EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0167

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

COM/2019/167 final

V Bruseli4. 4. 2019

COM(2019) 167 final

2019/0089(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.Predmet návrhu

Tento návrh sa týka rozhodnutia o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s pripravovaným predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 do 30. júna 2021.

2.Kontext návrhu

2.1.Dohovor o obchodovaní s obilninami z roku 1995

Cieľom Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (ďalej len „dohovor“) je podporovať medzinárodnú spoluprácu vo všetkých aspektoch obchodovania s obilninami, rozširovanie medzinárodného obchodu s obilninami, ako aj zabezpečiť čo najvoľnejší priebeh tohto obchodovania. Okrem toho má dohovor v záujme všetkých členov čo najviac prispievať k stabilite medzinárodných trhov s obilninami, zvyšovať celosvetovú potravinovú bezpečnosť a poskytovať fórum na výmenu informácií a na diskusiu v súvislosti s obavami členov týkajúcimi sa obchodovania s obilninami.

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 1995.

Únia je zmluvnou stranou dohovoru 1 .

2.2.Medzinárodná rada pre obilniny

Medzinárodná rada pre obilniny je medzivládna organizácia, ktorá sa usiluje o dosiahnutie cieľov stanovených v článku 1 dohovoru. Jej cieľom je najmä:

podporovať medzinárodnú spoluprácu vo všetkých aspektoch obchodovania s obilninami,

podporovať rozširovanie, otvorenosť a spravodlivosť medzinárodného obchodu v sektore obilnín,

prispievať k stabilite medzinárodného trhu s obilninami, zvyšovať celosvetovú potravinovú bezpečnosť a prispievať k rozvoju krajín, ktorých hospodárstva závisia od komerčného predaja obilnín.

Prostriedkami na dosiahnutie týchto cieľov je zlepšenie transparentnosti trhu prostredníctvom výmeny informácií, ako aj analýza a konzultácie o vývoji trhu a politiky.

Medzinárodná rada pre obilniny má 28 členov vrátane mnohých najväčších svetových producentov a dovozcov obilnín. Okrem Únie sú členmi napríklad Argentína, Austrália, Egypt, India, Japonsko, Kanada, Rusko, Ukrajina a Spojené štáty americké. Čína a Brazília však členmi nie sú.

Celkom 28 členov Medzinárodnej rady pre obilniny má spolu 2 000 hlasov.

V rámci rozpočtových postupov (pozri článok 12 dohovoru), t. j. na účely stanovenia ročných finančných príspevkov členov, má Únia v roku 2018/19 celkom 367 hlasov 2 .

Pri rozhodovaní, t. j. pri hlasovaní (pozri článok 11 dohovoru), sa 10 vyvážajúcim členom prideľuje 1 000 hlasov (vrátane Únie s počtom 243 hlasov) a 18 dovážajúcim členom 1 000 hlasov. Je potrebné zdôrazniť, že Medzinárodná rada pre obilniny pracuje na základe konsenzu a hlasovania sa uskutočňujú len veľmi zriedkavo.

Úniu na zasadnutiach Medzinárodnej rady pre obilniny zastupuje Komisia. Členské štáty sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach Medzinárodnej rady pre obilniny, najmä na zasadaní rady.

2.3.Pripravovaný akt Medzinárodnej rady pre obilniny

Medzinárodná rada pre obilniny má na svojom deviatom zasadnutí, ktoré sa bude konať 10. júna 2019, prijať rozhodnutie týkajúce sa predĺženia platnosti dohovoru o dva roky (ďalej len „pripravovaný akt“).

Účelom pripravovaného aktu, ktorého základom je článok 33 dohovoru, je umožniť Medzinárodnej rade pre obilniny pokračovať v práci.

Platnosť dohovoru sa predĺži na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2021.

3.Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie

Únia uzatvorila rozhodnutím Rady 96/88/ES 3  Dohovor o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (ďalej len „dohovor“) s platnosťou do 30. júna 1998, pričom jeho platnosť sa odvtedy pravidelne predlžovala. Pri každej príležitosti sa platnosť dohovoru predlžuje na obdobie najviac dvoch rokov v súlade s článkom 33 dohovoru. Naposledy bola predĺžená rozhodnutím Medzinárodnej rady pre obilniny v júni 2017, a to do 30. júna 2019.

Únia vždy bola aktívnym členom Medzinárodnej rady pre obilniny a ďalšie predĺženie platnosti tohto dohovoru o dva roky je v záujme Únie. Únia je významným producentom obilnín a popredným vývozcom pšenice a jačmeňa a zároveň najväčším dovozcom kukurice.    

Cieľom tohto návrhu je dosiahnuť, aby Rada poverila Komisiu hlasovať v mene Únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny za predĺženie platnosti dohovoru, a to do 30. júna 2021. Formálne rozhodnutie o predĺžení dohovoru by sa malo prijať na 49. zasadnutí Medzinárodnej rady pre obilniny, ktoré sa bude konať 10. júna 2019 v Londýne v Spojenom kráľovstve.

4.Právny základ

4.1.Procesnoprávny základ

4.1.1.Zásady

V článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovujú rozhodnutia, ktorými sa určujú „pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody“.

Pojem „akty s právnymi účinkami“ zahŕňa akty, ktoré majú právne účinky na základe pravidiel medzinárodného práva, ktorým sa riadi predmetný orgán. Zahŕňa aj nástroje, ktoré nemajú záväzný účinok podľa medzinárodného práva, ale „môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom EÚ 4 .

4.1.2.Uplatnenie na tento prípad

Pripravovaným aktom Medzinárodnej rady pre obilniny sa predlžuje platnosť dohovoru, ktorý je medzinárodnou dohodou záväznou pre Úniu. Pripravovaný akt má preto právne účinky.

