EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9327

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)

OJ C 196, 12.6.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 196/25


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 196/10)

1.   

Komisii bolo 3. júna 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (Japonsko) a Mitsui E&S Co., Ltd (Čína) patriace do skupiny Mitsui E&S Group („MES Group“),

Mitsui & Co., Ltd (Japonsko) patriaci do skupiny Mitsui & Co Group („Mitsui & Co Group“),

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd (Čína) patriaci do skupiny YZJ Group („YZJ Group“),

Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co., Ltd (Čína) („JV“).

Podniky MES Group, Mitsui & Co Group a YZJ Group získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom (JV).

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   MES Group: stavba lodí, ako sú námorné lode, lode na hromadný náklad, tankery a cisternové lode na prepravu skvapalneného zemného plynu, ako aj poskytovanie inžinierskych a konzultačných služieb. Okrem toho pôsobí v oblasti celoobchodného predaja, dovozu a vývozu lodí a vybavenia námorných lodí,

—   Mitsui & Co Group: celosvetové poskytovanie logistických a finančných služieb pre veľké medzinárodné infraštruktúrne projekty v odvetviach, ako napr. železo, oceľ, nerastné a kovové suroviny a dopravné systémy,

—   YZJ Group: stavba obchodných lodí vrátane kontajnerových lodí, plavidiel na prepravu hromadného tovaru a špeciálnych plavidiel, ako aj finančné investície a obchodovanie s kovmi,

—   JV: stavba obchodných lodí, najmä lodí na hromadný náklad, ropných tankerov a cisternových lodí na prepravu skvapalneného zemného plynu pre čínsky a celosvetový trh.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top