EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Kódex správania pre vysokopostavených úradníkov Európskej centrálnej banky

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/2


Kódex správania pre vysokopostavených úradníkov Európskej centrálnej banky

(2019/C 89/03)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) je ako inštitúcia Európskej únie (EÚ) povinná slúžiť verejnému záujmu a zabezpečovať dodržiavanie najvyšších noriem integrity. V súvislosti so správou a riadením preto ECB kladie dôraz na zodpovednosť, transparentnosť a najvyššie etické štandardy. Dodržiavanie týchto zásad je kľúčovým prvkom dôveryhodnosti ECB a je nevyhnutné pre zabezpečenie dôvery európskych občanov.

(2)

Profesijná etika a vysoký štandard správania, ktoré sú tretie osoby oprávnené očakávať od ECB a od vysokopostavených úradníkov ECB, sa od jej zriadenia považujú za kľúčové predpoklady pre ochranu dobrej povesti ECB.

(3)

Po prijatí prvotného kódexu správania ECB v roku 2001 (1) bol v roku 2002 prijatý osobitný kódex správania členov Rady guvernérov (2) a v roku 2006 sa uskutočnila jeho revízia (3); potom bol v roku 2006 prijatý doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady (4), ktorého revízia sa uskutočnila v roku 2010 (5).

(4)

Vzhľadom na zriadenie jednotného mechanizmu dohľadu na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (6), ktorým boli ECB zverené osobitné úlohy týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, bol v roku 2014 prijatý aj kódex správania členov Rady pre dohľad (7).

(5)

S účinnosťou od januára 2015 zaviedla ECB rozšírený etický rámec pre jej zamestnancov (8) a zriadila kanceláriu pre dodržiavanie pravidiel a riadenie, ako aj etický výbor na vysokej úrovni (9), ktorého úlohou je konzistentne poskytovať poradenstvo členom orgánov ECB na vysokej úrovni v súvislosti s rôznymi kódexmi správania, ktoré sa na nich vzťahujú.

(6)

Pokiaľ ide o Eurosystém a jednotný mechanizmus dohľadu, spoločné minimálne etické normy boli ustanovené v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/855 (ECB/2015/11) (10) a v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/856 (ECB/2015/12) (11).

(7)

ECB má skutočný záujem na tom, aby platila zásada, podľa ktorej sú členovia každého jej orgánu na vysokej úrovni povinní dodržiavať tie isté pravidlá profesionálneho správania, pokiaľ je to možné a pri zohľadnení hľadiska primeranosti. V tejto súvislosti Rada guvernérov poverila Etický výbor, aby sa zaoberal sa otázkou, či je uskutočniteľné zaviesť jednotný kódex správania a Etický výbor následne vypracoval kódex správania pre vysokopostavených úradníkov ECB, ktorý teraz Rada guvernérov schvaľuje.

(8)

Tento kódex bol inšpirovaný ustanoveniami a základnými princípmi rozšíreného etického rámca pre zamestnancov ECB a zároveň zohľadňuje osvedčené postupy v oblasti centrálneho bankovníctva a dohľadu, ako aj inštitúcií EÚ, a súčasne berie ohľad na osobitné inštitucionálne črty ECB a jej nezávislosť.

(9)

Rada guvernérov schvaľuje tento kódex s cieľom zaviesť najvyššie normy profesijnej etiky, čím zabezpečí, že členovia orgánov ECB na vysokej úrovni pôjdu príkladom a budú inšpirovať zamestnancov v rámci Eurosystému, Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a jednotného mechanizmu dohľadu k tomu, aby pri výkone svojich povinností tiež dodržiavali tieto normy.

SCHVÁLILA TENTO JEDNOTNÝ KÓDEX SPRÁVANIA PRE VYSOKOPOSTAVENÝCH ÚRADNÍKOV ECB:

ČASŤ I

PÔSOBNOSŤ

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.1.

