EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0173

Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

COM/2019/173 final

V Bruseli10. 4. 2019

COM(2019) 173 final

2019/0092(NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY

o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Komisia na základe relevantných smerníc na rokovania 1 rokovala s vládou Guinejsko-bissauskej republiky s cieľom uzavrieť nový protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou 2 . Na záver týchto rokovaní bol 15. novembra 2018 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu, ako sa uvádza v článku 16.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

V súlade s prioritami reformovanej rybárskej politiky 3 poskytuje nový protokol plavidlám Únie rybolovné možnosti v guinejsko-bissauských vodách na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2017) a perspektívneho posúdenia možnosti uzavrieť nový protokol. Obe vykonali externí odborníci. Protokol okrem toho umožní Európskej únii a Guinejsko-bissauskej republike, aby užšie spolupracovali na podpore zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v guinejsko-bissauských vodách a úsilia Guiney-Bissau o budovanie modrého hospodárstva, a to v záujme oboch strán.

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

a)mraziarenské plavidlá na lov kreviet,

b)mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov,

c)plavidlá na lov malých pelagických druhov,

d)mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a lovnou šnúrou,

e)plavidlá na lov tuniakov udicou.

V prípade prvých troch kategórií sú rybolovné možnosti vyjadrené v rybolovnom úsilí (GRT) na prvé dva roky a v obmedzení výlovu (TAC) na posledné tri roky.

Mal by sa stanoviť kľúč, na základe ktorého sa rybolovné možnosti rozdelia medzi členské štáty.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Zvoleným právnym základom je Zmluva o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa v článku 43 ods. 3 stanovuje, že Rada na návrh Komisie prijme rozdelenie rybolovných možností.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Oblasť politiky patrí do výlučnej právomoci Európskej únie.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Konzultácie so zainteresovanými stranami sa uskutočnili v rámci hodnotení ex post a ex ante prípadného nového protokolu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou. Na technických zasadnutiach sa uskutočnili aj konzultácie s expertmi z členských štátov a z odvetvia. Z týchto konzultácií vyplynulo, že pre Európsku úniu aj Guinejsko-bissauskú republiku je obojstranne výhodné uzavrieť nový protokol k dohode o partnerstve v sektore rybolovu.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

V rámci hodnotenia prebehli konzultácie s členskými štátmi, zástupcami odvetvia, medzinárodnými organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj guinejsko-bissauskými úradmi pre rybárstvo a zástupcami občianskej spoločnosti tejto krajiny. Konzultácie prebehli aj v rámci Poradnej rady pre diaľkové flotily.

Získavanie a využívanie expertízy

Komisia využila na hodnotenia ex post a ex ante nezávislého konzultanta v súlade s ustanoveniami článku 31 ods. 10 nariadenia o spoločnej rybárskej politike.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nariadenia nemá žiadny vplyv na rozpočet Únie.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Tento postup sa začína súbežne s postupmi týkajúcimi sa rozhodnutia Rady o podpísaní v mene Únie protokolu k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou, ako aj rozhodnutia Rady o jeho uzavretí. Toto nariadenie sa musí začať uplatňovať od momentu, keď možno začať vykonávať rybolovné činnosti na základe dohody, t. j. v deň začatia predbežného vykonávania protokolu.

2019/0092 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY

o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43

ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Rada 17. marca 2008 prijala nariadenie (ES) č. 241/2008 4 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (ďalej len „dohoda“) 5 , ktorá nadobudla platnosť 15. apríla 2008 a ktorej platnosť bola následne automaticky obnovená a je naďalej v platnosti.

(2)Platnosť aktuálneho protokolu k dohode uplynula 23. novembra 2017.

(3)Komisia rokovala v mene Európskej únie o novom protokole o vykonávaní dohody (ďalej len „protokol“). Na záver rokovaní bol 15. novembra 2018 parafovaný protokol.

(4)V súlade s rozhodnutím Rady 2019/.../EÚ 6 bol [vložiť dátum podpisu] podpísaný Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou.

(5)Rybolovné možnosti stanovené v protokole by sa mali rozdeliť medzi členské štáty na celé obdobie platnosti protokolu.

(6)Protokol sa bude predbežne vykonávať od dátumu jeho podpísania v záujme urýchleného začiatku rybolovných činností plavidiel Únie. Preto by sa malo stanoviť, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sú „druhy migrujúce na veľké vzdialenosti“ druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982 okrem čeľade Alopiidae, čeľade Sphyrnidae a týchto druhov: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Článok 2

Rybolovné možnosti

Rybolovné možnosti stanovené podľa Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024, ďalej len „protokol“), sa rozdeľujú medzi členské štáty v súlade s článkami 3 a 4:

Článok 3

Druhy žijúce pri morskom dne a malé pelagické druhy

Rybolovné možnosti pre druhy žijúce pri morskom dne a malé pelagické druhy sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

1. počas prvého a druhého roku vykonávania protokolu na základe systému rybolovného úsilia (hrubá registrovaná priestornosť „GRT“):

a) mraziarenské plavidlá na lov kreviet:

Španielsko        2 500 GRT

Grécko            140 GRT

Portugalsko        1 060 GRT

b) mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov:

Španielsko        2 900 GRT

Grécko            225 GRT

Taliansko        375 GRT

c) plavidlá na lov malých pelagických druhov:

Španielsko        3 500 GRT

Portugalsko        500 GRT

Litva            5 000 GRT

Lotyšsko        5 000 GRT

Poľsko            1 000 GRT

2. od tretieho roku vykonávania protokolu na základe systému, ktorým sa stanovujú obmedzenia výlovu podľa druhov (TAC):

a) mraziarenské plavidlá na lov kreviet:

Španielsko        1 650 ton

Grécko            100 ton

Portugalsko        750 ton

b) mraziarenské plavidlá na lov rýb:

Španielsko        9 500 ton

Grécko            500 ton

Taliansko        1 000 ton

c) mraziarenské plavidlá na lov hlavonožcov:

Španielsko        1 200 ton

Grécko            150 ton

Taliansko        150 ton

d) plavidlá na lov malých pelagických druhov:

Španielsko        3 900 ton

Portugalsko        700 ton

Litva            6 000 ton

Lotyšsko        6 000 ton

Poľsko            1 400 ton

Článok 4

Druhy migrujúce na veľké vzdialenosti

Rybolovné možnosti druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti sa rozdeľujú takto:

a) mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidlá na lov pelagickými lovnými šnúrami:

Španielsko:        14    plavidiel

Francúzsko:        12    plavidiel

Portugalsko:        2    plavidlá

b) plavidlá na lov tuniakov udicou:

Španielsko        10    plavidiel

Francúzsko        3    plavidlá

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [vložiť dátum podpisu protokolu].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Prijaté Radou pre životné prostredie 28. februára 2017.
(2)    Ú. v. EÚ L 342, 17.12.2007, s. 5.
(3)    Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(4)    Nariadenie Rady (ES) č. 241/2008 zo 17. marca 2008 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (Ú. v. EÚ L 75, 18.3.2008, s. 49).
(5)    Ú. v. EÚ L 342, 27.12.2007, s. 5.
(6)    Rozhodnutie ... (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).
Top