EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 13. februára 2019 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 13. februára 2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 19. decembra 2018 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „navrhované rozhodnutie“) (1).

Právomoc ECB zaujať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže sa navrhované rozhodnutie týka ECB a Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.

ECB berie na vedomie navrhované rozhodnutie, ktorým sa v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) schvaľuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“). ECB konkrétne berie na vedomie ustanovenie dohody o vystúpení, ktoré sa týkajú náhrady splateného kapitálu, ktorý Bank of England poskytla ECB (2) a účasti Bank of England na inštitucionálnych dojednaniach uvedených v článkoch 282 a 283 ZFEÚ a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) počas prechodného obdobia (3). ECB tiež berie na vedomie ustanovenia dohody o vystúpení, ktoré sa týkajú uplatňovania ustanovení práva Únie o prístupe k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie v Spojenom kráľovstve (4), uplatňovania niektorých článkov štatútu ESCB v súvislosti s ECB v Spojenom kráľovstve (5) a uplatňovania niektorých výsad a imunít na ECB, členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov národných centrálnych bánk v ESCB v Spojenom kráľovstve (6).

2.

V súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii ustanovuje dohoda o vystúpení spôsob vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu s prihliadnutím na ich budúce vzťahy. Uzavretie dohody o budúcich vzťahoch medzi úniou a Spojeným kráľovstvom sa uskutoční po tom, ako sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou. V súlade s článkom 127 ods. 4 a článkom 282 ods. 5 ZFEÚ a príslušnou judikatúrou Únie (7) by mala byť ECB požiadaná o radu v súvislosti s dohodou o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojenými kráľovstvom, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do oblasti pôsobnosti ECB.

3.

Dohodou o vystúpení sa zriaďuje Spoločný výbor, ktorý bude zodpovedný za implementáciu a uplatňovanie dohody o vystúpení. Navrhované rozhodnutie ustanovuje, že Komisia bude zastupovať Úniu v Spoločnom výbore a v jeho osobitných výboroch (8). Vo viacerých prípadoch uvedených v dohode o vystúpení bude mať Spoločný výbor právomoc prijať rozhodnutia, ktoré sú záväzné v Únii a v Spojenom kráľovstve a Únia a Spojené kráľovstvo sú povinné tieto rozhodnutia implementovať (9). V súlade s článkom 127 ods. 4 a s článkom 282 ods. 5 ZFEÚ, ako aj so zásadou lojálnej spolupráce podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii by mala byť ECB požiadaná o radu v súvislosti s rozhodnutiami Spoločného výboru, ktoré patria do oblasti jej pôsobnosti.

4.

Dohoda o vystúpení ustanovuje, že niektoré výsady a imunity, ktoré sa vzťahujú na Úniu, sa budú uplatňovať na ECB, členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov národných centrálnych bánk v ESCB, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách ECB (10). Dohoda o vystúpení ukladá Únii viaceré informačné alebo oznamovacie povinnosti voči Spojenému kráľovstvu vo vzťahu k niektorým záležitostiam, ktoré sú relevantné pre takéto výsady a imunity (11). V dôvodovej správe k navrhovanému rozhodnutiu Komisia uviedla, že je v zásade úlohou Komisie poskytovať v mene Únie informácie alebo oznámenia požadované v dohode, v prípade potreby založené na informáciách od členských štátov alebo iných inštitúcií či príslušných orgánov alebo subjektov Únie (12). ECB uvedené berie na vedomie a je pripravená v prípade potreby poskytnúť Komisii relevantné informácie, ktoré majú byť odovzdané Spojenému kráľovstvu.

Toto stanovisko sa uverejní na webovom sídle ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. februára 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 834 final.

(2)  Pozri článok 149 dohody o vystúpení.

(3)  Pozri článok 128 ods. 4 dohody o vystúpení.

(4)  Pozri článok 122 dohody o vystúpení.

(5)  Pozri článok 123 dohody o vystúpení.

(6)  Pozri článok 117 dohody o vystúpení.

(7)  Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora z 30. apríla 1974, R. & V. Haegeman proti Belgickému kráľovstvu, C-181/73, EU:C:1974:41, bod 5; rozsudok Súdneho dvora z 9. augusta 1994, Francúzska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev, C-327/91, EU:C:1994:305, body 15 až 17. Pozri tiež stanovisko ECB CON/2005/7. Všetky stanoviská ECB sa uverejňujú na jej webovom sídle.

(8)  Pozri článok 2 navrhovaného rozhodnutia.

(9)  Pozri články 164 a 166 dohody o vystúpení.

(10)  Pozri článok 117 dohody o vystúpení.

(11)  Pozri napríklad články 102, 103 a 116 ods. 3 dohody o vystúpení.

(12)  Pozri stranu 4 dôvodovej správy.


Top