Tento kódex platí pre členov Rady guvernérov a členov Rady pre dohľad pri výkone ich funkcií ako členov orgánov ECB na vysokej úrovni, ako aj pre členov Výkonnej rady. Vzťahuje sa aj na členov Rady guvernérov a členov Rady pre dohľad, keď konajú ako členovia riadiaceho výboru a mediačného výboru, ako aj na zástupcov národných centrálnych bánk, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady pre dohľad v prípadoch, kedy príslušným vnútroštátnym orgánom nie je národná centrálna banka (ďalej len „členovia“).

1.2.

V prípadoch, kde je to výslovne uvedené, platí tento kódex aj pre osoby, ktoré zastupujú členov na zasadnutiach Rady guvernérov alebo Rady pre dohľad (ďalej len „náhradníci“), pri výkone ich úloh a povinností, ktoré súvisia s činnosťou týchto orgánov na vysokej úrovni. „Orgány ECB na vysokej úrovni“ sú na účely tohto kódexu Rada guvernérov ECB, Výkonná rada ECB a Rada pre dohľad ECB.

1.3.

Tento kódex neplatí pre sprevádzajúce osoby, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady guvernérov alebo Rady pre dohľad. Sprevádzajúce osoby sú však povinné pred svojou prvou účasťou na zasadnutí podpísať vyhlásenie o etickom správaní, ktoré obsahuje všeobecnú zásadu vyhýbania sa konfliktom záujmov, zákaz využívania dôverných informácií a pravidlá týkajúce sa služobného tajomstva (ďalej len „vyhlásenie o etickom správaní“) (12).

1.4.

Členovia Generálnej rady sa vyzvú na podpísanie vyhlásenia o etickom správaní. Členovia Výboru pre audit, Etického výboru, Administratívneho revízneho výboru a v relevantných prípadoch ich náhradníci sú povinní podpísať vyhlásenie o etickom správaní.

1.5.

Na zamestnancov ECB, ktorý sa zúčastňujú na zasadnutiach orgánov ECB na vysokej úrovni, sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahuje etický rámec a preto nie sú povinní podpísať vyhlásenie o etickom správaní.

1.6.

V prípade pochybností o výklade ustanovení tohto kódexu alebo o ich praktickom uplatňovaní je potrebné požiadať o stanovisko Etický výbor, ktorý bol zriadený rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/433 (ECB/2014/59) (13).

Článok 2

Ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v rozpore s kódexom správania a uplatňovanie odlišných etických rámcov

2.1.

Členovia a náhradníci bez zbytočného odkladu oznámia Etickému výboru každú prekážku, ktorá im bráni dodržiavať tento kódex vrátane prekážok vo forme ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v rozpore s kódexom správania.

2.2.

Týmto kódexom nie sú dotknuté prísnejšie etické pravidlá, ktoré sa na členov a náhradníkov vzťahujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

ČASŤ II

NORMY ETICKÉHO SPRÁVANIA

Článok 3

Základné zásady

3.1.

Členovia a náhradníci vykonávajú svoje úlohy a povinnosti v prísnom súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013, rokovacím poriadkom Európskej centrálnej banky (14) a rokovacím poriadkom Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (15).

3.2.

Členovia a náhradníci dodržiavajú pri výkone svojich úloh a povinností najvyššie normy etického správania a integrity. Očakáva sa, že budú konať čestne, nezávisle, nestranne, rozvážne a bez ohľadu na osobný záujem. Sú si vedomí dôležitosti svojich úloh a povinností, zohľadňujú verejný charakter svojej funkcie a správajú sa tak, aby boli inšpiráciou pre etické správanie v rámci Eurosystému, ESCB a jednotného mechanizmu dohľadu, a aby sa zachovala a posilnila dôvera verejnosti k ECB.

Článok 4

Služobné tajomstvo

4.1.

S prihliadnutím na povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá vyplýva z článku 37 štatútu ESCB a článku 27 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 1024/2013, členovia ani náhradníci nezverejnia žiadne informácie získané pri výkone svojich úloh a povinností, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo a ktoré neboli zverejnené a nie sú prístupné verejnosti (ďalej len „dôverné informácie“) okrem prípadov, ak sú tieto informácie zverejnené zámerne ako súčasť dohodnutej komunikačnej stratégie ECB. Dôverné informácie najmä nezverejnia vo verejných prejavoch alebo vyhláseniach, či pred médiami, a s takýmito informáciami zaobchádzajú v súlade s dohodnutými vnútornými pravidlami o zaobchádzaní s citlivými informáciami týkajúcimi sa ESCB a jednotného mechanizmu dohľadu. Členovia a náhradníci zachovávajú služobné tajomstvo v súlade s právom Únie aj po skončení svojich úloh a povinností spojených s činnosťou pre ECB.