Pripravovaným aktom sa nedopĺňa ani nemení inštitucionálny rámec dohody.

Procesnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ.

4.2.Hmotnoprávny základ

4.2.1.Zásady

Hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ závisí predovšetkým od cieľa a obsahu pripravovaného aktu, v súvislosti s ktorým sa prijíma pozícia v mene Únie. Ak pripravovaný akt sleduje dva ciele alebo obsahuje dve zložky a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno určiť za hlavnú, zatiaľ čo druhý cieľ alebo druhá zložka je len vedľajšia, rozhodnutie podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ musí byť založené na jedinom hmotnoprávnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ, resp. hlavná alebo prevažujúca zložka.

4.2.2.Uplatnenie na tento prípad

Hlavný cieľ a obsah pripravovaného aktu sa týkajú obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami.

Hmotnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 207 ZFEÚ.

4.3.Záver

Právnym základom navrhovaného rozhodnutia by mal byť článok 207 ZFEÚ v spojení s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ.

5.Uverejnenie pripravovaného aktu

Keďže aktom Medzinárodnej rady pre obilniny sa predĺži platnosť dohovoru, je vhodné tento akt po jeho prijatí uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

2019/0089 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Únia uzatvorila rozhodnutím Rady 96/88/ES 5 Dohovor o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (ďalej len „dohovor“), ktorý nadobudol platnosť 1. júla 1995. Dohovor sa uzatvoril na obdobie troch rokov a jeho platnosť sa odvtedy pravidelne predlžovala o ďalšie dva roky. Platnosť dohovoru sa naposledy predĺžila rozhodnutím Medzinárodnej rady pre obilniny v júni 2017 6 , a to do 30. júna 2019.

(2)Podľa článku 33 dohovoru môže Medzinárodná rada pre obilniny pri každej príležitosti predĺžiť platnosť dohovoru na obdobie najviac dvoch rokov.

(3)Medzinárodná rada pre obilniny na svojom 49. zasadnutí, ktoré sa bude konať 10. júna 2019, rozhodne o predĺžení platnosti dohovoru do 30. júna 2021.

(4)Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie na 49. zasadnutí Medzinárodnej rady pre obilniny, pretože rozšírenie dohovoru je v záujme Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má v mene Únie prijať Komisia v rámci 49. zasadnutia Medzinárodnej rady pre obilniny, spočíva v hlasovaní za predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 najviac o dva roky do 30. júna 2021.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

FINANČNÝ VÝKAZ

FinancSt/10/
PS/pl/1100670

6.221.2019.1

DÁTUM: 14. 02. 2019

1.

ROZPOČTOVÝ RIADOK:

Kapitola 05 06 MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

05 06 01 Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY:

B2019 6 300 000 EUR

2.

NÁZOV:

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorú má Európska únia prijať v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

3.

PRÁVNY ZÁKLAD: Článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

4.

CIELE:

Predĺženie platnosti existujúceho Dohovoru o obchodovaní s obilninami o ďalšie dva roky (od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021).

5.

FINANČNÉ DÔSLEDKY

12 MESAČNÉ OBDOBIE


(mil. EUR)

PREBIEHAJÚCI ROZPOČTOVÝ ROK

2019

(mil. EUR)

NASLEDUJÚCI ROZPOČTOVÝ ROK

2020

(mil. EUR)

5.0.

VÝDAVKY

   Z ROZPOČTU EÚ
(NÁHRADY/INTERVENCIE)

   VÝDAVKY NÁRODNÝCH ORGÁNOV

   INÉ

0,41

0,35

5.1.

PRÍJMY

   VLASTNÉ ZDROJE EÚ
(POPLATKY/CLÁ)

   VNÚTROŠTÁTNE

2021

5.0.1.

ODHADOVANÉ VÝDAVKY

5.1.1.

ODHADOVANÉ PRÍJMY

5.2.

SPÔSOB VÝPOČTU: Na základe prognóz odhadovaného počtu hlasov EÚ (ktorý je každoročne odlišný) a odhadovanej sumy, ktorá sa má vyplatiť za každý hlas v GBP.

6.0.

MOŽNO PROJEKT FINANCOVAŤ Z ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV ZAČLENENÝCH DO PRÍSLUŠNEJ KAPITOLY BEŽNÉHO ROZPOČTU?

ÁNO

6.1.

MOŽNO PROJEKT FINANCOVAŤ PRESUNOM MEDZI JEDNOTLIVÝMI KAPITOLAMI BEŽNÉHO ROZPOČTU?

6.2.

BUDE POTREBNÝ DOPLŇUJÚCI ROZPOČET?

6.3.

BUDE POTREBNÉ ZAČLENIŤ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY DO BUDÚCICH ROZPOČTOV?

ÁNO

POZNÁMKY:

Suma, ktorá sa má skutočne vyplatiť, sa môže líšiť v závislosti od konečného počtu hlasov, ktoré sa pridelia EÚ, od sumy, ktorá sa má vyplatiť za každý hlas v GBP a od výmenného kurzu EUR/GBP.

(1)    Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 47.
(2)    Rámcom pre prácu Medzinárodnej rady pre obilniny je rozpočtový rok, ktorý trvá od 1. júla do 30. júna.
(3)    Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 47.
(4)    Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2014, Nemecko/Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(5)    Rozhodnutie Rady 96/88/ES z 19. decembra 1995 o schválení Dohovoru o obchodovaní s obilninami a Dohovoru o potravinovej pomoci, ktoré tvoria Medzinárodnú dohodu o obilninách z roku 1995, Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 47).
(6)    Informácia o predĺžení platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2018, s. 1).
Top