSKO

1.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu vlastníkov motorových vozidiel

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o povinnom poistení občianskoprávnej zodpovednosti vlastníkov motorových vozidiel za škodu (prijatie: 7.4.2004/nadobudnutie účinnosti: 1.5.2004)

číslo zmluvy,

typ zmluvy „štandardná zmluva“,

miesto vydania,

vlastník vozidla,

adresa vlastníka vozidla,

držiteľ vozidla,

adresa držiteľa vozidla,

evidenčné číslo vozidla,

číslo podvozku (VIN) alebo číslo karosérie,

číslo osvedčenia o evidencii vozidla,

doklad o zmluvnom základnom školení,

značka, model,

dátum, čas vystavenia zmluvy, dátum, čas nadobudnutia platnosti zmluvy, dátum uplynutia platnosti zmluvy,

trieda bonus-malus,

poistné,

poistník,

zástupca poisťovne.

 

2.

Poistenie zodpovednosti vlastníkov lodí za škodu na účely námorných pohľadávok

Právny predpis/právne ustanovenie: článok 85 zákonníka o námornej doprave (prijatie: 29.5.2003/nadobudnutie účinnosti: 1.8.2003)

meno lode,

rozlišujúce číslo alebo písmená,

identifikačné číslo lode IMO;

prístav registrácie,

meno/názov a úplná adresa hlavného miesta podnikania dopravcu, ktorý skutočne vykonáva prepravu.

typ zabezpečenia,

trvanie zabezpečenia.

LITVA

1.

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, článok 4, č. IX-2041, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

2.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti právnych zástupcov za škody pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o právnickej komore, článok 20, č. IX-2066, ktorý nadobudol účinnosť 6. apríla 2004

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

3.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti súdnych vykonávateľov za škody pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o súdnych úradníkoch, článok 17, č. IX-876, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2003

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

4.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti audítorských spoločností za škody pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o finančnom audite, článok 21, č. XIII-96, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 1999

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

5.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti sprostredkovateľov poistenia za škody pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o poisťovníctve, článok 183, č. IX-1737, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

6.

Povinné poistenie kaucie cestovných kancelárií

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o cestovnom ruchu, článok 8, č. IX-1211, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2003

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

7.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti notárov za škody pri výkone povolania

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o notárskych úradoch, článok 6 ods. 2, č. IX-1311, ktorý nadobudol účinnosť 12. februára 2003

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

8.

Povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti hlavných výskumných pracovníkov a dodávateľov v oblasti biomedicínskeho výskumu za škodu

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o etike v biomedicínskom výskume, článok 12, č. VIII-1679, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2001

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,

odvetvie poistenia,

vymenovanie podmienok poistnej zmluvy,

predmet poistenia,

poistná suma,

poistné a zmluvné podmienky platieb poistného,

typ poistenia,

doba trvania poistnej zmluvy,

vyhlásenie, že sa poistník oboznámil s podmienkami poistnej zmluvy a že prevzal jej kópiu,

podpis osoby, ktorú poisťovateľ oprávnil uzatvoriť poistnú zmluvu, a pečiatka poisťovateľa alebo ich presná kópia,

dátum vystavenia osvedčenia o poistení,

vyhlásenie, že dané osvedčenie je osvedčenie o relatívnom povinnom poistení,

odkaz na podmienky relatívneho povinného poistenia schválené príslušným orgánom.

 

9.

Povinné poistenie dodávateľov voči všetkým rizikám (do 1. januára 2017 – povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti dodávateľov za škody)

Právny predpis/právne ustanovenie: zákon o stavebníctve, článok 35, č. VIII-1948, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2001, pozmeňujúci zákon o stavebníctve, článok 42, č. XII-2573, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2017

číslo osvedčenia o poistení,

názov a adresa poisťovne,

meno poistníka, poistenej osoby alebo oprávnenej osoby,