4.2.

Členovia a náhradníci prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby zamestnanci ich národnej centrálnej banky alebo príslušného vnútroštátneho orgánu mali prístup k dôverným informáciám len v súvislosti s vykonávaním ich úloh a v súlade s platným režimom dôvernosti a aby si boli vedomí, že majú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo v zmysle článku 4.1 a túto povinnosť dôsledne dodržiavali.

Článok 5

Oddelenie funkcie dohľadu od funkcie menovej politiky

5.1.

Členovia a náhradníci rešpektujú oddelenie osobitných úloh ECB, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu, od jej úloh v oblasti menovej politiky a iných úloh. V relevantných prípadoch dodržiavajú ustanovenia rozhodnutia Európskej centrálnej banky ECB/2014/39 (16) a všetky pravidlá prijaté ECB podľa článku 25 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 1024/2013.

5.2.

Členovia Rady pre dohľad a ich náhradníci zohľadňujú pri vykonávaní svojich úloh a povinností ciele uvedené v nariadení Rady (EÚ) č. 1024/2013, nezasahujú do úloh ECB, ktoré sa netýkajú dohľadu a zároveň plne rešpektujú osobitné úlohy a povinnosti podpredsedu Rady pre dohľad.

Nezávislosť

Článok 6

Zásada nezávislosti

S prihliadnutím na článok 130 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 7 štatútu ESCB a článok 19 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 konajú členovia a náhradníci pri výkone právomocí a uskutočňovaní úloh a povinností, ktoré im boli zverené, nezávisle a objektívne v záujme Únie ako celku bez ohľadu na národný alebo osobný záujem a nevyhľadávajú a ani neprijímajú pokyny od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, od žiadnej vlády členského štátu, ani od iného orgánu.

Článok 7

Súkromné aktivity a oficiálne mandáty

7.1.

Členovia a náhradníci zabezpečia, aby ich platené ani neplatené súkromné aktivity nemali nepriaznivý vplyv na ich povinnosti a nepoškodzovali dobrú povesť ECB. „Súkromné aktivity“ sú na účely tohto kódexu všetky činnosti iné ako tie, ktoré člen alebo náhradník uskutočňujú pri plnení úradných povinností.

7.2.

Členovia a náhradníci môžu vykonávať súkromné aktivity vo verejných alebo medzinárodných organizáciách alebo v neziskových organizáciách, ako aj pedagogickú a vedeckú činnosť, ak nevzbudzujú obavy z konfliktu záujmov, ako napríklad činnosti súvisiace s dohliadanými subjektmi alebo zmluvnými stranami Eurosystému pri operáciách menovej politiky alebo devízových operáciách. V prípade súkromných aktivít uvedených v článku 11.1 štatútu ESCB potrebujú členovia Výkonnej rady výslovný súhlas Rady guvernérov.

7.3.

Za súkromné aktivity môžu členovia a náhradníci prijať odmenu a náhradu nákladov za predpokladu, že takáto odmena a náklady sú primerané vykonanej práci a nepresahujú obvyklú mieru.

7.4.

Členovia a náhradníci nebudú vykonávať oficiálne mandáty, ktoré by mohli obmedziť ich nezávislosť, a vzdajú sa všetkých takýchto oficiálnych mandátov, ktoré majú. „Oficiálne mandáty“ sú na účely tohto kódexu externé činnosti, ktoré člen alebo náhradník vykonávajú pri plnení úradných povinností, t. j. ako súčasť svojich úloh a povinností.

7.5.

Členovia a náhradníci písomne informujú Etický výbor o všetkých súkromných aktivitách, ktoré majú v úmysle vykonávať. Poskytujú mu aj každoročnú aktualizáciu nimi vykonávaných súkromných aktivít a oficiálnych mandátov.

