Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0924(03)

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 24. júla 2018 týkajúceho sa konania podľa článku 101 zmluvy o fungovaní Európskej únie [Vec AT.40181 – Philips (vertikálne obmedzenia)] [oznámené pod číslom C(2018) 4797 final]

C/2018/4797

OJ C 340, 24.9.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/10


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 24. júla 2018

týkajúceho sa konania podľa článku 101 zmluvy o fungovaní Európskej únie

[Vec AT.40181 – Philips (vertikálne obmedzenia)]

[oznámené pod číslom C(2018) 4797 final]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2018/C 340/07)

Komisia 24. júla 2018 prijala rozhodnutie týkajúce sa konania v zmysle článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia týmto uverejňuje mená dotknutých strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá.

1.   ÚVOD

1.

Rozhodnutie je určené spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a Philips France S.A.S. (spoločne „Philips“). Koninklijke Philips N.V. je technologická spoločnosť so sídlom v Holandsku. Počas obdobia porušovania bola spoločnosť Philips France S.A.S. stopercentnou dcérskou spoločnosťou podniku Koninklijke Philips N.V.

2.

Rozhodnutie sa vzťahuje na jediné a pokračujúce porušovanie článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). V rozpore s článkom 101 ZFEÚ spoločnosť Philips France S.A.S. uplatňovala vo vzťahu k výrobkom predávaným jej divíziou Consumer Lifestyle praktiky s cieľom obmedziť schopnosť maloobchodných predajcov vo Francúzsku nezávisle stanovovať svoje ceny pre ďalší predaj.

2.   OPIS PRÍPADU

2.1.   Postup

3.

Prípad proti spoločnosti Philips bol iniciovaný na základe neohlásených inšpekcií 3. decembra 2013 v priestoroch spoločnosti Philips v Holandsku a spoločnosti Philips S.p.A. v Taliansku kvôli podozreniu stanovovania cien pre ďalší predaj, pokiaľ ide o výrobky jej divízie Consumer Lifestyle. Spoločnosť Philips následne vyjadrila svoj záujem spolupracovať s Komisiou a predložila ďalšie dôkazy týkajúce sa príslušného správania.

4.

Dňa 10. marca 2015 Komisia vykonala neohlásenú inšpekciu v priestoroch online predajcu vo Francúzsku predávajúceho okrem iného výrobky spoločnosti Philips.

5.

Komisia 2. februára 2017 začala konanie vo veci zisťovania s cieľom prijať rozhodnutie podľa kapitoly III nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.

6.

Spoločnosť Philips následne predložila formálnu ponuku spolupráce s cieľom prijať rozhodnutie podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003.

7.

Komisia 7. júna 2018 prijala oznámenie námietok adresované spoločnosti Philips. Spoločnosť Philips zaslala svoju odpoveď na oznámenie námietok 15. júna 2018.

8.

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 10. júla 2018 súhlasné stanovisko.

9.

Komisia prijala rozhodnutie 24. júla 2018.

2.2.   Adresáti a trvanie

10.

Tento podnik porušil článok 101 ZFEÚ tým, že sa v uvedenom období podieľal na protisúťažných postupoch:

Podnik

Trvanie

Philips France S.A.S.

21. novembra 2011 – 20. novembra 2013

2.3.   Zhrnutie porušovania právnych predpisov

11.

Dotknutou miestnou predajnou organizáciou je divízia Consumer Lifestyle spoločnosti Philips vo Francúzsku, ktorú počas obdobia porušovania predpisov prevádzkovala spoločnosť Philips France S.A.S.

12.

Zamestnanci a vrcholový manažment divízie Consumer Lifestyle spoločnosti Philips vo Francúzsku pravidelne monitorovali ceny maloobchodných predajcov pre ďalší predaj a pravidelne požadovali a získavali súhlas týchto predajcov na zvýšenie ich ceny pre ďalší predaj. To dosahovali prostredníctvom komerčného tlaku na (týchto) maloobchodných predajcov, ktorí ponúkali najnižšie ceny, a v niektorých prípadoch prijatím odvetných opatrení proti tým, ktorých súhlas nezískali.

13.

Intervencie podnietili aj sťažnosti maloobchodníkov týkajúce sa cien ich konkurentov pre ďalší predaj.

14.

Pozorným monitorovaním cien maloobchodných predajcov pre ďalší predaj a intervenovaním v prípade maloobchodných predajcov, ktorí ponúkali najnižšie ceny, aby svoje ceny zvýšili, sa divízia Consumer Lifestyle spoločnosti Philips vo Francúzsku snažila zabrániť online cenovej erózii v rámci celej svojej (online) maloobchodnej siete alebo ju spomaliť.

2.4.   Prostriedky nápravy

15.

V tomto rozhodnutí sa uplatňujú usmernenia o pokutách z roku 2006 (2).

2.4.1.   Základná výška pokuty

16.

Pri určovaní výšky pokút Komisia zohľadnila hodnotu predaja v roku 2012, ktorý je posledným celým rozpočtovým rokom, v ktorom sa divízia Consumer Lifestyle spoločnosti Philips France S.A.S. podieľala na porušovaní právnych predpisov.

17.

Komisia vzala do úvahy skutočnosť, že stanovovanie cien pre ďalší predaj zo svojej podstaty obmedzuje hospodársku súťaž v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ a že vertikálne dohody a zosúladené postupy, ako sú stanovovanie cien pre ďalší predaj, sú svojou povahou často menej škodlivé pre hospodársku súťaž ako horizontálne dohody. Vzhľadom na tieto faktory a vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu sa podiel hodnôt predaja stanovil na 7 %.

18.

Ako už bolo uvedené, Komisia zohľadnila trvanie jediného a pokračujúceho porušovania predpisov.

2.4.2.   Úprava základnej sumy pokuty

19.

V tejto veci neexistujú žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.

2.4.3.   Uplatnenie hornej hranice 10 % z obratu

20.

Vypočítaná pokuta nepresahuje 10 % celosvetového obratu spoločnosti Philips.

2.4.4.   Zníženie pokuty s ohľadom na spoluprácu

21.

Komisia dospela k záveru, že s cieľom zohľadniť skutočnosť, že spoločnosť Philips účinne spolupracovala s Komisiou nad rámec jej zákonnej povinnosti, mala by sa pokuta, ktorá by inak bola uložená, podľa bodu 37 usmernení o pokutách, znížiť o 40 %.

3.   ZÁVER

22.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti konečná výška pokuty uloženej spoločnosti Philips na základe článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003 za jediné a pokračujúce porušovanie právnych predpisov predstavuje 29 828 000 EUR.

(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2.


Top