Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XR0400

Uznesenie Európskeho výboru regiónov k návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky

OJ C 176, 23.5.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 176/8


Uznesenie Európskeho výboru regiónov k návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky

(2018/C 176/03)

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV (VR),

so zreteľom na návrh Komisie z 20. decembra 2017, aby Rada prijala rozhodnutie podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii,

so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2017 o právnom štáte v EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska,

so zreteľom na svoje stanovisko z 12. februára 2015 na tému Úloha miestnych a regionálnych samospráv vo viacúrovňovej ochrane právneho štátu a základných práv v EÚ,

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku,

so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie z 8. – 9. decembra 2017 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o Národnej súdnej rade, k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o najvyššom súde, ktorý navrhol prezident Poľska, a k zákonu o organizácii všeobecných súdov, ktoré táto komisia prijala na svojom 113. plenárnom zasadnutí,

1.

opätovne pripomína svoju oddanosť spoločnému súboru základných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia a medzi ktoré patrí rešpektovanie demokracie a zásad právneho štátu, ako je stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, v Charte základných práv EÚ a Európskom dohovore o ľudských právach;

2.

domnieva sa, že tieto hodnoty tvoria základ vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ a medzi všetkými úrovňami verejnej správy;

3.

zdôrazňuje, že väčšina zásad, o ktoré sa opiera právny štát – zákonnosť, dodržiavanie základných práv, rovnosť pred zákonom, sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania, transparentnosť, zodpovednosť, oddelenie právomocí, demokratický a pluralitný proces prijímania právnych predpisov, právna istota, zákaz svojvoľných krokov výkonnej moci, nezávislé a nestranné súdy, účinné súdne preskúmanie – má priamy a bezprostredný význam pre fungovanie miestnych a regionálnych orgánov a je predpokladom ich aktívneho zapojenia do procesu európskej integrácie;

4.

preto podporuje návrh Komisie z 20. decembra 2017, aby Rada prijala rozhodnutie podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, a to na základe posúdenia, že v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu;

5.

očakáva, že poľská vláda a Komisia budú viesť konštruktívny dialóg o tom, ako túto situáciu vyriešiť pred 20. marcom 2018, najmä preto, aby sa predišlo škodlivým účinkom na rozhodovací proces EÚ, a to aj vzhľadom na návrhy, ktoré má Komisia predložiť na programové obdobie po roku 2020;

6.

odmieta akúkoľvek formu politickej podmienenosti ex post, v dôsledku ktorej sa by miestne a regionálne orgány mohli stať rukojemníkmi politík uplatňovaných národnými vládami, čo by mohlo viesť k pozastaveniu finančných prostriedkov EÚ pre mestá a regióny. Politika súdržnosti nesmie byť zaťažená podmienkami na európskej úrovni, na ktorých splnenie nemá miestna a regionálna úroveň, ani ostatní príjemcovia žiaden vplyv. VR však upozorňuje na už existujúce ustanovenia v dohodách o partnerstve, ktoré umožňujú pozastaviť financovanie v prípade porušenia zásad právneho štátu zo strany miestnych a regionálnych orgánov. Vyjadruje obavy, pokiaľ ide o súlad potenciálnych politických podmienok, ktoré sa vzťahujú na prístup k finančným prostriedkom EÚ pre mestá a regióny, so zásadou proporcionality;

7.

takisto zdôrazňuje, že výsledkom konania o porušení povinnosti voči členskému štátu na Súdnom dvore Európskej únie môže byť rozhodnutie tohto súdu, že ústredná vláda musí uhradiť príslušné pokuty;

8.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej komisii, Európskemu parlamentu, bulharskému predsedníctvu Rady EÚ a predsedovi Európskej rady.

V Bruseli 1. februára 2018

Predseda Európskeho výboru regiónov

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top