Článok 8

Vzťahy so záujmovými skupinami

Členovia a náhradníci udržiavajú v súlade so Zmluvou o Európskej únii otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou a zároveň sú si neustále vedomí svojej nezávislosti, povinnosti zachovávať služobné tajomstvo a základných zásad ustanovených v tomto kódexe, a to najmä pri vzájomnej komunikácii so záujmovými skupinami. Členovia a náhradníci sú tiež povinní dbať na základné zásady externej komunikácie vysokopostavených úradníkov ECB (17), ako aj na iné platné pravidlá a usmernenia a sú obzvlášť opatrní a prijmú vhodné opatrenia, ak sa zúčastňujú na neverejných podujatiach či pri prijímaní individuálnych pozvaní.

Článok 9

Vystupovanie na verejnosti a verejné vyhlásenia

9.1.

Členovia a náhradníci vykonávajú svoje úlohy a povinnosti ako zástupcovia orgánov ECB na vysokej úrovni a sami sa za nich pri vystupovaní na verejnosti považujú.

9.2.

Členovia a náhradníci vo verejných vyhláseniach o záležitostiach, ktoré sa týkajú Eurosystému, ESCB alebo jednotného mechanizmu dohľadu, náležite zohľadnia svoju úlohu zástupcov orgánov ECB na vysokej úrovni.

9.3.

Členovia náhradníci vo vedeckých alebo akademických príspevkoch jasne uvedú, že prispievajú v postavení súkromných osôb a ich príspevky nepredstavujú názory ECB.

Článok 10

Vyhlásenie o záujmoch

10.1.

Každý člen predloží Etickému výboru každoročne na posúdenie a následné predloženie prezidentovi podpísané vyhlásenie o záujmoch, ktoré obsahuje informácie o predchádzajúcej pracovnej činnosti člena, súkromných aktivitách, oficiálnych mandátoch a finančných záujmoch, ako aj o zárobkovej pracovnej činnosti jeho manžela/manželky alebo partnera/partnerky, ktorá by mohla vzbudiť obavy z konfliktu záujmov (ďalej len „vyhlásenie o záujmoch“). Vyhlásenie o záujmoch (18) predložené každým členom sa uverejní na webovom sídle ECB; tým nie sú dotknuté požiadavky na podávanie majetkových priznaní podľa platných vnútroštátnych pravidiel alebo zmluvných záväzkov.

10.2.

ECB spracováva a uchováva osobné údaje uvedené vo vyhláseniach o záujmoch v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Konflikt záujmov

Článok 11

Všeobecná zásada o konflikte záujmov

11.1.

Členovia a náhradníci sa vyhýbajú situáciám, ktoré by mohli vzbudiť obavy z konfliktu záujmov. Obava z konfliktu záujmov vznikne, ak má člen alebo náhradník osobné záujmy, ktoré môžu mať vplyv alebo by sa mohli vnímať tak, že majú vplyv na nezávislé a objektívne uskutočňovanie ich úloh a povinností a vzťahuje sa okrem iných aj na priamych príbuzných (rodič, dieťa, brat alebo sestra), manželov/manželky alebo partnerov/partnerky člena alebo náhradníka. Členovia a náhradníci najmä nesmú využiť svoju účasť na rozhodovacom procese ani pracovné informácie, ktoré majú k dispozícii, na získanie akejkoľvek osobnej výhody. Ku konfliktu záujmov nedochádza, ak sú člen alebo náhradník považovaní len za súčasť širokej verejnosti alebo širokej kategórie osôb.

11.2.

Členovia a náhradníci bez zbytočného odkladu písomne oznámia prezidentovi alebo predsedovi príslušného orgánu ECB na vysokej úrovni a Etickému výboru každú situáciu, ktorá by mohla vzbudiť obavy z konfliktu záujmov. Nezúčastnia sa najmä na žiadnych diskusiách, rokovaniach alebo hlasovaniach vo vzťahu k takýmto situáciám a neposkytnú sa im žiadne s nimi súvisiace materiály.

Článok 12

Zárobková pracovná činnosť manžela/manželky alebo partnera/partnerky

Členovia alebo náhradníci bezodkladne oznámia prezidentovi alebo predsedovi príslušného orgánu ECB na vysokej úrovni a Etickému výboru každú zárobkovú pracovnú činnosť alebo iné odmeňované činnosti svojich manželov/manželiek alebo partnerov/partneriek, ktoré by mohli vzbudiť obavy z konfliktu záujmov.

Článok 13

Výhody (dary, pohostenie a iná starostlivosť o hostí)

13.1.

Členovia a náhradníci si nesmú vyžiadať žiadne výhody, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s úlohami alebo povinnosťami, ktoré im boli zverené, a musia byť opatrní, ak sú im takéto výhody ponúknuté. „Výhody“ na účely tohto rozhodnutia sú dary, pohostenie a iná starostlivosť o hostí alebo iné výhody, tak finančnej, ako aj naturálnej povahy, ktoré nie sú dohodnutou odmenou za poskytnuté služby a na prijatie ktorých nie je príjemca inak oprávnený.

13.2.

Výhodu, ktorá je ponúknutá alebo poskytnutá členovi alebo náhradníkovi alebo priamemu príbuznému, manželovi/manželke alebo partnerovi/partnerke, a ktorá je spojená s uskutočňovaním úloh a povinností dotknutého člena alebo náhradníka, možno prijať za týchto okolností:

a)

ponúkla ju organizácia verejného sektora vrátane inej centrálnej banky, vnútroštátneho verejného orgánu, medzinárodnej organizácie alebo akademickej obce a jej hodnota sa považuje za obvyklú a primeranú;

b)

ponúkol ju jeden alebo viac súkromných subjektov alebo jednotlivcov a jej hodnota neprevyšuje 100 EUR, alebo ak jej hodnota prevyšuje 100 EUR, i) je odovzdaná príslušnej inštitúcii, ktorú dotknutý člen alebo náhradník zastupuje, alebo ii) sumu prevyšujúcu hodnotu 100 EUR zaplatí tejto inštitúcii člen alebo náhradník;

c)

bola ponúknutá vo forme pohostenia, je primeraná úlohám a povinnostiam člena alebo náhradníka a nepresahuje obvyklú mieru;

d)

neponúkol ju dohliadaný subjekt;

e)

jej prijatie nevzbudzuje iným spôsobom obavy z konfliktu záujmov.

13.3.

Prijatie výhody nesmie v žiadnom prípade narušiť alebo ovplyvniť objektivitu a slobodu konania člena alebo náhradníka a nesmie predstavovať neprimeraný záväzok alebo očakávanie na strane príjemcu alebo poskytovateľa výhody.

13.4.

Členovia Výkonnej rady, predseda Rady pre dohľad a zástupcovia ECB v Rade pre dohľad sú povinní bez zbytočného odkladu zaregistrovať u tajomníka Etického výboru každý ponúknutý alebo prijatý dar bez ohľadu na jeho hodnotu. Na ostatných členov sa vzťahujú platné vnútroštátne procesné pravidlá, ktoré upravujú registráciu darov.

Článok 14

Ocenenia, pocty a vyznamenania

14.1.

Členovia a náhradníci musia byť presvedčení o tom, že každé ocenenie, pocta alebo vyznamenanie je zlučiteľné s ich postavením a nemá vplyv na ich nezávislosť ani nevzbudzuje obavy z konfliktu záujmov.

14.2.

Členovia a náhradníci odovzdajú príslušnej inštitúcii, ktorej sú zástupcami, prípadne venujú na charitatívne účely, sumu peňazí alebo cennosti spojené s ocenením, ktoré prijmú v súvislosti so svojimi úlohami alebo povinnosťami člena alebo náhradníka orgánu ECB na vysokej úrovni.

Článok 15

Pozvania na podujatia

15.1.

S prihliadnutím na povinnosti rešpektovať zásadu nezávislosti a vyhýbať sa konfliktu záujmov môžu členovia a náhradníci prijať pozvanie na podujatia s veľkým počtom účastníkov, ako sú konferencie, recepcie alebo kultúrne podujatia, ak účasť na týchto podujatiach nie je v rozpore so záujmami ECB; v súvislosti s individuálnymi pozvaniami sú obzvlášť opatrní. Členovia a náhradníci neprijmú pozvania ani platby, ktoré nie sú v súlade s týmito pravidlami a túto skutočnosť oznámia dotknutým osobám.

15.2.

Členovia a náhradníci nesmú prijať úhradu cestovných nákladov alebo nákladov na ubytovanie od organizátorov podujatí uvedených v článku 15.1. Honoráre, ktoré členovia a náhradníci môžu prijať za prednášky a prejavy uskutočnené pri plnení úradných povinností, použije ECB alebo príslušná národná centrálna banka alebo príslušný vnútroštátny orgán na dobročinné účely.

15.3.

Ak je to v súlade s medzinárodne uznávanými zvyklosťami, uplatňujú sa články 15.1 a 15.2 rovnako aj na sprevádzajúcich manželov/manželky alebo partnerov/partnerky členov a náhradníkov v súvislosti ich s pozvaniami.

Článok 16

Pravidlá o súkromných finančných transakciách

16.1.

Členovia a náhradníci nesmú využívať dôverné informácie vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb, a to aj pri vykonávaní súkromných finančných transakcií a bez ohľadu na to, či sa vykonávajú priamo alebo prostredníctvom tretích osôb, a či sa vykonávajú na ich vlastné nebezpečenstvo a vlastný účet alebo na nebezpečenstvo a účet tretej osoby.

16.2.

Členom a náhradníkom sa odporúča zveriť svoje investície do správy jednému alebo viacerým uznávaným manažérom portfólií, ktorí konajú podľa svojho uváženia v súvislosti s aktívami, ktorých výška presahuje výšku potrebnú pre bežné, osobné a rodinné využitie.

16.3.

Členovia a náhradníci dodržiavajú hmotnoprávne pravidlá o súkromných finančných transakciách ustanovené v Etickom rámci ECB (19) v aktuálnom znení.

16.4.

Členovia Výkonnej rady, predseda Rady pre dohľad a zástupcovia ECB v Rade pre dohľad dodržiavajú aj postupy ECB o oznamovaní a monitorovaní dodržiavania pravidiel v súvislosti so súkromnými finančnými transakciami ustanovené v Etickom rámci ECB.

16.5.

Členovia a náhradníci, na ktorých sa nevzťahuje odsek 164, dodržiavajú procesné pravidlá o oznamovaní a monitorovaní dodržiavania pravidiel v súvislosti so súkromnými finančnými transakciami vymedzené v príslušných vnútroštátnych predpisoch a každoročne predložia Etickému výboru podpísané potvrdenie, že dodržiavajú platné vnútroštátne procesné pravidlá o súkromných finančných transakciách a že v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi sa uskutočnilo oznamovanie a monitorovanie dodržiavania pravidiel v súvislosti so súkromnými finančnými transakciami (20).

Článok 17

Pravidlá na obdobie po skončení funkcie

17.1.

Členovia písomne oznámia prezidentovi alebo predsedovi príslušného orgánu ECB na vysokej úrovni a Etickému výboru svoj zámer vykonávať zárobkovú pracovnú činnosť počas obdobia dvoch rokov od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia alebo od dátumu, kedy prestali vykonávať funkciu člena orgánu ECB na vysokej úrovni.

Zárobkovú pracovnú činnosť môžu vykonávať:

a)

vo významnej alebo menej významnej úverovej inštitúcii až po uplynutí jedného roka od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia alebo od dátumu, kedy prestali vykonávať funkciu člena orgánu ECB na vysokej úrovni;

b)

vo finančnej inštitúcii, ktorá nie je vymedzená v písmene a) až po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia alebo od dátumu, kedy prestali vykonávať funkciu člena orgánu ECB na vysokej úrovni;

c)

v subjekte, ktorý sa zaoberá lobingom vo vzťahu k ECB, alebo ktorý uskutočňuje konzultačné služby, alebo sa zaoberá presadzovaním záujmov v prospech ECB alebo inštitúcií vymedzených v písmenách a) a b), až po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia alebo od dátumu, kedy prestali vykonávať funkciu člena orgánu ECB na vysokej úrovni.

Členovia Výkonnej rady a Rady guvernérov môžu vykonávať zárobkovú pracovnú činnosť:

d)

v subjekte, ktorý je zmluvnou stranou Eurosystému pri operáciách menovej politiky alebo pri devízových operáciách až po uplynutí jedného roka od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia alebo od dátumu, kedy prestali byť členmi Výkonnej rady alebo Rady guvernérov;

e)

v subjekte, ktorý je prevádzkovateľom platobného systému alebo systému vyrovnania, centrálnou protistranou alebo poskytovateľom platobných nástrojov a ktorý podlieha dohľadu ECB, až po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia alebo od dátumu, kedy prestali byť členmi Výkonnej rady alebo Rady guvernérov.

17.2.

Náhradníci písomne oznámia prezidentovi alebo predsedovi príslušného orgánu ECB na vysokej úrovni a Etickému výboru svoj zámer vykonávať zárobkovú pracovnú činnosť počas obdobia jedného roka od dátumu, keď prestali vykonávať činnosť náhradníka.

Zárobkovú pracovnú činnosť môžu vykonávať:

a)

vo významnej alebo menej významnej úverovej inštitúcii až po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu skončenia svojich úloh a povinností;

b)

vo finančnej inštitúcii, ktorá nie je vymedzená v písmene a) až po uplynutí troch mesiacov od dátumu skončenia svojich úloh a povinností;

c)

v subjekte, ktorý sa zaoberá lobingom vo vzťahu k ECB, alebo ktorý uskutočňuje konzultačné služby alebo sa zaoberá presadzovaním záujmov v prospech ECB alebo inštitúcií vymedzených v písmenách a) a b), až po uplynutí troch mesiacov od dátumu skončenia svojich úloh a povinností.

Náhradníci pre zasadnutia Rady guvernérov môžu vykonávať zárobkovú pracovnú činnosť:

d)

v subjekte, ktorý je zmluvnou stranou Eurosystému pri operáciách menovej politiky alebo pri devízových operáciách až po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu skončenia svojich úloh a povinností;

e)

v subjekte, ktorý je prevádzkovateľom platobného systému alebo systému vyrovnania, centrálnou protistranou alebo poskytovateľom platobných nástrojov a ktorý podlieha dohľadu ECB, až po uplynutí troch mesiacov od dátumu skončenia svojich úloh a povinností.

17.3.

Pred začatím vykonávania konkrétnej zárobkovej pracovnej činnosti požiadajú členovia a náhradníci Etický výbor o vydanie stanoviska ohľadom obdobia, počas ktorého sa musia vyhýbať konfliktom záujmov v zmysle tohto článku. Etický výbor môže vo svojom stanovisku odporučiť:

a)

neuplatňovanie alebo skrátenie období uvedených v tomto článku, počas ktorých sa dotknuté osoby musia vyhýbať konfliktom záujmov, ak to umožňujú okolnosti týkajúce sa možnosti konfliktu záujmov vyplývajúceho z ďalšej zárobkovej pracovnej činnosti, alebo

b)

predĺženie období uvedených v odseku 17.1 písm. a) a v odseku 17.2 písm. a), počas ktorých dotknuté osoby nemôžu vykonávať zárobkovú pracovnú činnosť vo významných alebo menej významných úverových inštitúciách, ak bol dotknutý člen alebo náhradník priamo zapojený do výkonu dohľadu nad týmito inštitúciami, a to maximálne na dva roky pre členov a na jeden rok pre náhradníkov, ak je to potrebné vzhľadom na okolnosti týkajúce sa možnosti konfliktu záujmov vyplývajúceho z takejto zárobkovej pracovnej činnosti.

17.4.

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné vnútroštátne právne predpisy, mali by príslušné zamestnávajúce inštitúcie vyplácať primerané náhrady členom a náhradníkom počas obdobia, počas ktorého sa títo členovia a náhradníci musia vyhýbať konfliktom záujmov, a to od skončenia ich funkcie v ich inštitúcii do konca príslušného obdobia, počas ktorého sa musia vyhýbať konfliktu záujmov. Tieto náhrady by sa mali vyplácať bez ohľadu na prípadnú ponuku ďalšej zárobkovej pracovnej činnosti. V tejto súvislosti môžu členovia a náhradníci požiadať Etický výbor o stanovisko k vhodnej úrovni odmeňovania počas období, počas ktorých sa musia vyhýbať konfliktu záujmov.

17.5.

Ak člen alebo náhradník začne v období, počas ktorého sa musí vyhýbať konfliktom záujmov, vykonávať zárobkovú pracovnú činnosť, na ktorú sa nevzťahujú odseky 17.1 a 17.2, a suma čistej mesačnej odmeny z tejto zárobkovej pracovnej činnosti spolu s náhradami poskytnutými za obdobie, počas ktorého sa musia vyhýbať konfliktu záujmov, prekročí výšku čistej mesačnej odmeny, ktorú dotknutý člen alebo náhradník dostával počas svojho posledného roka vo funkcii, prevyšujúca čiastka sa odpočíta od vyplácanej náhrady. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odmenu za činnosti, ktoré člen alebo náhradník už predtým vykonávali a oznámili.

17.6.

Stanoviská vydané Etickým výborom podľa článkov 17.3 a 17.4 sú určené Rade guvernérov. Rada guvernérov následne vydá odporúčanie pre relevantný príslušný vnútroštátny orgán alebo príslušnú národnú centrálnu banku, ktorá informuje Radu guvernérov o každej prekážke pri implementácii tohto odporúčania.

17.7.

Členovia a náhradníci odovzdajú Etickému výboru podpísané čestné vyhlásenie (21), a to raz do roka počas dvojročného alebo jednoročného notifikačného obdobia od dátumu skončenia svojho funkčného obdobia, v ktorom uvedú ich zárobkové pracovné činnosti a príslušné odmeny; správa o tom sa predkladá prezidentovi.

Článok 18

Nedodržiavanie ustanovení kódexu

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné vnútroštátne právne predpisy, ak člen alebo náhradník poruší ustanovenia tohto kódexu, Etický výbor sa s danou záležitosťou najprv obráti na dotknutého jednotlivca. Ak dodržiavanie nemožno dosiahnuť prostredníctvom morálneho presviedčania, Etický výbor sa s danou záležitosťou obráti na Radu guvernérov. Na odporúčanie Etického výboru a po vypočutí dotknutého jednotlivca môže Rada guvernérov rozhodnúť, že udelí pokarhanie a v prípade potreby ho aj uverejní.

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Uverejnenie

Tento kódex sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Vysokopostavení úradníci ECB, na ktorých sa vzťahuje tento kódex podpíšu príslušné individuálne vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Tento kódex nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2018

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Kódex správania Európskej centrálnej banky (Ú. v. ES C 76, 8.3.2001, s. 12).

(2)  Kódex správania členov Rady guvernérov (Ú. v. ES C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Memorandum o porozumení, ktorým sa mení a dopĺňa memorandum o porozumení o kódexe správania členov Rady guvernérov (Ú. v. EÚ C 10, 16.1.2007, s. 6).

(4)  Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 230, 23.9.2006, s. 46).

(5)  Doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 104, 23.4.2010, s. 8).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

(7)  Kódex správania členov Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 93, 20.3.2015, s. 2).

(8)  Etický rámec ECB (Ú. v. EÚ C 204, 20.6.2015, s. 3).

(9)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59) (Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2015, s. 58).

(10)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB (ECB/2015/11) (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2015, s. 23).

(11)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu (ECB/2015/12) (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2015, s. 29).

(12)  Pozri vzor vyhlásenia o etickom správaní.

(13)  Pozri poznámku pod čiarou č. 9.

(14)  Pozri rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(15)  Rokovací poriadok Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 182, 21.6.2014, s. 56).

(16)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/39 zo 17. septembra 2014, ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 300, 18.10.2014, s. 57).

(17)  Pozri základné zásady externej komunikácie pre vysokopostavených úradníkov ECB.

(18)  Pozri vzor vyhlásenia o záujmoch.

(19)  Pozri Etický rámec ECB.

(20)  Pozri vzor vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel o súkromných finančných transakciách.

(21)  Pozri vzor čestného vyhlásenia.


Top